Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2hyđroxynicotinat của một số nguyên tố đất hiếm nặng

82 36 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 21:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN KIM CHI TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT 2- HYĐROXYNICOTINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG Chun ngành: Hóa vơ Mã số: 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ HIỀN LAN THÁI NGUYÊN, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa có cơng bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 08 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Kim Chi i Xác nhận Trưởng khoa Hóa học PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan Xác nhận giáo viên hướ ng dẫn Kho a học PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan i LỜI CẢM ƠN Với lòng thành kính, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo - PGS TS Nguyễn Thị Hiền Lan - người hướng dẫn khoa học tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy, giáo mơn Hóa Vơ cơ, Thư viện, Khoa Hóa học, Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp Trường THPT số huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai, người thân yêu gia đình giúp đỡ, quan tâm, động viên, chia sẻ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành tốt khóa học Thái Nguyên, tháng 08 năm 2016 Tác giả Nguyễn Kim Chi ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung nguyên tố đất khả tạo phức chúng 1.1.1 Đặc điểm chung nguyên tố đất (NTĐH) 1.1.2 Khả tạo phức nguyên tố đất 1.2 Axit cacboxylic cacboxylat kim loại 1.2.1 Đặc điểm cấu tạo khả tạo phức axit monocacboxylic 1.2.2 Các cacboxylat kim loại 11 1.2.3.Tình hình nghiên cứu cacboxylat giới Việt Nam 13 1.3 Một số phương pháp hố lí nghiên cứu phức chất 15 1.3.1 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 15 1.3.2 Phương pháp phân tích nhiệt 18 1.3.3 Phương pháp phổ khối lượng 21 1.3.4 Phương pháp phổ huỳnh quang 23 iii Chương ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU… 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Mục đích, nội dung nghiên cứu 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1 Phương pháp xác định hàm lượng ion đất phức chất 25 2.3.2 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 25 2.3.3 Phương pháp phân tích nhiệt 26 2.3.4 Phương pháp phổ khối lượng 26 2.3.5 Phương pháp phổ huỳnh quang 26 Chương THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Dụng cụ hoá chất 27 3.1.1 Dụng cụ 27 3.1.2 Hóa chất 27 3.2 Chuẩn bị hoá chất 28 3.2.1 Dung dịch LnCl3 28 3.2.2 Dung dịch EDTA 10-2M 28 3.2.3 Dung dịch đệm axetat có pH ≈ 28 3.2.4 Dung dịch Asenazo III ~ 0,1% 29 3.2.5 Dung dịch KOH 0,1M 29 3.3 Tổng hợp phức chất 2-hyđroxynicotinat đất 29 3.4 Phân tích hàm lượng ion đất phức chất 30 3.5 Nghiên cứu phức chất phương pháp hấp thụ phổ hồng ngoại 32 3.6 Nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt 37 3.7 Nghiên cứu phức chất phương pháp phổ khối lượng 40 3.8 Nghiên cứu khả phát huỳnh quang phức chất 46 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 iv CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT HNic : Axit 2-hyđroxynicotinic Ln : Nguyên tố lantanit NTĐH : Nguyên tố đất EDTA : Etylendiamintetraaxetat Hfac : Hecxafloroaxeylaxetonat Leu : L - Lơxin iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hàm lượng ion kim loại phức chất 2- hyđroxynicotinat đất 31 Bảng 3.2 Các số sóng hấp thụ đặc trưng phổ hấp thụ hồng ngoại phối tử phức chất 2- hyđroxynicotinat đất (cm-1) 35 Bảng 3.3 Kết phân tích nhiệt phức chất 2- hyđroxynicotinat đất 39 Bảng 3.4 Các mảnh ion giả thiết phổ khối lượng phức chất 2- hyđroxynicotinat đất 43 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Phổ hấp thụ hồng ngoại axit HNic 33 Hình 3.2 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất K[Ho(Nic)4].3H2O 34 Hình 3.3 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất K[Er(Nic)4].3H2O 37 Hình 3.4 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất K[Tm(Nic)4] 33 Hình 3.5 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất K[Yb(Nic)4].3H2O 34 Hình 3.6 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất K[Ho(Nic)4].3H2O 37 Hình 3.7 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất K[Er(Nic)4].3H2O 38 Hình 3.8 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất K[Tm(Nic)4] 38 Hình 3.9 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất K[Yb(Nic)4].3H2O 38 Hình 3.10 Phổ khối lượng phức chất K[Ho(Nic)4].3H2O 42 Hình 3.11 Phổ khối lượng phức chất K[Er(Nic)4].3H2O 42 Hình 3.12 Phổ khối lượng phức chất K[Tm(Nic)4] 42 Hình 3.13 Phổ khối lượng phức chất K[Yb(Nic)4].3H2O 42 Hình 3.14 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Ho(Nic)4].3H2O 47 Hình 3.15 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Er(Nic)4].3H2O 47 Hình 3.16 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Tm(Nic)4] 49 Hình 3.17 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Yb(Nic)4].3H2O 50 vi MỞ ĐẦU Tổng hợp nghiên cứu phức chất hướng phát triển hố học vơ đại Trong năm gần hóa học phức chất cacboxylat phát triển cách mạnh mẽ nghiên cứu hàn lâm mà nghiên cứu ứng dụng thực tiễn Sự đa dạng kiểu phối trí (một càng, vòng - hai càng, cầu - hai càng, cầu - ba càng) phong phú ứng dụng thực tiễn làm cho phức chất cacboxylat kim loại giữ vị trí đặc biệt hóa học hợp chất phối trí Cùng với phát triển mạnh mẽ công nghệ lĩnh vực chế tạo vật liệu hướng nghiên cứu vật liệu phát quang, đặc biệt cacboxylat kim loại có khả phát quang ngày thu hút quan tâm nhà khoa học nước Các phức chất có tiềm ứng dụng lớn khoa học vật liệu để tạo chất siêu dẫn, đầu dò phát quang phân tích sinh học, đánh dấu huỳnh quang sinh y, vật liệu quang điện, khoa học môi trường, công nghệ sinh học tế bào nhiều lĩnh vực khoa học khác Ở Việt Nam hoá học phức chất cacboxylat thơm có khả phát huỳnh quang cơng trình đề cập tới Vì vậy, việc tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất cacboxylat, đặc biệt phức chất cacboxylat thơm đất có khả phát huỳnh quang có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn Với mục đích góp phần nghiên cứu vào lĩnh vực cacboxylat kim loại, tiến hành: "Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2hyđroxynicotinat số nguyên tố đất nặng" Chúng hy vọng kết thu đóng góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu phức chất kim loại với axit monocacboxylic 383 Intensity (a.u) 10000 Ho-Nic exc = 325 nm 5000 200 400 600 800 1000 1200 Wavelength (nm) Hình 3.14 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Ho(Nic)4].3H2O Nghiên cứu khả phát quang ph ức chất thấy rằng, đ ược kích th ích l ượng t ngoại 325 n m, p h ức chất hon mi 2-hyđroxynicotinat phát ánh sáng tím với dải phát xạ hẹp sắc nét vùng 350 ÷ 500 nm, với cực đại phát xạ 383 nm Phát xạ có cường độ mạnh, phù hợp với chuyển mức lượng Ho3+[35] S2  I ion 390 374 4.00E+007 Er-Nic exc = 325 nm (HN) 2.00E+007 614 0.00E+000 300 400 500 600 Wavelength (nm) Hình 3.15 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Er(Nic)4].3H 2O Dưới kích thích tử ngoại 325 nm, phức chất ecbi 2-hyđroxynicotinat phát huỳnh quang với xuất hai cực đại phát xạ 374 nm 390 nm có cường độ mạnh, tương ứng với phát xạ ánh sáng tím Các cực đại phát xạ tương ứng với chuyển mức lượng 4 F9/  I 15/ I13/  I15/ Er3+[35] Ngoài ra, phổ huỳnh quang phức chất Intensity (a.u) xuất dải có cường độ yếu λ = 614 nm thuộc vùng ánh sáng đỏ 7000 393 6000 Intensity (a.u) 5000 Tm-Nic exc = 325nm 4000 3000 481 2000 1000 300 350 400 450 500 550 600 Wavelength (nm) Hình 3.16 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Tm(Nic)4] Phô phat xa huynh quang cua phưc chất tuli 2-hyđroxynicotinat xuất hiên vung tư 350 ÷ 500 nm Khi kích thích lượng tử ngoại 325 nm, phức chất phát xạ dải 393 nm 481nm Ứng với dải phát xạ xuất ánh sáng màu tím (λ = 393 nm) màu lam (λ = 481 nm) Các dải phổ quy gán tương ứng cho chuyển dời F4  H (λ = 393 nm) H  H (λ = 481 nm) Tm3+[35] Trong 3 đó, dải chuyển F4  H bước sóng màu tím λ = 393 nm có cường độ mạnh 1.50E+008 386 Intensity (a.u) 1.00E+008 Yb-Nic exc = 325 nm (HN) 5.00E+007 0.00E+000 300 400 500 600 Wavelength (nm) Hình 3.17 Phổ phát xạ huỳnh quang phức chất K[Yb(Nic)4].3H 2O Tương tự phức chất tuli 2-hyđroxynicotinat, kích thích 325 nm, phức chất ytecbi 2-hyđroxynicotinat phát xạ ánh sáng màu tím vùng 350 ÷ 500 nm với dải phát xạ có cường độ mạnh 386 nm Cực đại phát xạ tương ứng với chuyển mức lượng F5/  F7 / 2của ion Yb3+[35] Có thể giải thích chế phát xạ huỳnh quang phức chất sau [35]: Khi nhận lượng kích thích, phối tử chuyển từ trạng thái singlet sang trạng thái triplet; trình chuyển lượng từ trạng thái triplet phối tử sang Ln(III); cuối ion Ln 3+ chuyển từ trạng thái kích thích trạng thái phát xạ ánh sáng đặc trưng ion đất Như vậy, ion Ho3+, Er3+, Tm3+ Yb3+ có khả phát huỳnh quang nhận lượng kích thích tử ngoại 325 nm để chuyển lên trạng thái kích thích, sau q trình phục hồi xuống mức lượng thấp mang lại trình phát huỳnh quang Các kết chứng tỏ trường phối tử 2-hyđroxynicotinat ảnh hưởng cách có hiệu khả phát quang ion đất KẾT LUẬN Từ kết nhiên cứu, rút kết luận sau: Đã tổng hợp phức chất 2-hyđroxynicotinat đất nặng, chúng có cơng thức phân tử K[Ln(Nic)4].3H2O (Ln3+: Ho3+, Er3+, Yb3+) K[Tm(Nic)4] (Nic: 2-hyđroxynicotinat) Đã nghiên cứu sản phẩm phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại Kết thu xác nhận tạo thành liên kết phối tử ion đất qua nguyên tử oxi nhóm COOˉ , phức chất tạo có kiểu phối trí hai bền vững Đã nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt Kết cho thấy ba phức chất K[Ho(Nic)4].3H2O, K[Er(Nic)4].3H2O, K[Yb(Nic)4].3H2O chứa nước hiđrat, phức chất K[Tm(Nic)4] trạng thái khan Các phức chất bền nhiệt đưa sơ đồ phân huỷ nhiệt chúng Đã nghiên cứu phức chất phương pháp phổ khối lượng, kết cho thấy pha bốn phức chất xuất ion mảnh có m/z ứng với khối lượng ion phân tử phức chất [Ln(Nic)4]- (Ln3+: Ho3+, Er3+, Tm3+, Yb3+, Nic: 2-hyđroxynicotinat ), ion phân tử bền điều kiện ghi phổ Đã đưa công thức mảnh ion giả thiết pha phức chất, công thức cấu tạo ion phức chất đất biểu diễn sau: Đã nghiên cứu phức chất 2-hyđroxynicotinat phương pháp phổ huỳnh quang, kết cho thấy bốn phức chất 2-hyđroxynicotinat Ho(III), Er(III), Tm(III) Yb(III) có khả phát huỳnh quang kích thích lượng phù hợp Khả phát quang phức chất tâm phát quang Ln3+ nhận lượng từ nguồn kích thích thơng qua ảnh hưởng lớn trường phối tử TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Hoa Dư (2001), Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức hỗn hợp tạo thành hệ ion đất (III)-đibenzoylmetan- bazơ hữu khả ứng dụng chúng, Luận án Tiến sĩ hóa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội Lưu Minh Đại, Nguyễn Thành Anh (2012), “Tổng hợp nghiên cứu phức chất số nguyên tố đất với axit lactic”, Tạp chí Hóa học, T.50(5B), tr 62-66 Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà (1999), Ứng dụng số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử, NXBGD, Hà Nội Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng (2003), Hoá học hữu cơ, Tập 2, NXB Giáo Dục, Hà Nội Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt (2008), Hóa học vô cơ, Quyển (Các nguyên tố d f), NXB Giáo dục Lâm Thị Kiều Giang, Nguyễn Vũ, Trần Kim Anh, Trần Thu Hương, Lê Quốc Minh (2015), "Nghiên cứu chế tạo tính chất hạt nano SiO2NaYF4: Er 3+, Yb 3+ cấu trúc lõi/vỏ để điều khiển phát xạ chyển đổi ngược vùng xanh đến đỏ", Tạp chí Hố học, T 53(3E12), tr 233-237 Lê Tiến Hà, Nguyễn Tư, Trịnh Xuân Anh, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy (2014), "Ảnh hưởng nhiệt độ tỷ lệ pha tạp Eu lên cấu trúc tính chất quang bột huỳnh quang Sr5Cl(PO4)3/ Sr3(PO4)3 tổng hợp phương pháp đồng kết tủa", Tạp chí Hố học, T 52(5A), tr 291-295 Lê Chí Kiên (2007), Hóa học phức chất, NXB ĐHQGHN, Hà Nội Nguyễn Thị Hiền Lan (2009), Tổng hợp cacboxylat số NTĐH co khả thăng hoa nghiên cứu tính chất, khả ứng dụng chúng, Luận án Tiến sĩ hóa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội 10 Nguyễn Thị Hiền Lan, Đào Thu Hương (2015), "Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất 2-Thiophenaxetat số ngun tố đất nhẹ", Tạp chí Hố học, T 53(3E12), tr 51-55 11 Nguyễn Thị Hiền Lan, Phạm Thị Quỳnh Nga (2015), "Tổng hợp nghiên cứu khả phát quang phức chất 2-hyđroxynicotinat số nguyên tố đất hiếm", Tạp chí Hố học, T 53(3E12), tr 47-50 12 Hồng Nhâm (2002), Hoa học vơ tập 3, NXB Giáo Dục, Hà Nội 13.Hồ Viết Quý (1999), Các phương pháp phân tích quang học hố học, Đại học Quốc Gia Hà Nội 14 Phạm Đức Roãn, Hồng Văn Đơng, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Vũ (2014), "Tổng hợp vật liệu phương pháp phản ứng nổ tính chất cuả Yb2O3:Ho3+ kích thước nanomet", Tạp chí Hố học, T 52(5A), tr 1-4 15 Phạm Đức Rỗn, Hoàng Văn Thiều, Bùi Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Vũ (2015), "Tổng hợp vật liệu nano phát quang Gd2O3:Eu phương pháp phản ứng nổ", Tạp chí Hoá học, T 53(3E12), tr 403-406 16 Võ Văn Tân, Lê Minh Tiến (2015), "Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang LaPO4 pha tạp Eu(III)", Tạp chí Hoá học, T 53(3E12), tr 387-392 17.Lê Hữu Thiềng, Trần Tuyết Nhung (2015), "Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất ecbi, tuli với hỗn hợp phối tử asparagin o-phenantrolin ", Tạp chí phân tích Hố, Lý Sinh học, T 20(4), tr 250-255 18.Nguyễn Đình Triệu (2001), Các phương pháp phân tích vật lý hoa học, Tập tập 2, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 19 Nguyễn Trọng Uyển (1979), Giáo trình chuyên đề nguyên tố đất hiếm, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội II Tiếng Anh 20 Cooper, James L (Longview, TX, US) (1987), Recovery of rhodium and cobalt low pressure oxo catalyst, U S Pat 390 473 21 Grodzicki A., Lakomska I., Piszczek P., Szymanka I., Szlyk E (2005), ''Copper (I), silver (I) and gold (I) carboxylate complexes as precursors in chemical vapour deposition of thin metallic films'', Coordination Chemistry Review, Vol 249, pp 2232-2258 22.Hai-yan Zhang, Jian-Jun Zhang, Ning Re, Su – Ling Xu, Yong-Hua Zhang, Liang Tian, Hui-Hua Song (2008), "Synthesis, crystal structure and thermal decomposition kinetics of Sm(III) with 2,4-dichloro benzoate and 2,2'Bipyridine", Journal of Alloys and compounds, Vol 466, pp 282-286 23 Hai-yan Zhang, Jian-Jun Zhang, Ning Re, Su-Ling Xu, Liang Tian, Ji-Hai Bai (2008), "Synthesis, crystal structure and thermal decomposition mechanism of the complex [Sm(p-BrBA)3Bipy.H2O]2.H2O", Journal of Alloys and compounds, Vol 464, pp 277-281 24 Hugo Gallardoa, Gilmar Contea, Adailton J Bortoluzzia, Ivan H Bechtoldb, Alessandra Pereirab, Welber Gianini Quirinoc, Cristiano Legnanic, Marco Cremonac (2011), "Synthesis, structural characterization, and photo and electroluminescence of a novel terbium(III) complex: {Tris(acetylacetonate)[1,2,5]thiadiazolo[3,4-f][1,10]phenanthroline} terbium(III)", Inorganica Chimica Acta, Vol 365, pp 152-158 25 Kathyne Esperdy and Donald D Shillady (2001), ''Simulated Infrared spectra of Nd (III) and Gd (III) cholorides and cacboxylate complexes using effective core potentiates in GAMESS'', J Chem Inf comput Sci., Vol 41, pp 1547 1552 26 Kotova O V., Eliseeva S V., Lobodin V V., Lebedev A T., Kuzmina N P (2008), ''Direct laser desorption/ionization mass spectrometry characterization of some aromantic lathanide carboxylates", Journal of Alloys and Compound, Vol 451, pp 410-413 27 M Burak Coban, Ugur Erkarslan, Gorkem Oylumlouglu, Muhittin Aygun, Hulya (2016), "Hydrothermal synthesis, crystal structure and photoluminescent properties 3D Holmiun (III) coordination polymer", Inorganica Chimica Acta, Vol 447, pp 87-91 28 Mariana A Katkova, Alexander V Borisov, Georgy K.Fukin, Eugeny V Baranor, Anatoly S Averyushkin, Alexei G Vitukhnovsky, Mikhail N Bochkarev (2006), " Synthesis and luminescent properties of lanthanide homoleptic mercaptothi(ox)azolate complexes: Molecular structure of Ln(mbt)3 (Ln = Eu, Er)", Inorganica Chimica Acta, Vol 359, pp 42894296 29.Nataliia S Kariaka, Julia A Rusanova, Sergii S Smola, Sergey V Kolotilov, Kateryna O Znovjyak, Marek Weselski, Tatiana Yu Sliva, Vladimir M.Amirkhanov (2016), “First examples of carbacylamidophosphate pentanuclear hydroxo-complexes: Synthesis, structure, luminescence and magnetic properties“ Polyhedron, Vol.106, pp 44-50 30.Paula C R Soares-Santos, Helena I S Nogueira, et al (2006), ''Lanthanide complexes of 2-hydroxynicotinic acid: synthesis, luminnescence properties and the crystal structures of [Ln(HnicO)2(-HnicO)(H2O)] nH2O (Ln = Tb, Eu)'', Polyhedron, Vol 22, pp 3529-3539 31 Ponnuchamy Pitchaimani, Kong Mun Lo, Kuppanagounder P Elango (2015), "Synthesis, crystal structures, luminescence properties and catalytic application of lanthanide (III) piperidine dithiocarbamate complexs", Polyhedron, Vol 93, pp 8-16 32 Tadashi Arii, Akira Kishi, Makoto Ogava and Yutaka Sawada, (2001), "Thermal decomposition of Cerium (III) acetate hydrat by a threedimensional thermal alalysis", Analytical Sciences, Vol 17, pp 874-878 33 Wilkinson S G., Gillard R D., McCleverty J A (1987), Comprehensive Coordination Chemistry, Vol 2, Pergamon Press, Oxford - New York Beijing - Frankfurt - Sydney - Tokyo- Toronto, pp 435-440 56 34.Yang Jing, He Qizhuang, Min Hui, Li Hexing (2006), “Studies on the spectra and antibacterial properties of rare earth dinuclear complexes with L-phenylalanine and o-phenanthroline”, Materials letters, Vol 60(3), PP 317 – 320 35.Yasuchika Hasegawa, Yuji Wada, Shozo Yanagida (2004), ''Strategies for the design of luminesent lanthanide (III) complexes and their photonic applications'', Journal of photochemistry and Photobiology, Vol.5, pp 183202 36.Yi-Bo Wang, Chang-Yan Sun, et al (2005), ''Synthesis and characterization of new polynuclear lanthannide coordination polimers oxybis(benzoic acid)'', Polyhedron, Vol 24, pp 823-830 57 with 4,4 '- ... phức chất vòng bền vững [11] Phức chất 2-hyđroxynicotinat đất nặng nghiên cứu Do tiến hành tổng hợp phức chất 2-hyđroxynicotinat số nguyên tố đất nặng nghiên cứu tính chất chúng 1.2.2 Các cacboxylat... tiễn Với mục đích góp phần nghiên cứu vào lĩnh vực cacboxylat kim loại, chúng tơi tiến hành: "Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2hyđroxynicotinat số nguyên tố đất nặng" Chúng hy vọng kết... nên mức độ nguyên tố lantanit có số tính chất khơng giống Từ Ce đến Lu, số tính chất biến đổi tuần tư số tính chất biến đổi tuần hồn [12] Sự biến đổi tuần tư tính chất cua nguyên tố lantanit
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2hyđroxynicotinat của một số nguyên tố đất hiếm nặng , Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2hyđroxynicotinat của một số nguyên tố đất hiếm nặng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay