Khen thưởng Giải thưởng Khoa học công nghệ

50 26 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 13:53

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Số: /QĐ-UBND.HC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày tháng năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 Căn Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Căn Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Căn Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Căn Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định số điều Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Xét đề nghị Tờ Trình số 195/TTr-SKHCN ngày 20 tháng năm 2017 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Ðiều Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp Ðiều Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Ðiều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - TT/TU; TT/HĐND tỉnh; - CT và các PCT UBND tỉnh; - MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; - Báo ĐT, Đài PT-TH ĐT; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, NC/KTN.Ng Nguyễn Thanh Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND.HC ngày tháng 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) năm Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về đối tượng, lĩnh vực, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cấu giải thưởng, mức thưởng, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Giải thưởng Tỉnh) Điều Đối tượng áp dụng Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có cơng trình, cụm cơng trình khoa học và công nghệ ứng dụng đem lại hiệu kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Đồng Tháp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định Quy chế này, đề nghị xét tặng Giải thưởng Cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan việc xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, các từ ngữ hiểu sau: Công trình khoa học và công nghệ là sản phẩm lao động sáng tạo nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, bao gồm: a) Công trình nghiên cứu khoa học là kết hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu chất, quy luật vật, tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn b) Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ là công trình tạo công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới, vật liệu mới, giống mới, sản phẩm c) Công trình ứng dụng công nghệ là công trình ứng dụng thành công công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật Tác giả công trình là người trực tiếp sáng tạo cơng trình; trường hợp có hai người trở lên trực tiếp sáng tạo công trình thì là đồng tác giả Tác giả, đồng tác giả công trình sau gọi tắt là tác giả công trình Công bố công trình là việc đưa công trình trước công chúng dạng xuấtbản, thuyết trình, trưng bày, trình diễn và các hình thức khác Ứng dụng công trình là sử dụng công trình thực tiễn nhằm phục vụ lợi ích người và xã hội Điều Nguyên tắc xét tặng giải thưởng Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng thực sở tự nguyện Việc xét tặng giải thưởng thực khách quan, công khai, công bằng, chính xác Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng khơng có vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ Mỗi công trình đề nghị xét tặng giải thưởng đợt xét tặng giải thưởng Mỗi công trình xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ Điều Lĩnh vực xét tặng giải thưởng Giải thưởng xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ sau: Khoa học tự nhiên Khoa học kỹ thuật và công nghệ Khoa học y, dược Khoa học nông nghiệp Khoa học xã hội Khoa học nhân văn Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ Điều Cơ cấu mức thưởng giải thưởng Cơ cấu giải thưởng: Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải A, giải B và giải C Mức thưởng tính theo mức lương sở thời điểm định tặng giải thưởng, cụ thể sau: a) Giải A: Mức thưởng là 80 lần mức lương sở b) Giải B: Mức thưởng là 50 lần mức lương sở c) Giải C: Mức thưởng là 20 lần mức lương sở Điều Thẩm quyền tặng Giải thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định tặng Giải thưởng Tỉnh Việc định tặng giải thưởng sở xem xét kết đánh giá Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh Chương II XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG Mục ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG Điều Điều kiện xét tặng giải thưởng Công trình xét tặng giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau: Phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương Được cơng bố ứng dụng thực tiễn ít 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng là kết nhiệm vụ khoa học và cơng nghệ có sử dụng nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải đăng ký, lưu giữ kết thực nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định Điều Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 Điều Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Đối với công trình nghiên cứu khoa học: a) Về giá trị khoa học và công nghệ: Công trình nghiên cứu khoa học phải bổ sung tri thức mới, tiến lĩnh vực nghiên cứu có phát khoa học có tác động thay đổi tích cực sản xuất và đời sống xã hội địa phương b) Về giá trị thực tiễn: Công trình nghiên cứu khoa học phải có tác động tích cực đến nhận thức và đời sống xã hội góp phần xây dựng chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý địa phươngtrên sở khoa học và thực tiễn công trình Đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ: a) Về giá trị khoa học và công nghệ: Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phải giải các vấn đề công nghệ, tạo công nghệ mới, cao công nghệ tương tự khác ứng dụng địa phương; b) Về giá trị thực tiễn: Công trình nghiên cứu và phát triển cơng nghệ phải góp phần đổi công nghệ tạo sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, có khả nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, ngành kinh tế Đối với công trình ứng dụng công nghệ: a) Về giá trị khoa học và công nghệ: Cơng trình ứng dụng cơng nghệ phải góp phần tạo phương án tổng thể với các giải pháp kỹ thuật kèm theo tạo cải tiến kỹ thuật, công nghệ để ứng dụng thành công và sáng tạo công nghệ tiên tiến các công trình lớn địa phương có tác động đến hiệu kinh tế - kỹ thuật cơng trình đó; b) Về giá trị thực tiễn: Công trình ứng dụng công nghệ phải mang lại hiệu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng- an ninh; bảo vệ môi trường hội nhập quốc tế Mục QUY TRÌNH, THỦ TỤC, KINH PHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG Điều 10 Thời gian xét tặng Giải thưởng Giải thưởng xét tặng 03 năm lần, công bố và trao giải thưởng vào Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, vào thời điểm khác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng và thời hạn hoàn thành đợt xét tặng giải thưởng Điều 11 Quy trình xét tặng Giải thưởng Việc xét tặng Giải thưởng tiến hành 02 cấp sau: Cấp sở: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng xem xét Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở Thủ trưởng quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình thành lập Trong trường hợp tác giả cơng trình khơng có quan, tổ chức trực tiếp quản lý thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở Đối với công trình nghiên cứu về Đồng Tháp tác giả là người nước ngoài, thì phải có tổ chức khoa học và cơng nghệ cơng lập có lĩnh vực hoạt động chun môn đề xuất xét tặng giải thưởng cho công trình Cấp tỉnh: thực qua 02 bước sau: a) Bước 1: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Tỉnh xem xét các Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ định thành lập; b) Bước 2: Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu và đề nghị xem xét Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định thành lập sở đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kết xét tặng giải thưởng Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, định tặng giải thưởng Điều 12 Thành phần, nguyên tắc hoạt động Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Thành phần Hội đồng xét tặng Giải thưởng a) Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên phản biện và các thành viên khác Các thành viên Hội đồng là đại diện cho các sở ứng dụng kết công trình, các nhà khoa học, nhà cơng nghệ, nhà quản lý có uy tín, có trình độ chun mơn phù hợp và am hiểu sâu lĩnh vực khoa học và công nghệ công trình Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp là nhà khoa học có uy tín, am hiểu lĩnh vực khoa học và công nghệ công trình Hội đồng phân công thành viên là chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực khoa học công trình làm ủy viên phản biện viết nhận xét, đánh giá công trình Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng quan tổ chức xét tặng giải thưởng mời thêm chuyên gia phản biện độc lập Tác giả cơng trình người có qùn, lợi ích liên quan đến công trình không là thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng cơng trình b) Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp sở Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp sở thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý tác giả công trình (sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tổ chức khoa học và công nghệ công lập) Giám đốc Sở Khoa học và Cơng nghệ (đối với tác giả khơng có quan chủ quản) thành lập có từ 07 đến 09 thành viên Trong trường hợp thiếu chuyên gia am hiểu lĩnh vực khoa học công trình, Thủ trưởng đơn vị mời thêm chuyên gia bên ngoài tham gia Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở có trách nhiệm vào tiêu chuẩn Quy chế này để xem xét, đánh giá công trình và gửi hồ sơ đề nghị xét giải thưởng tới Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) c) Thành phần Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập từ 07 đến 09 thành viên, bao gồm các nhà khoa học uy tín, đào tạo chuyên ngành với công trình đề nghị xét thưởng Số lượng Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh phụ thuộc vào số lĩnh vực khoa học các công trình đề nghị xét tặng giải thưởng Số lượng thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh thành lập sở số lượng công trình đề xuất xét thưởng và Sở Khoa học và Công nghệ định sau thống với Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng (được Chủ tịch ủy quyền văn bản) xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh là thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh d) Thành phần Hội đồng xét tặng Giải thưởngTỉnh Hội đồng xét Giải thưởng Tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định thành lập Hội đồng bao gồm các nhà khoa học có uy tín nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ và các thành viên khác Số lượng thành viên, thành phần Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Nguyên tắc hoạt động Hội đồng xét tặng Giải thưởng a) Hội đồng đánh giá công bằng, dân chủ, khách quan, biểu hình thức bỏ phiếu b) Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh xem xét công trình Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh đề nghị; Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh xem xét công trình Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở đề nghị c) Thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng công trình văn d) Cuộc họp Hội đồng phải có ít 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, Chủ tịch Phó Chủ tịch (được Chủ tịch ủy quyền) chủ trì và có 02 ủy viên phản biện e) Nội dung họp phải ghi thành biên bản, có chữ ký người chủ trì, thư ký Hội đồng và lưu hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng g) Việc xét tặng giải thưởng cho các cơng trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước áp dụng quy trình, thủ tục chung phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước Điều 13 Thủ tục xét tặng giải thưởng cấp sở Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng cấp sở: Tác giả công trình đại diện hợp pháp tác giả công trình nộp 01 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng và 01 điện tử hồ sơ ghi đĩa quang (dạng PDF, khơng đặt mật khẩu) đóng túi hồ sơ có niêm phong, gồm: a) Bản đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng tác giả công trình đại diện hợp pháp tác giả công trình b) Báo cáo tóm tắt cơng trình c)Tài liệu liên quan đến việc công bố, văn xác nhận ứng dụng cơng trình quan nhà nước có thẩm quyền d) Bản Giấy chứng nhận đăng ký kết thực nhiệm vụ khoa học và công nghệ công trình đề nghị xét tặng giải thưởng có sử dụng nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đ) Bản các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến cơng trình (nếu có) Đối với công trình nghiên cứu Đồng Tháp tác giả là người nước ngoài mà hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài thì phải kèm theo dịch sang tiếng Việt quan, tổ chức đề xuất xét tặng giải thưởng xác nhận về chuẩn xác dịch tiếng Việt Thủ trưởng quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ đề xuất xét tặng giải thưởng cho công trình kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh: a) Tổ chức hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng; b) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng c) Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở d) Tổ chức họp Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở theo quy định để xem xét, đánh giá công trình đ) Gửi văn đề nghị kèm danh sách và hồ sơ công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng đến Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết từ Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở e) Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo (nếu có) Trách nhiệm Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở: a) Xem xét, đánh giá công trình đề nghị xét tặng giải thưởng theo quy định; b) Đề nghị tác giả công trình tổ chức, cá nhân liên quan nộp bổ sung 01 hồ sơ (bản giấy) để lưu quan tổ chức xét tặng giải thưởng cấp sở và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng theo góp ý Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở công trình đề nghị xét thưởng cấp tiếp theo; c) Gửi danh sách và hồ sơ công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng và ít 80% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý đến Thủ trưởng quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ đề xuất xét tặng giải thưởng cho công trình nghiên cứu về Đồng Tháp tác giả là người nước ngoài, để tiến hành thủ tục thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết xét tặng giải thưởng Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở Điều 14 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng: a) Văn đề nghị xét tặng giải thưởng quan, đơn vị tổ chức xét tặng giải thưởng cấp sở b) Biên họp xét tặng giải thưởng Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp sở c) Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng quy định khoản Điều 13 Quy chế này Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: a) Tổ chức hướng dẫn và thơng báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng b) Tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng c) Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quy định d) Tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quy định để xem xét, đánh giá đ) Đăng trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ danh sách tác giả công trình và tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng thời gian thực xét tặng Giải thưởng để lấy ý kiến và đăng thông tin kết xét Hội đồng chuyên ngành thời gian ít là 10 ngày làm việc e) Gửi văn đề nghị kèm danh sách và hồ sơ công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng đến Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tỉnh thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết từ Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh h) Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo (nếu có) 10 Nội dung xác nhận 2.1 Hiệu ứng dụng khoa học và công nghệ 2.2 Hiệu về kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác 2.3 Nội dung khác có liên quan đến hiệu ứng dụng cơng trình (nếu có) TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CƠNG TRÌNH (Ký tên, đóng dấu) 36 Mẫu biểu B-KH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày … tháng … năm…… PHIẾU NHẬN XÉT CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC UV phản biện:  Ủy viên:  Tên cơng trình đề nghị xét tặng: Tác giả cơng trình: 2.1 Tên tác giả:  2.2 Đồng tác giả:  Cơ quan chủ trì cơng trình (nếu có) Các tiêu chuẩn nhận xét, đánh giá - Về giá trị khoa học công nghệ: - Về giá trị thực tiễn: Kết luận Thành viên Hội đồng THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) 37 Mẫu biểu B-CN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày … tháng … năm … PHIẾU NHẬN XÉT CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ UV phản biện:  Ủy viên:  Tên cơng trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Tác giả cơng trình 2.1 Tên tác giả:  2.2 Đồng tác giả:  Cơ quan chủ trì cơng trình (nếu có) Các tiêu chuẩn xem xét, đánh giá - Về giá trị khoa học công nghệ: - Về giá trị thực tiễn: Kết luận Thành viên Hội đồng THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) 38 Mẫu biểu B-UD HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP… Thuộc lĩnh vực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm… PHIẾU NHẬN XÉT CƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ UV phản biện:  Ủy viên:  Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Tác giả cơng trình 2.1 Tên tác giả:  2.2 Đồng tác giả:  Cơ quan chủ trì cơng trình (nếu có) Các tiêu chuẩn nhận xét, đánh giá - Về giá trị khoa học công nghệ: - Về giá trị thực tiễn: Kết luận Thành viên Hội đồng THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) 39 Mẫu biểu B-ĐG HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP… Thuộc lĩnh vực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm… PHIẾU ĐÁNH GIÁ CƠNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG Tên cơng trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Tác giả cơng trình: 2.1 Tên tác giả:  2.2 Đồng tác giả:  Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp số ngày tháng năm Ngày họp Hội đồng: Địa điểm: Đánh giá thành viên Hội đồng cơng trình1: - Đề nghị tặng Giải thưởng  - Không đề nghị tặng Giải thưởng  Ý kiến nhận xét đề nghị khác (nếu có) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) Đánh dấu √ vào ô tương ứng 40 Mẫu biểu B-KP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP… Thuộc lĩnh vực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ CƠNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG Tên cơng trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp số ngày tháng năm Ngày họp Hội đồng Địa điểm: Kết bỏ phiếu - Số phiếu phát ra: - Số phiếu thu về: - Số phiếu hợp lệ: - Kết bỏ phiếu (số phiếu đề nghị tổng số thành viên có mặt): ● Đề nghị tặng Giải thưởng: ● Không đề nghị tặng Giải thưởng: Số phiếu đề nghị tặng Giải thưởng tổng số thành viên Hội đồng Kết luận BAN KIỂM PHIẾU (Các thành viên ký, ghi rõ họ tên) 1…………………………………… 2…………………………………… 3…………………………………… 41 Mẫu biểu B-HĐ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP… Thuộc lĩnh vực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG I Những thơng tin chung Tên cơng trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp số ngày tháng năm Ngày họp Hội đồng Địa điểm: Số thành viên Hội đồng có mặt tổng số thành viên (phiên họp có bỏ phiếu) ……./……… Vắng mặt:…………….người, gồm các thành viên: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Khách mời tham dự họp Hội đồng (phiên họp có bỏ phiếu) TT Họ và tên Đơn vị công tác 42 II Nội dung làm việc Hội đồng Phiên họp thống phương thức làm việc (Phiên họp thứ nhất) Hội đồng phân công các thành viên và đề nghị quan (nếu có) mời các chuyên gia phản biện nhận xét đánh giá Hồ sơ đề nghị xét thưởng Danh sách các chuyên gia phản biện công trình sau: TT Họ và tên, học hàm, học vị chuyên gia phản biện Ghi (Chuyên gia phản biện là thành viên không là thành viên Hội đồng) Phiên họp đánh giá xét thưởng 2.1 Hội đồng nghe các thành viên phản biện đọc văn nhận xét, phân tích hồ sơ công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng theo tiêu chuẩn xét thưởng (và Hội đồng đọc các văn nhận xét, đánh giá các thành viên vắng mặt để tham khảo - có) Hội đồng nêu câu hỏi các thành viên phản biện về nội dung nhận xét công trình so với tiêu chuẩn quy định 2.2 Hội đồng trao đổi, thảo luận kỹ hồ sơ công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng, rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng trước bỏ phiếu 2.3 Bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: a) Trưởng Ban: b) Hai ủy viên: 2.4 Thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng sở cân nhắc, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Kết kiểm phiếu đánh giá xét thưởng công trình trình bày Biên kiểm phiếu gửi kèm theo 43 2.5 Kết luận và kiến nghị Hội đồng a) Kết bỏ phiếu Hội đồng: - Đề nghị tặng Giải thưởng: - Không đề nghị tặng Giải thưởng: b) Số phiếu đề nghị tặng Giải thưởng tổng số thành viên Hội đồng: c) Đánh giá, nhận xét công trình đề nghị tặng Giải thưởng (hoặc phân tích lý khơng đề nghị tặng Giải thưởng): d) Kết luận Hội đồng:  Trường hợp đề nghị tặng Giải thưởng: Căn vào kết đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp xem xét và thực các thủ tục để đề nghị tặng Giải thưởng cho công trình sau: - Tên công trình: - Tác giả công trình: Tên tác giả: Danh sách đồng tác giả:  Trường hợp không đề nghị tặng Giải thưởng: Căn kết đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng không đề nghị tặng Giải thưởng cho công trình………………….Lý do: Biên này đọc lại cho các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng dự họp nghe và thống thông qua nội dung Biên THƯ KÝ KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) NHỮNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP… (Ghi chép Thư ký khoa học Hội đồng) 44 Mẫu biểu B-TH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP… Thuộc lĩnh vực - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm 20… BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG Kính gửi: ………………………………… Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp thành lập theo Quyết định số: ngày … /……/… Từ ngày…./ /…đến ngày …/…/…, Hội đồng họp để xem xét đánh giá các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp năm 20 có tổng số… hồ sơ cơng trình đề nghị xét tặng Giải thưởng hợp lệ, đó: - Đề nghị xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp:…… hồ sơ công trình; Kết bỏ phiếu đánh giá xét tặng Giải thưởng Hội đồng TT Tên công trình và tác giả 45 Số phiếu đề nghị tổng số thành viên Hội đồng Ghi Kết luận và kiến nghị Hội đồng Hội đồng kiến nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp ………xem xét, đánh giá và thực các thủ tục để đề nghị xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp cho các công trình sau đây: TT Tên công trình và tác giả Số phiếu đề nghị Giải thưởng tổng số thành viên Hội đồng (theo thứ tự từ cao xuống thấp) Tổng số công trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp đề nghị quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp xem xét và thực tiếp các thủ tục theo quy định để đề nghị tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp năm là công trình CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ tên) 46 Mẫu biểu B-MNP TÊN CƠ QUAN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG VÀ GIAO, NHẬN HỒ SƠ Căn Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Thông tư số 31/2014/TT-KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định số điều Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ Căn Quyết định số …./QĐ-UBND ngày … Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp; Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm tại: CHÚNG TÔI GỒM: Bên nhận hồ sơ mở niêm phong Ông/bà: ……………………………Chức vụ: ………………… Đơn vị: ………………………… Ông/bà: ……………………………Chức vụ: ………………… Đơn vị: ………………………… Ông/bà: ……………………………Chức vụ: ………………… Đơn vị: ………………………… Bên giao hồ sơ tác giả/đại diện hợp pháp tác giả cơng trình (hoặc người chứng kiến việc mở niêm phong hồ sơ) Ông/bà: …………………………………………… …Nơi nay: Số CMND/Hộ chiếu: ………………………… …….Nơi cấp: Địa liên hệ:………………………………………… Điện thoại: Nơi cơng tác (nếu có): ……………………………………………… 47 2…… Tiến hành mở niêm phong và giao, nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ…… công trình: Hồ sơ bao gồm: 1……………………… Số trang:………………………………… ……………………… Số trang:………………………………… ……………………… Số trang:………………………………… Hai bên kiểm tra tài liệu hồ sơ theo danh mục nêu và thấy đầy đủ nội dung Biên mở niêm phong và giao, nhận hồ sơ Biên gồm trang lập thành có nội dung và giá trị pháp lý và giao cho tác giả đại diện hợp pháp tác giả 01 sau đọc kỹ cho người tham dự nghe và ký xác nhận vào trang biên bản./ BÊN NHẬN HỒ SƠ (Ký, ghi rõ họ tên) BÊN GIAO HỒ SƠ (Ký, ghi rõ họ tên) 48 Mẫu biểu B-GN TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ Căn Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Thông tư số 31/2014/TT-KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định số điều Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2014 Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ Căn Quyết định số …./QĐ-UBND ngày … Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp; Hôm nay, hồi… giờ … ngày… tháng …năm ……tại: CHÚNG TÔI GỒM: Bên giao hồ sơ: Họ và tên: Số CMND/Hộ chiếu: ………………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: Địa liên hệ: Chức vụ, đơn vị cơng tác (nếu có): Bên nhận hồ sơ: Họ và tên: Số CMND/Hộ chiếu: ………………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: Địa liên hệ: Chức vụ, đơn vị cơng tác (nếu có): Hai bên tiến hành giao, nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ… công trình: 49 Hồ sơ bao gồm: 1……………………………………………………….Số trang: 2……………………………………………………….Số trang: 3……………………………………………………….Số trang: … Hai bên kiểm tra tài liệu hồ sơ theo danh mục nêu và thấy đầy đủ nội dung Biên giao, nhận hồ sơ Biên gồm trang lập thành 02 có nội dung và giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 sau đọc kỹ nội dung và ký xác nhận vào trang biên bản./ BÊN GIAO HỒ SƠ (Ký, ghi rõ họ tên) BÊN NHẬN HỒ SƠ (Ký, ghi rõ họ tên) 50 ... và công nghệ sau: Khoa học tự nhiên Khoa học kỹ thuật và công nghệ Khoa học y, dược Khoa học nông nghiệp Khoa học xã hội Khoa học nhân văn Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ Điều... giải thưởng Mỗi công trình xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ Điều Lĩnh vực xét tặng giải thưởng Giải thưởng xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực khoa học và công. .. thưởng giải thưởng Cơ cấu giải thưởng: Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải A, giải B và giải C Mức thưởng tính theo mức lương sở thời điểm định tặng giải thưởng, cụ thể sau: a) Giải A: Mức thưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khen thưởng Giải thưởng Khoa học công nghệ, Khen thưởng Giải thưởng Khoa học công nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay