Câu hỏi ôn tập 50 câu môn bảo hiểm trường đại học Thương Mại

7 40 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 20:54

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN BẢO HIỂM Câu 1: Phân biệt tổn thất riêng tổn thất chung bảo hiểm hàng hóa vận tải đường biển? Cho ví dụ minh họa? Câu Trình bày trường hợp bồi thường bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm C bảo hiểm hàng hóa vận tải đường biển ? Hàng hóa vận tải đường biển mua bảo hiểm theo điều kiện C, đường vận chuyển bị sóng biển trơi khỏi tàu có bồi thường bảo hiểm hay khơng? Tại sao? Câu 3: Trình bày trường hợp bồi thường bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B bảo hiểm hàng hóa vận tải đường biển ? Hàng hóa vận tải đường biển mua bảo hiểm theo điều kiện B, đường vận chuyển bị sóng biển trơi khỏi tàu có bồi thường bảo hiểm hay khơng? Tại sao? Câu 4: Trình bày trường hợp bồi thường bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm A bảo hiểm hàng hóa vận tải đường biển ? Hàng hóa vận tải đường biển mua bảo hiểm theo điều kiện A sau chịu tổn thất rủi ro phụ gây nên hành vi ác ý phá hoại (không phải người bảo hiểm) có bồi thường bảo hiểm hay không? Tại sao? Câu 5: Gian lận bảo hiểm từ phía người mua bảo hiểm nhân thọ gì? Theo bạn, gian lận bảo hiểm thường phát sinh bảo hiểm nhân thọ tử kỳ, bảo hiểm nhân thọ trường sinh, bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ hay bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp? Hãy lấy ví dụ minh họa cho phân tích bạn? Các cơng ty bảo hiểm nhân thọ nên làm để ngăn ngừa gian lận bảo hiểm nhân thọ? Câu 6: Hãy trình bày khái niệm bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ? Mục đích việc mua bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ gì? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ (hoặc có bao gồm yếu tố bảo hiểm sinh kỳ) cung cấp Việt Nam? Nếu lựa chọn, bạn có muốn sử dụng dịch vụ bảo hiểm hay khơng? Tại sao? Câu 7: Trình bày khái niệm đặc điểm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp cung cấp Việt Nam rõ dịch vụ bao gồm loại hình bảo hiểm nhân thọ nào? Câu 8: Trình bày khái niệm, đặc điểm bảo hiểm người phi nhân thọ? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm người phi nhân thọ cung cấp Việt Nam? Câu 9: Thế dịch vụ bảo hiểm người có tích hợp bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm người phi nhân thọ? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm người cung cấp Việt Nam bao gồm bảo hiểm nhân thọ tích hợp với bảo hiểm người phi nhân thọ? Dịch vụ có ưu việt so với bảo hiểm nhân thọ đơn không? Tại sao? Câu 10: Bảo hiểm tài sản gì? Gian lận bảo hiểm từ phía người mua bảo hiểm gì? Hãy lấy ví dụ minh họa gian lận bảo hiểm bảo hiểm vật chất xe giới thực tế? Để hạn chế tổn thất gian lận bảo hiểm, theo bạn, cơng ty bảo hiểm cần phải làm gì? Câu 11 Hãy trình bày khác biệt rủi ro túy rủi ro suy đốn? Cho ví dụ minh họa? Theo bạn, hai loại rủi ro nói trên, loại hình rủi ro việc tham gia bảo hiểm phù hợp? Tại sao? Câu 12 Hãy trình bày khái niệm bảo hiểm góc độ bao gồm tài chính, pháp lý kinh doanh? Hãy cho biết ý nghĩa việc tham gia bảo hiểm cá nhân? Hãy minh họa ví dụ thực tế mà bạn biết? Câu 13 Hãy trình bày loại hình bảo hiểm phân theo đối tượng bảo hiểm? Với loại hình bảo hiểm đó, minh họa dịch vụ bảo hiểm thực tế cung cấp Việt Nam? Câu 14 Phân biệt bảo hiểm bắt buộc với bảo hiểm tự nguyện? Với loại hình bảo hiểm đó, minh họa dịch vụ bảo hiểm thực tế cung cấp Việt Nam? Câu 15 Tại phải áp dụng quy tắc phân chia trách nhiệm bảo hiểm? Phân biệt Đồng bảo hiểm với Tái bảo hiểm? Với loại hình phân chia trách nhiệm bảo hiểm đó, minh họa hợp đồng bảo hiểm thực tế Việt Nam? Câu 16 Hãy trình bày khái niệm hợp đồng bảo hiểm nêu nội dung hợp đồng bảo hiểm tài sản? Câu 17 Hãy trình bày trường hợp phát sinh trách nhiệm bảo hiểm? Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm gì? Tại doanh nghiệp bảo hiểm phải quy định điều khoản loại trừ trách nhiệm cách rõ ràng hợp đồng bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm? Trong trường hợp khơng áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm? Câu 18 Trình bày quyền nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm? Trong trường hợp có thay đổi yếu tố làm sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian lại hợp đồng bảo hiểm hay khơng? Tại sao? Câu 19 Trình bày quyền nghĩa vụ người mua bảo hiểm? Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình thực hợp đồng bảo hiểm đòi doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại hay không? Tại sao? Câu 20 Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm vơ hiệu? Trình bày trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm? Hãy giải thích hợp đồng bảo hiểm có điều khoản khơng rõ ràng điều khoản giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm? Câu 21 Trình bày khái niệm, chất, phương thức An sinh xã hội? Hãy nêu hình thức An sinh xã hội liên hệ với thực tế hệ thống An sinh xã hội Việt Nam nay? Câu 22 Trình bày khái niệm, chức năng, nguyên tắc Bảo hiểm xã hội? Hãy minh họa nguyên tắc dịch vụ bảo hiểmhội cung cấp Việt Nam? Câu 23 Phân biệt đối tượng bảo hiểm với đối tượng tham gia bảo hiểm bảo hiểm xã hội? Trình bày khái quát hệ thống chế độ bảo hiểmhội theo khuyến cáo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)? Hiện nay, hệ thống bảo hiểmhội Việt Nam bao gồm chế độ bảo hiểm số đó? Câu 24 Bảo hiểm thất nghiệp gì? Theo quy định Việt Nam, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp hưởng quyền lợi gì? Có người cho tồn việc người lao động trục lợi tham gia bảo hiểm thất nghiệp? Bạn cho ý kiến vấn đề nêu trên? Câu 25 Hãy trình bày khái niệm, ý nghĩa bảo hiểm thất nghiệp? Trong trường hợp nào, việc mua bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc? Trong trường hợp nào, người tham gia bảo hiểm thất nghiệp không nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp? Trong trường hợp nào, người mua bảo hiểm thất nghiệp nhận nốt (ngay lần) số tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp? Cho ví dụ minh họa? Câu 26 Phân biệt đối tượng bảo hiểm với đối tượng tham gia bảo hiểm bảo hiểm thất nghiệp? Tại bảo hiểm thất nghiệp lại không dành cho đối tượng cơng chức, viên chức? Hãy trình bày ngun tắc xác định mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp minh họa ví dụ thực tế Việt Nam? Câu 27 Hãy trình bày khái niệm ý nghĩa bảo hiểm y tế? Chỉ khác biệt bảo hiểm y tế thuộc hệ thống bảo hiểmhội với bảo hiểm y tế thuộc hệ thống bảo hiểm kinh doanh? Minh họa ví dụ thực tế? Câu 28 Hãy trình bày khái niệm phạm vi bảo hiểm y tế? Phân tích trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm y tế? Minh họa ví dụ thực tế? Câu 29 Hãy phân tích nguyên tắc hoạt động bảo hiểm thương mại? Với nguyên tắc, bạn minh họa ví dụ thực tế? Câu 30 Phân biệt giá trị bảo hiểm số tiền bảo hiểm? Thế bảo hiểm giá trị? Thế bảo hiểm giá trị? Thế bảo hiểm ngang giá? Cho ví dụ minh họa với trường hợp nói trên? Câu 31 Thế chế độ bảo hiểm theo mức miễn thường? Phân biệt chế độ bảo hiểm theo mức miễn thường bắt buộc với chế độ bảo hiểm theo mức miễn thường tự nguyện? Minh họa ví dụ hợp đồng bảo hiểm tài sản? Câu 32 Thế chế độ bảo hiểm theo mức miễn thường? Phân biệt chế độ bảo hiểm theo mức miễn thường có khấu trừ với chế độ bảo hiểm theo mức miễn thường khơng khấu trừ? Minh họa ví dụ hợp đồng bảo hiểm tài sản? Câu 33 Trong trường hợp bảo hiểm giá trị, số tiền bảo hiểm theo tỷ lệ xác định nào? Cho ví dụ minh họa? Trong trường hợp có khai báo khơng xác rủi ro, cơng ty bảo hiểm áp dụng công thức xác định số tiền bảo hiểm theo tỷ lệ nào? Hãy minh họa ví dụ hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn? Câu 34 Hãy mơ tả loại hình rủi ro hàng hải bản? Những loại hình rủi ro thông thường bảo hiểm? Những rủi ro thông thường không bảo hiểm? Những rủi ro phải bảo hiểm riêng? Tại sao? Câu 35 Phân biệt tổn thất phận tổn thất toàn bộ, tổn thất toàn thực tế tổn thất tồn ước tính? Cho ví dụ minh họa? Tại cần phân biệt loại hình tổn thất nói bảo hiểm hàng hải? Câu 36 Tại nói bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đối tượng bảo hiểm mang tính trừu tượng? Hãy giới thiệu loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân phổ biến làm rõ tính trừu tượng đối tượng bảo hiểm loại hình đó? Câu 37 Bảo hiểm trách nhiệm dân gì? Hãy trình bày loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân mà bạn biết? Bảo hiểm trách nhiệm dân thường thực hình thức bắt buộc hay tự nguyện? Tại sao? Câu 38 Hãy giải thích việc áp dụng nguyên tắc bồi thường nguyên tắc quyền hợp pháp bảo hiểm trách nhiệm dân sự? Cho ví dụ minh họa trường hợp bồi thường cho bên thứ ba vụ tai nạn giao thơng mà xe giới gây tai nạn có mua bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới? Câu 39 Trình bày đối tượng bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới với người thứ ba? Các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm dân chủ xe giới với người thứ ba gì? Trong vụ tai nạn xe giới, thiệt hại tính mạng sức khỏe người tham gia cứu nạn có thuộc trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba hay không? Tại sao? Câu 40 Trình bày phạm vi bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới với người thứ ba? Những trường hợp thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm có phát sinh trách nhiệm dân sự? Cho ví dụ minh họa? Câu 41 Trình bày cách xác định phí bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới với người thứ ba? Trong trường hợp phương tiện giới hoạt động ngắn hạn mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới với người thứ ba tính nào? Trong trường hợp phải xác định mức hồn phí bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới với người thứ ba xác định mức hồn phí nào? Câu 42 Phân tích mối quan hệ bảo hiểmhội với bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động người lao động? Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động người lao động? Mức phí bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động người lao động có mối quan hệ với số tiền bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động người lao động? Câu 43 Phân tích đặc điểm bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới với người thứ ba? Cho ví dụ minh họa? Câu 44 Hãy trình bày khái niệm phân loại bảo hiểm người? Với loại hình bảo hiểm người, nêu tên dịch vụ bảo hiểm cung cấp Việt Nam? Câu 45 Hãy trình bày khái niệm bảo hiểm nhân thọ? Một người có bảo hiểm thuộc hệ thống an sinh xã hội có cần mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Tại sao? Có loại hình bảo hiểm nhân thọ nào? Với loại hình bảo hiểm đó, nêu tên dịch vụ bảo hiểm cung cấp Việt Nam? Câu 46 Hãy trình bày khái niệm bảo hiểm nhân thọ tử kỳ? Mục đích việc mua bảo hiểm nhân thọ tử kỳ gì? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tử kỳ (hoặc có bao gồm yếu tố bảo hiểm tử kỳ) cung cấp Việt Nam? Nếu lựa chọn, bạn có muốn sử dụng dịch vụ bảo hiểm hay khơng? Tại sao? Câu 47 Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm bảo hiểm nhân thọ tử kỳ cố định? Mục đích việc mua bảo hiểm nhân thọ tử kỳ cố định gì? Thông thường, công ty bán bảo hiểm nhân thọ tử kỳ cố định có quan tâm tới hồ sơ y tế tình trạng sức khỏe người bảo hiểm hay khơng? Tại sao? Câu 48 Hãy trình bày loại hình bảo hiểm nhân thọ tử kỳ? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tử kỳ cung cấp Việt Nam cho biết dịch vụ thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ tử kỳ nào? Tại sao? Câu 49 Hãy trình bày khái niệm bảo hiểm nhân thọ trường sinh? Mục đích việc mua bảo hiểm nhân thọ trường sinh gì? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm nhân thọ trường sinh (hoặc có bao gồm yếu tố bảo hiểm trường sinh) cung cấp Việt Nam? Nếu lựa chọn, bạn có muốn sử dụng dịch vụ bảo hiểm hay khơng? Tại sao? Câu 50 Hãy trình bày loại hình bảo hiểm nhân thọ trường sinh? Hãy giới thiệu dịch vụ bảo hiểm nhân thọ trường sinh cung cấp Việt Nam cho biết dịch vụ thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ trường sinh nào? Tại sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập 50 câu môn bảo hiểm trường đại học Thương Mại, Câu hỏi ôn tập 50 câu môn bảo hiểm trường đại học Thương Mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay