ĐẠI số 9 3 cột hoc ki 1 naưm 17 18

226 46 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 15:10

Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên Trờng THCS Ngày soạn: 12/8/2017 Ngày dạy : 14/8/2017 chơng i - bậc hai bậc ba Tiết1: bậc hai I- Mục tiêu: - Kiến thức: Hc sinh nắm đợc định nghĩa hiệu bậc hai số học số không âm - năng: Biết đợc quan hƯ cđa phÐp khai ph¬ng víi quan hƯ thø tù dùng liên hệ để so sánh hai số Rèn tính toán, tìm x - Thỏi : Nghiêm túc, tự, giác, yêu thich môn học - Năng lực: Năng lực tính tốn, lực tư II- Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ - HS: Ôn tập kiến thức bậc hai học lớp III- Hoạt động lớp: ổn định tổ chức líp (1 phót) 9a: 33 vắng: KiĨm tra bµi cũ (5 phút) - HS1: Tìm bậc hai của: a) ; b) ; c) 0,25 ; d) - GV: ë líp ta ®· biÕt tìm bậc hai số không âm Vậy đâu bậc hai số học, ta tìm hiểu Bài (30 phút) Giáo viên HĐ1: Giới thiệu chơng trình , Phơng pháp học môn Gv giới thiệu: Đại số lớp gồm chơng: + Chơng I: Căn bậc hai, bậc ba + Chơng II: Hàm số bậc + Chơng III: Hệ hai phơng trình bậc hai ẩn + Chơng IV: Hàm số y = ax2 , phơng trình bậc hai ẩn Gv: Nêu yêu cầu sách vë, vỊ c¸ch Häc sinh Hs: Theo dâi Hs: Theo dõi Kế hoạch dạy học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 Ghi bảng Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên học Gv: lớp , biết khái niệm bậc hai Trong chơng I , ta xẽ sâu nghiên cứu tính chất, phép biến đổi bậc hai Đợc giới thiệu cách tìm bậc hai , bậc ba Gv: Căn bậc hai số a không âm gì? ? Số dơng a có bậc hai? ? ? Gv: Tại số âm bậc hai ? Trờng THCS Hs: Theo dõi 1- Căn bậc hai số học * Đã biết: + Với a a = x , x2 = a Hs: Căn bậc hai số a không âm số x cho x2= a Hs: Víi sè a d¬ng có hai bậc + Với a > có hai hai số đối a - a lµ a vµ - a Hs: 0 + Hs: Số âm bậc hai bình phơng số không âm ? Vậy bc hai số học Hs: Làm ?1 số dơng gì? Gv: Yêu cầu Hs làm ?1 Hs: Theo dõi, ghi nhớ GV: Gäi HS bỉ sung Hs: Lµm vÝ dơ råi đa định nghĩa GV: Cho HS làm ví dụ - SGK Hs: Theo dâi GV: Chèt CBHSH lµ sè d¬ng ? Víi a  : NÕu x = a x ntn x2 = ? Hs: Trả lời Kế hoạch dạy học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 ?1.Căn bậc hai - Căn bậc hai 2 3 Căn bậc hai 0,25 0,5 -0,5 Căn bậc hai - * Định nghĩa: (SGK4) Ví dụ: Căn bậc hai số học 16 16 (=4) Căn bậc hai số học * Chú ý: (SGK) Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên Nếu x x2 = a x = ? GV: Chốt phần chó ý SGK Trêng THCS x= a � �x �0 x a ?2 Tìm bậc hai số học số ? Hãy làm ?2 - SGK ? sau: - GV trình bày mẫu a) 49 7, phần a), gọi HS 72 = 49 Hs: NhËn xÐt lµm ý b,c,d b) 64 = 8, v× �0 ? H·y nhËn xÐt bµi lµm vµ 82 = 64 Hs: Theo dâi, ghi bạn? c) 81 = 9, nhí - GV nhËn xÐt, chó ý vµ 92 = 81 Hs: Là phép toán cách trình bày - GV: Phép toán tìm CBHSH d) 1, 21 =1,1 1,1 1,12 = 1,21 phép khai phơng Vậy số không âm Hs: Trả lời + Phép khai phơng: phép khai phơng (SGK) gì? Hs: Làm ?3 ?3: Tìm bậc ? Khi biết CBHSH của số sau: số có tìm đợc bậc hai không? a) Vì 64 = => ? H·y lµm ?3 - SGK ? Căn bậc hai 64 - GV gọi HS nhận xét - b) Căn bậc hai cđa 81 lµ vµ - Hs: Theo dõi c) Căn bậc hai 1,21 1,1 -1,1 - So sánh - GV: Ta ®· biÕt so bËc hai sè häc Hs: Tr¶ lêi… sánh hai hữu tỉ * Định lí: (SGK) Vậy so s¸nh c¸c Víi a ; b �0 cã: CBHSH ta lµm nh thÕ a 15 nên SGK? +) Ví dụ 3: T×m sè 16  15 �  15 GV gäi HS nhËn xÐt x �0 , biÕt: Hs: Làm ?2 Kế hoạch dạy học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên GV nhận xét, ý cách trình bày ? Hãy làm ?4 - SGK ? Trờng THCS b) Vì 11 > nên 11 � 11  Hs: §äc Sgk , Hs lên bảng trả lời a) x > Vì = nªn x > � x > Do x  nªn x > � x > VËy x > b) x < Vì = nên x < � x < Do x  nªn x < � x < VËy �x  ? H·y lµm vÝ dơ SGK? GV cho HS đọc SGK gọi lên trình bày => nhận xét Gv:Chốt điều kiện x Hs: Làm ?5 a) x  � x  3- Luyện Vì x nên x > b) x < � x < Bài 1(6) Số CBHSH x< CBH Vì x nên 121 11 �x  11; -11 144 12 12; -12 HS lên bảng làm 169 13 13; -13 ? H·y lµm ?5 SGK ? 2Hs lên bảng, Mỗi Hs làm ý Y/c lớp làm Cho nhóm lớn,mỗi nhóm làm ý Bài 4(6): Tìm x a) x = 15 � x = 15 � x = 225 b) x < � x < Vì x �0 nên �x �2 HS dùng MTCT tính, đọc Bài 3(6)2 a) x = � x = � kết 1,414 b) x = � x = � 1,732 c) x = 3,5 � x = 1,870 Kế hoạch dạy học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên Trờng THCS C lp lm BT Củng cố: Cần nhớ kiến thức nào? Híng dÉn vỊ nhµ.(2 phót) - Häc bµi theo SGk vµ vë ghi - Lµm bµi tËp: 2; + 3, 4, 5, - SBT (4 ) - HD bµi tËp - SGK: ? H·y tÝnh diƯn tÝch hình chữ nhật? ? Tính diện tích hình vuông có cạnh x? ? Cho hai diện tích råi tìm x IV Rút kinh nghiệm dạy ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 12/8/2017 Ngày dạy : 16/8/2017 Tiết 2: thức bậc hai đẳng thức A2 = A I- Mơc tiªu: - KiÕn thøc: HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) A có thực điều biểu thức A không phức tạp - năng: Biết cách chứng minh định lí a a biết vận đẳng A2 A để rút gọn biểu thức Rèn tính toán, rút gọn, tìm x - Thái độ: Nghiêm túc, tự, giác, yêu thich mơn học - Năng lực: Năng lực tính tốn, lc t II- Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi ý ?3 - SGK - HS: Ôn tập định lí pi ta go, quy tắc tính giá trị tuyệt đối số, bảng nhóm Kế hoạch dạy học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Trờng THCS Giang Tiên III- Hoạt động lớp: ổn định tỉ chøc líp (1 phót) 9a: 33 vắng: KiĨm tra cũ (7 phút) HS1: Nêu định nghĩa bậc hai số học số không âm? áp dơng: T×m CBHSH cđa 16; 64; 0; -4; 13 HS2: So sánh 53 HS3: Tìm x 0, biÕt: x < GV gäi HS nhËn xÐt GV nhận xét đánh giá Bài (30 phút) Giáo viên GV: Treo bảng phụ vẽ hình 2- SGK ? Quan sát hình vẽ cho biết cho g×? ? V× AB = 25  x ? GV: giới thiệu thức bậc hai biểu thức lấy nh SGK ? Ta lấy bậc hai số nh ? GV: Đó ĐKXĐ thức bậc hai ? Vậy ĐK tồn đoạn AB gì? ? Hãy làm ví dụ SGK ? ? 3x đợc gọi ? ? 3x xác định ? Lấy ví dụ ? Học sinh Hs: Quan sát hình vÏ Hs: Tr¶ lêi … Hs: Tr¶ lêi Hs: Theo dõi, ghi tổng quát Hs: Số không âm Hs: Theo dâi, ghi nhí Hs: 25 - x2 > hay < x < Hs: Lµm vÝ dơ1 Ghi bảng - Căn thức bậc hai * ?1: D A 25  x C B x * Tæng quát: + A thức bậc hai A + A gọi biểu thức lấy hay biểu thức dới dấu + A xác định A * VÝ dô 1: 3x x + §KX§: 3x �۳ + x = => 3x = 3.0 = + x = 12 => 3x = 3.12 = 36 = Hs: Lµm ?2 Hs: §KX§ cđa  2x lµ - 2x � ? H·y lµm ?2 - SGK ? hay x � Hs: Theo dâi, KÕ ho¹ch d¹y học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 - Hằng đẳng thức A2 A Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên Trờng THCS ghi nhí Hs: Thùc hiƯn ?3 theo nhãm => NhËn xét, chốt ĐKXĐ GV: Treo bảng phụ ? - SGK, nêu yêu cầu toán GV: Cho HS hoạt động nhóm (3 phút) GV thu gọi HS lên làm => Nhận xét ? Có nhận xét giá trị a a2 ? GV: Đó nội dung định lí SGK ? Hãy phát biểu định lí ? ? Để chứng minh định lí ta cần rõ điều ? ? Vì a � ? ? V× ( a )2 = a2 ? GV: Yêu cầu HS chứng minh Hs: Trình bày kết nhóm Hs: a a * Định lí: Với a, ta có a a Chứng minh Hs: Phát biểu định lí Hs: + a  a � + ( a )2 = a2 Hs: Trả lời Theo định nghĩa giá trị tuyệt đối a - Nếu a a = a, nên ( a )2 = a2 - NÕu a< th× a = - a, nªn ( a )2= (-a)2 = a2 Do ®ã, ( a )2 = a2 víi mäi a Hs: Chứng minh định lí Vậy a a * VÝ dô TÝnh: a) 122  12  12 b) (7)  7  * VÝ dơ Rót gän: a) (  1)2     (v× >1) Hs: Lµm vÝ dơ b) (2  5)     2( v× >2) * Tổng quát: Với A biểu thức A2  A = A nÕu A �0 Hs: Lµm vÝ dơ ? H·y lµm vÝ dơ SGK ? GV gọi HS lên làm ? Vì 122  12 ? Hs: Theo dâi KÕ ho¹ch d¹y học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 A2  A = -A nÕu A < * VÝ dơ Rót gän: a) ( x  2)2 víi x �2 Ta cã ( x  2)2 = x  = x- (v× x 2) Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên ( 7)  ? ? H·y lµm vÝ dơ SGK ? GV gọi hai HS lên làm, HS khác lµm vµo vë => NhËn xÐt ? NÕu A lµ biểu thức định lí không ? Trêng THCS b) Hs: Tr¶ lêi a víi a < Ta cã a  (a ) a3 Vì a < nên a3 < 0, ®ã a = - a3 VËy a = - a3 Hs: Lµm vÝ dơ Hs: So sánh ? Hãy làm ví dụ SGK ? GV: Cho HS nghiªn cøu SGK råi gäi HS lên làm => Nhận xét ? Hãy so sánh kết định lí a số a lµ biĨu thøc ? Cđng cè.( phót) +) A có nghĩa ? áp dụng: Tìm §KX§ cña: a)  7x b) 3x  +) A2 = ? ¸p dơng: Rót gän  2x  x = ? Híng dÉn vỊ nhµ.(2 phót) - Häc bµi theo SGK vµ vë ghi - Lµm bµi tËp : 6, 7, 8, 9, 10 + 12, 13, 14 SBT ( ) - HD 10 SGK: Từ suy đpcm IV Rút kinh nghiệm dạy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… KÕ ho¹ch d¹y học môn đại số trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Trờng THCS Giang Tiên Ngày 14/8/2017 Duyt tit v ca TTCM Th Nh Qunh Ngày soạn: 12/8/2017 Ngày dạy : 18/8/2017 Tit 3: LUYN tập I Mục tiêu - Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức bậc hai, bậc hai số học, đẳng thức A2 A - năng: Nắm vững phơng pháp giải số dạng tập: Thực phép tính, rút gọn, tìm x, phân tích đa thức thành nhân tử - Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, yêu thích môn học - Nng lc: Nng lc tính tốn, lực tư II Chn bÞ: - GV: Bảng phụ ghi đề tập - HS: Ôn bài,bảng nhóm, bút III Hoạt động lớp: n định tổ chức lớp (1 phút) 9a: 33 vng: Kiểm tra cũ (7 phút) HS1: Tìm x để thức sau có nghĩa: ; ; x 1 x2  x2 HS2: Rót gän x  x  víi x < HS3: T×m x, biết: 9x = => Nhận xét, đánh giá Bài (33 phút) HĐ GV HĐ GV: Cho Hs quan sát đề phần a, d 11 SGK(11) GV: Gọi hai HS lên HĐ HS KT, Ghi bảng Bài 11:SGK(11) Hs: Đọc ®Ị bµi TÝnh: , suy nghÜ a) 16 25  196 : 49 = 42 52  142 : 2Hs: Lên bảng = + 14 : Kế hoạch dạy học môn đại số 9 trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên bảng làm, HS lại làm tập vào Trờng THCS trình bày lời giải, Hs lại tập vào Hs: Nhận xét ? Hãy nhận xét làm bảng HĐ GV: Yêu cầu Hs quan Hs: Đọc đề sát đề phần a, c 12 SGK( 11) ? Hãy nêu yêu cầu Hs: Tìm x để thức sau có nghĩa Hs : Khi A 2Hs: Lên bảng ? A xác định làm tập, Hs ? lại vào GV: Gọi hai HS lên Hs: Nhận xét làm, HS khác làm cá nhân vào GV: Gọi HS nhận xét làm bảng GV: Chú ý cho HS điều kiện mẫu thức Hs: Đọc đề khác không HĐ GV: Yêu cầu Hs quan Hs: A2 A sát đề ý a,c 13 SGK Hs: áp dụng ? Ta cần áp dụmg định nghĩa kiến thức để rút dấu giá trị biểu thức? tuyệt đối ? Nêu cách phá dấu Hs: Làm giá trị tuyệt đối ? tập theo nhóm GV: Cho HS hoạt động nhóm (3 phút ) GV: Yêu cầu nhóm trình bày làm nhãm, gäi HS nhËn xÐt ? V× a = -a ? ? Vì phần c Hs: Trình bày kết nhóm, nhận xét nhóm bạn Hs": Trả lời Hs: Đọc đề Kế hoạch dạy học môn đại số 10 trang Năm học 2017 - 2018 = 20 + =22 d) 32  42 =  16  25  52  2.Bµi 12- SGK(11) a) x  Ta cã x  cã nghÜa � 2x + �0 2x  � 2x � -7 � x � - VËy §KX§ cđa lµ x � - cã nghÜa 1  x 1  x �0 � �x �1 � �� �� � x    x  � � � �1  x c) Bµi 13 - SGK (11) a) a - 5a víi a < Ta cã a - 5a = a - 5a = -2a - 5a (v× a < 0) = - 7a c) 9a + 3a2 = (3a)2 + 3a2 = 3a2 + 3a2 (v× 3a2 � 0) = 6a2 Bµi 14 - SGK (11) a) x2 - = x2 - ( )2 = (x + ).(x - ) Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiªn Trêng THCS S  x1  x2   b  6; a S  x1  x2   b  6; a c c  4 P  x1x2   4 a a 1 x1  x2 3 1 x1  x2 3         x1 x2 x1x2 4 x1 x2 x1x2 4 Ta c� : Ta c� : 2 (x1  x2 )  (x1  x2 )  4x1x2 (x1  x2 )2  (x1  x2 )2  4x1x2  62  4(4)  62  4(4)  36  16  52  36 16  52 Do � � : x1  x2  � 52  � 13Do � � : x1  x2  � 52  � 13 V� x1  x2 � x1  x2  V� x1  x2 � x1  x2  P  x1x2  V� y: x1  x2  2 13 V� y: x1  x2  2 13 Hoạt động ÔN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT HS: Điền vào bảng kẻ 2.Giải tốn cách lập phương trình sẵn: Giới thiệu 17 SBT Đưa bảng kẻ ô sẵn để HS điền vào, trình bày đến lập xong phương trình Gọi HS trình bày miệng toán Lúc đầu Số HS Số ghế băng Số HS ngồi ghế 40 HS x (ghế) 40 (HS) x Bài 17 SBT Gọi số ghế băng lúc đầu có x(ghế) ĐK: x > x nguyên dương � số HS ngồi ghế lúc đầu Bớt ghế 40 HS x–2 (ghế) 40 (HS) x Trình bày miệng tốn: Gọi số ghế băng lúc đầu có x(ghế) ĐK: x > x nguyên dương � số HS ngồi ghế lúc đầu 40 (HS) x 40 (HS) x Số ghế sau bớt (x – 2) ghế � số HS ngồi ghế lúc sau 40 (HS) x Ta có phương trình: 40 40 1 – x x => 40x – 40(x – 2) = x(x – 2) � x2 –2x–80 = 0;  '  81 �  '  Số ghế sau bớt (x – 2) ghế x1 = 10 (TMĐK),x2 = -8 (loại) � số HS ngồi ghế lúc Vậy số ghế băng lúc đầu 10 40 sau (HS) ghế x Ta có phương trình: Y/c HS lớp nhận xét làm bạn 40 40 1 – x x HS lớp nhận xét làm bạn KÕ ho¹ch d¹y häc môn đại số 212 trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên Dng bi tốn suất: Theo kế hoạch, cơng nhân phải hoàn thành 60 sản phẩm thời gian định Nhưng cải biến thuật nên người cơng nhân làm thêm sản phẩm Vì vậy, hồn thành kế hoạch sớm dự định 30 phút nà vượt mức sản phẩm Hỏi theo kế hoạch, công nhân phải làm sản phẩm? ? Xác định dạng tốn? - u cầu HS phân tích điền vào bảng - Gọi HS lên bảng trình bày ? Giải PT nêu KL toán Trêng THCS Bài tập : HS nêu nội dung điền vào bảng: Số SP Số SP Thời gian Kế hoạch 60 SP 60 (h) x x(SP) Thực 63 SP 63 (h) x x+2 (SP) ĐK: x > 60 63  Và lập pt:  x x 2 Một HS trình bày miệng giải: Số SP Thời gian Số SP Kế hoạch 60 SP 60 (h) x x(SP) Thực 63 SP 63 (h) x x+2 (SP) Gọi số SP làm theo kế hoạch x (ĐK: x > 0) Thời gian hoàn thành theo kế hoạch 60 (h) x Khi thực làm x+2 (SP) Thời gian thực 63 (h) x Ta có pt: 60 63 = x x2 (1) Giải phương trình (1) tìm được: x1 = 12 (TM), x2 = -20 (loại) Vậy theo kế hoạch, cơng nhân phải làm 12 sản phẩm Củng cố(5’) GV yêu cầu HS nêu lại kiến thức ôn tập Hệ thống tập giải + Định lí Viét ứng dụng + Các bước giải toán cách lập phương trình dạng giải tốn cách lập phng trỡnh Kế hoạch dạy học môn đại số 213 trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Trờng THCS Giang Tiên 5.Hng dn v nh (2’) - Học thuộc phương pháp giải dạng toán giải IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngày 24/04/2017 Duyệt TTCM tiết 66 Th Nh Qunh Ngày soạn:29/4/2017 Ngày dạy : 02/05/2017(9a) T 35, Tiết 67: ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiết 3) I MỤC TIÊU - Kiến thức: HS hệ thống hố kiến thức đại số học II gồm:Hệ thức Viét ứng dụng Giải toán cách lập phương trình - Kỹ năng: HS vận dụng thành thạo hệ thức Viét vào giải toán, nắm vững dạng giải toán cách lập phương trình - Thái độ: Tính cẩn thận tính tốn, làm việc theo qui trình - Năng lực cần đạt: NL tư duy, lực tính tốn, NLtự học B.THIẾT B DY HC: - Giáo viên: SGK, SBT, thc thng - Häc sinh: Thíc th¼ng , SGK, ơn tập hệ thức Viét ứng dụng, giải toán cỏch lp phng trỡnh C Các hoạt động dạy học lớp : I n định lớp:( phút) 9a : 31 vắng II.Kiểm tra cũ Kết hợp kiểm tra q trình ơn tập III.Bài mới: Ơn tập (37’) Hoạt động 1: ƠN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PT, GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng - Nêu đề bài: Để hồn Bài tốn KÕ hoạch dạy học môn đại số 214 trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiªn thành cơng việc hai tổ phải làm chung Sau làm chung tổ điều làm việc khác, tổ hoàn thành công việc 10 Hỏi tổ làm riêng sẽ xong cơng việc? - Dạng tốn làm chung, ? Xác định dạng toán ? làm riêng ? Cần phân tích đại lượng - Cần phân tích thời gian ? Hãy lập bảng phân tích HTCV suất làm việc tổ 1, đại lượng tổ , hai tổ Yêu cầu HS lên bảng trình bày lời giải tốn - Lập bảng phân tích - Theo dõi, hd HS làm đại lượng - Nhận xét làm bảng Trêng THCS Thời gian Năng suất HTCV (h) Tổ Tổ Hai tổ x x y y 6 Giải - Gọi t.gian tổ làm riêng HTCV x , tổ làm riêng HTCV y (ĐK: x, y > 0) x - Trong 1giờ tổ làm được: (CV) Trong 1giờ tổ làm được: y (CV) Trong 1giờ hai tổ làm được: (CV) => pt: 1 + y = (1) x - Trong hai tổ làm *Chốt: giải toán cách lập pt cần phân loại dạng tốn, phân tích đại lượng - Lên bảng trình bày bảng (làm nháp), tốn sở trình bày lời giải toán theo bước học 1 = , tổ làm tiếp 10 HTCV nên ta có pt: 10 10  1�  x x �1 1   � �x y - Ta có hệ pt: � 10 �  � �x �x  15 �� (TM) �y  10 KÕ ho¹ch d¹y học môn đại số 215 trang Năm học 2017 - 2018 (2) Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiên - Nêu đề 7/132 - Cho (d1): y = ax + b; (d2): y = a’x + b’ ? (d1) (d2) song song với nhau, trùng nhau, cắt Trêng THCS Bài 7(T132-Sgk) � a) (d1) +) (d1) // (d2) a  a' � � b �b ' � +) (d1) � (d2) a  a' � � b  b' � � m 1  � �m  �� �� 5n � �n  b) (d1) cắt (d2) � m +1 �2 � � m �1 c) (d1) // (d2) +) (d1) căt (d2) ? Nhắc lại bước giải hệ pt ? Có nhận xét hệ pt (d2) � a � a’ m 1  m 1 � � � � �� �n n �5 � � Giải hệ pt: � x  y  2 � (I) � x  y 1 � ĐK: x, y �0 Đặt x  X �0; y  Y �0 ? Cách giải hệ pt ntn X  2Y  2 � 2X  Y  � (I) � � - Hệ chưa phải hệ bậc - Yêu cầu em lên hai ẩn � bảng làm - Giải phương pháp �X  (TMĐK) �� Y  đặt ẩn phụ � � x 0� x 0 - HS lên bảng trình bày => � � y 1� y 1 �x  �y  Nghiệm hệ : � Nêu đề bài: Cho pt: x2 – 2x + m = (1) Với gía trị m pt (1) a, Có nghiệm b, Có hai nghiệm dương c, Có hai nghiệm trỏi du Kế hoạch dạy học môn đại số 216 trang Năm học 2017 - 2018 Bi 13(T150-SBT) Cho pt: x2 – 2x + m = (1) Với gía trị m pt (1) a, Có nghiệm Pt (1) Có nghiệm �  ' �0 � – m �0 � m �1 b, Pt (1) cú hai nghim dng Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiªn ? Pt (1) Có nghiệm ? Pt (1) có hai nghiệm dương ? Pt (1) Có hai nghiệm trái dấu nào? - Sau Gv gợi ý, em lên bảng làm - Gv: Nêu hớng làm? - GV: Gọi hs phân tích VT thành nhân tử? - Gv: Cho Hs Nhận xét? - Gv: Gọi hs lên bảng giải pt tìm đợc - Gv: Yêu cầu Hs nhận xét? - GV: NhËn xÐt, bỉ sung nÕu cÇn - Gv: Nêu hớng làm? - Gv: Gọi hs lên bảng giải pt, tìm t1, t2 - Gv: Gọi hs lên bảng giải pt (1), (2) - Gv: Yêu cÇu Hs nhËn xÐt? Trêng THCS Chia nhóm, y/c � ' �0 � � �S  x1  x2  � nhóm làm ý �P  x x  � � < m �1 em lên bảng làm Mi hc sinh lm ý - Hs: Nắm cách làm dạng toán - Hs: đa pt tích -1 Hs: Đứng chỗ phân tích VT thành nhân tử 1Hs: Lên bảng giải pt - Hs: Nhận xét, bổ sung - Hs: Thực phép nhân: x(x + 5) (x + 1)(x + 4) Đặt ẩn phụ x2 + 5x = t -1 Hs: Lên bảng t×m t - Gv: NhËn xÐt, chèt - Hs: Lên bảng lại cách làm tìm x Kế hoạch dạy học môn đại số 217 trang Năm học 2017 - 2018 c, Pt (1) Có hai nghiệm trái dấu � P = x1.x2 < � m 0; x � 1) phần b) bảng làm x - Gv: Yêu cầu phần b) Q= � � � x 1 x  x � �: � HS nhËn xÐt? - Hs: NhËn � �� x  x  � - Gv: Cho hs xÐt � x � x 1   : � � = � x 1 � t×m hiĨu ®Ò x ( x  1) �( x  1)( x 1) Hs: Tìm x x 1 ( x  1)( x  1) - Gv: Gọi hs hiểu đề = = x x ( x 1) x lên bảng làm -2 Hs: Lên bài, dới lớp làm bảng làm bài, b) Q < � x  < � x –1 < x bµi vµo vë díi líp lµm vµo � x < - Gv: Kiểm tra Kết hợp ĐK ta có Q < < x trình làm < hs - Gv: Yêu cầu - Hs: Nhận Hs nhËn xÐt? xÐt - Gv: NhËn xÐt, bæ sung cần IV Củng cố (5 phút) GV nêu lại cách giải dạng toán tiết V.Hớng dẫn nhà (2 phút) Xem lại cách giải vd bt Làm 6, 7,9, 13 sgk Tuần 35 Tiết 68 Ngày soạn: 1/5/2009 Ngày dạy: 2/5/2009 ôn tập cuối năm (tiếp) A Mục tiêu: Kế hoạch dạy học môn đại số 223 trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Trờng THCS Giang Tiên - Kiến thức: Ôn tập kiến thức hàm số - năng: Rèn giải pt, hệ pt, áp dụng hệ thức Vi-ét vào bt + Rèn giải pt, biến đổi pt, suy luận lô-gic B Chuẩn bị: - Giáo viên: Thớc thẳng , bảng phụ - Học sinh: Thớc thẳng C Các hoạt động dạy học lớp : I ổn định lớp:( phút) II Kiểm tra cũ III Dạy học mới:(37 phút) Hoạt động Hoạt động Nội dung ghi bảng giáo viên học sinh - Gv: Treo bảng - Hs: Quan sát I Lý thuyết: phụ hệ thống bảng phụ, ôn kiến thức lại kiến hàm số thức phphơng trình ơng trình bậc bậc hai hai hàm số II Bài tập: Bài tr 133 sgk Giải hpt: - Gv: Yêu cầu Hs - Hs: Chia tr 2x  y  13 a) � nªu hãng làm? ờng hợp để bỏ 3x y dấu GTTĐ - Gv: Yêu cầu - Hs: Nhận *) XÐt y �0 ta cã hpt 2x  3y  13 � Hs nhËn xÐt? xÐt � - Gv: Gäi hs 3x  y  � lªn bảng làm -2 Hs: Lên 2x 3y 13 bài, hs làm bảng làm bài, TM§K � 9x  3y  � trêng hợp dới lớp làm vào Dới lớp làm vào theo sù h- *) XÐt y < ta cã hpt vë íng dÉn cđa � 2x  3y  13 � - Gv: Kt hs lµm gv 3x  y  � bµi � - Gv: Yêu cầu Hs x 2x 3y 13 � nhËn xÐt? - Hs: NhËn � � � � TM§K � - Gv: KL nghiƯm xÐt 9x  3y  � �y   33 cña hpt ban đầu? -1 Hs: Trả lời: KL: HPT ®· cho cã hai nghiƯm nghiƯm cđa lµ: - Gv: Yêu cầu Hs hpt cho nhận xét? Kế hoạch dạy học môn đại số 224 trang Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: Bùi Đắc Tài Giang Tiªn - Gv: NhËn xÐt, - Hs: bỉ sung nÕu xét cần Trờng THCS Nhận - Gv: Nêu hớng làm? - Gv: Cho hs th¶o luËn theo nhãm - Gv: Quan sát thảo luận hs - Gv: Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày - Gv: Yêu cầu Hs nhận xét? - GV: Nhận xét, bổ sung cần - GV: Chốt lại cách làm - Hs: Tính Tìm ĐK m để pt có nghiệm TM yêu cầu đề Hs: Thảo luận theo nhóm Phân công nhiệm vụ thành viên nhóm - Hs: Cử đại diện nhóm lên trình bày lêi gi¶i - Hs: NhËn xÐt, bỉ sung - Hs: Nắm cách làm - Gv: Nêu hớng dạng toán làm? - GV: Gọi hs - Hs: đa pt phân tích VT tích thành nhân tử? -1 Hs: Đứng - Gv: Cho Hs chỗ phân tích Nhận xét? VT thành - Gv: Gọi hs nhân tử lên bảng giải pt tìm đợc - Gv: Yêu cầu Hs -1Hs: Lên bảng x  � �x  � hc � � �y  �y   33 � Bµi 13 tr 150sbt Cho pt x2 – 2x + m = Ta cã  ’ = (-1)2 – m = – m a) §Ĩ pt cã nghiƯm �  ’ �0 � – m �0 � m � VËy víi m � th× pt cã nghiệm b) Để pt có hai nghiệm dơng  ' �0  m �0 � � �b � � � 0 � � � 0< m 20 a � � m0 � �c 0 � �a � VËy víi m � th× pt cã nghiệm dơng c) PT có hai nghiệm trái dấu c
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI số 9 3 cột hoc ki 1 naưm 17 18, ĐẠI số 9 3 cột hoc ki 1 naưm 17 18, Kiểm tra bài cũ. (5 phút), Hướng dẫn về nhà.(2 phút), II. Kiểm tra bài cũ. (7 phút), IV. Hưng dẫn về nhà.(2 phút) :, IV. Hưướng dẫn về nhà.(2 phút) : - Học bài theo vở ghi và SGK., IV. Hướng dẫn về nhà.(2), IV. Hưướng dẫn về nhà.(6 phút), n định tổ chức lớp: (1 phút), Tit 31.hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn., Dạy học bài mới:(30 phút)., Tit 42:Đ6.GiảI bài toán bằng cácH, TUN 22, Tit 45. ôn tập chưương III (tiếp), Tit 62.giải bài toán bằng cách lập phương trình., ôn tập cuối năm. (tiếp)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay