CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 10: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

12 35 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 21:06

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 10: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH.Câu 1: Mục đích của chủ thể tham gia TTTC?A.Tiêu dùng trực tiếp hàng hóa dịch vụ.B.Thu lợi nhuận và tránh rủi ro.C.Huy động vốn.D.Cả 3 đáp án.=> Đáp án BCâu 2: Căn cứ vào thời hạn thu hồi vốn đầu tư người ta chia TTTC thành?A.Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.B.Thị trường giao ngay và thị trường có kỳ hạn.C.Thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu.D.Cả 3 đáp án.=> Đáp án ACâu 3: Thế nào là thị trường sơ cấp?A.Là thị trường diễn ra các hoạt động giao dịch các chứng khoán mới phát hành lần đầu.B.Là thị trường thực hiện giao dịch phát hành mua bán các loại trái phiếu.C.Là thị trường diễn ra hoạt động mua bán lại các công cụ tài chính.D.Cả 3 đều sai. => Đáp án ACâu 4: Đâu là chức năng cơ bản và chủ yếu nhất của TTTC?A. Tạo tính thanh khoản cho các tài sản tài chính.B.Cung cấp thông tin của các tài sản tài chính.C.Dẫn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.D.Hình thành giá cả của tài sản kinh tế.=> Đáp án CCâu 5: Vai trò của TTTC?A.Tập trung huy động vốn trong nền kinh tế. Câu 1: Mục đích chủ thể tham gia TTTC? A Tiêu dùng trực tiếp hàng hóa dịch vụ B Thu lợi nhuận tránh rủi ro C Huy động vốn D Cả đáp án => Đáp án B Câu 2: Căn vào thời hạn thu hồi vốn đầu tư người ta chia TTTC thành? A Thị trường tiền tệ thị trường vốn B Thị trường giao thị trường có kỳ hạn C Thị trường trái phiếu thị trường cổ phiếu D Cả đáp án => Đáp án A Câu 3: Thế thị trường sơ cấp? A Là thị trường diễn hoạt động giao dịch chứng khoán phát hành lần đầu B Là thị trường thực giao dịch phát hành mua bán loại trái phiếu C Là thị trường diễn hoạt động mua bán lại cơng cụ tài D Cả sai => Đáp án A Câu 4: Đâu chức chủ yếu TTTC? A Tạo tính khoản cho tài sản tài B Cung cấp thông tin tài sản tài C Dẫn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế D Hình thành giá tài sản kinh tế => Đáp án C Câu 5: Vai trò TTTC? A Tập trung huy động vốn kinh tế B Điều tiết nguồn vốn kinh tế C Cả sai D Cả A B => Đáp án D Câu 6: Các dòng chảy tài từ người cung vốn sang người cầu vốn TTTC tuân theo quy luật? A Quy luật tối đa hóa lợi nhuận B Quy luật cung cầu vốn thị trường C Cả đáp án D Cả sai => Đáp án C Câu 7: Điều kiện để TTTC hoạt động có hiệu quả? A Cung cấp đẩy đủ sác, kịp thời thông tin chủ thể tham gia B Cung cấp đầy đủ vốn C Có sức mua ổn định D Cả đáp án => Đáp án A Câu 8: TTTC gì? A Là nơi diễn q trình phát hành, giao dịch cơng cụ tài B Là thị trường thực việc chuyển giao nguồn vốn từ người cung sang người cầu vốn C Là nơi cung ứng vốn đầu tư chung dài cho kinh tế D Là nơi diễn hoạt động mua bán trái phiếu => Đáp án B Câu 9: Người cung vốn trực tiếp chuyển vốn cho chủ thể cầu vốn cách nào? A Trả tiền mặt B Gửi qua ngân hàng C Mua cơng cụ tài D Cả đáp án => Đáp án C Câu 10: Đâu chức TTTC? A Tạo tính khoản cho tài sản tài B Điều tiết vĩ mơ nhà nước C Dẫn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu D Cung cấp thơng tin, hình thành giá tài sản tài => Đáp án B Câu 11: Đâu hàng hóa TTTC? A Tiền B Trái phiếu C Vốn D Thương phiếu => Đáp án C Câu 12: Vai trò thị trường tài là\ A B C D Tập trung, huy động vốn kinh tế Điều hòa nguồn vốn kinh tế Là mơi trường giúp Chính phủ thực sách kinh tế vĩ mơ Tất đáp án => Đáp án D Câu 13: Chức sau chức thị trường tài A B C D Giao dịch, mua bán loại tiền cơng cụ tài Đánh giá giá trị doanh nghiệp đánh giá kinh tế Cung cấp khả khoản cho tài sản tài Dẫn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu => Đáp án A Câu 14: Trong kinh tế thị trường, hàng hóa thị trường tài A B C D Lãi suất Lợi tức Tiền Vốn => Đáp án D Câu 15: Căn theo hình thức huy động vốn, thị trường tài gồm A B C D Thị trường cấp thị trường cấp Thị trường nợ thị trường vốn cổ phần Thị trường tiền tệ thị trường vốn Tất sai => Đáp án B Câu 16: Thị trường tiền tệ A Là nơi diễn trình phát hành, giao dịch, mua bán loại tiền công cụ TC ngắn hạn B Là nơi diễn trình giao dịch, phát hành, mua bán, chuyển nhượng công cụ TC dài hạn C Là nơi cung ứng tiền đầu tư trung dài hạn cho kinh tế D Hoạt động diễn phạm vi rộng, bao quát thị trường tài => Đáp án A Câu 17: Các công cụ thị trường tiền tệ: A B C D Thời gian đáo hạn vòng năm Có tính khoản cao, độ rủi ro thấp Cả A B A đúng, B sai => Đáp án C Câu 18: Công cụ sau công cụ thị trường tiền tệ? A B C D Chứng tiền gửi ngân hàng Chứng quỹ Các hợp đồng mua lại Giấy chấp nhận toán ngân hàng => Đáp án B Câu 19: Công cụ sau có tính lỏng độ an tồn cao nhất? A B C D Chứng tiền gửi ngân hàng Thương phiếu Tín phiếu kho bạc Hợp đồng mua lại => Đáp án C Câu 20: Tín phiếu kho bạc có thời hạn A B C D Dưới tháng Dưới năm Dưới 1,5 năm Dưới năm => Đáp án B Câu 21: Thị trường vốn thực tế hiểu A Thị trường chứng khoán B Tất nơi diễn hoạt động mua bán vốn với thời hạn năm C Thị trường mở D Thị trường tín dụng trung, dài hạn thị trường chứng khoán => Đáp án B Câu 22: Căn sử dụng để phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ A B C D Các chủ thể tham gia lãi suất Thời hạn chuyển giao vốn Thời hạn, phương thứ chuyển giao vốn chủ thể tham gia Thời hạn chuyển giao vốn mức độ rủi ro => Đáp án B (Thời hạn chuyển giao vốn thị trường tiền tệ ngắn hạn, thị trường vốn dài hạn) Câu 23: Trong nhận định sau, nhận định sai thị trường chứng khoán thứ cấp? A ThỊ trường thứ cấp tạo cho người đầu tư hội cấu lại danh mục đầu tư B Thị trường thứ cấp tạo tính khoản cho cổ phiếu lưu hành C Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán hội để rút vốn đầu tư họ D Thị trường thứ cấp nơi giao dịch chứng khoán phẩm chất => Đáp án D Câu 24: Loại hình doanh nghiệp sau phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn? A B C D Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân => Đáp án B Câu 25: Những tính chất sau tính chất trái phiếu? A B C D Khoản vay tổ chức phát hành, phát hành để tăng vốn hoạt động Là loại chứng khoán phát sinh Phát hành để tăng vốn hoạt động Phát hành để tăng vốn điều lệ => Đáp án A Câu 26: Một doanh nghiệp hợp tác với cơng ty chứng khốn để phát hành đợt trái phiếu tham gia vào giao dịch thị trường ……, thị trường…… A B C D Thứ cấp, tiền tệ Thứ cấp, vốn Sơ cấp, tiền tệ Sơ cấp, vốn => Đáp án D Câu 27: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp; cổ đông A B C D Mất toàn số tiền đầu tư Được ưu tiên trả lại cổ phần góp trước Là chủ nợ chung Là người cuối toán => Đáp án D Câu 28: Thị trường thứ cấp A B C D Nơi mua bán loại chứng khoán chất lượng Nơi mua bán chứng khoán phát hành Thị trường chứng khoán phát triển Nơi doanh nghiệp huy động vốn trung dài hạn thong qua việc phát hành cổ phiếu trái phiếu => Đáp án B Câu 29: Thị trường chứng khoán phận A B C D Thị trường mở Thị trường liên ngân hàng Thị trường vốn Thị trường tín dụng => Đáp án C Câu 30: Nhân tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu doanh nghiệp thị trường A B C D Lãi suất thị trường Lạm phát dự tính Kết kinh doanh doanh nghiệp Cả A B => Đáp án D Câu 31: Với tư cách nhà đầu tư chứng khoán ngại rủi ro, bạn lựa chọn phương án sau đây? A B C D Đầu tư chứng khốn thơng qua thị trường phi tập trung Đầu tư vào chứng khốn cơng ty niêm yết Sở giao dịch Giao dịch trực tiếp với người bán cổ phiếu công ty Cả ba cách thức rủi ro => Đáp án B Câu 32: Một trái phiếu năm ngân hàng ABC phát hành tháng 3/2006 phát hành A B C D Thị trường tiền tệ sơ cấp Thị trường vốn sơ cấp Thị trường tiền tệ thứ cấp Thị trường vốn thứ cấp => Đáp án D Câu 33: Những công cụ sau thường sử dụng vào việc điều hành sách tiền tệ quốc gia? A Dự trữ bắt buộc B Tỉ giá hối đoái C Nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất bắt buộc, lãi suất chiết khấu D Lãi suất chiết khấu => Đáp án C Câu 34: Thị trường OTC A Là thị trường vơ hình, hoạt động diễn suốt ngày đêm khắp nơi B Là sở giao dịch thứ hai nước có thị trường chứng khốn phát triển C Là thị trường giao dịch loại cổ phiếu doanh nghiệp vừa nhỏ D Là thị trường tự doanh công ty chứng khoán thành viên => Đáp án A Câu 35: Mức độ an tồn cơng cụ tài xếp theo thứ tự giảm dần A Ngân phiếu, tín phiếu kho bạc, cổ phiếu, chứng tiền gửi B Ngân phiếu, tín phiếu kho bạc, chứng tiền gửi, cổ phiếu C Tín phiếu kho bạc, ngân phiếu, chứng tiền gửi, cổ phiếu D Tín phiếu kho bạc, ngân phiếu, cổ phiếu, chứng tiền gửi => Đáp án B Câu 36: Các công cụ tài bao gồm A Cổ phiếu ưu đãi phiếu nợ chuyển đổi B Thương phiếu bảo lãnh ngân hàng C Các loại giấy tờ có giá mua bán thị trường tài D Các phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt => Đáp án B Câu 37: Hoạt động huy động vốn cho vay ngắn hạn tổ chức tín dụng thị trường nào? A Thị trường ngoại hối B Thị trường giao dịch giấy tờ có giá ngắn hạn C Thị trường chứng khoán ngắn hạn D Thị trường tín dụng ngắn hạn => Đáp án D Câu 38: Chức thị trường tài là? A Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư B Tổ chức hoạt động tài C Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá hoạt động sản phẩm D Đáp ứng nhu cầu vay cho vay chủ thể khác kinh tế => Đáp án A Câu 39: Thị trường tiền tệ bao gồm: A Thị trường liên ngân hàng B Thị trường hối đoái C Thị trường vốn ngắn hạn D Cả đáp án => Đáp án D Câu 40: Đâu đặc điểm thị trường tiền tệ? A Không bị quy định, không bị giám sát quan tổ chức B Khơng có tính tồn cầu hóa C Thời gian đáo hạn 12 tháng D Tất sai => Đáp án A Câu 41: Trên thị trường tiền tệ, người ta mua bán A Các loại cổ phiếu B Trái phiếu kho bạc C Tín phiếu kho bạc D Cả A, B C => Đáp án C Câu 42: Công cụ cơng cụ thị trường tiền tệ A Tín phiếu kho bạc B Công trái địa phương C Hối phiếu D Trái phiếu phát hành => Đáp án D Câu 43: Căn sử dụng để phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ A Thời gian chuyển giao vốn mức độ rủi ro B Thời gian, phương thức chuyển giao vốn chủ thể tham gia C Cơng cụ tài đc sử dụng lãi suất D Các chủ thể tham gia lãi suất E Thời hạn chuyển giao vốn => Đáp án E Câu 44: Mối quan hệ thị trường tiền tệ thị trường ngoại hối biểu qua yếu tố A Lợi tức B Lãi suất C Thu nhập D Tất sai => Đáp án B Câu 45: Chức thị trường tiền tệ A Mua bán ngoại tệ B Làm tăng dự trữ ngoại tệ C Ổn định điều hòa lưu thông tiền tệ D Tất => Đáp án D Câu 46: Công cụ giao dịch thị trường tiền tệ A Tín phiếu B Giấy chấp nhận tốn C Chứng tiền gửi chuyển nhượng D Tất => Đáp án D Câu 47: Tín phiếu kho bạc có thời hạn toán A Dưới tháng B Dưới năm C Dưới 1,5 năm D Dưới năm => Đáp án B Câu 48: Các công cụ thị trường tiền tệ : A Thời gian đáo hạn vòng năm B có tính khoản cao, đọ rủi ro thấp C Cả A B D A đúng, B sai => Đáp án A Câu 49: Thị trường vốn thị trường: A B C D Các cơng cụ tài ngắn hạn Các cơng cụ tài trung dài hạn Kỳ phiếu Tiền tệ => Đáp án B Câu 50: Thị trường chứng khoán phận của: A B C D Thị trường tín dụng Thị trường vốn Thị trường mở Thị trường liên ngân hàng => Đáp án B Câu 51: Doanh nghiệp phép sử dụng tối đa vốn để đầu tư vào thị trường chứng khoán: A B C D 25% 35% 30% 50% => Đáp án C Câu 52: Cơng ty chứng khốn muốn thực nghiệp vụ mơi giới chứng khốn vốn pháp định tối thiểu bao nhiêu? A 25 tỷ B 50 tỷ C 75 tỷ D 100 tỷ => Đáp án A Câu 53: Theo pháp luật Việt Nam, tổ chức phép phát hành cổ phiếu A B C D Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp nhà nước thực cổ phần hóa Cơng ty cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa Cơng ty cổ phần => Đáp án D Câu 54: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng A B C D Nợ công ty Tài sản công ty Vốn cổ phần công ty Cả b c => Đáp án D Câu 55: Cổ phiếu thường cơng ty có đặc trưng là: A B C D Người sở hữu khơng có quyền biểu Có thu nhập phụ thuộc vào kết kinh doanh cơng ty Có cổ tức cổ tức cố định Người sở hữu quyền trực tiếp tham gia điều hành hoạt động công ty => Đáp án B Câu 56: Cơng cụ tài sau khơng lưu thông thị trường vốn? A B C D Trái phiếu trung dài hạn Cổ phiếu phổ thông Trái phiếu cơng trình Hối phiếu thương mại => Đáp án D Câu 57: Công cụ vốn mang lại cho người sở hữu A Quyền đòi nợ với cơng ty phát hành B Quyền rút vốn trực tiếp từ tổ chức phát hành C Những khoản thu nhập ấn định trước không phụ thuộc vào kết hoạt động tổ chức phát hành D Những khoản thu nhập phụ thuộc vào lợi nhuận tổ chức phát hành => Đáp án D Câu 58: Cơng ty tài khơng thể huy động vốn hình thức A B C D Phát hành cổ phiếu Phát hành trái phiếu dài hạn Nhận tiền gửi có kì hạn năm Nhận tiền gửi có kì hạn từ năm trở lên => Đáp án C Câu 59: Nhà nước chi trả trái phiếu phủ thuộc khoản chi sau A B C D Chi thường xuyên Chi phát triển văn hóa xã hội Chi đầu tư phát triển kinh tế Chi không thường xuyên => Đáp án C Câu 60: Các công cụ tài lưu thơng thị trường tiền tệ A B C D Trái phiếu phủ Trái phiếu cơng ty Trái phiếu kho bạc ngắn hạn Trái phiếu kho bạc dài hạn => Đáp án A ... A Câu 14: Trong kinh tế thị trường, hàng hóa thị trường tài A B C D Lãi suất Lợi tức Tiền Vốn => Đáp án D Câu 15: Căn theo hình thức huy động vốn, thị trường tài gồm A B C D Thị trường cấp thị. .. B Câu 29: Thị trường chứng khoán phận A B C D Thị trường mở Thị trường liên ngân hàng Thị trường vốn Thị trường tín dụng => Đáp án C Câu 30: Nhân tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu doanh nghiệp thị. .. công cụ tài ngắn hạn Các cơng cụ tài trung dài hạn Kỳ phiếu Tiền tệ => Đáp án B Câu 50: Thị trường chứng khoán phận của: A B C D Thị trường tín dụng Thị trường vốn Thị trường mở Thị trường liên
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 10: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 10: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay