6 kiem tra hoc ki i 2006 2007 Thanh Oai

1 46 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 09:11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 20062007 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian làm 90 phút A Phần trắc nghiêm: (4 điểm) { a, b} ⊂ X ⊂ { a, b, c} Câu 1: Số tập hợp X cho là: A B C D Câu 2: Gọi A tập số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 136 < n < 182 số phần tử A là: A B C D Câu 3: Số 2a3 cộng với 326 cho ta số 5b9 Biết a + b bằng: A B C D Câu 4: Số phần tử tập hợp số tự nhiên x cho ; 150 < x < 300 A B C D Tất sai Câu 5: Ta có nhận định: ∈Z A B −7 ∈ Z C −2 < D −2 < −5 −12 < −3 −5 = E −5 > −2 G > −5 H I Câu 6: Cho điểm M, N, P thẳng hàng điểm Q nằm ngồi đường thẳng Có tất số đường thẳng phân biệt qua cặp điểm cho là: A B C D Câu 7: Trên đường thẳng xy cho ba điểm M, N, P có tất tia tạo thành A B C D Câu 8: Cho hình vẽ A B • A Đoạn thằng AB • C Đoạn thẳng AB hay đoạn thẳng BA D Tia AB hay tia BA B Đoạn thẳng BA B Phần tự luận: (4 điểm) Bài 1: (1,5 điểm) Trên đường thẳng a lấy điểm M, N, P, Q theo thứ tự a) Trong tia MP, MN, MQ, NP, NQ có tia trùng b) Trong tia MN, NM, NP, MP có tia đối Bài 2: (1,5 điểm) Nêu tất cách chứng tỏ điểm B nằm hai điểm A C Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x ∈ N Biết: a) = 64 b) 14 c) 5x số nguyên tố Bài4: (1,5 điểm) Một liên đội thiếu niên xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng thừa người Tính số đội viên Liên đội Biết số khoảng từ 100 đến 150 x 1
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 kiem tra hoc ki i 2006 2007 Thanh Oai, 6 kiem tra hoc ki i 2006 2007 Thanh Oai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay