mau slide cho elearning

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 08:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAURENCE S’TING Cuộc thi Thiết kế giảng điện tử e-Learning Bài giảng: Số phần tử tập hợp Tập hợp com Chương trình Tốn học, lớp Giáo viên: Phạm Thị Thanh levannam@moet.edu.vn Điện thoại: 09132… Trường THPT Chu Văn An huyện Thanh Oai, tỉnh/tp Hà Nội Tháng 7/2012 • Để thúc đẩy triển khai e-mail theo tên miền giáo dục, Ban Tổ chức khuyến khích tác giả giảng dùng e-mail có tên miền Sở, trường @moet.edu.vn, tránh dùng e-mail có tên miền xã hội chung @yahoo, @gmail, @vnn.vn • Cục Cơng nghệ Thơng tin cấp rộng rãi e-mail có tên miền @moet.edu.vn cho giáo viên tham gia thi; xin gửi thông tin gồm họ tên, tên trường vào hộp thư dangky-e-mail@moet.edu.vn; Kiểm tra trắc nghiệm Gợi ý: Để người học tự học cách tích cực, cần có trang kiểm tra, đánh giá qua trắc nghiệm (chọn phương án đúng, đúng/sai, điền khuyết, ghép đôi, xếp thứ tự tăng/giảm, nghe hiểu điền từ học ngoại ngữ…) Học liệu tham khảo (Đây trang trình chiếu cuối cùng) • Các tài liệu tham khảo chính: • Các website tham khảo sử dụng: ... @yahoo, @gmail, @vnn.vn • Cục Cơng nghệ Thơng tin cấp rộng rãi e-mail có tên miền @moet.edu.vn cho giáo viên tham gia thi; xin gửi thông tin gồm họ tên, tên trường vào hộp thư dangky-e-mail@moet.edu.vn;
- Xem thêm -

Xem thêm: mau slide cho elearning, mau slide cho elearning

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay