KẾ HOẠCH dạy tuyển sinh 10 môn TIẾNG ANH

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 15:38

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ƠN TẬP THI TUYỂN SINH LỚP 10 DÀNH CHO HỌC SINH LỚP MÔN: Tiếng anh NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian dạy: Từ 21/5/2018-07/7/2018 Tổng số tuần thực dạy là: tuần Tổng số tiết thực dạy là: 28 tiết/lớp/khóa/mơn Tháng Tuần 5 6 6 7 Tiết 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nội dung ôn tập PHONETICS, STRESS SYNONYM, ANTONYM WISHES,USED TO and BE USED TO WISHES,USED TO and BE USED TO PASSIVE VOICE PASSIVE VOICE (cont.) CONNECTIVE WORDS, MAKE SUGGESTIONS (cont.) ADVERB CLAUSES OF CONCESSION ADVERB CLAUSES OF CONCESSION (cont.) ADVERB CLAUSES OF REASON ADVERB CLAUSES OF REASON (cont.) REPORTED SPEECH REPORTED SPEECH (cont.) RELATIVE CLAUSE RELATIVE CLAUSE (cont.) RELATIVE CLAUSE (cont.) FIND A MISTAKE AND WORDFORM FIND A MISTAKE AND WORDFORM (cont.) TAG - QUESTIONS, GERUNDS TAG - QUESTIONS, GERUNDS (cont.) PREPOSITIONS, PHRASAL VERBS CONDITIONAL SENTENCES (TYPE 1) CONDITIONAL SENTENCES (TYPE 2) WRITE A PARAGRAPH: ENVIRONMENT WRITE A PARAGRAPH: FESTIVAL WRITE A PARAGRAPH: INTERNET WRITE A PARAGRAPH: WAYS OF LEARNING ENGLISH WRITE A PARAGRAPH: LIVING IN A COUNTRYSIDE OR CITY Ghi HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Thạnh Lợi, ngày 11 tháng năm 2018 NGƯỜI LẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH dạy tuyển sinh 10 môn TIẾNG ANH, KẾ HOẠCH dạy tuyển sinh 10 môn TIẾNG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay