Bài 11. Kiểu mảng ( tiết 1)

27 30 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 09:17

Chào mừng thầy cô em học sinh Trường : Trường ĐHSP Hà Nội Lớp-Khoa : K65A – Khoa CNTT Môn : Ứng dụng CNTT dạy học Giảng viên : Thầy Nguyễn Duy Hải Sinh viên : Nguyễn Thị Kim Dung Mã sv 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng : 655102006 KIỂM TRA BÀI CŨ - Có 4/6 từ hàng ngang – gợi ý liên quan đến CHƯỚNG NGẠI VẬT mà em phải tìm - Mỗi câu hỏi trả lời 15 giây - Có câu hỏi liên quan đến từ khóa cần tìm em lựa chọn ln câu hỏi khóa để trả lời - Nếu trả lời từ khóa cần tìm, bạn người giành chiến thắng phần chơi 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng Phần thi: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT (4 ký tự) R L (4 ký tự) E A L B O O L E A N O N G I N T (7 ký tự) I N T E G C H A R (7 ký tự) E R (7 ký tự) (4 ký tự) Từ khóa (7 ký tự) Đây kiểu liệu chuẩn ngơn ngữ lập trình Pascal ? Câu 1: Kiểu chiếm Byte nhớ; số như: 9.5, 10.0… Câu 2: Giá trị True False thuộc kiếu liệu Câu 3: Thuộc kiểu số nguyên chiếm Byte nhớ Câu 4: Chiếm Byte nhớ, thuộc kiểu số nguyên Câu 5: 256 kí tự mã ASCII thuộc kiểu DL 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng Bài tốn: “ Viết chương trình nhập vào dãy số nguyên lẻ có 10 phần tử là: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19” 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng Đoạn chương trình nhập vào dãy số nguyên có 10 phần tử Trong đoạn chương trình cần khai báo biến? 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 10 Biến Trong trường hợp cần nhập dãy số nguyên có 10 phần tử nhiều phải làm sao? Đoạn chương Cần tối ưu đoạn chương trình 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng Ơi q trời! Khai trình nhìn phức báo đến 1000 biến tạp! Bằng cách nào? Sự cần thiết mảng chiều Đoạn chương trình sử dụng mảng chiều nhập vào dãy số có 10 =1000 phần tử Bài 11: KIỂU MẢNG 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng Chương IV KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC §11 KIỂU MẢNG (tiết 1) 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng NỘI DUNG CHÍNH  Đặt vấn đề  Định nghĩa mảng chiều  a) Khai báo  Khai báo trực tiếp  Khai báo gián tiếp Tham chiếu tới phần tử mảng 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng ĐẶT VẤN ĐỀ Viết chương trình nhập xuất số nguyên - Input: nhập giá trị có kiểu liệu số nguyên Output: xuất giá trị hình Khai báo biến kiểu số nguyên: a1, a2, a3, a4, a5 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 10 Hãy liên tưởng mảng chiều! 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 13 MẢNG MỘT CHIỀU - Khái niêm mảng chiều: Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu liệu Mảng đặt tên phần tử có số 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 14 MẢNG MỘT CHIỀU Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử kiểu Mảng đặt tên phần tử có số Các yếu tố định mảng chiều gồm Những yếu tố cần thiết có: để xác định mảng chiều? -Tên kiểu mảng chiều; - Số lượng phần tử; - Kiểu liệu phần tử; - Kiểu liệu số phạm vi số 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 15 a) Cách khai báo Cách 1: khai báo trực tiếp Var : array[kiểu số] of ; Trong đó: : tên mảng; : thường đoạn số nguyên liên tục n1 n2 : kiểu liệu phần tử * : thường đoạn số nguyên liên tục có dạng n1 n2 với n1, n2 không kiểu số thực, thường số biểu thức nguyên xác định số đầu số cuối n1≤ n2 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 16 a) Cách khai báo Ví dụ 1: Khai báo mảng phần tử kiểu số nguyên Var SoNguyen : array[1 8] of integer; SoNguyen 5/18/18 12 23 34 25 16 70 1 Bài 11 - Kiểu mảng 17 a) Cách khai báo Ví dụ 2: khai báo mảng 10 phần tử kiểu kí tự Var Kitu : array[1 10] of char; Kitu 5/18/18 ‘M’ ‘A’ ‘N’ ‘C’ ‘H’ ‘E’ ‘S’ ‘T’ ‘E’ ‘R’ 10 Bài 11 - Kiểu mảng 18 a) Cách khai báo Ví dụ 3: Var B : array[-5 2] of boolean; B 5/18/18 true true false false true false true false -5 -4 -3 -2 -1 Bài 11 - Kiểu mảng 19 a) Cách khai báo Cách 2: khai báo gián tiếp type Var =: array[kiểu số] of ; Var : ; Ví dụ: Type SoNguyen = array[1 8] of integer; Kitu = array[1 10] of char; Var a, b, c: SoNguyen; M, N : Kitu; 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 20 Tham chiếu tới phần tử mảng •Ví dụ: Var B : array[1 8] of integer; •Cách truy xuất phần tử: Tên mảng[vị trí]; B Vị trí 10 23 -5 -5 43 33 17 17 B[3]= B[7]= 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 21 59 Hãy nhớ  Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu 15 20 19 25 18 12 16  Khai báo : tên mảng; kiểu số (gồm số đầu số Var A:ARRAY[1 100] OF integer; cuối); kiểu phần tử  A[5] = 18 Tham chiếu phần tử mảng: tên biến mảng[chỉ số phần tử];  Nhiều thao tác xử lí mảng sử dụng cấu trúc lặp FOR TO DO 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 22 CỦNG CỐ BÀI HỌC Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn lại học 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng ? 23 Quiz Phần thi: VỀ ĐÍCH Click the Quiz button to edit this object THỂ LỆ TRÒ CHƠI - Phần thi gồm câu hỏi, câu điểm -Học sinh thực phần thi sau học xong học nhé!  Chúc em học sinh học tập tốt! 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 24 A Phần thi: VỀ ĐÍCH B a var A: Mang_nguyen; Var Mang_thuc=array[0 100] of integer; b var B=aray [0 25] of boolean; c Type C=array [-150 150] of real; type Mang_Nguyen=array[1 100] of real; d Khai báo biến mảng thực gồm có 100 phần tử kiểu nguyên Khai báo kiểu mảng gồm 50 phần tử kiểu logic Khai báo kiểu mảng số thực gồm có 300 phần tử e.type B:aray [0 25] of boolean; f Type B=aray [-25 25] of boolean; g.Type Mang_thuc=array[1 300] of integer; Đáp án: 1-h, 2-a, 3-f, 4-c 5/18/18 h Khai báo Mảng gồm 101 phần tử kiếu số nguyên Bài 11 - Kiểu mảng 25 BÀI TẬP VỀ NHÀ: Các em chuẩn bị: - Xem trước tìm hiểu ví dụ SGK trang 56,57,58 - Làm tập 1,2,3, SGK trang 79 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 26 CẢM ƠN CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE !! 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 27 ... thiết mảng chiều Đoạn chương trình sử dụng mảng chiều nhập vào dãy số có 10 =1000 phần tử Bài 11: KIỂU MẢNG 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng Chương IV KIỂU DỮ LIỆU CĨ CẤU TRÚC §11 KIỂU MẢNG (tiết 1) 5/18/18... a3 Kiểu mảng a4 chiều a1 a5 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 12 Hãy liên tưởng mảng chiều! 5/18/18 Bài 11 - Kiểu mảng 13 MẢNG MỘT CHIỀU - Khái niêm mảng chiều: Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu. .. Bài 11 - Kiểu mảng Phần thi: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT (4 ký tự) R L (4 ký tự) E A L B O O L E A N O N G I N T (7 ký tự) I N T E G C H A R (7 ký tự) E R (7 ký tự) (4 ký tự) Từ khóa (7 ký tự) Đây kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11. Kiểu mảng ( tiết 1), Bài 11. Kiểu mảng ( tiết 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay