HÌNH 9 HOC KI 1 MOI (17 18)

102 24 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 15:13

Ngày soạn: 12/8/2017 Chơng I: Hệ Ngy ging:19/8/2017 thức lợng tam giác vuông Tiết 1: : số hệ thức cạnh đờng cao tam giác vuông I Mơc tiªu: - Kiến thức: Hiểu cách chứng minh địnhlý 1,2 cạnh gúc vuụng v hỡnh chiu ca nú trờn cnh huyn cao tam giác vuông - K nng: Biết vận dụng hệ thức vào giải tập v ng dng thc t - Thỏi độ: cẩn thận, xác, chủ động phát huy trí lực học sinh - Năng lực: Năng lực tính toán, NL tư duy, NL hợp tác giải vấn đề II Chn bÞ: - GV: Thíc, e ke - HS: Ôn lại cách tính diện tích tam vuông, hệ thức, đồ dùng học tập III- CC HOT NG dạy, học: 1.n định lớp : (1phỳt) 9a: 31 vắng 2.KiĨm tra bµi cò: : Kết hợp q trỡnh dy hc Bi mi: Hoạt động Hoạt động HS Ghi bảng GV Hoạt động 1: Hệ thức cạnh góc vuông cạnh huyền GV giới thiệu chơng trình hình học lớp HS nghe GV trình GV vẽ hình giới thiệu bày ký hiệu HS vẽ hình vào ? Nhìn hình vẽ HS: ABC ~ HAC tìm cặp tam giác ABC ~ đồng dạng ? HBA GV giới thiệu định lý sgk ? Dựa vào hình vẽ ghi HS ghi GT – KL GT – KL ? ? Qua định lý hình vẽ cần chứng minh HS: AC2 = BC HC điều ? AC HC  HS : ? §Ĩ chøng minh AC2 BC AC =BC.HC cÇn chøng HS: CÇn C/M  minh điều gì? ACH~ BAC ? Chứng minh tỷ số hình chiếu A B H C * §Þnh lý 1: (sgk) GT  ABC, =1v, AH  BC t¹i H BC=a, AC=b, AB=c BH=c’, HC=b,’ KL b2 = a b,’ c2 =a.c’(1) CM ( SGK)  ACH~ BAC(g-g) AC HC c/m điều ? HS trình bày c/m => ? Hãy trình bày chứng BC AC minh ? HS nhắc lại =>AC2 = BC HC GV cách chứng ( điều phải C/M) minh t¬ng tù ta còng cã HS c/m :Tõ b = a c2 = a c’ b’; c2=a.c’  b2 + c2 ? Nhắc lại nội dung VD 1:( trang 65 sgk ) = a (b’ + c’) 2 ®Þnh lý Pitago ? hay a = b + c ? Dựa vào định lý HS trả lời c/m a2 = b2 + c2 ?? Qua định lý ta có công thức tam giác vuông? Hoạt động 2: Một số hệ thức liên quan đến ®êng cao HS ®äc ®/ lý 2, ghi GT – KL a) Định lý 2: ? Với hình vẽ theo HS :AH2 = HB HC ( trang65sgk) định lý ta cần c/m HS chứng minh: điều ? Xét AHB CHA GV với cách c/m nh trªn cã: ABC (gãc A = h·y thùc hiƯn ?1 gãcAHB = gãc CHA 1v), ( = 1v), GT AH  BC t¹i H gãcBAH = gãc ACH ( cïng phơ víi gãc CAH) KL AH2 = HB HC AHB ~ (2) GV áp dụng đ/lý vào CHA(g-g) giải VD AH CH GV đa hình vẽ lên BH AH bảng phụ * VD2: (SGK)  AH = HB HC ? Muốn tính đợc AC ta C phải tính đợc HS đọc VD sgk đoạn thẳng nào? ? Trong vuông ADC biết ? HS: tính AB vµ BC 2,25 ? TÝnh BC ntn ? HS :biÕt AB, BD B D GV nhắc lại cách giải BD 1,5 HS: BC = VD AB A E Hoạt động 4: Củng cố Luyện tập ? Nhắc lại định HS nhắc lại định lý lý 1,2 GV vẽ hình Bài tập 1: ( trang 68 sgk HS hoạt động nhóm nhỏ ) a) (x+y) =  82 (§/l HS thùc hiƯn viÕt Pitago)  x +y = 10 §lý 1: DE2 = EF EI 62 = 10 x (§/l 1) DF2 = EF FI §lý 2: DI2 = EI IF D E I F ? Viết hệ thức định lý ứng với hình vẽ ? GV yêu cầu HS làm phiếu học tập ( in sẵn hình vẽ đề ) GV kiểm tra số phiếu Yêu cầu HS đổi phiếu kiểm tra nhận xét HS làm phiếu học tập HS lên bảng thực x = 3,6; y = 10 – 3,6 = 6,4 b) 122 = 20 x (®/l1)  x = 122 : 20 = 7,2 y = 20 – 7,2 = 12,8 Cñng cố: (3phỳt) Nhắc lại nh lớ Hớng dẫn vỊ nhµ: (2phút) - Häc thc định lí, BTVN: 1,2 (SBT) IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… Ngµy 14/8/2017 Duyệt tiết 1ca TTCM Th Nh Qunh Ngày soạn: 19/8/2017 Ngy giảng: 24/8/2017(9a) TiÕt 2: mét sè hƯ thøc vỊ c¹nh đờng cao tam giác vuông ( Tip) I Mục tiêu: - Kin thc: Củng cố địnhlý 1,2 cạnh đờng cao tam giác vuông Biết thiết lËp c¸c hƯ thøc bc = ah ; 1/h2 = 1/b2 + 1/c2 díi sù híng dÉn cđa GV - K nng: Biết vận dụng hệ thức vào giải tập v ng dng thc t - Thỏi độ: cẩn thận, xác, chủ động phát huy trí lực học sinh - Năng lực: Năng lực tính toán, NL tư duy, NL hợp tác giải vấn đề II Chn bÞ: - GV: Thíc, e ke - HS: Ôn lại cách tính diện tích tam vuông, hệ thức, đồ dùng học tập III-CC HOT NG dạy, học: ổn định lớp : (1phỳt) 2.Kiểm tra cũ: : ? Vẽ tam giác vuông ABC Điền chữ nhỏ a, b, c, ký hiệu hình Viết hệ thức học ? Bi mi: Hoạt động GV Hoạt động Ghi bảng HS Hoạt động 1: Định lý GV Từ hình vẽ giới b) Định lý 3: sgk / 66 A thiƯu ®/l HS ®äc ®/l HS trả lời b c h ? Theo đ/l cần c/m hƯ b' thøc nµo ? HS diƯn tÝch B C H ? C/m hệ thức dựa vào tam giác vuông ABC (góc A = kiến thức ? HS: S = 1v) AC.BA BC AH  GT AH BC 2 ? Nêu công thức tính diện AC BA = tích tam giác vuông ? KL bc = ah BC AH (3) ? Ngoµi cách chứng minh cách c/m khác HS suy nghĩ CM : không ? HS trả lời c/m GV gợi ý cách c/m nh đ/l tam giác đồng Tam giác ABC vuông A, ta có: 1,2 dạng HS : ACH ~  S = AC.BA  BC AH 2 GV cho HS c/m theo c¸ch BCA  AC BA = BC AH c/m tam giác đồng dạng (g-g) hay bc = ah( ĐPCM) (nội dung ?2) GV yêu cầu HS trình bày c/m GV cho AC AH  HS lµm bµi tËp trang 69 BC AB Bài tập 3(SGK) SGK ( đề bảng AC.AB = y = 52 74 ( định phụ) BC AH ? §Ĩ tÝnh x, y H6 vËn lÝ Pitago) x y = 5.7 (đ/l 3) 5.7 35 dụng công thøc nµo ?   x = y ? Trong hình tính đợc 74 yếu tố ? từ suy tính x = ? Yêu cầu hs trình bày bảng GV kết luận lại cách áp dụng hệ thức vào giải tập Hoạt động 2: §Þnh lý GV giíi thiƯu hƯ thøc tõ c) Định lý 4: ( SGK) 1 phát biểu thành định HS phát biểu (4) h b c lý đ/l GV áp dụng hệ thức làm VD3 GV đa VD3 lên bảng phụ HS thảo luận tìm cách tính ? Căn vào GT tính đờng cao ntn? HS nêu cách tính * VD3: Cho tam giác vuông có cạnh góc vuông dài 6cm 8cm Tính độ dài đờng cao xuất phát từ đỉnh góc vuông Giải: Theo hệ thøc (4) ta cã: 1   2 h 62.82 2.82  h2 = 62  82 10 � h=4,8 GV giíi thiƯu chó ý sgk * Chó ý( SGK) HS ®äc ý Hoạt động 3: Cng cố Luyện tập GV đa tập lên bảng HS nghiên cứu đề Bài tập: Điền vào chỗ GV yêu cầu HS thực () để đợc hệ HS lên bảng thùc thøc hiÖn a2 = … + … GV chèt lại HS khác nhận xét b2 = …… ; c2 = …… h2 = …… hÖ thøc cạnh đ = ah ờng cao tam giác 1 vuông HS ghi nhớ học  h GV lu ý hs c«ng thức thuộc công thức Bài tập viết h= c 2b b2 c2 Gv đa tập hình vẽ bảng GV cho hs thảo luận D HS đọc yêu cầu E HS hoạt động nhóm Đại diện nhóm trình bày lời gi¶i h I y F Gi¶i Ta cã GV – HS nhËn xÐt bỉ sung ? §Ĩ tÝnh h, x, y vận dụng công thức ? GV chốt lại cách áp dụng hệ thức vào giải tập ? Có cách khác để tìm h, x, y hay không ? GV gợi ý dùng hƯ thøc trªn 1  2 2 h HS :định lý 1,4 h HS tìm hiểu cách khác 32   2,4 2 3 * EF = 32 42 5 (®/l Pitago) ED2 = EF EI (hÖ thøc…)  EI = ED2 / EF = 1,8 IF = EF - EI = 3,2 Cñng cố ? Nhắc lại nh lớ ( h thức) - Đọc mục “ em chưa biết” Hớng dẫn nhà -Năm vững hệ thức cạnh đờng cao tam giác vuông - Bµi tËp 5+6 ( trang 69 SGK) , bµi tËp 3,4 ( trang 90 SBT) IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy 21/8/2017 Duyệt TTCM tiết Đỗ Thị Như Quỳnh - Ngày soạn: 4/9/2017 Ngy ging: 9/9/2017 Tiết 3: Lun tËp I Mơc tiªu: - Kiến thức: Cđng cè địnhlý 1,2 cạnh đờng cao tam giác vuông Biết thiết lập hệ thức bc = ah ; 1/h2 = 1/b2 + 1/c2 díi sù híng dÉn cđa GV - năng: BiÕt vËn dơng c¸c hƯ thức vào giải tập v ng dng thc tế - Thái độ: cẩn thận, xác, chủ động phát huy trí lực học sinh - Năng lực: Năng lực tính tốn, NL tư duy, NL hợp tác giải vấn đề II ChuÈn bÞ: - GV: Thớc, e ke - HS: Ôn lại cách tính diện tích tam vuông, hệ thức, đồ dùng học tập III-CC HOT NG dạy, học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Chữa tập GV đa đề bảng phụ GV gọi HS lên thực HS nghiên cứu đề Ghi bảng Bài tập: Cho hình vẽ Tính x, y a) HS thực bảng HS 1phần a x y y = + 92 = 130  y = 130 ( ®/l Pitago) x.y = 7.9 (đ/l 3) x = HS phần b 63 130 b) y HS phÇn c HS lớp làm nhận xét GV bổ sung sửa sai GV chốt lại: hệ thức áp dụng vào tập phải phù hợp tính nhanh với đề x Ta có 32 = 2.x (đ/l 3)  x = 4,5 y2 = x(2 + x) (®/l 1) y = 4,5 ( + 4,5) = 29,25  y = 5,41 c) y x Ta cã x2 = 4.9 (®/l 2)  x = 36 y = 81  36 3 13 ( hc y2 = 9.13  y = 13 ) Hoạt động 2: Luyện tập GV phân tích đề hớng dẫn HS vẽ hình ? ABC tam giác ? sao? ? Căn vào đâu để có x2 = a.b ? ? Tơng tự cách DEF tam giác ? HS đọc đề nêu yêu cầu HS vẽ hình vào Bài tập ( trang 69 SGK) Cách 1: A HS ABC vuông BC 0A = HS  vu«ng ABC cã AH  BC AH2 = BH.CH (đ/l2) HS trả lời HS DE2 = EF EI B a x b H C Theo c¸ch dùng  ABC ta cã 0A = BC ABC vuông A AH2 = BH CH hay x2 = a.b C¸ch 2: ? ? Vậy DE2 = ? GV yêu cầu HS tự trình bày cách GV đa hình vẽ bảng phụ ? Để tìm x, y hình vẽ vận dụng hệ thức ? GV yêu cầu HS thảo luận nhóm GV bổ sung sửa sai lu ý HS chỗ HS mắc sai lầm (đ/l1) hay x2 = a.b HS tự trình bày Bài tập 8b),c) trang 70 SGK HS đọc nêu yêu cầu C y HS nêu hệ thức cần áp dụng Nhóm 1,2,3 câu b Nhóm 4,5,6 câu c Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung nhận xét 16 x H A b) x y x 12 y B c) Gi¶i b )  ABC cã AH  BC t¹i H  AH = BH = CH = BC hay x =  AHB cã AB = AH  BH y= 2 c) 122 = 16.x (®l 1) x=9 y = 122  x = 15 Củng cố ? Nêu dạng tập làm ? Kiến thức áp dụng vào giải dạng tập ? GV: Khi áp dụng hệ thức cần xem xét hệ thức phù hợp với đề vận dụng hệ thøc ®ã ®Ĩ thùc hiƯn tÝnh Híng dÉn vỊ nhà: Ôn tập ghi nhớ hệ thức tam giác vuông BTVN : Bài 5,6 tr69, 8a) trang 70 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 4/9/2017 Ngày giảng: 9/9/2017 TiÕt : I Mơc tiªu: Lun tËp -TiÕp tơc cđng cè c¸c hƯ thøc vỊ cạnh đờng cao tam giác vuông -HS biết vận dụng hệ thức vào giải tập cách thành thạo II Chuẩn bị: GV: Thớc, e ke HS: Ôn lại hệ thức, đồ dùng học tập III Tiến trình dạy học 1.ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: ? Viết hệ thức cạnh đờng cao tam giác vuông ? 3.Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Chữa tập GV vẽ hình bảng Yêu cầu hs thực chữa HS quan sát hình vẽ HS lên bảng thực tính x,y HS lớp theo dõi nhận xét Ghi bảng Bài tập 3a) trang 90 SBT x y Ta cã y = 62  82 = 10 ®/l Pitago) x.y = 6.8 (®l 3)  x = 48 : 10 = 4,8 GV cho HS nhận xét bổ sung HS định lý Pitago ? KiÕn thøc vËn vµ hƯ thøc dụng kiến thức nào? Hoạt động 2: Luyện tập GV đa đề bảng phụ GV yêu cầu HS thảo luận trả lời GV bổ sung nhận xét HS đọc đề HS thực theo nhóm Đại diện nhóm trả lời giải thích HS lớp theo dõi nhận xét Bài tập: Hãy khoanh tròn chữ đứng trớc kết Cho hình vẽ a) Độ dài đờng cao AH A 6,5 B C b) Độ dài cạnh AC Nắm hệ thức ba vị trí tơng đối hai đờng tròn - Xem lại tập chữa , Đọc phần em cha biết - Ôn tập kiến thức học chơng II , làm trớc tập chơng II - IV RT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy 27/ 11/ 2017 Duyệt TTCM tit 28 Trn Th Hng nh Ngày soạn: 2/12/20/2017 Ngy ging: 9/ 12/2017 Tiết 29: ôn tập chơng II I Mục tiêu: - Kin thc: HS ôn tập kiến thøc ®· häc vỊ tÝnh chÊt ®èi xøng cđa ®êng tròn, liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây, vị trí tơng đối đờng tròn , đờng thẳng đờng tròn - K nng:Vn dụng kiến thức học vào giải tập tính toán, chứng minh - Thái độ : RÌn lun tÝnh cÈn thËn cho HS - Năng lực: Năng tự học, NL tư duy, NL hợp tác giải vấn đề II CHUẨN BỊ GV: thíc, compa, phÊn màu, bng ph HS: thớc, compa, ôn lại bất đẳng thức tam giác III CC HOT NG dạy, học: 1.ổn ®Þnh líp : (1phút) vắng * Kết hợp kiểm tra quỏ trỡnh ụn Bài mới: (42phỳt) Hoạt động GV Hoạt động Ghi bảng HS Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết thôngqua tập trắc nghiệm(10phỳt) GV ghi tập Bài tập 1: Nối ghép ô cột trái bảng phụ với ô cột phải để đợc khẳng định Đờng tròn ngoại tiếp tam giác GV yêu cầu 1HS thực 1 HS thực bµi ý 1,2 HS thùc hiƯn ý HS lớp làm nhận xét GV nhận xét bổ sung ? Bài tập thể kiến thức chơng II ? Đờng tròn nội tiếp tam giác Tâm đối xứng đờng tròn Trục đối xứg đờng tròn Tâm đờng tròn nội tiếp tam giác Tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác 18 57 12 69 giao điểm đờng phân giác tam giác đờng tròn qua đỉnh tam giác giao điểm đờng trung trực cạnh tam giác 10 tâm đờng tròn 11 đờng kính đờng tròn 12 đờng tròn tiếp xúc với cạnh tam giác 13 giao điểm đờng trung tuyến tam giác – 10 – 11 GV cho HS ®äc lại toàn sau hoàn thành nối ghép, điền khuyết GV khái quát lại kiến thức học chơng II ? Tiếp điểm hai đờng tròn tiếp xúc có vị trí nh đờng nối tâm ? Các giao điểm đờng tròn cắt có vị trí nh đờng nối tâm ? Bài tập 2: Điền vào chỗ () để đợc định lý hệ thức Trong dây đờng tròn dây lớn Trong 1đờng tròn a) Đờng kính vuông góc với dây qua b) Đờng kính qua trung điểm dây .thì c) Hai dây d) Dây lớn tâm hơn, dây tâm R r … 10 ? Nêu tính chất tiếp tuyến đờng tròn ? Tớnh cht ng ni tõm? d Vị trí tơng đối Hai đờng tròn tiếp xúc Hai đờng tròn Đờng thẳng đờng tròn tiếp xúc * TÝnh chÊt tiÕp tun cđa dêng trßn: ( SGK ) * Tính chất đờng nối tâm: ( SGK ) Hoạt ®éng 2: Bµi tËp (32phút) HS ®äc ®Ị bµi ? Bài toán cho biết ? HS trả lời yêu cầu ? GV hớng dẫn HS vẽ HS thực vẽ hình hình ? Đờng tròn ngoại tiếp vuông HBE có tâm nằm đâu ? ? Tơng tù víi  HCF ? HS trung ®iĨm BH HS trung điểm HC HS trả lời giải thích HS :Xác định bán kính, khoảngcách đờng nối tâm; hệ thức, vị trí Bài tập 41 trang 128 SGK A B F G E I H K C D a) Ta cã BI + IO=BO ( I n»m gi÷a B vµ O)  OI = OB – BI hay d=R–r VËy (I) tiÕp xóc víi (O) Cã OK + KC = OC (k n»m gi÷a O,C )  OK = OC – KC hay d=R–r HS tr¶ lêi ? Hãy xác định vị trí đờng tròn (I) HS: chøng minh vµ (O); (K) vµ (O); (I) thêm góc (K) ? vuông HS thực ? Xác định vị trí đờng tròn cần điều ? ? Tứ giác AEHF hình HS :áp dụng hệ ? sao? thức lợng ? Tứ giác AEHF có vuông góc vuông ? cần chứng minh thêm điều HS : AHC tứ giác AHB h.c.n ? GV yêu cầu HS trình bày chứng minh ? Chøng minh AE.AB = HS: chøng AF.AC chøng minh ntn ? minh AEF vận dụng kiến thức đồng dạng với ? ACB ? Có đợc hệ thức trªn  (K) tiÕp xóc víi (O) Cã IK = IH + HK  (I) tiÕp xóc ngoµi víi (K) b) XÐt  BAC cã OA = OB = OC = BC BAC vuông A  gãc A = 1v Tø gi¸c AEHF cã £ = F =  = 1v AEHF h.c.n (dÊu hiÖu ) c)  AHB cã HE AB (gt) AH2 = AE.AB (hệ thức lợng) (1) Tơng tự  vu«ng AHC cã AH2 = AF AC (hƯ thøc lợng ) (2) Từ (1) (2) AE.AB = AF AC xét tam giác ? GV hớng dẫn HS chứng minh (chỉ rõ hình) ? Có cách khác để chứng minh hệ thức không ? GV hớng dẫn HS nhanh yêu cầu HS nhà tự trình bày ? Chứng minh1 đờng thẳng tiếp tuyến đờng tròn cần chứng minh điều ? GV nêu chứng minh đờng thẳng EF qua đờng tròn(I) vuông góc với bán kính GV hớng dÉn HS chøng minh GV cã thÓ chøng minh  vuông EGI = vuông GIH gúc vuông GVkhái quát lại toàn Cách CM vị trí tơng đối đờng tròn; đờng thẳng tiếp tuyến đờng tròn HS nêu cách chứng minh d) EGH cã EG = GH (t/c h.c.n)   EGH c©n  £1 = � H1  IEH c©n (IE = IH = R )  £2 = � H2 VËy £1 + £2= � H1 + �H2 = 900  EF EI  EF lµ tiÕp tun cđa (I) C/m tơng tự nh EF tiếp tuyến (K) ? Bài toán cho biết ? yêu cầu ? ? Hãy nêu cách vẽ hình HS trả lời toán ? GV chứng minh tơng tự HS nêu cách vẽ tập 41 hình ? Hãy chứng minh tứ giác AEMF h.cn ? HS nêu cách chứng minh GV yêu cầu HS trình AEMF h.c.n  bµy chøng minh GV nhËn xÐt bỉ sung –  = Ê = góc F = nhấn mạnh: Cách chứng 900 minh tứ giác h.c.n dựa vào dÊu hiƯu nhËn gt biÕt; chøng minh sè ®o HS trình bày góc = 1V dựa vào đ- chứng minh ờng trung trực, đờng HS khác phân giác cđa gãc kỊ lµm vµ nhËn bï xÐt ? Chứng minh đẳng thức ME.MO = MF MO ta chứng minh ntn ? HS nghe hiĨu GV gỵi ý chøng minh tơng tự tập 41 ? Ngoài cách chứng minh có cách HS nêu cách chứng minh khác chứng minh không ? HS trình bày ? Chứng minh OO miệng chứng tiếp tuyến đờng minhcâu b tròn đờng kính BC cần HS: chứng chứng minhđiều ? minh2 tam giác GV yêu cầu HS trình đồng dạng bày chứng minh HS :OO MA A HS trình bày chứng minh Bài tập 42 trang 128 SGK B M E C F A 0' CM Ta có MO phân giác BMA; MO phân giác AMC (t/c t/tuyến cắt nhau) mµ �BMA + � AMC = 2V (kỊ bï)  MO’  MO  � OMO’ = 1V (1) Mặt khác OB = OA = R (O) ; MA = MB (t/c tiÕp tuyÕn….)  MO lµ trung trùc cña AB  MO  AB  �MEA = 1V (2) c/m t¬ng tù ta cã � MFA =1V (3) Từ (1); (2); (3) tứ giác MEAF h.c.n (dÊu hiƯu nhËn biÕt) b)  MAO cã ¢ = 900 ; AE  MO  MA2 = ME MO (hệ thức lợng )(1) MAO có  = 900 ; AF  MO’ MA2 =MF MO’(hƯ thøc lỵng…) (2) Từ (1) (2) ME.MO= MF MO GVkhái quát lại toàn Dạng tập chơng II - KiÕn thøc ¸p dơng c) Ta cã MA = MB; MC = MA (gt)  MA = MB = MC M tâm đờng đờng kính BC; mµ MA  OO’ (gt)  OO’ lµ tiÕp tuyến đờng tròn đờng kính BC A Củng cố: (3phỳt) - Nêu hệ thức liên hệ ứng với ba vị trí tơng đối t v ng trũn, ca hai đờng tròn? 5.Hớng dẫn nhà: (2phỳt) -Về nhà tiếp tục ôn tập chơng II -Làm tập 42; 43 trang 128 SGK IV RT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy 2/ 12/ 2017 Duyệt TTCM tit 29 Trn Th Hng nh Ngày soạn: 9/12/2017 Ngy ging: 15/ 12/2017 Tiết 30: ôn tập học I I Mục tiêu: - Kiến thức: Ôn tập cho HS công thức định nghĩa tỉ số lợng giác góc nhọn số tính chất tỉ số lợng giác Ôn tập cho HS hệ thức lợng tam giác vuông, tính đoạn thẳng, góc tam giác Ôn tập hệ thống hoá kiến thức học đờng tròn chơng II - : Rèn luyện vẽ hình phân tích toán, trình bày toán - Nng lc: Nng t hc - Thái ®é : RÌn lun tÝnh cÈn thËn cho HS., NL tư duy, NL hợp tác giải vấn đề II CHUẨN BỊ GV: thíc, compa, phÊn mµu, bảng phụ HS: thớc, compa, ôn lại chng I, II III CC HOT NG dạy, học: 1.ổn định lớp : (1phỳt) vng: 2.Kiểm tra bµi cò: Kết hợp kiểm tra q trình ụn 3.Bài mới: (41phỳt) Hoạt động GV Hoạt động Ghi bảng HS Hoạt động 1: Ôn tập tỉ số lợng giác(9phỳt) GV bảng phụ ghi * Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trớc tập câu trả lời Cho ABC có  = 900; góc B = 300 Kẻ đờng cao AH GV yêu cầu HS lên thực a) Sin B b»ng: A AC AB B AH AB C AB BC b) tan 30 b»ng: D A B C HS lên bảng làm HS khác làm nhận xét A HC AC B AC AB d) Cot B¢H b»ng: A BH AH B AH AB c) Cos C b»ng: D D C AC HC C AC AB KÕt qu¶ a) Chän B; c) chän A ; b) chän C ; d) chän D GV nhËn xÐt bæ sung ? Bài tập thể kiến thức ? * Bài tập 2: Trong hệ thức sau hệ thức đúng, hệ thức sai? ( với góc nhọn) đ a) Sin2 = cos2 s b) Tan  = cos / sin  s c) Cos  = sin (180 - ) ® d) Cot = 1/ tan s e) Tan  < ® f) Cot = tan (900 - ) đ g) Khi góc tăng tan tăng s h) Khi góc tăng cos giảm Hoạt động 2: Ôn tập hệ thức tam giác vuông(9phỳt) * Bài tập 3: Cho tam giác vuông GV đa đề ABC đờng cao AH (hình vẽ) bảng phụ Hãy viết hệ thức cạnh GV yêu cầu 1HS lên đờng cao tam giác A bảng viết hệ HS lên bảng b2 = ab’; c2 b thøc viÕt = ac’ c h HS kh¸c theo h = b’c’ c' b' B C H dâi vµ nhËn ah = bc 1 xÐt   h HS lên làm HS khác nhận xét c a = b + c2 GV yêu cầu HS khác lên làm tập GV khái quát lại hệ thức cạnh b * Bài tập 4: Cho hình vẽ đờng cao tam gi¸c A a) x b»ng: y x A 13 B h 36 B H C 13 D b) y b»ng: A 12 B 13 C 13 D 36 c) h b»ng: A 36 B 13 C 36 D KÕt qu¶ a) Chän A; b) chọn B ; c) chọn D Hoạt động 3: Ôn tập đờng tròn(8phỳt) GV yêu cầu HS nhắc lại ? Cách xác định đờng tròn ? ? Quan hệ vuông góc đờng kính dây ? ? Vị trí tơng đối đờng thẳng đờng tròn ? ? Định nghĩa tính chất tiếp tuyến đờng tròn ? HS lần lợt nhắc lại nhanh C * Cách xác định đờng tròn * Quan hệ vuông góc giã đờng kính dây * Vị trí tơng đối đờng thẳng đờng tròn * Định nghĩa tính chất tiếp tuyến đờng tròn Hoạt ®éng : Bµi tËp(15phút) * Bµi tËp: Cho ®êng tròn (0), AB đờng kính, điểm M thuộc đờng tròn Vẽ điểm HS đọc đề ? N đối xứng với A qua M, BN cắt đờng tròn Bài toán cho biết C Gọi E giao điểm AC BM ? yêu cầu ? a) Chứng minh NE vuông góc với AB HS trả lời chỗ b) F đối xứng với E qua M chứng minh ? Nêu cách vẽ hình ? FA tiếp tuyến đờng tròn (0) HS nêu cách vẽ hình vẽ hình vào ? H·y ghi gt – kl cđa bµi tËp ? HS trả lời chỗ (O; N đối xứng với A qua M GT F ®èi xøng víi E qua M BN  (O) = {C} BM  AC = {E} KL ? Chøng minh NE vu«ng gãc ta chøng minh ntn ? GV gợi ý : chứng minh NE qua giao ®iĨm cđa ®êng cao ? Chøng minh AC NB BM NA tam giác ANB ? GV yêu cầu HS trình bày ? Để chứng minh FA tiếp tuyến (O) cần chứng minh điều ? ? Hãy chứng minh FA A0 ? GV yêu cầu HS trình bày GV nhận xÐt bæ sung AB ); M  (O) N F C M E A B a, NE  AB b, FA lµ tiÕp tun cđa (O) HS suy nghĩ trả lời HS nêu cách chứng minh HS trình bày miệng HS FA A0 HS nêu chứng minh HS trình bày bảng HS khác làm nhận xét GV khái quát lại toàn Kiến thức cần nhớ Dạng tập kiến thức áp dụng để làm tập 5.Hớng dÉn vỊ nhµ( 3phút) Chøng minh a, XÐt  AMB có AB = 2R AMB vuông M  BM  AN T¬ng tù ta cã :  ACB vuông C BN AC Xét ANB cã BM  NA vµ AC  NB (cmt) ; mặt khác BM AC = {E} E trực tâm ANB NE AB b, XÐt tø gi¸c AFNE cã: MN = AM (gt); EM = FM (gt) vµ EF  AN( chøng minh trên) AFNE là hình thoi FA // NE mà NE AB ( chứng minh câu a)  FA  AB  FA lµ tiÕp tuyÕn đờng tròn (O) Ôn tập kỹ định nghĩa, định lý, hệ thức chơng I + II + III Xem lại dạng tập chữa IV RT KINH NGHIM: Ngày soạn: 9/12/2017 Ngy ging: 16/ 12/2017 Tiết 31: ôn tập học I I Mục tiêu: - Kiến thức: Ôn tập cho HS công thức định nghĩa tỉ số lợng giác cđa mét gãc nhän vµ mét sè tÝnh chÊt cđa tỉ số lợng giác Ôn tập cho HS hệ thức lợng tam giác vuông, tính đoạn thẳng, góc tam giác Ôn tập hệ thống hoá kiến thức học đờng tròn chơng II - : Rèn luyện vẽ hình phân tích toán, trình bày toán - Nng lc: Nng t hc - Thái độ : RÌn lun tÝnh cÈn thËn cho HS., NL tư duy, NL hợp tác giải vấn đề II CHUẨN BỊ GV: thíc, compa, phÊn mµu, bảng phụ HS: thíc, compa, ôn lại chng I, II III CC HOT NG dạy, học: 1.ổn định lớp : (1phỳt) vng: 2.Kiểm tra bµi cò: Kết hợp kiểm tra q trình ơn 3.Bài mới: (41phỳt) Hoạt động GV Hoạt động cña HS GV chiếu đề lên bảng Gọi hs đọc nhận xét Hs đọc Hs phân tích Ghi b¶ng Bài (3,0 điểm) Cho (O;15), dây BC = 24cm Các tiếp tuyến đường tròn B C cắt A Kẻ OH vng góc với BC H a) Tính OH ; b) Chứng minh ba điểm O, H, A thẳng hàng ; Cho hoc sinh hoạt động cá nhân làm tập c) Tính độ dài đoạn thẳng AB, Hs tự hoạt động cá nhân AC ; d) Gọi M giao điểm AB CO, gọi N giao điểm AC BO Tứ giác BCNM hình ? Chứng minh ? Vẽ hình xác cho phần a a) Ta có HC = HB = 12cm, OH = (cm) b) Tam giác OBC cân O có GV chữa Hs quan sát so sánh dấp án OH BC suy OH phân giác � , mà OA phân giác BOC � nên O, H, A thẳng hàng BOC c) Tam giác OBA vng B có BH đường cao nên 1   � AB  20cm BH2 OB2 AB2 d) Tam giác MAN có O trực tâm nên AO  MN suy MN// BC góc MBC = góc NCB nên BCNM hình thang cõn 5.Hớng dẫn nhà( 3phỳt) Ôn tập kỹ định nghĩa, định lý, hệ thức chơng I + II + III Xem lại dạng tập chữa IV RT KINH NGHIM: Ngày 11/12/ 2017 Duyệt tiết 30 31 TCM Trần Thị Hồng nh Ngày soạn: 20/12/2018 Ngy ging: 23/12/2018 TUN 19, Tiết 32: trả kiểm tra học kỳ I (PHN HèNH HC) I Mục tiêu: - Đánh giá kết học tập HS thông qua kiểm tra - Hớng dẫn HS giải, trình bày xác làm, rút kinh nghiệm để tránh sai sót phổ biến, lỗi điển hình - Giáo dục tính xác, khoa häc cÈn thËn cho HS II CHUẨN BỊ: GV: thíc, compa, đáp án ( phô tô HS bản) HS: thớc, compa, ôn tập chơng I + II III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TRÊN LỚP æn định lớp : Kim tra bi c: Bài mới: Hoạt động 1: Nhận xét đánh giá tình hình học tập học sinh thông qua kết kiểm tra GV thông báo kết kiểm tra: GV tuyên dng học sinh làm tốt: Hoạt động 2: Trả chữa nhận xét a) Trả bài: GV trả cho học sinh học sinh xem xét lại kiểm tra nêu thắc mắc b) Chữa bài: - GV lần lt chữa câu đề theo đáp án - HS lần lt nêu câu làm nêu rõ kiến thức vận dụng - GV phát đáp án cho HS , HS nghiên cứu đối chiếu với làm để tìm sai sót cần sữa chữa c) Nhận xét lỗi sai sót làm cđa häc sinh: GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS, nêu lỗi sai phổ biến, lỗi sai điển hình, cách trình bày HS: Bi 3: Cũn có HS vẽ hình chưa xác, trình bày chưa khoa học Bài 4: Một số vẽ hình chưa xác, chưa đẹp, lời giải dài dòng, chưa chặt ch Hớng dẫn nhà: Xem lại số kiến thức cha nắm Trình bày lại kiểm tra theo cách hiểu Đọc tìm hiểu trớc chơng III IV RT KINH NGHIỆM: Ngµy 23/12/ 2018 Duyệt TTCM tiết 32 Trần Thị Hồng Ánh ... 2,8  3,458  4,4 49 L 2,8 M Nˆ = 90 - Mˆ = 90 510= 390 LN = LM.tanM = 2,8.tan510  3,458 LM  4,4 49 MN = cos 510 HS ®äc nhËn xÐt b) NhËn xÐt (SGK) GV cho HS so s¸nh c¸ch tÝnh từ rút nhận xét Hoạt... Bài 5,6 tr 69, 8a) trang 70 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 4 /9/ 2017 Ngy giảng: 9/ 9/2017 TiÕt... thành thạo II Chuẩn bị: GV: Thớc, e ke HS: Ôn lại hệ thức, đồ dùng học tập III Tiến trình dạy học 1.ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: ? Viết hệ thức cạnh đờng cao tam giác vuông ? 3.Bài mới: Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: HÌNH 9 HOC KI 1 MOI (17 18), HÌNH 9 HOC KI 1 MOI (17 18), n định lớp: (1phỳt ) vng:, Kiểm tra: GV kiểm tra dụng cụ học tập của hs, n định lớp: (1 phỳt) 9a:31 vng, n định lớp: (1 phỳt), n định lớp: (1phỳt ) 9a: 26 vng, n định lớp: : (1phỳt), Kiểm tra bài cũ: (4phỳt), n định lớp: : (1phỳt) 9a:31 vng, n định lớp: : (1phỳt) : 31 vng, n định lớp: : (1phỳt) vng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay