Slide bài giảng doanh nghiệp tài chính doanh nghiệp

70 157 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 21:07

Các nội dung cần tìm hiểu Buổi 1: Chương 1: Tổng quan Pháp luật tài DN Buổi 2,3: Chương Tạo lập vốn 4, 5, 6,7 Buổi 3,4,5,6, 7: Chương 3: quản lý loại quỹ - Buổi 3,5: Doanh thu (Luật kế toán) - Buổi 6,7: Chi phí + Buổi 6: Chi phí lương nhân viên (Luật thuế TNCN, Luật thuế TNDN, Luật BHXH, Bộ luật lao động) + Buổi 7: Chi phí lương chủ sở hữu, quản ký doanh nghiệp số lưu ý chi phí lương Buổi 8: Chương 4: Lợi nhuận (Luật kế toán, Luật thuế TNDN, Luật DN) Buổi 9: Kiểm tra kỳ 10 Ôn tập Chương 1: Tổng quan Pháp luật tài DN Một số câu hỏi cần trả lời Tài gì? Tài doanh nghiệp (TCDN) gì? Pháp luật TCDN? Tài gì? • Tài phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ phân phối cải xã hội hình thức giá trị, phát sinh trình hình thành, tạo lập, phân phối quỹ tiền tệ chủ thể kinh tế nhằm đạt mục tiêu chủ thể điều kiện định.  Hệ thống tài Hệ thống tài bao gồm: • Tài Nhà nước • Tài doanh nghiệp  • Tài hộ gia đình, cá nhân  • Tài trung gian bao gồm tổ chức tín dụng Tài doanh nghiệpTài doanh nghiệp là quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu định Pháp luật tài doanh nghiệpTài doanh nghiệp gắn liền với trình tạo lập, quản lý, sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu định Tài doanh nghiệp đối tượng điều chỉnh Luật doanh nghiệp, luật thuế, Luật chứng khốn, Luật tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm số luật chuyên ngành khác Chương 2: Pháp luật vốn DN Cần nắm Phân biệt vốn tài sản? Phân loại loại vốn? Phân biệt vốn nguồn vốn? Phân loại tài sản? Quy định vốn thành lập DN? huy định vốn? Một số lưu ý Phân biệt vốn tài sản? • Vốn biểu tiền, giá trị tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ • Vốn tài sản hai mặt vật giá trị môt phận nguồn lực mà doanh nghiệp huy động vào trình sản xuất kinh doanh Phân loại loại vốn? 2.1 Xét vai trò tính chất ln chuyển vốn tham gia vào q trình sản xuất kinh doanh phân thành hai loại: Vốn cố định vốn lưu động 2.1.1 Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh tài sản cố định doanh nghiệp có thời gian luân chuyển dài Tuỳ theo hình thái biểu kết hợp tính chất đầu tư vốn cố định dạng tài sản cố định doanh nghiệp chia làm ba loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vơ hình, tài sản cố định tài 2.1.2 Vốn lưu động • Là biểu tiền tài sản lưu động nên đặc điểm vận động vốn lưu động chịu chi phối đặc điểm tài sản lưu động Trong doanh nghiệp người ta thường chia tài sản lưu động thành hai loại: tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông 2.2 Lương chủ Doanh nghiệp Khoản chi khơng đưa vào chi phí (2.6 khoản điều VBHN thông tư hướng dẫn Luật thuế TNDN) Tiền lương, tiền công chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (do cá nhân làm chủ); thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà người không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh Số: 727/TCT-CS V/v sách thuế TNDN • Căn đặc thù Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH thành viên thành lập theo quy định Luật Doanh nghiệp khoản chi tiền lương, tiền công chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH thành viên (do cá nhân làm chủ), (khơng phân biệt có hay khơng tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) thuộc khốn chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều Thông tư số 78/2014/TT-BTC 2.3 Một số khoản chi phí khác 2.3.1 Chi phí lãi vay 2.3.2 Chi phí dự phòng (TT Số: 228/2009/TT-BTC) 2.19 Trích, lập sử dụng khoản dự phòng khơng theo hướng dẫn Bộ Tài trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp dự phòng rủi ro nghề nghiệp doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập Khoản điều VBHN Thông tư HD Luật thuế TNDN 2.17 Phần chi phí trả lãi tền vay vốn sản xuất kinh doanh đối tượng khơng phải tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế vượt 150% mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm vay 2.18 Chi trả lãi tền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân vốn đầu tư) đăng ký thiếu theo tến độ góp vốn ghi điều lệ doanh nghiệp kể trường hợp doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh Chi trả lãi tền vay trình đầu tư ghi nhận vào giá trị tài sản, giá trị cơng trình đầu tư • Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ thiếu theo tiến độ góp vốn ghi điều lệ doanh nghiệp khơng trừ xác định thu nhập chịu thuế xác định sau: • - Trường hợp số tiền vay nhỏ số vốn điều lệ thiếu tồn lãi tiền vay khoản chi khơng trừ • - Trường hợp số tiền vay lớn số vốn điều lệ thiếu theo tiến độ góp vốn: • + Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay khoản chi trả lãi tiền vay không trừ tỷ lệ (%) vốn điều lệ thiếu tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay • + Nếu doanh nghiệp phát sinh khoản vay khoản chi trả lãi tiền khơng trừ số vốn điều lệ thiếu nhân (x) lãi suất khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ thiếu • (Lãi vay thực theo quy định điểm 2.17 Điều này) Chương PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP Nguyên tắc phân phối lợi nhuận 1.1 Đối với DN có vốn Nhà nước Thực theo quy định 1.1.1 Nghị định 91 1.1.2 Thông tư 219 1.2.2 Thơng tư 61 1.2 Đối với DN có vốn tư nhân 1.2.1 DN tư nhân 1.2.2 Các loại hình Dn có điều lệ • Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký thành lập công ty phải có Điều lệ cơng ty Điều lệ cơng ty văn thỏa thuận thành viên về việc thành lập cơng ty ngun tắc q trình hoạt động cơng ty.  • Theo quy định khoản 1 Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty phải có nội dung sau: l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế xử lý lỗ trong kinh doanh Do đó, từ thời điểm thành lập cơng ty, ngun tắc phân chia lợi nhuận ghi nhận trong Điều lệ, thành viên chia lợi nhuận theo nguyên tắc trong Điều lệ Trường hợp cách chia lợi nhuận Điều lệ cơng ty khơng phù hợp cơng ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ các thành viên thỏa thuận lại với cách chia lợi nhuận Để có cách chia lợi nhuận hợp lý, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp thành viên cơng ty, Luật doanh nghiệp 2014 qđ nguyên tắc chia lợi nhuận cơng ty sau: • Trường hợp cơng ty công ty TNHH hai thành viên trở lên, theo khoản Điều 50 Luật doanh nghiệp 2014, thành viên công ty có quyền:"3 Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau cơng ty nộp đủ thuế hồn thành nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật." • Trường hợp cơng ty cơng ty cổ phần lợi nhuận trả cho thành viên công ty gọi cổ tức Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại cơng ty cổ phần sau thực nghĩa vụ tài Nghĩa là, lợi nhuận chia dựa số cổ phần mà thành viên sở hữu công ty • Như vậy, dù loại hình doanh nghiệp gì, lợi nhuận cơng ty chia theo tỷ lệ vốn góp đăng ký thành lập cơng ty Các thành viên góp vốn tiền mặt tài sản trị giá tiền Lợi nhuận chưa phân phối lợi nhuận giữ lại * Ưu điểm lợi nhuận giữ lại • Thứ nhất, động phòng ngừa, doanh nghiệp trì tính khoản để phản ứng lại tình bất ngờ khơng dự đốn trước được.  • Thứ hai, động giao dịch, giữ lại lợi nhuận để đáp ứng hoạt động thường xuyên doanh nghiệp.  • Thứ ba, doanh nghiệp giữ lại tiền mặt nội để tận dụng hội đầu tư hữu vấn đề bất cân xứng thơng tin làm tăng chi phí tài trợ bên ngồi, chí dẫn đến bỏ qua hội đầu tư có NPV dương Vì thế, nhà quản trị nắm giữ tài sản có tính khoản cao tiền mặt để giảm chi phí tài trợ bên ngồi.  • Thứ tư, động thuế, doanh nghiệp thích giữ lại lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông để tránh phải nộp thuế cổ tức • Ngược lại, việc giữ lại lợi nhuận tạo chi phí Một mặt, nguồn dự trữ tiền mặt lớn làm tăng chi phí đại diện làm gia tăng mâu thuẫn đại diện nhà quản trị cổ đông Dòng tiền tự làm gia tăng tùy ý nhà quản trị, thực hành động ngược lại ý muốn cổ đông Mặt khác, nắm giữ tiền mặt hàm ý chi phí hội, tỷ suất sinh lợi thấp, cụ thể doanh nghiệp từ bỏ hội đầu tư có khả sinh lợi nhiều để nắm giữ lượng tiền mặt Quy định Luật thuế ảnh hưởng đến sách phân phối lợi nhuận • Luật thuế TNCN, thu nhập từ đầu tư vốn • b) Cổ tức nhận từ việc góp vốn mua cổ phần • c)[12] Lợi tức nhận tham gia góp vốn vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức kinh doanh khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định Luật tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khốn quỹ đầu tư khác thành lập hoạt động theo quy định pháp luật • Khơng tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn lợi tức doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân làm chủ • Cá nhân nhận cổ tức cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai nộp thuế từ đầu tư vốn nhận Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai nộp thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng vốn thu nhập từ đầu tư vốn ... định.  Hệ thống tài Hệ thống tài bao gồm: • Tài Nhà nước • Tài doanh nghiệp • Tài hộ gia đình, cá nhân  • Tài trung gian bao gồm tổ chức tín dụng Tài doanh nghiệp • Tài doanh nghiệp là quan hệ... doanh doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu định 3 Pháp luật tài doanh nghiệp • Tài doanh nghiệp gắn liền với q trình tạo lập, quản lý, sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu định Tài. .. tư vốn cố định dạng tài sản cố định doanh nghiệp chia làm ba loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vơ hình, tài sản cố định tài 2.1.2 Vốn lưu động • Là biểu tiền tài sản lưu động nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng doanh nghiệp tài chính doanh nghiệp, Slide bài giảng doanh nghiệp tài chính doanh nghiệp, Hệ thống tài chính, Chương 2: Pháp luật về vốn DN, Phân loại các loại vốn?, Có quy định mức tối thiểu, Chương 3: Quản lý các loại quỹ trong DN, Tính lương gross, net, thuế TNCN, Tiền lương làm thêm giờ, Khoản 2 điều 6 VBHN Thông tư HD Luật thuế TNDN, Nguyên tắc phân phối lợi nhuận, Lợi nhuận chưa phân phối và lợi nhuận giữ lại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay