Đào uyên minh ở việt nam – nhìn từ lý thuyết tiếp nhận

30 34 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 11:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƢỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM o0o LƢU HỒNG SƠN ĐÀO UYÊN MINH VIỆT NAM NHÌN TỪ THUYẾT TIẾP NHẬN Chuyên ngành: Lýluận Văn học Mãsố: 62.22.32.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN TP.HCM - năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Trƣờng Khoa học Xãhội Nhân văn TP.HCM Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Phức PGS.TS Trần LêHoa Tranh Phản biện 1:……………………………………………… Phản biện 2:……………………………………………… Phản biện 3:………………………………………………… Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp sở đào tạo họp tại: ………………………………………………………………………………………… vào hồi………… giờ………… ngày………… tháng…………… năm……… Cóthể tìm hiểu luận án thƣ viện: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… MỤC LỤC MỞ ĐẦU 0.1 .Lýdo chọn đề tài 0.2 .Đối tƣợng nghiên cứu 0.3 .Phạm vi nghiên cứu .1 0.4 .Phƣơng pháp nghiên cứu .1 0.5 .Những đóng góp luận án 0.6 .Cấu trúc luận án 0.7 .Một số quy cách trình bày luận án Chƣơng 1: Nghiên cứu Đào Uyên Minh giới vàở Việt Nam 1.1 Tình hình nghiên cứu tiếp nhận Đào Uyên Minh giới .3 1.1.1 Trong giới Hoa ngữ 1.1.2 Tại Hàn Quốc vàNhật Bản 1.1.3 Trong giới Anh ngữ 1.1.4 Tại Đức, Pháp, Nga 1.2 Tình hình nghiên cứu Đào Uyên Minh Việt Nam 1.2.1 Tì nh hình nghiên cứu Đào Uyên Minh học giả Việt Nam nƣớc .5 1.2.2 Tì nh hình nghiên cứu Đào Uyên Minh học giả Việt Nam nƣớc Tiểu kết Chƣơng 2: thuyết tiếp nhận trƣờng phái Konstanz 2.1 Khái quát chung 2.1.1 Bối cảnh đời 2.1.2 Cơ sở lýluận 2.1.3 Những đặc điểm lýluận chủ yếu 2.2 Hai khuynh hƣớng lýluận .7 2.2.1 Lýthuyết tiếp nhận Hans Robert Jauss 2.2.1.1 Cuộc đời vàhoạt động học thuật 2.2.1.2 Những luận điểm 2.2.1.2.1 Ngƣời đọc làm nên lịch sử văn học 2.2.1.2.2 Kinh nghiệm thẩm mỹ làvấn đề trung tâm .8 2.2.1.2.3 Giải thích học văn học .8 2.2.1.2.4 Lịch sử văn học trình giao lƣu 2.2.2 Lýthuyết tiếp nhận Wolfgang Iser 2.2.2.1 Cuộc đời vàhoạt động học thuật .9 2.2.2.2 Các luận điểm 2.2.2.2.1 Hành động đọc 2.2.2.2.2 Hành động hƣ cấu 10 Tiểu kết .10 Chƣơng 3: Những tiếp xúc văn nhân Việt Nam với Đào Uyên Minh 11 3.1 Khảo sát qua sử liệu .12 3.1.1 Sử liệu khoa cử 12 3.1.2 Sử liệu việc truyền nhập kinh Phật 12 3.2 Khảo sát qua văn liệu 12 3.2.1 Văn liệu - Tác phẩm .12 3.2.2 Văn liệu - Thƣ mục tác phẩm, Tuyển 12 3.2.3 Văn liệu - Thi luận 13 Tiểu kết .13 Chƣơng 4: Đào Uyên Minh với nhân sinh quan tinh thần nghệ thuật văn nhân Việt Nam 14 4.1 Đào Uyên Minh nhân sinh quan văn nhân Việt Nam 14 4.1.1 Nhân sinh quan Đào Uyên Minh 14 4.1.1.1 Hoa Cúc vànhân sinh quan văn nhân Việt Nam 15 4.1.1.2 Đào nguyên vànhân sinh quan văn nhân Việt Nam 15 4.2 Đào Uyên Minh tinh thần nghệ thuật văn nhân Việt Nam .16 4.2.1 Tinh thần nghệ thuật Đào Uyên Minh 16 4.2.2 Tinh thần nghệ thuật Đào Uyên Minh tiếp nhận văn nhân Việt Nam .16 4.2.2.1 Thời Lý- Trần - Hồ .16 4.2.2.2 Thời Lê- Mạc - Lê Trung Hƣng 16 4.2.2.2.1 Khảo sát phƣơng diện sáng tác .16 4.2.2.2.2 Khảo sát phƣơng diện thi luận 16 4.2.2.3 Thời Tây Sơn - Nguyễn 17 4.2.2.3.1 Khảo sát phƣơng diện sáng tác 17 4.2.2.3.2 Khảo sát phƣơng diện thi luận 17 Tiểu kết 18 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 0.1 DO CHỌN ĐỀ TÀI Đào Uyên Minh (352-427) làmột tác gia lớn văn học cổ điển Trung Quốc, ảnh hƣởng ông bao trùm lịch sử văn học trung đại Đơng Á hai bình diện: nhân sinh quan sáng tác, quan niệm nghệ thuật Việt Nam, Đào Uyên Minh xuất từ thời kỳ đầu văn học viết vàduy trìảnh hƣởng suốt nghìn năm lịch sử văn học trung đại Ơng góp phần làm thay đổi diện mạo văn học Việt Nam vàquan niệm nhân sinh văn nhân Việt Nam.Vìvậy Đào Un Minh khơng tƣợng văn học đặc biệt, màcòn làmột tƣợng văn hóa thực quan trọng cần đƣợc nghiên cứu lýgiải, nhƣng thực tế chƣa xuất cơng trình quy mơ nghiên cứu quan hệ Đào Uyên Minh văn học Việt Nam Đề tài đời mong muốn góp phần vào việc bổ khuyết 0.2 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu tập trung luận án trì nh tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học trung đại Việt Nam Cùng với bình diện vĩ mô theo lịch đại, luận án đồng thời kết hợp với nghiên cứu vi mô, chúývào số vấn đề đặc biệt: Thời điểm đƣờng Đào Uyên Minh du nhập Việt Nam; mối liên hệ Đào Uyên Minh nhân sinh quan văn nhân Việt Nam thông qua khảo sát sâu hai biểu tƣợng “hoa cúc” “Đào nguyên”; mối liên hệ Đào Uyên Minh quan niệm nghệ thuật văn nhân Việt Nam thông qua nghiên cứu ýkiến đánh giá văn học cóliên hệ trực tiếp gián tiếp với Đào Uyên Minh 0.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi vấn đề luận: Luận án giới thiệu thuyết tiếp nhận trƣờng phái Konstanz (Đức) dựa vào cơng trình thu thập đƣợc vàchọn lọc ra, phần quan trọng tài liệu ngƣời Trung Quốc dịch nghiên cứu trƣờng phái Konstanz Trung Quốc Phạm vi nghiên cứu ứng dụng: Luận án nghiên cứu tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học Việt Nam từ thời đến thời Nguyễn cuối kỷ XIX vấn đề cụ thể: Những giao lƣu tiếp xúc văn nhân Việt Nam với Đào Uyên Minh, quan hệ biện chứng văn nhân Việt Nam thời trung đại Đào Uyên Minh thể bình diện nhân sinh quan quan niệm nghệ thuật, thực tiễn sáng tác 0.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp để luận án tiếp cận giải vấn đề đặt thuyết tiếp nhận trƣờng phái Konstanz (Đức) Trong chủ yếu làmột số điểm phù hợp với đối tƣợng nghiên cứu nhƣ luận “tính lịch sử văn học”, “tầm đón đợi”, “kinh nghiệm thẩm mỹ”, “giải thích học văn học”, “giao lƣu văn học” Hans Robert Jauss; luận “hành động đọc”, “hành động hƣ cấu” Wolfgang Iser Bởi lýluận W Iser chƣa đƣợc giời thiệu vàứng dụng vào nghiên cứu nhiều Việt Nam, nên đặc biệt nỗ lực giới thiệu thêm vận dụng số quan điểm, thành tựu luận vào nghiên cứu nhƣ giải thí ch qtrình tiếp xúc, giao lƣu văn nhân Việt Nam với Đào Uyên Minh, thông qua hệ văn tác phẩm (sáng tác phê bình) Một điều xin đƣợc lƣu ý là, cố gắng ứng dụng gợi ý luận có tính thực dễ ứng dụng vào nghiên cứu thực tế Iser nhƣ trình xử văn bản, mối quan hệ hai chiều văn độc giả, đồng thời tránh vấn đề có tính trừu tƣợng cao vàkhó ứng dụng thực tế nhƣ “Kết cấu vẫy gọi”, “Độc giả hàm ẩn” ơng Ngồi ra, luận án đồng thời kết hợp vận dụng số phƣơng pháp, cách tiếp cận khác để bổ sung, hỗ trợ cho phƣơng pháp chính, theo vấn đề cụ thể, nhƣ: hệ thống, thực chứng, kýhiệu biểu tƣợng, so sánh, văn học 0.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Về mặt lýluận, luận án giới thiệu bổ sung cho nghiên cứu thuyết tiếp nhận Việt Nam số điểm về: (1) Bối cảnh đời, sở luận đặc điểm lýluận trƣờng phái Konstanz màcác học giả giới tổng kết vàchỉ ra; (2) Giới thiệu số luận, quan điểm nghiên cứu tiếp nhận H.R Jauss W Iser tầm đón đợi, kinh nghiệm thẩm mỹ, giải thích học văn học, giao lƣu văn học, hành động đọc, xử văn bản, hƣ cấu nghệ thuật Đồng thời chọn lọc ứng dụng số luận điểm phùhợp vào nghiên cứu thực tiễn tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học trung đại Việt Nam Về mặt thực tiễn, luận án đặt vàgiải vấn đề thiết yếu nhƣng chƣa đƣợc ý mối quan hệ Đào Uyên Minh văn học truyền thốngViệt Nam Nghiên cứu quátrình tiếp nhận Đào Uyên Minh Việt Nam góp phần hữu ích vào việc lýgiải mối quan hệ văn học Việt Nam văn học Trung Quốc nhiều bình diện quan trọng việc độc giả Việt Nam tiếp nhận vàxử tác giả tác phẩm ngoại lai nhƣ Đào Uyên Minh vấn đề học thuật mang tính quốc tế, vìvậy nghiên cứu đề tài cách thức tốt để tiếp cận giao lƣu học thuật với giới 0.6 CẤU TRÚC LUẬN ÁN Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Phụ lục, luận án đƣợc chia thành chƣơng nhƣ sau: Chương Nghiên cứu Đào Uyên Minh giới Việt Nam: Giới thiệu thành tựu tiêu biểu nghiên cứu Đào Uyên Minh giới vàở Việt Nam Từ cho thấy điểm kế thừa từ nghiên cứu cũ hƣớng luận án Chương Lýthuyết tiếp nhận trường phái Konstanz: Giới thiệu sở luận luận án Phần thứ trình bày số thơng tin bối cảnh đời, qtrình phát triển đặc điểm lýluận trƣờng phái Konstanz Phần thứ hai giới thiệu đóng góp, thành tựu lýluận hai ngƣời sáng lập đồng thời lànhân vật tiêu biểu suốt quátrì nh phát triển trƣờng phái Konstanz H.R Jauss W Iser, đặc biệt ý đến Iser ông chƣa đƣợc giới thiệu nhiều Việt Nam Chƣơng sở lýluận vàcụ thể phục vụ cho việc triển khai vàlýgiải nghiên cứu ứng dụng thực tế tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học Việt Nam thời trung đại chƣơng sau Chương Những tiếp xúc văn nhân Việt Nam với Đào Uyên Minh: Dựa việc khảo sát thực chứng sử liệu văn liệu còn, xác định độc giả tiếp xúc đƣa Đào Uyên Minh vào Việt Nam nhƣ nào, thông qua việc khảo sát kỹ lƣỡng thời điểm đƣờng Đào Uyên Minh từ Trung Quốc du nhập nƣớc ta Chương Đào Uyên Minh với nhân sinh quan vàtinh thần nghệ thuật văn nhân Việt Nam: Trình bày trình văn nhân Việt Nam tiếp xúc, giao lƣu với Đào Uyên Minh tác phẩm ông, thông qua việc nghiên cứu dấu vết Đào Uyên Minh thể tác giả tác phẩm văn học Việt Nam cụ thể, bình diện vĩ mơ suốt tiến trình thơ ca trung đại vàtrên bì nh diện vi môlànhững điểm nghiên cứu sâu tập trung vào biểu tƣợng hoa Cúc, Đào nguyên Thi luận 0.7 MỘT SỐ QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN ÁN Phần nhƣ lời giải thích số cách dẫn tên tác giả, tên tài liệu tác giả luận án nằm quy định chung Chƣơng NGHIÊN CỨU ĐÀO UYÊN MINH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Các cơng trình nghiên cứu Đào Un Minh giới tính đến có số lƣợng lớn, song tập trung điểm lƣợc nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến luận án tƣ liệu màhiện thu thập xử đƣợc 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐÀO UYÊN MINH TRÊN THẾ GIỚI 1.1.1 Trong giới Hoa ngữ Số lƣợng cơng trì nh nghiên cứu Đào Uyên Minh Trung Quốc Đài Loan tính từ đầu kỷ XX đến lên đến hàng nghìn khó thống kê chi tiết, “Đào học” trở thành ngành nghiên cứu thu hút đƣợc quan tâm học giới vàphát triển liên tục theo nhiều đƣờng hƣớng phƣơng pháp khác cónhững thành tựu đáng ý Riêng cơng trình tiêu biểu nghiên cứu Đào theo hƣớng tiếp nhận gần Trung Quốc, thấy: Lịch sử tiếp nhận Đào trước thời Nguyên 元前陶渊明接受史 LýKiếm Phong, Nghiên cứu tiếp nhận Đào thời Đường 唐代陶渊明接受研究 Lƣu Trung Văn, Đào Uyên Minh văn học điền viên sơn thủy cổ điển Hàn Quốc 陶渊明与韩国古 典山水田园文学 Thôi Hùng Quyền, Nghiên cứu tiếp nhận Đào Trung Quốc nước thời đại 中外现代陶渊明接受之研究 Điền Tấn Phƣơng, Nghiên cứu Đào giới Anh ngữ 英语世界的陶渊明研究 NgôPhục Sinh Đài Loan cơng trình: Nghiên cứu Đào học thời Tống phân tích trường hợp lịch sử tiếp nhận văn học 宋代陶學研究: 一個文 學接受史個案的分析 La TúMỹ, Thi học nhân cảnh Đào 陶淵明的人 境詩學 Thái Du Đài Loan nơi dịch nghiên cứu tiêu biểu nƣớc Đào Uyên Minh sớm Trung Quốc, vídụ: Đào Uyên Minh tục siêu tục 陶淵明 世俗と超俗 Okamura Shigeru (Nhật), Reading Tao Yuanming Wendy Swartz (Mỹ) 1.1.2 Tại Hàn Quốc vàNhật Bản - Tại Hàn: Nghiên cứu Đào Uyên Minh thập niên 1950, dịch thuật từ thập niên 1970 Hiện có luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ lấy Đào Uyên Minh đề tài hàng trăm viết liên quan đến Đào Un Minh Các cơng trì nh nhất: Tì nh hình tiếp nhận Đào thi ca quốc ngữ Chosoen đặc trưng lịch sử nó(Lee Hyo-sang), Tì nh hình tiếp nhận Đào Hán thi Sin Heum (Kim Cheon-jun) Đặc điểm chung nghiên cứu Đào Hàn Quốc làsự chúýđến phƣơng pháp so sánh - Tại Nhật: Nghiên cứu Đào khởi đầu từ thập niên 1950, dịch thuật từ thập niên 1950, tính đến có hàng trăm viết Tiêu biểu làcác cơng trì nh: Đào Un Minh: tục vàsiêu tục 陶淵明:世俗と超俗 Okamura Shigeru, Đào Uyên Minh: thi nhân hư cấu 陶 淵 明 : 虚 構 の 詩 人 Ikkai Tomoyoshi Luận văn thạc sĩ làm theo hƣớng tiếp nhận gần ngƣời Nhật: Nghiên cứu ảnh hưởng Đào văn học cổ điển Nhật Bản Mieko Kodama Đặc điểm chung nghiên cứu Đào Nhật ý nghiên cứu mối quan hệ tục siêu tục Đào, hành động hƣ cấu Đào 1.1.3 Trong giới Anh ngữ Việc dịch thuật Đào Uyên Minh giới tiếng Anh cuối kỷ XIX Tiêu biểu làcác cơng trình: T’ao the Hermit: Sixty Poems by T’ao Ch’ien (1952) William Acker, The Poems of T’ao Ch’ien (1953, toàn tập) Lily Pao huchang Marjorie Sinclair, The Poetry of T’ao Ch’ien James Hightower, Tao Yuan-ming 365-427: His Works and Their Meaning (1983) Albert Richard Davis, The Selected Poems of T’ao Ch’ien (1993) David Hinton Hoạt động nghiên cứu Đào giới tiếng Anh diễn từ thập niên 1950 Các cơng trì nh tiêu biểu: The Fu of T’ao Ch’ien (1954) Allusion in T’ao Ch’ien’s Poetry (1971) Hightower ý đến tính kỹ thuật Đào Uyên Minh, The Self’s Perfect Mirror: Poetry as Autobiography (1986) Stephen Owen ý đến tính chất tự truyện sáng tác Đào Gần có nghiên cứu đáng ý: Reading Tao Yuanming: Shifting Paradigms of Historical Reception (427-1900) Wendy Swartz (2008), The Transport of Reading: Text and Understanding in the World of Tao Qian (365-427) Robert Ashmore (2010); đóng góp quan trọng nghiên cứu làsự ý đến việc kiến tạo Đào Uyên Minh chế kiến tạo độc giả, mối quan hệ văn hóa đọc vàgiải thích thời Ngụy Tấn Đào Un Minh 1.1.4 Tại Đức, Pháp, Nga Đức, Pháp, Nga quốc gia có lịch sử nghiên cứu Hán học lâu đời, chúng tơi khơng tìm thấy nghiên cứu Đào Chỉ thấy số thông tin Tau Yuean Ming: Leben und Dichtung (Đào Uyên Minh: đời thi ca) Anna Bernhardi Erwin von Zach (1912), Das Motiv der Wolke in der Dichtung Tao Yuanmings Maria Rohrer (1992) tìm hiều chủ đề ẩn cƣ sáng tác Đào qua hinh ành motip Mây Mây Đào Uyên Minh lần xuất qua tiếng Pháp năm 1948, gần thấy Esquisse d’une poetique des nuages (Phác họa mây thơ mộng, 1994), Jean Pierre Diény ngƣợc lại dòng thơ ca Trung Quốc, tái lập lại cách khái qt lịch trình vàtính phức hợp đa nghĩa hình ảnh Mây Ngƣời có nhiều thành tựu đáng ý nghiên cứu Đào Uyên Minh Nga Eydlin với tập: Thơ trữ tình Đào Uyên Minh (1964), luận án tiến sĩ Đào Uyên Minh thơ ca (1969), Đào Uyên Minh thi ca tập (1972) tìm hiểu quan niệm Đào Uyên Minh tự nhiên thái độ ông Đào vấn đề sinh tử vàchỉ tính phức tạp giới quan Đào Uyên 1.2 NGHIÊN CỨU ĐÀO UYÊN MINH VIỆT NAM Phần gồm tiểu mục: 1.2.1 Tì nh hì nh nghiên cứu Đào Uyên Minh học giả Việt Nam nƣớc 1.1.2 Tì nh hì nh nghiên cứu Đào Uyên Minh học giả Việt Nam nƣớc Kết khảo sát từ hai phạm vi cho thấy, việc dịch thuật vàgiới thiệu Đào Uyên Minh Việt Nam thập niên 1920 báo Nam Phong Tuy nhiên, nhìn chung đến chƣa tuyển tập dịch tác phẩm Đào Un Minh, nhƣ chƣa có cơng trình nghiên cứu ơng đƣợc cơng bố thức qua hình thức xuất Về dịch thuật: Chỉ khoảng 15% tác phẩm Đào đƣợc dịch công bố văn học sử, tuyển tập cổ văn cổ thi Trung Quốc Về nghiên cứu: Trong luận văn luận án dừng lại việc so sánh đối chiếu với số tác gia Việt Nam nhƣ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến giới hạn phƣơng diện hai giới thiệu, nghiên cứu đăng tải mạng tạp chíí t phổ biến Tiểu kết Chƣơng 11 lƣu Từ đó, ơng đề xuất mơhình nghiên cứu giao lƣu văn học, xem lịch sử văn học q trình giao lƣu Iser đóng vai tròtiêu biểu lýthuyết tiếp nhận Konstanz, nghiên cứu hành động đọc hành động hƣ cấu ông tạo nên luận phản ứng thẩm mỹ độc giả, với luận mỹ học tiếp nhận Jauss bổ túc cho để củng cố phát huy giá trị thuyết tiếp nhận Konstanz Lýthuyết tiếp nhận Iser không phủ nhận vai tròcủa văn bản, mà đặt tảng nghiên cứu, hiểu biết sâu sắc vàtôn trọng vai tròcủa văn hoạt động tiếp nhận Thời kỳ đầu, lýluận của Iser tập trung vào việc tìm hiểu trình đọc nhƣ trình xử văn độc giả khơng có vấn đề ngƣời đọc cải tạo văn mà đồng thời với nócòn cóvấn đề văn cải tạo ngƣời đọc, tức làmột mối quan hệ hai chiều, trình mang tính biện chứng tác động qua lại lẫn ngƣời tiếp nhận văn Cũng có nghĩa đồng thời với vấn đề độc giả đọc văn nhƣ nào? vàvấn đề văn “đọc” (cải biến) độc giả sao? Trong thời kỳ thứ hai, Iser tập trung nghiên cứu nguyên nhân nhƣ mục đích ngƣời tìm đến với văn học vàphát vai tròquan trọng hành động hƣ cấu, tƣởng tƣợng vấn đề Theo đó, hƣ cấu tƣởng tƣợng giúp ngƣời mở rộng, siêu việt giới hạn thực, tự sáng tạo nên vàthế giới, từ tìm thấy tự do, khỏi trói buộc vàbất mãn thực Mặc dù nhiều ý kiến bất đồng phê phán, nhƣng đến thuyết tiếp nhận Konstanz thể đƣợc vai trò vàgiátrị quan trọng đời sống văn học, phƣơng diện thuyết phƣơng diện thực tiễn vận dụng lýthuyết vào nghiên cứu trƣờng hợp, vấn đề văn học cụ thể Đây sở lýthuyết, luận điểm màtrong chƣơng sau ứng dụng triển khai vàlý giải vấn đề cụ thể luận án: Các văn nhân Việt Nam tiếp xúc với Đào Uyên Minh nhƣ nào?, Tại văn nhân Việt Nam lựa chọn yêu thích Đào Uyên Minh tác phẩm ông? Chƣơng NHỮNG TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN CỦA VĂN NHÂN VIỆT NAM VỚI ĐÀO UYÊN MINHH Thông qua việc khảo sát thông tin từ sử liệu cổ (Việt sử lược, An Nam chí lược, Đại Việt sử ký tồn thư) văn liệu qua thời kỳ, tiếp xúc văn nhân Việt Nam Đào Uyên Minh thông qua việc khảo sát vấn đề thời điểm, đƣờng phƣơng thức Đào Uyên Minh du nhập Việt Nam giai đoạn đầu Các kết đƣa dựa vào tài liệu còn, cóthể kiểm chứng đƣợc 12 3.1 KHẢO SÁT QUA SỬ LIỆU 3.1.1 Sử liệu khoa cử Theo sử liệu khoa cử, thời gian Đào Uyên Minh xuất Việt Nam vào khoảng kỷ VIII thông qua tác phẩm ông đƣợc tuyển chọn đƣợc đƣa vào “giáo khoa thƣ” Văn tuyển, tài liệu tìm thấy vàphân tích làbài Bạch vân chiếu xn hải phúcủa Khƣơng Cơng Phụ Các sĩ tử Nho giáo lànhững độc giả Việt Nam tiếp xúc với Đào, lúc tác phẩm Đào đƣợc đọc nhƣ “văn mẫu” luyện bút phục vụ thi cử làchủ yếu 3.1.2 Sử liệu việc truyền nhập kinh Phật Theo sử liệu việc truyền nhập kinh Phật, Đào Uyên Minh du nhập Việt Nam muộn vào cuối kỷ XIII (năm 1296), qua Đại tạng kinh vua Trần Nhân Tông xin nhàNguyên Nếu theo ghi chép Thiền uyển tập anh, Đào Uyên Minh đƣợc biết đến Việt Nam qua ngả đƣờng Phật giáo chí đƣợc đẩy lùi kỷ XI Lúc này, Thiền sƣ độc giả cóvai tròquan trọng lịch sử tn Đào thời kỳ đầu, nhƣng họ tiếp xúc Đào gián tiếp thông qua công án, truyền thuyết liên quan đến Đào nhƣ “ly cúc”, “Đào nguyên”, “vôhuyền cầm”, “Hổ khêtam tiếu” chủ yếu, trực tiếp từ văn tác phẩm Đào đƣợc đọc nhƣ điển tích điển cố hay biểu tƣợng sâu sắc, đẹp đẽ vàhiệu việc thuyết pháp trải nghiệm giác ngộ 3.2 KHẢO SÁT QUA VĂN LIỆU 3.2.1 Văn liệu Tác phẩm Theo văn liệu tác phẩm, dấu vết Đào Uyên Minh du nhập Việt Nam thông qua tác phẩm văn học Phật giáo thể rõtrong chuyện sƣ Viên Chiếu thời Lývới hình ảnh “ly hạ trùng dƣơng cúc” (hoa cúc bờ rào tiết Trùng dƣơng) kỷ XI, đƣợc ghi chép lại sách Thiền uyển tập anh Và đến thời Trần, việc tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học Việt Nam thể rõqua hình ảnh hoa cúc thơ vịnh hoa cúc Đỗ Khắc Chung Huyền Quang cuối kỷ XIII đầu kỷ XIV Phân tích văn liệu tác phẩm cho biết, đến thời Trần văn nhân Việt Nam đƣa Đào Uyên Minh vào sáng tác cụ thể, nhƣng đến thời Hồ đầu thời Lêmới thấy rõ khả văn nhân Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với văn tác phẩm Đào nhƣ qua điển hình Nguyễn Phi Khanh vàNguyễn Trãi Tức làviệc đọc Đào lúc bƣớc vào giai đoạn cóchọn lọc vàsáng tạo rõràng 3.2.2 Văn liệu - Thƣ mục tác phẩm, Tuyển Khảo sát văn liệu tuyển (Cổ văn hợp tuyển 古文合選 Vũ Tông Phan soạn, Lịch đại thi tuyển 歷代詩選 Nguyễn Miên Thẩm soạn) thƣ mục (Bắc thư Nam ấn thư mục 北書南印版書目, Tân thư viện thủ sách 新 書院守册, Nội thủ sách 內閣守册, Nội thư mục 內閣書目, Tụ Khuê thư viện tổng mục sách 聚奎書院總目册) cho thấy đến thời Nguyễn, văn 13 tác phẩm Đào Uyên Minh tài liệu hỗ trợ, bổ sung cho việc đọc, giải Đào Uyên Minh nhƣ chú, tiên, bình, giải Đào tập phổ biến Việt Nam 3.2.3 Văn liệu Thi luận Khảo sát văn liệu thi luận cho thấy, chậm đến kỷ XVIII Đào Uyên Minh đƣợc nhàphêbình Việt Nam ý nhƣ ngƣời có ảnh hƣởng đáng kể đến tinh thần nghệ thuật nhƣ quan niệm thẩm mỹ văn nhân nƣớc ta Tài liệu khởi đầu cho thi luận Việt Nam có đề cập đến Đào Uyên Minh chúng tơi tìm đƣợc, Tựa Mỹ đình thi tập Ngơ Thì Sĩ (1726-1780) Tiểu kết Chƣơng Kết khảo sát chủ yếu tập trung vào điểm khởi đầu cho thấy việc tiếp nhận Đào Uyên Minh từ thời đến thời Nguyễn không ngừng biến chuyển Trƣớc kỷ X (thời Bắc thuộc), độc giả chủ yếu tiếp nhận Đào Uyên Minh Việt Nam làcác Nho sinh, mục đích tiếp nhận chủ yếu lúc để phục vụ thi cử (vì Đào Uyên Minh số tác phẩm ông đƣợc xem “mẫu mực” thơ ngũ ngôn Văn tuyển) Sang thời đầu thời Trần, Phật giáo thịnh vƣợng, độc giả chủ yếu tiếp nhận Đào từ tầng lớp Nho sĩ (trƣớc kỷ X) chuyển sang tầng lớp tăng sĩ, Đào Uyên Minh tác phẩm ông lúc đƣợc tiếp nhận theo tinh thần Phật giáo, tức làchú trọng ý nghĩa hồi quy lai diện mục Cuối thời Trần, Nho giáo hƣng thịnh, trách nhiệm xã hội tríthức đƣợc đề cao, Đào Uyên Minh đƣợc tiếp nhận theo hai xu hƣớng: xuất vànhập Đáng ý lúc tƣ cách văn nhân Đào Uyên Minh đƣợc ý, thơng qua việc hì nh ảnh hoa cúc thơ ơng đƣợc nhìn nhận tiến dần đến hình ảnh thực, nhƣ đối tƣợng thẩm mỹ thực sự, khơng “ảo ảnh” hay nhƣ phƣơng tiện thuyết pháp túy Cuối thời Lêvàsuốt thời Nguyễn, Đào Uyên Minh đƣợc văn nhân Việt Nam tiếp nhận sâu sắc toàn diện, thể quan niệm nhân sinh quan niệm nghệ thuật Nhìn cách tổng quát, Đào Uyên Minh xuất văn học Việt Nam thời kỳ đầu chủ yếu với tƣ cách “hiền nhân”, “ẩn giả”, mang đậm dấu ấn Phật giáo Do phồn thịnh Phật giáo, nên “gia công” hay Việt hóa Đào Uyên Minh giai đoạn Lý- Trần tập trung hoạt động tiếp nhận Đào Uyên Minh tăng nhân, thể bật qua việc diễn giải Việt hóa tái sáng tạo ba hình ảnh đặc trƣng gắn liền với Đào Uyên Minh “Vô huyền cầm”, “Đào nguyên”, “Cúc” giai thoại “Uyên Minh toàn mi” theo khuynh hƣớng gắn với triết lýPhật giáo Hiện tƣợng đặc biệt không bắt gặp lại cách rõ nét giai đoạn tiếp nhận sau lịch sử văn học Việt Nam, điều liên quan đến vai tròcủa Phật giáo xã hội Nho giáo thống trị Một điểm lƣu ý quan trọng khác, làviệc tiếp nhận Đào Việt Nam không tri thức sơ nguyên địa, màngay từ thời kỳ đầu đƣợc “chỉ 14 dẫn”, “định hƣớng”, “chuẩn bị” từ “độc giả quyền uy” Trung Quốc nhƣ Tiêu Thống, TôThức, Chu Hi, Thiền sƣ từ thơ điền viên thời Đƣờng, từ sử truyện nhƣ Tống sử, Nam sử, Bất nhập Liên xã chư hiền truyện Điều có tác động quan trọng đến tầm đón nhận nhƣ kinh nghiệm thẩm mỹ văn nhân Việt Nam Kết chƣơng lànền tảng sở cho việc triển khai nghiên cứu tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học Việt Nam bình diện rộng hơn, sâu chƣơng Chƣơng ĐÀO UYÊN MINH VỚI NHÂN SINH QUAN VÀ TINH THẦN NGHỆ THUẬT CỦA VĂN NHÂN VIỆT NAM 4.1 ĐÀO UYÊN MINHNHÂN SINH QUAN CỦA VĂN NHÂN VIỆT NAM Nếu nhƣ thời kỳ đầu, văn nhân trí thức Việt Nam xem Đào Uyên Minh nhƣ tác gia văn học cần phải biết cho nhu cầu khoa cử, nhƣ hiền nhân có mối quan hệ đặc biệt với Phật giáo cho nhu cầu thuyết pháp, thìsang thời kỳ sau, từ cuối thời Trần trở đi, tƣ cách văn nhân tƣ cách hiền nhân Đào Uyên Minh đƣợc xác nhận đề cao Từ đó, nhân sinh quan tinh thần nghệ thuật ông Đào đƣợc văn nhân Việt Nam khám phávàkiến tạo lại sở văn hóa lịch sử Việc tiếp nhận nhân sinh quan Đào Uyên Minh thể nhiều phƣơng diện khác sáng tác văn nhân Việt Nam, song thấy tập trung rõ thông qua hai biểu tƣợng: hoa Cúc Đào nguyên Đây hai biểu tƣợng Đào Uyên Minh đƣợc văn nhân đời sau u thích, lựa chọn, mơphỏng vàphổ biến vìnóchứa đựng chiều sâu triết lý, giátrị nhân sinh đƣợc nhiều ngƣời đồng cảm Trong đó, hoa Cúc đƣợc xem làbiểu tƣợng cho nhân cách kẻ sĩ, Đào nguyên đƣợc xem biểu tƣợng cho tƣởng xãhội kẻ sĩ Vì chúng tơi xem xét nhân sinh quan Đào Uyên Minh đƣợc văn nhân Việt Nam thời trung đại tiếp nhận, diễn giải nhƣ qua hai biểu tƣợng 4.1.1 Nhân sinh quan Đào Uyên Minh Nhân sinh quan Đào Uyên Minh thể hai phƣơng diện Thứ làtrong tác phẩm ông, thứ hai làtrong lời đánh giávề ông ngƣời đời sau Vàở phƣơng diện thể tính đa dạng phức tạp Trong tác phẩm, lúc ngƣời ta thấy ơng thể ýchínhập kiến cơng lập nghiệp mạnh mẽ theo tinh thần nhƣ Nho sĩ điển hì nh thời đại, lúc ngƣời ta thấy ơng u thích sống tự phóng khống phi danh lợi nhƣ Đạo nhân, lại có ngƣời ta thấy ông trầm tƣ lẽ sinh tử vô thƣờng nhƣ tín đồ Phật giáo, lúc ngƣời ta lại thấy ông kiêm dung tƣ tƣởng nhƣ nhàHuyền học Các nghiên cứu đại tổng kết giátrị đặc sắc 15 nhân sinh quan Đào Uyên Minh là: (1) Không tôn thờ quyền lực vàtiền bạc, (2) Khơng tủi hổ vìnghèo túng, (3) Rời trƣờng màkhông quên 4.1.1.1 Hoa Cúc vànhân sinh quan văn nhân Việt Nam Nếu xét thông qua biểu tƣợng hoa Cúc, thìgiátrị sống ngƣời tùy theo hồn cảnh mục đích lựa chọn, biểu đạt mang ý nghĩa chủ yếu khác Nguyễn Ức mƣợn cúc để ca ngợi “trinh tâm” bạn, Nguyễn Trãi mƣợn “tính thanh” “tiết muộn” để bày tỏ tâm tƣ, Phạm Tông Mại mƣợn để tả chíẩn dật ẩn giả, Nguyễn Bỉnh Khiêm mƣợn để nói chíthanh cao mình, Võ Trƣờng Toản mƣợn để diễn tả thời gian dâu bể, Nguyễn Khuyến mƣợn để gửi gắm bày tỏ “khổ tiết” “cao khiết trinh tâm” mình,… Đó xét lớp nghĩa xem Cúc nhƣ biểu tƣợng kẻ sĩ quân tử, ẩn giả Nếu xét lớp nghĩa xem Cúc nhƣ biểu tƣợng quê nhà, giấc mộng điền viên thấy biểu cụ thể khác nét nghĩa chung nỗi tƣ hƣơng chí điền viên thơ Trƣơng Hán Siêu, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, Trịnh Hoài Đức tầng nghĩa khác cho thấy, Cúc thơ Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến thể đơn ngƣời, thơ Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị, cúc lại có sắc thái “vong quốc cảm” 4.1.1.2 Đào nguyên nhân sinh quan văn nhân Việt Nam Nếu xét qua biểu tƣợng Đào nguyên, thấy đƣợc tƣởng xãhội văn nhân Việt Nam vàcách thức họ quan niệm, xây dựng xãhội tƣởng cụ thể nhƣ Biểu tƣợng Đào nguyên vốn đƣợc tăng nhân thời LýTrần đặc biệt chúýsử dụng nhƣ phƣơng tiện truyền bágiáo lýnhàPhật vừa sâu sắc vừa có tí nh thẩm mỹ cao, nhƣng sau cƣờng thịnh Nho giáo với tinh thần nhập mạnh mẽ, biểu tƣợng Đào nguyên không đƣợc văn nhân quan tâm tiếp tục sử dụng vàphát triển khiến chìm khuất thời gian khádài, từ kỷ XV đến tận kỷ XVIII tái sinh Lư khê vãn nhóm Chiêu Anh Các phƣơng nam đất nƣớc, Lan trìkiến văn lục Vũ Trinh; số tác phẩm Ngô Thế Lân, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hƣơng, Trƣơng Quốc Dụng, Nguyễn Đăng Tuyển, Tuy nhiên, nhìn nhận chung, xét quan hệ biểu tƣợng Đào nguyên với nhân sinh quan văn nhân Việt Nam thể cụ thể tƣởng xãhội, thìphạm vi tác giả tác phẩm phù hợp hạn hẹp Theo đó, Đào nguyên Lư khê vãn tƣợng trƣng cho vùng thắng cảnh, Đào nguyên Khán Vu Lai NgôThế Lân vàSơn thôn Nguyễn Du làng xóm xa xơi hoang sơ nhƣng n bình khơng cóchiến tranh vàphong ba trị Một đặc điểm chung bật hì nh ảnh Đào nguyên Việt Nam kỷ XVIII-XIX làtất cótí nh thực cao, nơi 16 cụ thể rõràng, không mang nét hƣ cấu nghệ thuật đặc thù nhƣ nguyên mẫu Đào nguyên Đào Uyên Minh 4.2 ĐÀO UYÊN MINH VÀ TINH THẦN NGHỆ THUẬT CỦA VĂN NHÂN VIỆT NAM Phần khảo sát hai bình diện: tiếp nhận Đào Uyên Minh mặt sáng tác cụ thể vàtiếp nhận Đào Uyên Minh góc độ luận phê bình (thi luận) 4.2.1 Tinh thần nghệ thuật Đào Uyên Minh 4.2.2 Tinh thần nghệ thuật Đào Uyên Minh tiếp nhận văn nhân Việt Nam 4.2.2.1 Thời Lý-Trần-Hồ Thời Lý, Trần, hình tuợng Đào Uyên Minh nhƣ Đào nguyên, Vô huyền cầm, Cúc chủ yếu đƣợc xem nhƣ loại điển tích, điển cố liên quan đến Phật giáo mà Thiền sƣ thƣờng mƣợn để thuyết giáo Đến cuối thời Trần, Phật giáo suy yếu, Nho giáo hƣng thịnh, hình ảnh hoa Cúc bắt đầu trở thành đối tƣợng thẩm mỹ riêng, thành thi liệu thơ Huyền Quang, Đỗ Khắc Chung, Trần Minh Tông, Lúc Cúc chuyển từ nghĩa tƣợng trƣng cho nghĩa hƣ ảo, vô thƣờng Phật giáo sang ý nghĩa tƣợng trƣng cho quênhà, vàtiết tháo tầng lớp tríthức Nho giáo Đến thời Hồ, thơ văn Đào Uyên Minh trở thành niềm an ủi vàcảm hứng sáng tác đề tài ẩn cƣ cho ngƣời bất đắc chí quan trƣờng, tiêu biểu nhƣ trƣờng hợp Nguyễn Phi Khanh Cỏ nói, đến Nguyễn Phi Khanh, thơ điền viên Việt Nam định hình rõ điều liên quan mật thiết với việc ông tiếp xúc trực tiếp văn tác phẩm Đào Uyên Minh 4.2.2.2 Thời Lê– Mạc Lê Trung Hƣng 4.2.2.2.1 Khảo sát phƣơng diện sáng tác Đến Nguyễn Trãi đầu thời Lê, việc tiếp nhận Đào Uyên Minh ý đến tinh thần “vong ngôn” sáng tác Đào Uyên Minh Ngoài thơ, Nguyễn Trãi mô tiểu truyện Đào Uyên Minh viết cho ngoại tổ, để viết truyện ơng ngoại Trần Ngun Đán Thời Mạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm có cơng đƣa hình ảnh “cửa sổ” thẩm mỹ “vụng dại” từ Đào Uyên Minh vào văn học Việt Nam Cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX, số truyện Lan Trìkiến văn lục Vũ Trinh có motif gần với Đào nguyên Đào Uyên Minh Điều phổ biến câu chuyện Đào nguyên dân gian Việt Nam lúc ấy, truyện Đào nguyên Đào Uyên Minh đƣợc văn nhân Việt Nam mƣợn để viết lại thành “chuyện lạ”, nhƣng chúng có đặc điểm chung khác với giới tƣởng nhƣ Đào nguyên Đào Uyên Minh 4.2.2.2 Khảo sát phƣơng diện phêbình (thi luận) Cuối thời Lê, bắt đầu xuất phát biểu phê bình liên quan đến Đào Uyên Minh, nhƣ thấy Tựa Mỹ Đình thi tập 美亭詩集序 NgơThì 17 Sĩ, Tựa Hoa trình thi tập 華程詩集序 Ninh Tốn, Tiểu dẫn Hoàng Việt thi tuyển 皇越詩選 Bùi Huy Bích Trong đó, Ngơ Thì Sĩ trọng đề cao tính “trung hậu”, “khảng khái”, “thanh nhã”; Ninh Tốn đề cao phong cách “phiêu dật 飄逸” Đào; Bùi Huy Bích chútrọng đến đặc điểm “xung đạm 冲淡” Đào 4.2.2.3 Thời Tây Sơn - Nguyễn 4.2.2.3.1 Khảo sát phƣơng diện sáng tác Thời Nguyễn (thế kỷ XVIII-XIX) loại hình văn học tiêu biểu thể bƣớc chuyển việc tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học Việt Nam Hát Nói Đào Uyên Minh chiếm địa vị quan trọng, ca nƣơng kỷ XIX đầu kỷ XX xem hát soạn ông nhƣ “bản tổ” nằm lòng Nguyễn Cơng Trứ nhiều tác giả hát nói khác chútrọng khai thác tính hào phóng phong lƣu tinh thần hƣởng lạc Đào Uyên Minh Giai đoạn kỷ XVIII-XIX, biểu tƣợng Đào nguyên xuất khánhiều văn học Việt Nam vàcónhững mốc quan trọng đánh dấu chuyển biến quátrình tiếp nhận Đào Uyên Minh Nguyễn Du ngƣời làhòa trộn giới Đào nguyên ẩn sĩ giới Thiên Thai tì nh vào nhau, tạo nên nét lịch sử tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học Việt Nam Với tài hoa độc đáo mình, Hồ Xuân Hƣơng biến Đào nguyên từ ý nghĩa cảnh đẹp thiên nhiên sang ý nghĩa nét đẹp nhục dục ngƣời phụ nữ, mang đậm dấu ấn văn hóa phồn thực Đơng Nam Á vốn bị văn hóa Hán áp chế đẩy xuống “cổ tầng” 4.2.2.3.2 Khảo sát phƣơng diện phêbình (thi luận) Việc tiếp nhận Đào Uyên Minh thi luận Việt Nam kỷ XIX có bƣớc phát triển rộng rãi vàsâu sắc so với kỷ XVIII Trong thi luận Việt Nam kỷ XIX, quan điểm tƣ tƣởng Nho gia văn học nghệ thuật đƣợc xem làchính thống vàchủ yếu, song khơng có nghĩa túy độc tơn, mà đƣợc kết hợp với dòng phái tƣ tƣởng khác, nhƣ Đạo gia, để tồn vàphát triển Tiêu biểu làcác bài: Thư gửi Trần Đắc Anh 與陳得英書 Nguyễn Văn Siêu, Thuật lại giấc mơ nơi cửa sổ phía đơng với ông Vũ Đông Dương 東窓夢說呈武東暘 Vũ Duy Thanh, Bài tựa tự đề cho Tĩnh Phố thi tập 静圃詩集自序 Miên Trinh Trong hì nh thức thƣ gửi cho tiền bối, Nguyễn Văn Siêu dùng quan điểm Nho gia để phêphán mạnh mẽ nhân sinh quan Đào Uyên Minh văn nhân trí thức Việt Nam bắt chƣớc phong cách nghệ thuật Đào Uyên Minh sáng tác, ông đề cao đẹp “hùng tƣ diệu thú” thơ Đào Trong hình thức “mộng thuyết”, Vũ Duy Thanh đề cao đẹp “hƣ”, “mộng” Đào Nhàn tình phú, Đào hoa nguyên ký Miên Trinh dùng hình thức vấn đáp đề cao đẹp “tĩnh”, “cổ phác” Đào 18 Tiểu kết Chƣơng Khảo sát hoạt động tiếp nhận văn nhân Việt Nam Đào Uyên Minh (bao gồm ngƣời vàtác phẩm), thấy rõvai tròcực kỳ quan trọng độc giả Ngƣời tiếp nhận làm thay đổi cấu trúc tác phẩm Đào Uyên Minh thông qua việc chọn lựa vàtái kiến tạo biểu tƣợng, theo đó, biểu tƣợng Cúc Đào nguyên đƣợc độc giả đời sau chọn xây dựng lại theo nhu cầu họ, Cúc trở thành tƣợng trƣng tiêu biểu cho giá trị đạo đức nhân cách, Đào nguyên trở thành tƣợng trƣng tiêu biểu cho xã hội tƣởng tầng lớp văn nhân trí thức Trong khi, Chim, Mây Rƣợu hình ảnh đƣợc Đào Un Minh nói đến nhiều nhất, tƣợng trƣng cho tinh thần tự do, thìlại trở thành hình ảnh đƣợc ngƣời tiếp nhận ý Vậy nói đến đảo chiều vị trícủa biểu tƣợng văn tác phẩm Đào Uyên Minh văn tác phẩm ngƣời tiếp nhận Trên nói trình văn nhân Việt Nam cải tạo văn Đào Uyên Minh thực tiễn tiếp nhận nhƣ phƣơng diện ngƣợc lại, tức trình Đào Uyên Minh văn tác phẩm ông làm thay đổi tƣ tƣởng, quan niệm nhân sinh vàthực tiễn sáng tạo, quan niệm nghệ thuật văn nhân Việt Nam sao, nhấn mạnh vào hai điểm quan trọng Thứ nhất, phƣơng diện nhân sinh quan, Đào Uyên Minh trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi đẹp đẽ cho văn nhân Việt Nam lui sống ẩn dật, nơi an ủi, làchỗ để gửi gắm tì nh cảm gia viên văn nhân trí thức mải mêvới đƣờng kiến cơng lập nghiệp cólòng hồi vọng cố hƣơng, nhiều nhận nhận rõ chất sống, làmối quan hệ thân vàtâm Thứ hai, phƣơng diện nghệ thuật, thực tiễn sáng tác, Đào Uyên Minh góp phần quan trọng vào việc định hình dòng thơ điền viên Việt Nam vàthẩm mỹ đạm tự nhiên, chủ đề quy ẩn ông đƣợc nhiều ngƣời mô phỏng, hƣớng đến Tính chọn lọc, chủ động văn nhân Việt Nam quátrì nh tiếp nhận Đào Uyên Minh thể khárõ nét quan niệm nghệ thuật (thi luận) Dựa quan điểm phê bình Đào Uyên Minh thi luận Việt Nam kỷ XVIII-XIX, thấy cóthể chia thành hai khuynh hƣớng tiếp nhận Đào Uyên Minh Nho quan Đạo quan Ngơ Thì Sĩ, Bùi Huy Bích, Nguyễn Văn Siêu đề cao thẩm mỹ mạnh mẽ cứng cáp đƣợc Nho gia trọng thị, nên chúng tơi xếp vào khuynh hƣớng phê bình thơ Đào theo Nho quan Ninh Tốn, Vũ Duy Thanh, Miên Trinh đề cao thẩm mỹ hƣ tĩnh, mềm mại đƣợc Đạo gia trọng thị, nên xếp vào khuynh hƣớng phê bình thơ Đào theo Đạo quan Đƣơng nhiên phân chia có tí nh cách tƣơng đối, hai khuynh hƣớng không phủ định, đối lập nhau, màbổ sung cho nhau, tạo nên nhìn đa diện, sâu sắc phong cách Đào Đào Uyên Minh đƣợc hai phái Nho Đạo yêu thích, thân thơ văn Đào dung hòa tƣ 19 tƣởng, thẩm mỹ Nho gia Đạo gia có tính tƣởng Thế nên ơng đƣợc Ninh Tốn, Vũ Duy Thanh thích Trong thơ văn Đào Uyên Minh, ngƣời ta tìm thấy tƣ tƣởng an bần lạc đạo, quân tử cố cùng, trung dung, đẹp khỏe khoắn cƣơng kiện Nho gia; ngƣời ta tìm thấy tƣ tƣởng tiêu dao, du tâm, nhàn tĩnh, đẹp lặng xa mờ huyền diệu Đạo gia Màtất đƣợc thể cách thật tài tì nh, tinh tế, điều lại đƣợc tơ điểm thêm hình ảnh cao thƣợng nhân cách Đào Uyên Minh, khiến cho phong cách nghệ thuật Đào Uyên Minh đƣợc Nho, Đạo vàthậm chícả Phật đặt vào hàng tƣởng Do đó, nhà phê bình thƣờng nêu Đào Uyên Minh nhƣ kiểu mẫu cho thành công tiêu biểu sáng tạo nghệ thuật Thi luận Việt Nam tránh khỏi ảnh hƣởng thi luận Trung Quốc, làthi luận thời Minh Thanh, với thuyết Minh đạo 明道, Mỹ thứ 美刺, Cách điệu 格調, Tính linh 性靈, Thần vận 神韻 thịnh hành Nhƣng qua thi luận liên quan đến Đào Uyên Minh trên, thấy đƣợc tính độc đáo, sáng tạo, tinh tế nhàphêbình Việt Nam, đồng thời cho thấy tính độc lập, chủ động tríthức nƣớc ta việc việc tiếp nhận tƣ tƣởng, quan niệm lýluận phê bình văn học Trung Quốc KẾT LUẬN Việc nghiên cứu văn học cổ điển Việt Nam nhƣ mối quan hệ văn học Việt Nam văn học Trung Quốc nƣớc ta tính từ đầu kỷ XX đến có nhiều thành tựu đáng ghi nhận trân trọng, nhiều khoảng trống cần ngƣời sau điền lấp Đào Uyên Minh vàtác phẩm ông quen thuộc với văn nhân trí thức Việt Nam thời xƣa không xa lạ với ngƣời Việt Nam ngày có quan tâm đến văn học nghệ thuật cổ đây, luận án đặt đƣợc vấn đề mới: Nghiên cứu mối quan hệ Đào Uyên Minh văn học trung đại Việt Nam theo số gợi ý lýthuyết tiếp nhận trƣờng phái Konstanz, qua córút đƣợc số kết luận Trong phần nghiên cứu giao lƣu tiếp xúc độc giả Việt Nam với Đào Uyên Minh, thông qua khảo sát vấn đề thời điểm, phƣơng thức Đào Uyên Minh du nhập nƣớc ta, đặc điểm việc tiếp nhận Đào Uyên Minh Việt Nam thời kỳ đầu phƣơng diện diện khác theo tiến trình lịch sử thể qua khoa cử, truyền bá tƣ tƣởng Phật giáo, sáng tác, phêbình Cuối làphần luận án nghiên cứu việc tiếp nhận Đào Uyên Minh văn học trung đại Việt Nam hai bình diện: quan niệm nhân sinh vàsáng tác, phêbì nh Cóba chủ điểm đƣợc chúng tơi khảo sát tập trung làbiểu tƣợng hoa Cúc, Đào nguyên Thi luận nhằm làm rõ trình giao lƣu tiếp xúc văn nhân Việt Nam với Đào Uyên Minh, từ tiếp nhận thụ động đến chủ động, từ phản ứng chiều đến phản ứng đa chiều, từ mô đến sáng tạo, từ thƣởng thức đến kiến tạo vàcho thấy 20 quátrì nh diễn liên tục toàn lịch sử thơ ca Việt Nam Trong khơng cóviệc Đào Un Minh làm thay đổi cấu trúc tƣ tƣởng hoạt động sáng tác, phêbì nh văn nhân Việt Nam, màcòn cóchiều ngƣợc lại văn nhân Việt Nam làm thay đổi cấu trúc văn tác phẩm Đào Uyên Minh thông qua chọn lọc vàtái kiến tạo quátrình tiếp nhận Đối chiếu kết tiếp nhận Đào Uyên Minh văn nhân Việt Nam giai đoạn sau (từ thời Lê trở đi) với kết tiếp nhận Đào Uyên Minh văn nhân Việt Nam thời kỳ đầu (Lý - Trần), thông qua việc quan sát chọn lọc vàphát triển biểu tƣợng đặc thù, thấy có chuyển biến rõ rệt vàmạnh mẽ theo khuynh hƣớng Nho giáo hóa Biểu tƣợng “vơ huyền cầm” (hay “đàn vốn thiếu huyền”, “bất điệu cầm”) mang ý nghĩa huyền vi Phật giáo thời kỳ đầu gần nhƣ khơng đƣợc trìphát triển mà thay vào quay lại “tố cầm” nhƣ vốn thấy tác phẩm Đào Uyên Minh Biểu tƣợng Đào nguyên chìm khuất thời Lê đến thời Nguyễn tồn khámờ nhạt theo khuynh hƣớng thực hóa, bình dân hóa Riêng biểu tƣợng Cúc tồn vàphát triển mạnh mẽ liên tục suốt quátrình tiếp nhận Đào Uyên Minh nhƣ suốt lịch sử thơ ca Việt Nam với nhiều tầng ý nghĩa gắn chặt với tình cảm cánhân nhàNho vàhiện thực xãhội, khơng mang nhiều tính siêu hình nhƣ thời LýTrần Nghiên cứu cho thấy, suốt lịch sử văn học cổ điển Việt Nam, có lúc thăng trầm khác nhƣng Đào Uyên Minh đƣợc văn nhân trí thức đón nhận cách rộng rãi vàsâu sắc, chí vƣợt lên nhiều tác gia khác, xét đồng thời hai bì nh diện: thẩm mỹ nhân sinh vàthẩm mỹ văn học nghệ thuật Bởi thực tế cho thấy hoi tên tuổi cóthể để lại dấu ấn sâu sắc tâm hồn lẫn tác phẩm văn nhân Việt Nam vàcả văn nhân Đông Á nhiều hệ, qua hàng nghìn năm lịch sử nhƣ Đào Uyên Minh Trong quátrình nghiên cứu tiếp nhận Đào Uyên Minh Việt Nam, chúng tơi nhận thấy điều đáng ý khơng thực tiễn tiếp nhận, mà phƣơng diện luận tiếp nhận là, mặt biểu văn tác phẩm nhƣ phê bình cho thấy, khẳng định ca ngợi học tập Đào Uyên Minh khuynh hƣớng đa số “trung tâm”, phủ nhận bác Đào Uyên Minh khuynh hƣớng thiểu số vàrất “ngoại vi” Thế nhƣng số hélộ từ khuynh hƣớng phủ nhận tài liệu phổ biến nhƣ kiểu thƣ từ “gia huấn” lại cho phép nghi ngờ mức độ thực tế khuynh hƣớng phủ nhận Vídụ có tính điển hình khácao làbức thƣ Nguyễn Văn Siêu gửi Trần Đắc Anh hay thơ khuyên cha Phùng Khắc Khoan Rõ ràng, khơng phải lúc tính chất vấn đề đƣợc khẳng định số mang tính định lƣợng Nếu nói tinh thần nhập thế, lòng ham chuộng cơng danh nhƣ quyền lực lợi í ch ngƣời khuynh hƣớng chủ yếu, xuất xa lánh danh lợi khuynh hƣớng thứ yếu (đây 21 thực tế thời đại), thìchúng ta thấy tính bất hợp tỉ lệ “chủ yếu” - “thứ yếu” hay “trung tâm” - “ngoại vi” khuynh hƣớng khẳng định khuynh hƣớng phủ định Đào Uyên Minh lên thông qua tỉ lệ áp đảo khuynh hƣớng trƣớc so với khuynh hƣớng sau Từ “sự thực” ngầm ẩn này, chúng tơi nghĩ hồn tồn nói đến tính “trình diễn” hay “mặt nạ” độc giả tiếp nhận Đào Uyên Minh Mả tác dụng hay nguyên sử dụng “mặt nạ” nghệ thuật lànhằm khiến cho độc giả/tác giả vƣợt qua trở ngại mặt tâm lý, xãhội, nhƣ thủ pháp nghệ thuật, biến thành nhƣ ngƣời khác để cóthể “trình diễn” trƣớc cơng chúng theo diện mạo màmình mong muốn Và Đào Uyên Minh đƣợc xem nhƣ mặt nạ tốt cho việc “trình diễn” ấy, ngƣời đeo có nhân cách cao thoát tục, che giấu đƣợc khát vọng ham muốn cơng danh quyền lực mình, thơng qua việc ca ngợi vàbắt chƣớc hành xử thuộc nhân cách vànhững kỹ thuật thuộc nghệ thuật sáng tác Đào Uyên Minh văn Đọc tác phẩm thời trung đại, thấy động quan trọng dẫn đến việc sáng tác ngƣời xƣa nhằm làm cho ngƣời khác, để lại cho ngƣời hậu nhớ đến mì nh, mục đích quan trọng ngƣời trung đại đọc tác phẩm thời trƣớc thời họ nhằm tìm hiểu chí khí tƣ tƣởng tình cảm cổ nhân Bởi vậy, việc xây dựng hình tƣợng thân cho ngƣời đời sau đọc tác phẩm mình, thấy tốt đẹp nhất, động nhƣ mục đích quan trọng thiết thực ngƣời sáng tác vàtác phẩm để lại làtất tài nỗ lực tự họa chân dung họ Nhƣ vậy, “mặt nạ tác giả”, chúng tơi thấy “mặt nạ ngƣời tiếp nhận”, nhiệm vụ ngƣời nghiên cứu làchỉ đƣợc loại mặt nạ thứ nhất, màcòn phải đƣợc loại mặt nạ thứ hai vàmục đích, nghệ thuật “trình diễn” nhƣ mối quan hệ hai loại “mặt nạ” với Vìngun nhân ấy, chúng tơi cho cần phải thận trọng việc đƣa khẳng định “chân dung tƣ tƣởng” tác giả thông qua văn tác phẩm, di cảo họ để lại phƣơng pháp nghiên cứu phổ biến nƣớc ta nay, dễ bị “mặt nạ nghệ thuật” ngƣời sáng tác môphỏng hay “ngƣời đọc trình diễn” làm lạc hƣớng Và nguyên nhân khiến hay chắn “ý nghĩa thực sự” văn tác phẩm với tƣ cách “nghĩa gốc”, “nghĩa đúng” “nghĩa tác giả” Có lẽ nhận thức cách sâu sắc điều nên nhàlýluận tiếp nhận tỏ nghi ngờ phê phán phƣơng pháp nghiên cứu nội quan nhƣ Chủ nghĩa Hì nh thức, Chủ nghĩa Cấu trúc hay Phê bình Mới theo khuynh hƣớng văn Vàchúng cho chân dung tác giả đƣợc vẽ lại từ ngƣời đồng thời khác hay từ ngƣời đời sau thông qua hoạt động tiếp nhận bao gồm tuyển chọn, phê bình, mơ 22 phỏng, tái tạo, sáng tác có liên quan phƣơng diện khác, thật khác cómức độ khả tín cao màchúng ta cóthể tin cậy Tuy nhiên, xét phƣơng diện khác thấy việc văn nhân Việt Nam khẳng định giátrị nhân cách vàgiátrị nghệ thuật Đào Uyên Minh không đơn giản nhằm che giấu dục vọng họ, mà cách thể khát vọng hƣớng thƣợng Con ngƣời dù nơi đâu thời kỳ luôn hƣớng khơng sở hữu cóđƣợc nhƣng đánh mất, nhƣ “bù đắp” “thanh tẩy” nghệ thuật Đào Uyên Minh chân dung bíẩn, nhƣng khơng phải hồn tồn ngƣời đời sau vẽ ra, mà đƣờng nét đƣợc Đào Un Minh phác họa từ đầu vàlịch sử tiếp nhận làphần hoàn thiện cụ thể hóa nhờ vào khoảng trống, vùng bất xác định cấu trúc văn tác phẩm, mảng màu khác tí nh cách vànghệ thuật Đào Uyên Minh thể khárõ tác phẩm ông vànhững lời đánh giá ngƣời đồng thời với ông nhƣ Nhan Diên Chi độc giả lịch sử nhƣ Tiêu Thống, Chung Vinh, hay giai thoại truyền thuyết khởi sơ dân gian Đào Uyên Minh đƣợc ghi chép, đặt lại Tống thư, Bất nhập Xã chư hiền truyện,… Một lẽ dĩ nhiên cóthể khẳng định chắn rằng, q trình tiếp nhận ln ln đồng thời làqtrình tái tạo hƣ cấu, khơng câu chuyện lƣu chuyển từ kỷ V đến kỷ XIX, qua hàng triệu ngƣời kể, lại không khác gìnhau Vậy nên nghiên cứu nhằm khẳng định chân dung Đào Uyên Minh hƣ cấu lịch sử hay ngƣời đời sau tạo học giả theo đƣờng cho làkhơng có nhiều ý nghĩa Bởi khơng riêng Đào Uyên Minh, mà tất trƣờng hợp khác, bao gồm cá nhân lẫn giai đoạn, tƣợng văn học (thậm chí ngồi văn học) đó, mang chất hƣ cấu, bất xác định theo thời gian đƣợc xem xét dƣới ánh sáng lýthuyết tiếp nhận Trong nghiên cứu mì nh, chúng tơi cho điều quan trọng chỗ đƣợc Đào Uyên Minh ngƣời nhƣ nào, tác phẩm Đào Uyên Minh có giátrị gì, màlàở chỗ đƣợc Đào Uyên Minh đƣợc độc giả hiểu, diễn giải sử dụng lại nhƣ vàtác phẩm ông đƣợc độc giả lịch sử đánh giá sao.Bởi thao tác nghiên cứu, dễ khiến ngƣời đọc cócảm giác chúng tơi “bỏ qn” văn tác phẩm Đào Uyên Minh, nhƣng thực tế không nhƣ vậy, mà đặc điểm hình thành từ việc tập trung vào phản ứng hồi đáp độc giả văn Văn tác phẩm diện bám sát đây, có điều diện chúng lúc thông qua độc giả nói nó, khơng đƣợc rõ nét Những thành tựu nghiên cứu Đào Uyên Minh vàcóảnh hƣởng mang tí nh quốc tế gần í t nhiều gắn với luận tiếp nhận nhƣ Reading Tao Yuanming Wendy Swartz (Mỹ, 2008), The Transport of Reading (Mỹ, 2010), Đào Uyên Minh luận Ngụy Canh Nguyên (Trung Quốc, 2011), Thi học nhân cảnh 23 Đào Uyên Minh Thái Du (Đài Loan), Nghiên cứu Đào Uyên Minh giới Anh ngữ Ngô Phục Sinh (Trung Quốc, 2013),… phƣơng diện định nói lên giá trị ứng dụng thực tiễn vàgiátrị lýluận lýthuyết tiếp nhận văn học cổ mà Đào Uyên Minh trƣờng hợp đáng ý Trung Quốc, Đào Uyên Minh đƣợc xác nhận ngƣời mở đầu cho dòng cho thơ điền viên vàthẩm mỹ tự nhiên thơ ca, sau đƣợc kế thừa vàphát triển mạnh mẽ thời kỳ tiếp theo, Việt Nam Đào Un Minh có vai trò nhƣ văn học sử? Qua nghiên cứu tiếp nhận thấy, dù “sản phẩm du nhập” nhƣng Đào Uyên Minh giữ vai trò quan trọng việc hình thành dòng thơ điển viên nƣớc ta, màđến tác phẩm Nguyễn Phi Khanh điều thể rõ rệt, tác gia kế thừa phát triển điển hình dòng thơ điền viên sau Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến có mối quan hệ chặt chẽ với Đào Uyên Minh Việc tiếp nhận Đào Uyên Minh bổ sung vàgóp phần làm thay đổi tinh thần thẩm mỹ văn nhân Việt Nam thông qua hành động đọc hƣ cấu (sáng tạo) liên quan Nếu nói Trung Quốc, Đào Uyên Minh biểu tƣợng cao đẹp mà văn nhân nỗ lực kiến tạo nên, thìở Việt Nam thành tựu vàbiểu tƣợng đƣợc xác nhận vànỗ lực theo khuynh hƣớng Việt hóa qua việc đọc, lựa chọn vàmôphỏng, tái kiến tạo đánh giá lại Việc lúc phải xử lýba vấn đề trọng đại vàphức tạp: Đào Uyên Minh, văn học trung đại Việt Nam, thuyết tiếp nhận Konstanz vàkết nối chúng với khiến cho tác giả luận án, dùcónhiều cố gắng, nhiều chỗ chƣa thấu đáo cần phải tiếp tục mở rộng đào sâu hơn, khắc phục tồn hạn chế Trong phạm vi thời gian, lực hạn hẹp tại, chúng tơi cóthể thực mức độ Nghiên cứu Đào Uyên Minh Việt Nam tính đến luận án chúng tơi, thực bắt đầu, nhiều hƣớng mở cho đề tài Chẳng hạn nhƣ vấn đề dịch thuật Đào Uyên Minh Việt Nam; tìm đƣợc nhiều tuyển bản, biệt tập, gia huấn, thƣ từ, thi luận thìviệc nghiên cứu Đào Uyên Minh phát nhiều điều khác phƣơng diện tiếp nhận nghịch chiều; Đào Uyên Minh thuộc vào thời kỳ văn học Ngụy Tấn quan trọng lịch sử văn học, văn hóa, nghệ thuật, tƣ tƣởng Trung Quốc nhƣng đƣợc chúýở Việt Nam; vai tròcủa Đào Uyên Minh hình thành vàphát triển thơ điền viên sơn thủy Việt Nam,… Ngồi nghiên cứu Đào Un Minh theo lýthuyết khác nhƣ thuyết trò chơi, thuyết sinh thái, lýthuyết du hành, lýthuyết siêu đại… thích dụng vàcónhững kết quả, phát quan trọng mặt thực tiễn vàlý luận, việc thâm nhập nghiên cứu Đào Uyên Minh nghiên cứu Đào Uyên Minh theo phƣơng pháp truyền thống phƣơng pháp đại 24 phƣơng Tây cho phép tin tƣởng vàkhẳng định nhƣ Chúng cho nghiên cứu vấn đề mang tính quốc tế nhƣ Đào học cách thức tốt để học tập, giao lƣu hội nhập với học thuật giới, nhắm đến mục tiêu nâng cao trình độ học thuật nƣớc vấn đề màchúng ta quan tâm, mong mỏi nỗ lực TÀI LIỆU THAM KHẢO Gồm tổng cộng 234 đơn vị, tiếng Việt quốc ngữ 102 tài liệu, tiếng Việt Hán Nôm 14 tài liệu, tiếng Trung Quốc 108 tài liệu, tiếng Anh tài liệu, tiếng Đức tài liệu PHỤ LỤC Gồm mục: Dịch văn phần tài liệu tham khảo tiếng Trung, Nguyên văn Tựa, Thƣ, Thuyết, Trát tử phần trích tuyển tác phẩm Đào Uyên Minh tuyển cổ văn cổ thi đƣợc ngƣời Việt Nam soạn, Tuyển dịch số tác phẩm Đào Uyên Minh, Niên phổ vàdanh mục tác phẩm Đào Uyên Minh, Một số tác phẩm hội họa, thƣ pháp đề tài Đào Uyên Minh 25 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN (Đã cơng bố) Lƣu Hồng Sơn (2013), “Biểu tƣợng Hoa Cúc Đào Uyên Minh thơ ca cổ điển Việt Nam vàHàn Quốc”, Tham luận in kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Quá khứ, Hiện Tƣơng lai // International Conference on Vietnam - Korea Relationship in the past, the present and the future” Trƣờng ĐHKHXH&NV TP HCM tổ chức dƣới tài trợ Viện Nghiên cứu văn hóa trung ƣơng Hàn Quốc (The Academy of Korean Studies), ngày 1/12/2012 Cũng in Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á (chuyên san văn học Hàn Quốc nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Hàn), số 11 (141), trang 26-36 Lƣu Hồng Sơn (2014), “Đào nguyên giới tâm linh văn nhân Đông Á”, Tham luận in kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Văn học Hàn Quốc bối cảnh Châu Á Korean literature in Asian Context”, Trƣờng ĐHKHXH&NV TP.HCM Trƣờng ĐH Nhân văn ĐHQG Seoul phối hợp tổ chức, TP.HCM ngày 07/01/2014 Cũng in Tạp chíNghiên cứu Văn học, số 1, trang 22-36 Lƣu Hồng Sơn (2016), “Đào Uyên Minh quan niệm nghệ thuật văn nhân Việt Nam thi luận”, Tạp chíNghiên cứu Văn học, số 5, trang 39-49 Lƣu Hồng Sơn dịch (2016), “Lƣợc sử Đào học sơ kỳ” (tác giả: Zhong Youmin/Trung Quốc), Tạp chíkhoa học Đại học Sài Gòn, số 13 (38), tháng 3, trang 270-278 ... nghiên cứu Đào Uyên Minh Việt Nam số gợi từ l thuyết tiếp nhận Konstanz Đức Từ góp phần đặc điểm nhƣ phát hiện, đóng góp độc giả Việt Nam việc tiếp nhận Đào Uyên Minh Chƣơng LÝ THUYẾT TIẾP NHẬN TRƢỜNG... phẩm Đào Uyên Minh thông qua chọn lọc vàtái kiến tạo quátrình tiếp nhận Đối chiếu kết tiếp nhận Đào Uyên Minh văn nhân Việt Nam giai đoạn sau (từ thời Lê trở đi) với kết tiếp nhận Đào Uyên Minh. .. nguyên mẫu Đào nguyên Đào Uyên Minh 4.2 ĐÀO UYÊN MINH VÀ TINH THẦN NGHỆ THUẬT CỦA VĂN NHÂN VIỆT NAM Phần chúng tơi khảo sát hai bình diện: tiếp nhận Đào Uyên Minh mặt sáng tác cụ thể v tiếp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào uyên minh ở việt nam – nhìn từ lý thuyết tiếp nhận , Đào uyên minh ở việt nam – nhìn từ lý thuyết tiếp nhận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay