6 kiem tra hoc ki i 2016 2017 Thanh Oai

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 09:18

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học: 20162017 Mơn: Tốn – Lớp (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài (2,0 điểm) Thực phép tính : a) b) c) d) Bài (2,0 điểm) a) Tìm số đối số sau: b) Tìm số tự nhiên x biết: c) Tìm số tự nhiên a lớn biết: d) Tìm biết: Bài (2,0 điểm) Số học sinh khối trường khoảng từ 400 đến 500 học sinh Nếu xếp thành hàng, 10 hàng hay 12 hàng vừa đủ Tính số học sinh khối trường Bài (3,5 điểm) Cho hai tia đối Ox Oy, tia Ox lấy hai điểm A, B cho , a) Trong ba điểm O, A, B điểm nằm hai điểm lại? Vì sao? b) Tính đội dài đoạn thẳng AB c) Gọi M trung điểm đoạn thẳng AB Tính độ dài đoạn thẳng AM d) Trên tia Oy xác định điểm C cho Điểm O có trung điểm đoạn thẳng AC khơng ? Vì ? Bài (0,5 điểm) : Cho Chứng tỏ A chia hết cho 10 HẾT (Cán coi thi khơng phải giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC I MƠN TOÁN – NĂM HỌC 2016 –2017 TT Đáp án a) Bài b) (2,0 điểm) c) d) a) b) Bài (2,0 điểm) c) d) Bài (2,0 điểm) Bài (3,5 điểm) a) b) c) d) Bài (0,5 điểm) Tính kết quả: Tính kết quả: Tính kết quả: Tính kết quả: Tính kết quả: Tính được: Tính kết quả: Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Lập được: Tính kết 0,25 0,25 Tìm Gọi số học sinh a Do Tìm được: Từ tìm kết luận 0,5 0,5 Vẽ hình đến phần a y C O 0,25 0,5 A Trả lời điểm A nằm hai điểm O B Giải thích: Vì tia Ox có B x 0,5 0,25 Vì điểm A nằm hai điểm O B nên ta có: Tính Vì M trung điểm đoạn thẳng AB nên 0,5 0,5 0,75 Vì A C nằm hai tia đối chung gốc O suy O nằm 0,25 A C Mà 0,25 Kết luận O trung điểm đoạn thẳng AC 0,25 Ta có: 0,25 Vì 0,25 Suy nên AM10 - Học sinh làm cách khác cho điểm tương đương - Điểm toàn làm tròn đến 0,5 ...HƯỚNG DẪN CHẤM KI M TRA HỌC KÌ I MƠN TỐN – NĂM HỌC 20 16 2017 TT Đáp án a) B i b) (2,0 i m) c) d) a) b) B i (2,0 i m) c) d) B i (2,0 i m) B i (3,5 i m) a) b) c) d) B i (0,5 i m) Tính kết... i m A nằm hai i m O B Gi i thích: Vì tia Ox có B x 0,5 0,25 Vì i m A nằm hai i m O B nên ta có: Tính Vì M trung i m đoạn thẳng AB nên 0,5 0,5 0,75 Vì A C nằm hai tia đ i chung gốc O suy O nằm... quả: i m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Lập được: Tính kết 0,25 0,25 Tìm G i số học sinh a Do Tìm được: Từ tìm kết luận 0,5 0,5 Vẽ hình đến phần a y C O 0,25 0,5 A Trả l i i m A nằm hai i m O
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 kiem tra hoc ki i 2016 2017 Thanh Oai, 6 kiem tra hoc ki i 2016 2017 Thanh Oai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay