Thuyết minh dự án Nâng cấp dây chuyền điện lực và bảo quản máy biến thế Thủ Đức TPHCM 0918755356

16 28 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 10:29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN MÁY BIẾN THẾ Địa điểm : Km9 Xa Lộ Hà Nội, P.Phú Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Chủ đầu tư : Cơng ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN MÁY BIẾN THẾ CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC CTHĐQT VÕ VĂN BIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH KT.GIÁM ĐỐC PGĐ.TRẦN THỊ ÚT THÚY THUYTHÚY Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm 2011 NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý triển khai dự án CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1 Tổng quan kinh tế Việt Nam II.2 Tổng quan thị trường thiết bị điện Việt Nam II.2.1 II.2.2 II.3 Triển vọng thị trường thiết bị điện CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ III.1 Mục tiêu III.2 Sự cần thiết phải đầu tư CHƯƠNG IV: ĐỊNH HƯỚNG CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP IV.1 Hiện trạng nhà xưởng IV.1.1 Kho thành phẩm IV.1.2 Phân xưởng máy biến ba IV.2 Xây dựng cải tạo nhà xưởng IV.2.1 Xây dựng kho thành phẩm IV.2.2 Nâng cấp phân xưởng máy biến ba CHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ 10 V.1 Công nghệ sản xuất máy biến 10 V.2 Bảo quản máy biến 10 CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 11 VI.1 Điều kiện tự nhiên 11 VI.1.1 Vị trí địa lý 11 VI.1.2 Địa hình 11 VI.1.3 Khí hậu 11 VI.1.4 Điều kiện thủy văn 11 VI.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 11 VI.3.1 Giao thông 11 VI.3.2 Cấp điện 11 VI.3.3 Cấp nước 11 VI.3.4 Thông tin liên lạc 11 VI.3 Nhận xét chung trạng 11 CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 12 VII.1 Tổng quỹ đất đầu tư xây dựng cơng trình 12 VII.2 Giải pháp thiết kế cơng trình 12 VII.2.1 Lựa chọn nhà thầu 12 VII.2.2 Giải pháp kỹ thuật 12 VI.3 Kết luận 13 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 14 VII.1 Giới thiệu chung 14 VII.2 Đánh giá tác động môi trường 14 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14 VIII.1 Kết luận 15 VIII.2 Kiến Nghị 15 Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301824508  Ngày cấp lần 1: 02/01/2008  Ngày cấp lần 2: 03/12/2010  Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh  Trụ sở cơng ty: Km9 Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh  Đại diện pháp luật cơng ty: Võ Văn Biên  Chức vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất bảo quản máy biến  Địa điểm: Km9 Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh  Hình thức đầu tư: Đầu tư nâng cấp I.3 Cơ sở pháp lý triển khai dự án Các văn pháp qui quản lý đầu tư  Luật Xây dựng số 38/2008/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến - Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Quyết định số 546/QĐ-EVN ngày 06/09/2011 Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam việc ban hành Quy chế quản lý bảo vệ môi trường Tập đồn Điện lực Việt Nam ;  Thơng tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Cơng văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thơng tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán cơng trình Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1 Tổng quan kinh tế Việt Nam Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn lạm phát cao, ngành, cấp, địa phương, doanh nghiệp Tập đoàn kinh tế tiếp tục thực nghiêm đồng Nghị 11 Chính phủ; đồng thời tăng cường nâng cao tính chủ động, sáng tạo nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ, trì mức tăng trưởng hợp lý bước bảo đảm an sinh xã hội Kết đạt ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội chủ yếu tháng Chín chín tháng năm 2011 cụ thể sau: Tổng sản phẩm nước (GDP) chín tháng năm 2011 ước tính tăng 5,76% so với kỳ năm 2010 Trong đó, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,39%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,62%, đóng góp 2,76 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,24%, đóng góp 2,61 điểm phần trăm Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản chín tháng năm 2011 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 4,1% so với kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp tăng 3,7%; lâm nghiệp tăng 4%; thuỷ sản tăng 5,2% Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2011 tăng 2,1% so với tháng trước tăng 12% so với kỳ năm 2010 Chỉ số sản xuất cơng nghiệp chín tháng năm tăng 7,8% so với kỳ năm trước, bao gồm: Công nghiệp khai thác mỏ tăng 0,8%; công nghiệp chế biến tăng 10,7%; sản xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 9,6% Tổng mức hàng hoá bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng năm 2011 ước tính tăng 22,8% so với kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 3,9% Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng, kinh doanh thương nghiệp chiếm 79,1% tăng 23,1% so với kỳ năm 2010; khách sạn, nhà hàng chiếm 10,9% tăng 21,9%; dịch vụ chiếm 9,0% tăng 22,2%; du lịch chiếm 1% tăng 16,6% Vốn đầu tư tồn xã hội thực chín tháng năm theo giá thực tế ước tính đạt 679,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với kỳ năm trước[1] 39,8% GDP, bao gồm vốn khu vực Nhà nước 243,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; khu vực ngồi Nhà nước 264,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 171,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/9/2011 ước tính đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, 78,5% dự tốn năm, thu nội địa 284,4 nghìn tỷ đồng, 74,5%; thu từ dầu thơ 71,5 nghìn tỷ đồng, 103,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập 107,3 nghìn tỷ đồng, 77,4% Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 68,2% dự tốn năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (khơng kể dầu thơ) 67,7%; thu thuế cơng, thương nghiệp dịch vụ ngồi nhà nước 74,8%; thuế thu nhập cá nhân 91,7%; thu phí xăng dầu 64,6%; thu phí, lệ phí 63% Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15 tháng năm 2011 ước tính đạt 511,6 nghìn tỷ đồng, 70,5% dự tốn năm, chi đầu tư phát triển 108,2 nghìn tỷ đồng, 71,2% (riêng chi đầu tư xây dựng 101,5 nghìn tỷ đồng, 69,9%); chi phát triển Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến -nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đồn thể 334,7 nghìn tỷ đồng, 71,3%; chi trả nợ viện trợ 68,7 nghìn tỷ đồng, 79,9% Kim ngạch hàng hóa xuất tháng Chín ước tính đạt 8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước tăng 33,6% so với kỳ năm 2010 Tính chung chín tháng năm 2011, kim ngạch hàng hóa xuất đạt 70 tỷ USD, tăng 35,4% so với kỳ năm trước Kim ngạch hàng hóa nhập tháng 9/2011 ước tính đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước tăng 31% so với kỳ năm trước Tính chung chín tháng năm 2011, kim ngạch hàng hóa nhập đạt 76,9 tỷ USD, tăng 26,9% so với kỳ năm 2010 Trong cấu hàng hóa nhập chín tháng năm 2011, máy móc thiết bị chiếm 27,3%; nhóm nguyên nhiên vật liệu chiếm 63,3%; nhập hàng tiêu dùng chiếm 7,7%; vàng chiếm 1,7% Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng trước, mức tăng số giá có xu hướng giảm Chỉ số giá tháng tăng chủ yếu tác động nhóm giáo dục có số giá tăng cao với mức 8,62% Chỉ số giá nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng thấp mức 1% giảm gồm: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,92%; văn hóa, giải trí du lịch tăng 0,62%; đồ uống thuốc tăng 0,59%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,51%; nhà vật liệu xây dựng tăng 0,37%; hai nhóm thuốc dịch vụ y tế; hàng ăn dịch vụ ăn uống tăng 0,28% (trong đó, lương thực tăng 1,53%; thực phẩm giảm 0,28%; ăn uống ngồi gia đình tăng 0,9%); giao thơng giảm 0,24%; bưu viễn thơng giảm 0,07% Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 tăng 16,63% so với tháng 12/2010 tăng 22,42% so với kỳ năm trước Chỉ số giá tiêu dùng bình qn chín tháng năm 2011 tăng 18,16% so với bình quân kỳ năm 2010 II.2 Tổng quan thị trường thiết bị điện Việt Nam II.2.1 II.2.2 II.3 Triển vọng thị trường thiết bị điện Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ III.1 Mục tiêu Dự án “Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến thế” xây dựng nhằm: - Mở rộng xây dựng kho thành phẩm - Cải tạo kéo dài phân xưởng biến ba - Cải tạo phân xưởng biến ba III.2 Sự cần thiết phải đầu tư Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG IV: ĐỊNH HƯỚNG CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP IV.1 Hiện trạng nhà xưởng IV.1.1 Kho thành phẩm IV.1.2 Phân xưởng máy biến ba IV.2 Xây dựng cải tạo nhà xưởng IV.2.1 Xây dựng kho thành phẩm IV.2.2 Nâng cấp phân xưởng máy biến ba Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG V: CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ V.1 Cơng nghệ sản xuất máy biến V.2 Bảo quản máy biến Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VI.1 Điều kiện tự nhiên VI.1.1 Vị trí địa lý Quận Thủ Đức quận cửa ngõ phía đơng bắc Thành phố Hồ Chí Minh Năm 1997, Huyện Thủ Đức cũ chia thành ba quận Quận 9, Quận Quận Thủ Đức Diện tích Thủ Đức 47,46 km², dân số đến 1/4/2009 442.110 người Trên địa bàn Quận Thủ Ðức có Ga Bình Triệu, Làng đại học Thủ Đức, làng thiếu niên Thủ Ðức, Khu chế xuất Linh Trung 2, Ðại học Quốc Gia, nhiều cảng sơng cảng đường Một phần phía Tây Nam Thủ Ðức bao bọc dòng sơng Sài Gòn VI.1.2 Địa hình VI.1.3 Khí hậu VI.1.4 Điều kiện thủy văn VI.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật VI.3.1 Giao thông VI.3.2 Cấp điện VI.3.3 Cấp nước VI.3.4 Thông tin liên lạc VI.3 Nhận xét chung trạng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 11 Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ VII.1 Tổng quỹ đất đầu tư xây dựng cơng trình Quỹ đất dành cho hệ thống phân kim tinh luyện 130m2 nằm 4.666,2m2 diện tích xây dựng xí nghiệp nữ trang SJC Tân Thuận VII.2 Giải pháp thiết kế cơng trình VII.2.1 Lựa chọn nhà thầu  Hình thức lựa chọn nhà thầu  Giá gói thầu  Tổ chuyên gia đấu thầu  Đấu thầu đồng thời hai nhiều gói thầu  Hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu  Tiêu chuẩn đánh giá thầu  Đánh giá thầu lập báo cáo VII.2.2 Giải pháp kỹ thuật  Hệ thống điện Nguồn điện lấy từ đường dây trung 22KV hữu từ nguồn điện khu vực Xây dựng đường dây hạ 0.4KV dùng cáp nhôm bọc cách điện trụ beton ly tâm 8.6m Tuyến chiếu sáng sử dụng chung với tuyến hạ cấp điện cho cơng trình Yêu cầu kỹ thuật an toàn lưới điện theo điều 4.8 điều 7.10 tiêu chuẩn XDVN năm 1996  Hệ thống cấp thoát nước Hệ thống cấp thoát nước khu vực phân kim tinh luyện sử dụng hệ thống thoát nước chung Hệ thống cống BTCT có Ø 600 đặt ngầm dọc theo xí nghiệp trục đường khu quy hoạch Hướng thoát chủ yếu theo hướng Đông, nước mưa thu gom trục đường sau nước chung khu vực  Hệ thống chống sét Hệ thống chống sét sử dụng hệ thống kim thu sét đại đạt tiêu chuẩn Hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bảo Rd < 10 tách riêng với hệ thống tiếp đất an toàn hệ thống điện Toàn hệ thống sau lắp đặt phải bảo trì kiểm tra định kỳ Việc tính toán thiết kế chống sét tuân thủ theo quy định quy chuẩn xây dựng tiêu chuẩn xây dựng hành  Hệ thống PCCC Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 12 Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến -Công trình lắp đặt hệ thống PCCC vách tường hệ thống chữa cháy tự động Hệ thống chữa cháy lắp đặt nơi dễ thao tác thường xuyên có người qua lại Hệ thống chữa cháy: ống tráng kẽm, bình chữa cháy, hộp chữa cháy,… sử dụng thiết bị Việt Nam đạt tiêu chuẩn u cầu PCCC đề Việc tính tốn thiết kế PCCC tuân thủ tuyệt đối qui định qui chuẩn xây dựng tiêu chuẩn xây dựng hành VI.3 Kết luận Với giải pháp bố trí mặt giải pháp kỹ thuật trên, phương án thiết kế thoả mãn yêu cầu sau: Mặt bố trí hợp lý, khu chức phân khu rõ ràng, đảm bảo an ninh công cộng Hệ thống kỹ thuật an toàn phù hợp với yêu cầu sử dụng tình hình tương lai Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 13 Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG VIII.1 Giới thiệu chung Mục đích đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư “Nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến thế” xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường xây dựng dự án khu vực lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường cho xây dựng dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường VIII.2 Đánh giá tác động môi trường CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 14 Dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến IX.1 Kết luận Dự án dự án mang tính khả thi đặc biệt cần thiết giai đoạn thị trường vàng nguyên liệu gặp khó khăn Những phân tích dự án đánh giá trình thử nghiệm cho thấy Cơng ty TNHH MTV Vàng bạc Đá q Sài Gòn – SJC cần đầu tư hệ thống phân kim thủy phân Công nghệ giúp chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm hao hụt trình gia cơng, chế tác vàng, để từ làm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh giữ vững uy tín lòng tin khách hàng Vì vậy, kính trình Hội thành viên Cơng ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC xem xét phê duyệt IX.2 Kiến Nghị Tp HCM, ngày Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh tháng năm 2011 15 ... Q .Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh  Đại diện pháp luật công ty: Võ Văn Biên  Chức vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất bảo quản máy biến. .. Mục đích đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến thế xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến mơi trường xây dựng dự án khu vực... xuất Bảo quản máy biến CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ III.1 Mục tiêu Dự án “Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Bảo quản máy biến thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh dự án Nâng cấp dây chuyền điện lực và bảo quản máy biến thế Thủ Đức TPHCM 0918755356, Thuyết minh dự án Nâng cấp dây chuyền điện lực và bảo quản máy biến thế Thủ Đức TPHCM 0918755356

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay