Khen thuong hoc tập gương đạo đức Bác Hồ

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 13:50

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 671/HD-HĐTĐKT Đồng Tháp, ngày 30 tháng năm 2018 Độc lập - Tự - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN Các hình thức biểu dương, khen thưởng tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Căn Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 20 tháng năm 2017 Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương việc hướng dẫn hình thức biểu dương, khen thưởng tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ban hành Hướng dẫn hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên, đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đồn viên, hội viên nhân dân - Thơng qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cấp, ngành, quan, đơn vị - Việc biểu dương, khen thưởng tổ chức gặp mặt phải tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm Các tập thể, cá nhân biểu dương, khen thưởng thực gương tiêu biểu, lựa chọn công khai, dân chủ từ sở, phát qua phong trào, phương tiện thông tin đại chúng II ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG Đối tượng biểu dương, khen thưởng Các tập thể cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam nước ngồi có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tất lĩnh vực, địa bàn, xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định Luật Thi đua, Khen thưởng văn hướng dẫn thi hành Tiêu chuẩn a) Đối với tập thể: Tập thể biểu dương, khen thưởng đạt tiêu chuẩn sau đây: - Tổ chức triển khai tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút tham gia tích cực, đơng đảo cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức, chiến sĩ, đồn viên, hội viên nhân dân; - Tạo chuyển biến rõ nét, hiệu trội thực nhiệm vụ chun mơn, nhiệm vụ trị thơng qua việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu học tập nhân rộng; - Tập thể xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; - Nếu tổ chức đảng, phải đạt danh hiệu chi bộ, đảng vững mạnh b) Đối với cá nhân: Cá nhân biểu dương, khen thưởng chủ yếu người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập; bình chọn từ sở phát thông qua phong trào, phương tiện thông tin đại chúng phải đạt tiêu chuẩn sau đây: - Có phẩm chất đạo đức sáng, gương tiêu biểu ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đầu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan, đơn vị, địa phương; - Có hành động việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu thiết thực… đóng góp vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng quan, đơn vị, địa phương; - Nếu đảng viên, phải công nhận đảng viên đủ tư cách, hồn thành tốt nhiệm vụ Hình thức biểu dương, khen thưởng a) Hình thức biểu dương - Bí thư Tỉnh uỷ gửi thư khen, biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ) - Bí thư huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ gửi thư khen, biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện tương đương (Ban Tuyên giáo cấp huyện tương đương tham mưu giúp cấp uỷ) - Biểu dương thông qua phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình… - Tham dự gặp mặt biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến tập thể cá nhân tiêu biểu cấp b) Hình thức khen thưởng - Giấy khen Bí thư Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cấp huyện tương đương (Nội dung giấy khen ghi rõ có thành tích xuất sắc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) - Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cấp tỉnh (Nội dung khen ghi rõ có thành tích xuất sắc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) - Thư khen Tổng Bí thư, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương Khen thưởng hàng năm tổng kết năm 4.1 Khen thưởng hàng năm a) Giấy khen Bí thư Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành: Căn vào tình hình thực tế, Bí thư Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành xem xét khen thưởng b) Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh: chọn không 10 tập thể 20 cá nhân xuất sắc (có phân chia theo lĩnh vực cơng tác) 4.2 Khen thưởng tổng kết năm a) Cấp huyện tương đương: Giấy khen Bí thư đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị, thành: vào tình hình thực tế, Bí thư đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị, thành xem xét khen thưởng cho phù hợp b) Cấp tỉnh: Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh: chọn không 20 tập thể 40 cá nhân xuất sắc (có phân chia theo lĩnh vực công tác) c) Cấp trung ương: Thư khen Tổng Bí thư, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba (theo hướng dẫn trung ương) Hồ sơ đề nghị khen thưởng a) Thành phần hồ sơ - Văn đề nghị khen thưởng cấp trình khen, kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; - Biên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen; - Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân (Mẫu), có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp dưới; khen cấp tỉnh phải có xác nhận cấp huyện, khen cấp huyện phải có xác nhận cấp xã Đối với Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy định văn hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng (có xác nhận cấp uỷ sở; khen cấp tỉnh phải có xác nhận đảng uỷ) b) Số lượng hồ sơ - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở lên: 03 - Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh: 01 - Giấy khen Bí thư đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 01 c) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng Uỷ ban nhân nhân cấp sau: - Đối với cấp huyện: trước tổ chức Hội nghị 45 ngày - Đối với cấp tỉnh: trước tổ chức Hội nghị 60 ngày Trình tự xét khen thưởng a) Cấp huyện: - Ban Tuyên giáo cấp huyện tổng hợp, thẩm định tiêu chuẩn, trình thơng qua Thường trực cấp ủy huyện cho ý kiến, trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét (qua Phòng Nội vụ) Đối với đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) tổng hợp, thẩm định tiêu chuẩn, trình thơng qua Thường trực cấp ủy xem xét cho ý kiến - Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện định khen thưởng đề nghị cấp khen thưởng b) Cấp tỉnh: - Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Uỷ ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ, thủ tục gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định tiêu chuẩn, trình thơng qua Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, khen thưởng (qua Sở Nội vụ) - Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh định khen thưởng đề nghị Chính phủ khen thưởng (nếu có) Kinh phí hội nghị biểu dương, khen thưởng - Kinh phí tổ chức triển khai, tổ chức hội nghị biểu dương, viết thư khen: Trích từ kinh phí thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Kinh phí khen thưởng: Thực theo quy định Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ trích từ quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định Luật Thi đua, Khen thưởng Tổ chức gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh a) Hình thức, nội dung Hình thức tổ chức: tổ chức hội trường; tổ chức lễ báo cơng tun dương Lăng cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc; khu di tích lịch sử, cách mạng; vừa tổ chức hội trường, vừa kết hợp tổ chức hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm Nội dung chương trình: - Văn nghệ chào mừng; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (có thể xây dựng phóng sự, video clip, cơng nghệ thơng tin minh hoạ); - Tham luận tập thể, cá nhân tiêu biểu (hoặc tổ chức giao lưu, toạ đàm); - Tuyên dương, trao thưởng; - Phát biểu lãnh đạo cấp (nếu có); - Phát biểu thường trực cấp uỷ; - Đáp từ, bế mạc b) Thời gian tổ chức: hội nghị tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 Cấp tỉnh, huyện, thị, thành đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức hàng năm, thời gian tổ chức không 01 ngày Cấp trung ương tổ chức năm/1 lần, có hướng dẫn riêng III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào hướng dẫn này, đề nghị đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực có hiệu việc biểu dương, khen thưởng tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan, đơn vị, địa phương Hàng năm, báo cáo kết triển khai thực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sở Nội vụ Trong trình thực hiện, có vấn đề chưa rõ, đề nghị quan, đơn vị, địa phương phản ánh Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./ Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND Tỉnh; - CT PCT UBND Tỉnh; - Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh; - Giám đốc SNV; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Thường trực huyện, thị, thành uỷ đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; - Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) huyện, thị, thành uỷ đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, BTĐKT TM HỘI ĐỒNG KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ Phan Văn Nhiều Mẫu số 07 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng năm…… BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………1 Tên đơn vị cá nhân chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng (Ghi đầy đủ chữ in thường, không viết tắt) I THÔNG TIN CHUNG - Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa trang tin điện tử; cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức viên chức; chức năng, nhiệm vụ giao - Đối với cá nhân ghi rõ: Họ tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Báo cáo thành tích phải vào mục tiêu (nhiệm vụ), tiêu suất, chất lượng, hiệu đăng ký đợt phát động thi đua chuyên đề thi đua; biện pháp, giải pháp đạt thành tích xuất sắc, mang lại hiệu kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; kinh nghiệm rút đợt thi đua XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4 KHEN THƯỞNG3 (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu) Ghi hình thức đề nghị khen thưởng Chỉ áp dụng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Nếu tập thể thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo mơi trường, an tồn vệ sinh lao động, an tồn vệ sinh thực phẩm (có trích lục nội dung xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền) Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên có xác nhận thủ trưởng quan Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên có xác nhận thủ trưởng quan ... học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu học tập nhân rộng; - Tập thể xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí... đạt tiêu chuẩn sau đây: - Có phẩm chất đạo đức sáng, gương tiêu biểu ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đầu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan, đơn vị, địa phương;... dung khen ghi rõ có thành tích xuất sắc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) - Thư khen Tổng Bí thư, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Khen thuong hoc tập gương đạo đức Bác Hồ, Khen thuong hoc tập gương đạo đức Bác Hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay