Dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4

134 73 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 19:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI HÀ THỊ MIÊN DẠY HỌC GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc Tiểu học) Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Trung HÀ NỘI, 2016 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Trung tận tình hướng dẫn, hết lòng giúp đỡ em suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn “Dạy học giải tốn lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban chủ nhiệm phòng Sau Đại học, thầy khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập, thực hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, bạn bè đồng nghiệp trường Tiểu học Lê Q Đơn gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Dù cố gắng luận văn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý chân thành q thầy, giáo bạn Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả Hà Thị Miên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn hồn tồn trung thực Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả Hà Thị Miên DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng GV : Giáo viên GTTH : Giao tiếp toán học HS : Học sinh KNGT : Kĩ giao tiếp NCTM : Hội đồng giáo viên Toán Mỹ NNTH : Ngơn ngữ tốn học NNTN : Ngơn ngữ tự nhiên TN : Thực nghiệm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu Giả thiết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chƣơng SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 13 1.2 Năng lực giao tiếp toán học học sinh Tiểu học 18 1.2.1 Năng lực 18 1.2.2 Giao tiếp toán học 22 1.2.3 Năng lực giao tiếp toán học 228 1.3 Dạy học giải tốn lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp trƣờng Tiểu học 31 1.3.1 Các tốn lời văn chương trình lớp 31 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình dạy học giải tốn lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp trường Tiểu học 32 1.4 Thực trạng dạy học giải tốn lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp trƣờng Tiểu học 36 1.4.1 Mục đích khảo sát 36 1.4.2 Đối tượng khảo sát 36 1.4.3 Nội dung khảo sát 36 1.4.4 Phương pháp khảo sát 37 1.4.5 Kết khảo sát 37 1.4.6 Kết luận thực trạng dạy học giải tốn lời văn theo hướng phát triển lực GTTH cho học sinh lớp trường Tiểu học 42 1.5 Kết luận chƣơng 44 Chƣơng DẠY HỌC GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP Ở TIỂU HỌC 45 2.1 Nội dung dạy học giải tốn lời văn chƣơng trình lớp 45 2.2 Định hƣớng đề xuất biện pháp sƣ phạm dạy học giải tốn lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp tiểu học 46 2.2.1 Các biện pháp phải đảm bảo tính khoa học tính giáo dục dạy học 46 2.2.2 Các biện pháp phải đảm bảo thống biện chứng tính vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tính mềm dẻo tư 47 2.2.3 Các biện pháp đảm bảo thống tính vừa sức chung với tính vừa sức riêng 47 2.2.4 Các phương pháp phải đảm bảo thống vai trò chủ đạo người dạy tính tự giác, tích cực, chủ động người học 48 2.3 Đề xuất biện pháp sƣ phạm dạy học giải tốn lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp tiểu học 49 2.3.1 Biện pháp 1: Tổ chức hoạt động học tập cộng tác, học tập theo nhóm kết hợp với kĩ thuật dạy học phương pháp dạy học nhằm mở rộng đối tượng giao tiếp dạy học giải tốn lời văn lớp 50 2.3.2 Biện pháp 2: Thiết kế tổ chức trò chơi tốn học, thay đổi hình thức tổ chức dạy học học giải toán tạo mơi trường giao tiếp tốn học cho học sinh 68 2.3.3 Biện pháp 3: Thiết kế phiếu học tập nội dung gắn liền thực tế sống mang tính trải nghiệm nhằm phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 79 2.4 Kết luận chƣơng 89 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 90 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 90 3.2 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 90 3.3 Tổ chức thực nghiệm 90 3.4 Kết thực nghiệm sƣ phạm 91 3.4.1 Về định tính 92 3.4.2 Về định lượng 93 3.5 Kết luận chƣơng 95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 104 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong xu tồn cầu hóa, quốc tế hóa, người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển, vấn đề đặt cho quốc gia muốn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đất nước phải phát triển người Vì hầu hết quốc gia khu vực giới quan tâm đến phát triển người, coi giáo dục - đào tạo "Quốc sách hàng đầu" Để thực mục tiêu giáo dục tồn diện nhân cách người đòi hỏi nhà trường nói chung giáo dục tiểu học nói riêng phải quan tâm trang bị tri thức, kỹ năng, thái độ cho người học, đảm bảo tính cân đối dạy chữ dạy người, đặc biệt cung cấp cho học sinh lực cần thiết giúp học sinh biến tri thức thành hành động, thái độ thành hành vi, kỹ lực để sống an toàn, khỏe mạnh, thành công hiệu Giáo dục tiểu học ý nghĩa quan trọng việc hình thành nhân cách gốc cho học sinh, đặt sở tảng để học sinh phát triển bền vững Mục tiêu giáo dục tiểu học hướng vào việc trang bị kiến thức kỹ ban đầu làm sở để học sinh tiếp tục học lớp cao Nội dung giáo dục tiểu học tập trung vào mơn học văn hóa, giáo dục đạo đức, kỹ sống lực cần thiết cho học sinh vv , nội dung việc hình thành phát triển lực giao tiếp tốn học cho học sinh chiếm vị trí, vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hiệu giáo dục tiểu học Bởi hoạt động dạy học, giáo dục, sinh hoạt nhà trường phải thực thông qua giao tiếp Giao tiếp trường tiểu học tiến hành mối quan hệ thầy - trò, trò - trò mối quan hệ thầy, trò với người xung quanh Để giao tiếp thành cơng, hiệu đòi hỏi thầy giáo học sinh phải lực giao tiếp đặc biệt lực giao tiếp toán học Năng lực giao tiếp tốn học khơng phải bẩm sinh, di truyền mà hình thành, phát triển trình sống, qua hoạt động, trải nghiệm, tập luyện, rèn luyện Trong chương trình mơn tốn tiểu học việc dạy học giải tốn lời văn giữ vị trí vơ quan trọng Dạy học giải tốn lời văn “hòn đá thử vàng” dạy học toán Trong giải toán, học sinh phải tư cách tích cực linh hoạt, huy động tích cực kiến thức khả vào tình khác nhau, nhiều trường hợp phải biết phát liệu hay điều kiện chưa nêu cách tường minh chừng mực phải biết suy nghĩ động, sáng tạo Phần lớn tốn lời văn chương trình tiểu học toán thực tiễn em thường gặp sống hàng ngày, gắn liền với đời sống sinh hoạt lực giao tiếp toán học em Khơng dạy học giải tốn lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp toán học giúp em thấy nắm rõ nhiều khái niệm tốn học như: Các số, phép tính, đại lượng, yếu tố hình học… gắn với sống thực, thực tiễn hoạt động người, thấy mối quan hệ biện chứng kiện, cho cần tìm Khơng giúp học sinh khả độc lập suy nghĩ, sáng tạo, khả phân tích, tổng hợp khả trình bày khoa học Mặt khác giúp giáo viên dễ dàng phát ưu điểm thiếu sót em kiến thức, kỹ để giúp học sinh phát huy mặt đạt được, khắc phục mặt tồn đem lại hiệu cao q trình dạy học giải tốn Trong thời gian qua nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến lực giao tiếp như: Giáo dục kĩ giáo tiếp cho học sinh Tiểu học nơng thơn miền núi phía Bắc (Ngơ Giang Nam – 2013); Một số biện pháp giáo dục cho học sinh lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu ngơn ngữ tốn học (Trần Ngọc Bích – 2013); Dạy học toán Tiểu học theo hướng phát triển lực người học (Nguyễn Thị Kim Thoa – 2015)… Tuy nhiên chưa cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề dạy học giải toán lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp Tiểu học Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Dạy học giải tốn lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4” Mục đích nghiên cứu Trên sở lí luận thực tiễn lực giao tiếp toán học Tiểu học, luận văn đề xuất biện pháp sư phạm nhằm góp phần phát triển lực giao tiếp tốn học cho học sinh lớp thông qua hoạt động giải tốn lời văn Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp dạy học giải tốn lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp học sinh lớp 3.2 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học giải tốn lời văn lớp 4 Giả thiết khoa học Nếu giáo viên tổ chức dạy học theo biện pháp sư phạm đề xuất dạy học giải tốn lời văn theo hướng lực phát triển giao tiếp toán học cho học sinh lớp Tiểu học giúp cho học sinh khơng tích cực chủ động họcnâng cao chất lượng dạy học giải tốn nói chung phát triển lực giao tiếp toán học học sinh lớp nói riêng Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa sở lí luận liên quan đến lực giao tiếp tốn học dạy học giải tốn lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp 113 - GV hướng dẫn học sinh giải - HS trả lời: toán câu hỏi: + Nhìn sơ đồ tóm tắt cho biết: + 96 tương ứng với Tổng hai số tương ứng phần với phần nhau? + Làm để tính + Đếm lấy + phần nhau? = (phần) - GV chốt: Để biết 96 tương ứng với phần tính tổng số phần số bé số lớn: + = (phần) Ta nói, tổng hai số tương ứng với tổng số phần + Vậy, để tính giá trị + Tính giá trị một phần, ta thực phần, ta lấy 96 chia nào? cho 12 + Theo sơ đồ, ta + Tính số bé, ta lấy phần, giá trị phần 12, 12 nhân 36 số bé bao nhiêu? + Số lớn bao nhiêu? + Số lớn: 12 x = 60 cách tính khác để tính số 96 – 36 = 60 lớn không? + Gọi HS lên bảng thực + HS làm bảng, hiện, lớp làm vào lớp làm giấy nháp 114 Bài toán 2: - 1HS đọc toán - GV gọi HS đọc đề - HS phân tích đề - GV gọi HS phân tích đề tốn - Bài tốn thuộc dạng - GV hỏi: Bài tốn thuộc tìm hai số biết dạng gì? Vì sao? tổng tỉ số hai số biết tổng tỉ số hai số tốn cho biết tổng số hai bạn tỉ số số hai bạn, yêu cầu tìm số hai bạn - GV Gọi học sinh lên vẽ sơ đồ tóm tắt ? Minh : 25 Khôi : ? - Nhận xét Hướng dẫn học sinh giải toán: + Theo sơ đồ tóm tắt, 25 + 25 tương tương ứng với bao ứng với phần nhiêu phần nhau? + Một phần tương ứng với + Một phần tương vở? ứng với: 25 : = (quyển vở) 115 + Bạn Minh + Bạn Minh có: x vở? = 10 (quyển vở) + Bạn Khơi + Bạn Khơi 25 – vở? 10 = 15 (quyển vở) - GV yêu cầu học sinh làm - 1HS làm bảng, vào vở, học sinh lên lớp làm bảng trình bày lời giải *) Hướng dẫn học sinh tìm bước giải tốn: + HS hoạt động nhóm - GV tổ chức cho lớp thảo đơi luận nhóm đơi tìm bước giải tốn “Tìm hai số biết tỏng tỉ số hai số đó” + Gọi – nhóm nêu + Các nhóm phát biểu nhận xét nhận xét + Giáo viên nhận xét, đưa Bước 1: Vẽ sơ đồ bước giải tóm tắt tốn; lưu ý học sinh tìm Bước 2: Tìm tổng số tổng số phần nhau, phần khơng cần Bước 3: Tìm giá trị tìm giá trị phần mà phần thực bước chung với Bước 4: Tìm số bé bước tìm số bé GV đưa Bước 5: Tìm số lớn bước lên hình - GV gọi HS đọc - – HS đọc 116 Hoạt động 2: Thực Bài tập 1: Gọi học sinh đọc - HS đọc đề hành giải toán tập - HS Phát biểu, nhận Mục tiêu: - GV yêu cầu học sinh phân xét + HS củng cố tích đề nhận dạng toán cách giải toán + Gọi học sinh nêu lại + HS nêu lại theo dạng tìm hai số bước giải toán bước giải biết tổng tỉ + Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ + 1HS làm bảng, hai số tóm tắt giải lớp làm vào +Rèn cho HS kĩ - GV nhận xét chốt đáp án giao tiếp hoạt động giải Bài tập 2: Yêu cầu học sinh - HS đọc, phát biểu toán kết đọc, phân tích đề nhận hợp trò chơi dạng tốn + Tổ học sinh chơi trò chơi: “Truy tìm nhà vơ địch” - GV chia lớp thành nhóm, GV chia nhóm theo số lượng HS + Các nhóm thời gian - HS lên chơi, thảo luận vòng phút lớp làm sau nhóm cử đại vào cổ vũ diện lên chơi trò chơi Khi GV hơ “trò chơi bắt đầu” bạn nhóm thi giải nhanh tập Ai giải nhanh xác, trình bày rõ ràng, đẹp xứng 117 nhanh nhà vô địch - GV gọi HS lên nhận xét - – HS Nhận xét đánh giá kết chơi làm - GV Nhận xét, tuyên dương Bài tập 3: Gọi học đọc tập - HS đọc tập 3 Hướng dẫn học sinh giải - HS trả lời: tập: + Đề cho biết + Đề cho biết gì? tổng hai số số lớn hai chữ số, tỉ số số 4/5 + Đề yêu cầu tìm + Đề yêu cầu làm gì? số + Bài tốn thuộc dạng + Vậy tốn thuộc dạng tìm hai số biết gì? tổng tỉ số số + Số lớn hai chữ số + Số lớn số mấy? chữ số 99 + Vậy 99 tương ứng với bao + 99 tương ứng với nhiêu phần nhau? phần - GV yêu cầu HS giải miệng + HS giải miệng, nhanh tập lớp làm nhanh - GV nhận xét vào 118 Củng cố - dặn dò - GV gọi HS nhắc lại tên - HS nhắc lại học - GV gọi HS nhắc lại - HS nhắc lại bước giải toán “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó” - GV dặn HS nhớ bước - HS lắng nghe giải nhận xét tiết học 119 Phụ lục KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỰC NGHỆM Bài: “ƠN TẬP HÌNH HỌC” (SGK lớp – Trang 173) I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp học sinh ơn tập về: + Góc loại góc: Góc vng, góc nhọn, góc tù + Đoạn thẳng song song, đoạn thẳng vng góc + Cách tính chu vi, diện tích hình vng Kĩ năng: + Rèn cho HS kĩ vẽ hình vng + Rèn cho học sinh kĩ làm việc theo nhóm hợp tác + Học sinh phát triển lực giao tiếp thơng qua hoạt động tương tác nhóm Thái độ: + Học sinh u thích mơn học, biết u mến giúp đỡ bạn bè + Biết vận dụng học vào sống, rèn tính cẩn thận nhanh nhẹn II CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG - HS: Nghiên cứu trước nội dung học Dụng cụ gồm Êke, thước thẳng - GV: Thiết kế nội dung học theo hình thức hoạt động hợp tác nhóm hoạt động giải tốn Dụng cụ gồm có: Thước đo góc, Thước thẳng, bảng nhóm… Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint 2007 để thiết kế số nội dung cần trình chiếu phiếu học tập: 120 Phiếu học tập số Bài tốn 1: Quan sát hình bên ra: + Các cạnh song song với + Các cạnh vng góc với A B C D Phiếu học tập số Bài toán 2: Hãy vẽ hình vng cạnh dài 3cm Tính chu vi diện tích hình vng Phiếu học tập số Bài toán 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S 3cm 4cm 3cm Hình Chu vi hình chu vi hình Diện tích hình diện tích hình Diện tích hình lớn diện tích hình Chu vi hình lớn chu vi hình Hình 121 Phiếu học tập số Bài tốn 4: Để lát phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vng cạnh 20cm Hỏi cần viên gạch để lát kín phòng học chiều rộng 5m, chiều dài 8m phần mạch vữa không đáng kể III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYHỌC Nội dung kiến Hoạt động thầy Hoạt động trò thức kĩ GV cho HS nhảy dân - HS nhảy theo nhạc Ổn định lớp vũ Kiểm tra cũ Bài - GV nêu nội dung học: - HS lắng nghe a Giới thiệu Ơn tập hình học b Hướng dẫn học - GV tổ chức chia nhóm học - HS nhóm theo sinh ơn tập tập tùy theo sĩ số lớp, dẫn chia nhóm GV Mục tiêu: nhóm học sinh + HS gia nhập nhóm + HS ơn lại + GV tổ chức cho nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí, nội dung góc, bầu: nhóm trưởng, thư kí báo cáo viên đường thẳng; củng báo cáo viên cố cách tính chu vi GV tổ chức ơn tập theo diện tích hình tập: Bài tập 1: vuông, +Rèn cho HS kĩ + GV phát PHT cho nhóm + Nhóm trưởng nhận giao tiếp trưởng nhóm trưởng phát PHT phát cho TV 122 tốn học thơng cho TV nhóm mình, Kết hợp với GV nhóm qua hoạt động + GV giao nhiệm vụ cho trưởng giao nhiệm vụ cho hợp tác nhóm TV TV sau: + GV quy định thời gian - TV số 1: Nêu tên hoạt động nhóm phút cạnh hình vẽ + GV quan sát nhóm - TV số 2: Nêu tiêu thực hành đo đạc, gợi ý để xác định hai cạnh hướng dẫn cho HS cần song song giúp đỡ, nhắc nhở HS - TV số 3: Nêu tên chưa tích cực cạnh song song với + GV yêu cầu nhóm cử - TV số 4: Nêu tiêu chí TV đại diện trả lời câu hỏi để xác định cạnh PHT u cầu nhóm trả vng góc lời câu hỏi a; nhóm trả lời - TV số 5: Nêu tên câu hỏi b; Các nhóm khác cạnh vng góc lắng nghe quan sát nhận - TV số Dùng thước xét thống kết êke để kiểm tra cạnh vng góc song song - TV số 7: Ghi chép lại thông tin - TV số 8: Nhận xét, rà soát lại kiến thức - Thư ký nhận nhiệm vụ tổng hợp kết TV Nhóm trưởng quan sát đơn đốc TV chưa tích cực, tham gia thực 123 hành với TV kết hợp với GV giải tình TV nhóm thắc mắc + Các TV thực hành xong thảo luận, thống kết trả lời câu hỏi theo PHT + Thông qua thực hành đo đạc, phân tích, so sánh với câu hỏi gợi mở, HS củng cố lại cách xác định hai đường thẳng vng góc với nhau, hai đường thẳng song song với + TV đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi PHT Câu trả lời mong đợi: a) Các cạnh song song song với là: AB song song với DC Các cạnh vng góc với là: AD vng góc với DC, AD vng góc với AB 124 - HS đại diện nhắc lại khái niệm: Thế hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vng góc Câu trả lời mong đợi: + GV trình chiếu kết + Kéo dài hai cạnh đối u cầu đại diện nhóm diện hình vng phát biểu cách xác định hình chữ nhật ta hai đoạn thẳng song song, đường thẳng song song đoạn thẳng vng góc với với nhau, hai đường thẳng song song với không cắt - GV chốt kiến thức, nhận + Hai cạnh gọi xét, đánh giá, tuyên dương vng góc với nhóm tích cực, chúng cắt tạo thành viên tích cực góc vng chung đỉnh + HS di chuyển ngồi theo nhóm học tập hợp tác Bài tập 2,3,4: + GV dựa vào kiểm tra trước q trình dạy học giáo viên phân hóa học sinh, nhóm HS trình độ: giỏi, khá, trung bình, 125 yếu – Để khơng thời gian GV chủ định chia nhóm trì từ tiết học trước + GV phát PHT cho nhóm hợp tác giao nhiệm vụ cho TV: - TV số 1; học lực + Nhóm trưởng nhận yếu làm PHT số PHT phát cho TV - TV số 3; học lực đánh số tương ứng trung bình làm PHT số với PHT giao - TV số 5; học lực - Các TV số 1; giỏi làm PHT số nhận nhiệm vụ làm + Trong thời gian nhóm PHT số di chuyển chuyên gia hoạt động, GV nhanh thành lập nhóm phải đến nhóm để chuyên gia thảo theo dõi, phát kịp thời luận PHT số bế tắc, lỗ hổng kiến - Các TV số 3; thức, điều HS nhận nhiệm vụ làm băn khoăn, giúp em PHT số di chuyển hoàn thành nhiệm vụ học nhanh thành lập nhóm tập thời gian quy định chuyên gia thảo luận PHT số - Các TV số 5; nhận nhiệm vụ làm PHT số di chuyển nhanh thành lập nhóm 126 chuyên gia thảo luận PHT số 24 + Nhóm chuyên gia thảo luận với thời gian phút Ví dụ: Đối với HS yếu làm phiếu số 2, cần hướng dẫn GV GV Hướng dẫn em nhắc lại quy tắc tính chu vi diện tích hình vng, viết câu trả lời Đối với yêu cầu: Tính chu vi diện tích hình vng HS dễ trả lời sau: Chu vi diện tích hình vng Vì vậy, GV hướng dẫn em viết câu trả lời: Chu vi hình vng là: Diện tích hình vnglà: + GV định hai HS bất + Hết thời gian thảo luận kỳ nhóm trả lời chuyên gia trở tập PHT số số nhóm HT chia sẻ kiến - Cùng lúc GV cho hai HS thức để hiểu nhóm khác lên bảng trình kỹ lưỡng nội dung bày tập PHT số tập PHT (5 127 phút) + Hai HS GV định lên bảng dán kết PHT số lúc (3 phút) + GV yêu cầu + HS định lên nhóm nhận xét, đánh giá kết bảng làm tập PHT cho điểm số (4 phút) + GV phân tích, tổng hợp + HS nhóm nhận xét khái quát hóa kiến thức câu trả lời bạn học việc trình chiếu + HS nhóm nhận xét kết trả lời PHT 2; bạn 3; 4 Hướng dẫn học - GV yêu cầu HS về: sinh học Học thuộc quy tắc tính chu vi, diện tích hình vng Học thuộc quy tắc xác định cạnh song song, vng góc chuẩn bị sau - HS lắng nghe ... học giải tốn có lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp trường Tiểu học 32 1 .4 Thực trạng dạy học giải tốn có lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp. .. đề dạy học giải tốn có lời văn theo hướng phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp Tiểu học Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài nghiên cứu: Dạy học giải tốn có lời văn theo hướng phát. .. Chƣơng DẠY HỌC GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP Ở TIỂU HỌC 45 2.1 Nội dung dạy học giải tốn có lời văn chƣơng trình lớp 45 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4, Dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay