Phần phân tích tình hình trong Tiếp thị trực tuyến (E marketing)

15 41 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 21:44

Slide trình bày về Phân tích tình hình trong tiếp thị trực tuyến. Bao gồm các phần Tổng quan, phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích trung gian và kiểm soát nguồn lực nội bộ. Phân tích tình hình (SituationAnalysis) Người trình bày:MaiNgọcKiên Nội dung • Tổng quan • Phân tích nhu cầu • Phân tích đối thủ cạnh tranh • Phân tích trung gian • Kiểm sốt marketingnội Tổng quan • Mục đích:tìm hiểu môi trường tương lai cho hoạt động công tyđể đặt mục tiêu chiến lược khả thi với thị trường • Mơi trường điện tử bao gồm: • Mơi trường vimơ:Khách hàng,đối thủ cạnh tranh,nhà cung cấp trung gian • Mơi trường vĩ mơ:Xã hội,pháp luật,chính trị,kinh tế cơng nghệ (SLEPT) • Phân tích tình hình tập trung vào:khách hàng,đối thủ cạnh tranh, trung gian khả nguồn lực nội Phân tích nhu cầu • Phân tích nhu cầu đánh giá nhu cầu tương lai cho dịch vụ thương mại điện tử phân đoạn khách hàng khách hàng tiềm Các hoạt động phân tích nhu cầu • Xác định mức độ truy cập vào Internetvà khả bị ảnh hưởng khách hàng Phân tích nhu cầu khách hàng với thị trường xe Các hoạt động phân tích nhu cầu • Phân tích nhu cầu dựa từ khố tìm kiếm • Phân tích nhu cầu liên quan Các hoạt động phân tích nhu cầu • Nghiên cứu định tính khách hàng Phân tích đối thủ cạnh tranh • Theo dõi việc sử dụng thương mại điện tử đối thủ để tiếp cận trì khách hàng • Đánh giá đối thủ hoạt động liên tục • Phát triển kế hoạch hoạt động dựa hiểu biết đối thủ cạnh tranh Các quan điểm đánh giá đối thủ cạnh tranh • Xem xét khả nội • Đề xuất giá trị trực tuyến (OVP) • Các khía cạnh khác chu kỳ khách hàng • Định tính tới định lượng • Trong ngành ngồi ngành • Tài tới phitài • Từ trải nghiệm người dùng tới đánh giá chuyên gia Cách tiếp cận đánh giá đối thủ đơn giản • Chọn 1– 3đối thủ cạnh tranh trực tiếp • Xác định đối thủ cạnh tranh ngồi ngành gián tiếp • Tạo bảng sosánh đối thủ dựa tiêu chí Cơng cụ phân tích đối thủ • Reviewbrandmentions • Competitorsitebenchmarking Phân tích trung gian • Các trung gian có vai trò việc hướng lưu lượng truy cập đến trang web • Hoạt động • Xác định trung gian có liên quan • Xem xét giá trị mang lại từ trung gian • Quản lý mối quan hệ với trung gian Kiểm soát marketingnội • Xem xét khả nguồn lực công tynhư conngười,quy trình cơng nghệ sosánh với đối thủ cạnh tranh • Nhìn nhận lại cách trang webvà dịch vụ thương mại điện tử hoạt động • Xem xét yếu tố trang web • Hiệu kinh doanh • Hiệu tiếp thị • Hiệu internet Cảm ơn Thầy bạn! ... trị trực tuyến (OVP) • Các khía cạnh khác chu kỳ khách hàng • Định tính tới định lượng • Trong ngành ngồi ngành • Tài tới phitài • Từ trải nghiệm người dùng tới đánh giá chuyên gia Cách tiếp. .. Cách tiếp cận đánh giá đối thủ đơn giản • Chọn 1– 3đối thủ cạnh tranh trực tiếp • Xác định đối thủ cạnh tranh ngành gián tiếp • Tạo bảng sosánh đối thủ dựa tiêu chí Cơng cụ phân tích đối thủ... webvà dịch vụ thương mại điện tử hoạt động • Xem xét yếu tố trang web • Hiệu kinh doanh • Hiệu tiếp thị • Hiệu internet Cảm ơn Thầy bạn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần phân tích tình hình trong Tiếp thị trực tuyến (E marketing), Phần phân tích tình hình trong Tiếp thị trực tuyến (E marketing)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay