BC THAM TRA công trình xây dựng

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 16:54

CƠNG TY TNHH TVĐT&XD TPP Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 81/BC-TTr B, ngày 18 tháng 10 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CƠNG - DỰ TỐN Cơng trình: Khắc phục hậu bão lũ đường GTNT ZA - ZX, xã A, huyện B, tỉnh C Hạng mục: Nền, mặt đường hệ thống nước Lý trình: Km0+00,00 – Km452,30m; Km1+ 851,00 – Km1+908,60m; Km2 + 758,00 – Km2+842,00m Địa điểm xây dựng: xã A, huyện B, tỉnh C Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân huyện B Các để lập báo cáo kết thẩm tra - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; - Căn Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Căn Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Chính phủ Quản lý dự án đàu tư xây dựng; - Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Căn Thơng tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng cơng trình; - Căn Thông tư số: 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Căn Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 Bộ Xây dựng việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn xây dựng cơng trình; - Căn Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm XDCB Việt Nam hành - Căn Quyết định số 1881/2009/ QĐ-UBND ngày 21/8/2009 UBND tỉnh C Ban hành Quy định QLDA đầu tư xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh; - Quyết định số 1018/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 UBND tỉnh C Về việc bổ sung, sửa đổi số điều Quyết định số 1881/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009; - Công văn số 1404/UBND-XD ngày 05/06/2015 UBND tỉnh Da.V/v xác định đơn giá nhân cơng quản lý chi phí đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh C; - Hướng dẫn số 606/HD-SXD ngày 11/06/2015 Sở Xây dựng tỉnh C Hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng quản lý chi phí đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh C; - Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng năm 2012 UBND tỉnh C việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa tơ địa bàn tỉnh C; - Căn Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế vẽ thi công dự tốn cơng trình: Khắc phục hậu bão lũ đường GTNT ZA - ZX, xã A, huyện B, tỉnh C công ty TNHH ZAX lập - Căn Hợp đồng kinh tế Phòng Nơng nghiệp PTNThuyện B Công ty TNHH TVĐT&XD TPP việc thẩm tra Thiết kế vẽ thi công - Dự tốn xây dựng Cơng trình: Khắc phục hậu bão lũ đường GTNT ZA - ZX, xã A, huyện B, tỉnh C Sau thẩm tra hồ sơ - dự tốn Cơng ty TNHH TVĐT&XD TPP có ý kiến sau: Giới thiệu chung cơng trình - Tên cơng trình: Khắc phục hậu bão lũ đường GTNT ZA - ZX, xã A, huyện B, tỉnh C - Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện B - Nhà thầu khảo sát XD: Công ty TNHH tư vấn ZAX - Nhà thầu TKBVTC-Dự tốn: Cơng ty TNHH ZAX Nhận xét chất lượng hồ sơ dự toán cơng trình: A Nhận xét thiết kế, phương pháp lập dự tốn lựa chọn; a Quy mơ xây dựng thông số kỹ thuật chủ yếu: Phương án thiết kế tuyến chủ yếu bám theo tuyến đường trạng sử dụng, Trên sở quy mô cấp đường mộ số vị trí độ dốc lớn, bán kính đương cong nhỏ tiến hành nắm tuyến giảm độ dốc dọc Đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông thuận lợi nhất, phát huy hiệu kinh tế sau đầu tư Bình diện: Chiều dài tồn tuyến: 556,30m; Bao gồm Km0+00,00Km452,30m; Km1+ 851,00 – Km1+908,60m; Km2 + 758,00 – Km2+842,00m Trắc dọc: Trắc dọc thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B, áp dụng tiêu chuẩn 22 TCN 210 – 92 Độ dốc dọc tối đa i dọc max = 10%( đoạn khó khăn cục châm trước16%); Bán kính đường cong nằm nhỏ Rmin= 10m Thiết kế đường: - Bề rộng nền, mặt đường: + Chiều rộng mặt đường : Bmặt = 3,0m; imặt= 3% + Lề đường: Blề = 2x0,5m; ilề= 4% + Chiều rộng đường(chưa tính mở rộng): Bnền = 4,0m - Ta luy đào: + Qua vùng có đất sét pha, đơi chỗ lẫn dăm sạn mái taluy: 1/0,5 – 1/0,67 - Ta luy đường đắp: Mái dốc: Đất đắp thiên nhiên 1/1 - Rãnh dọc: + Rãnh đất có dạng hình thang: (30+100)x30cm; Thiết kế mặt đường: - Mặt đường: Mặt đường cấp phối tự nhiên, sau lu lèn chặt dày 14cm Với tổng chiều dài L = 566,3m - Kết cấu lề đường: Bằng lề tự nhiên, không gia cố lề Thiết kế hệ thống nước: Cơng trình cống nước tuyến tốt khơng cần sửa chữa, khắc phục * Nhận xét thiết kế vẽ thi công a) Sự thống đồng tập thuyết minh tập vẽ, vẽ hồ sơ: Cơ thống b) Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng: Đạt yêu cầu, tuân theo tiêu chuẩn xây dựng hành phù hợp với quy mô công trình; c) Sự hợp lý giải pháp thiết kế, mức độ an toàn : Đạt yêu cầu d) Bảo vệ mơi trường sinh thái, an tồn lao động: Có đề cập e) Nội dung hồ sơ thiết kế: Gồm thuyết minh thiết kế vẽ thi công - Dự tốn xây dựng cơng trình, hồ sơ thiết kế vẽ thi công B Nhận xét sở để xác định khoản mục chi phí trong dự tốn cơng trình; * Nhận xét dự tốn: - Các khoản mục chi phí dự tốn cơng trình tính sở thơng tư, định mức, đơn giá văn hướng dẫn hành nhà nước: - Đơn giá khảo sát xây dựng ban hành kèm theo định số 1945/QĐ-UB, ngày 12/12/2012 UBND tỉnh C; - Đơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 25/03/2013 UBND tỉnh C; - Đơn giá lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 25/03/2013 UBND tỉnh C; - Căn Thông tư số: 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Căn Quyết định số 957/QĐ-BXD, ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng V/v Công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 tài Hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư - Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ tài Về việc hướng dẫn tốn dự án hoàn thành; - Tập định mức, đơn giá XDCB, giá ca máy hành nhà nước - Hướng dẫn lập dự toán số 1367/HD - XD ngày 24/12/2012 số 388, 389/HD-XD ngày 01/4/2013 sở Xây dựng C - Tính cước vận chuyển vật liệu theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 UBND tỉnh C V/v Ban hành biểu cước vận chuyển hàng hố tơ địa bàn tỉnh; - Văn số 737/SX - KTVLXD ngày 23/7/2010 sở Xây dựng C - Giá gốc vật liệu lấy thời điểm Quý III/2015 theo Cơng bố giá vật liệu Liên sở Tài – Xây dựng địa bàn TP C Thông báo giá Quý III/2015 huyện B liên sở Tài Chính – Sở Xây Dựng; C Kết luận: Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng - dự tốn cơng trình: Khắc phục hậu bão lũ đường GTNT ZA - ZX, xã A, huyện B, tỉnh C đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực đảm bảo an toàn theo điều kiện kiểm tra Nguyên tắc thẩm tra - Về phù hợp khối lượng chủ yếu dự tốn với khối lượng thiết kế; - Về tính đắn, hợp lý việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng cơng trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự tốn chi phí tư vấn dự tốn khoản mục chi phí khác dự tốn cơng trình; - Về giá trị dự tốn cơng trình Kết thẩm tra: Dựa vào ngun tắc nêu giá trị dự tốn cơng trình sau thẩm tra sau: STT Hạng mục Theo BCKTKT Thẩm tra Chênh lệch Tổng số 459.606.000 đ 459.931.000 đ +325.000 đ Chi phí xây dựng 367.459.000 đ 367.459.000 đ 0.000 đ Chi phí QLDA 7.546.000 đ 7.546.000 đ 0.000 đ Chi phí TVDTXD 75.758.000 đ 76.469.000 đ +711.000 đ Chi phí khác 8.843.000 đ 8.457.000 đ -386.000 đ Dự phòng 0.000 đ 0.000 đ 0.000 đ Nguyên nhân: Dự toán sau thẩm tra giảm cấu khoản mục chi phí tư vấn tính thiếu chi phí lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật theo Quyết định 957/QĐ-BXD, ngày 29/9/2009 Bộ xây dựng, tính tốn lại số khoản mục chi phí khác (Có bảng tổng hợp kèm theo) Kết luận kiến nghị a) Kết luận: Trên kết thẩm tra thiết kế BVTC - Dự tốn Cơng trình: Khắc phục hậu bão lũ đường GTNT ZA - ZX, xã A, huyện B, tỉnh C Công ty TNHH TVĐT&XD TPP thực Báo cáo lập theo phụ lục số mẫu 7.2 kèm theo thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ xây dựng b) Kiến nghị: - Đối với hồ sơ thiết kế vẽ thi công, vị trí số đường cong chiều mà đoạn chêm ngắn khơng đủ đoạn chêm nên bố trí thiết kế đường dốc mái để đảm bảo hài hòa tuyến - Đối với hồ sơ dự tốn: khơng xác định rõ vị trí đổ thải thiết kế điều phối dọc tuyến, đánh giá địa chất mang tính tương đối triển khai thi cơng bên liên quan phối hợp xác định thực tế khối lượng để làm sở tốn cho xác, hợp lý Chủ đầu tư đạo nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung báo cáo kết thẩm tra, sau hồn chỉnh hồ sơ đủ điều kiện triển khai bước NGƯỜI THẨM TRA CÔNG TY TNHH TVĐT&XD THẠCH LINH Giám đốc a Chứng KS định giá hạng 2, số: xa Nơi nhận : - Như kính gửi ; - Cơng ty TNHH zax; - Lưu phòng TK ... trình; - Về giá trị dự tốn cơng trình Kết thẩm tra: Dựa vào ngun tắc nêu giá trị dự tốn cơng trình sau thẩm tra sau: STT Hạng mục Theo BCKTKT Thẩm tra Chênh lệch Tổng số 459.606.000 đ 459.931.000... tỉnh C đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực đảm bảo an toàn theo điều kiện kiểm tra Nguyên tắc thẩm tra - Về phù hợp khối lượng chủ yếu dự tốn với khối lượng thiết kế; - Về tính đắn, hợp... Công ty TNHH TVĐT&XD TPP việc thẩm tra Thiết kế vẽ thi công - Dự tốn xây dựng Cơng trình: Khắc phục hậu bão lũ đường GTNT ZA - ZX, xã A, huyện B, tỉnh C Sau thẩm tra hồ sơ - dự tốn Cơng ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: BC THAM TRA công trình xây dựng, BC THAM TRA công trình xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay