ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mới các môn học

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 21:05

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) VÀO PHÂN MÔN TẬP ĐỌC PHẦN LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) VÀO PHÂN MÔN TẬP ĐỌC 1/ Cấu trúc học tập đọc ứng dụng phương pháp dạy học theo hình VNEN - Về nội dung :Giữ nguyên mục đích, yêu cầu theo chuẩn kiến thức kĩ tiểu học hành ; Giữ nguyên qui trình thời gian dạy học phân mơn tập đọc hành ; Sử dụng phân phối chương trình sách giáo khoa hành để giảng dạy ; Về đánh giá, chấm điểm học sinh theo thông tư 32 Bộ giáo dục - Về phương pháp :Chuyển hoạt động dạy học phân môn tập đọc truyền thốnghiện thầy chủ động hướng dẫn học sinh tìm tri thức sang học sinh học tập hợp tác thông qua tương tác thành viên nhóm học tập, học sinh hồn tồn chủ động để khám phá tìm tri thức Học sinh tự đánh giá thân mình, bạn bè đánh giá thơng qua hoạt động nhóm - Về hình thức :Phối hợp qui trình tiết dạy phân mơn tập đọc với Tiến trình 10 bước học tập qui trình bước lên lớp hình VNEN Tức theo qui trình tiết dạy phân môn tập đọc giáo viên lồng ghép, thay đổi số số hình thức lên lớp mà giáo viên mang tính chủ đạo sang hoạt động học sinh chủ động học tập Cụ thể lồng ghép theo qui trình sau : Qui trình dạy mơn tập đọc Qui trình dạy mơn tập đọc có ứng dụng phương pháp VNEN Kiểm tra cũ Kiểm tra cũ -Giáo viên kiểm tra 2, học sinh -Giáo viên chia lớp thành 3-4 nhóm, yêu cầu đọc thành tiếng đọc thuộc lòng nhóm trưởng kiểm tra 2, học sinh đọc thành đoạn – tập đọc trước tiếng đọc thuộc lòng đoạn – giáo viên đặt câu hỏi cho học tập đọc trước Nhóm trưởng đặt câu hỏi sinh trả lời nội dung đoạn đọc theo sánh giáo khoa ứng với nội dung đoạn bạn đọc -Nhóm nhận xét -Các nhóm trưởng báo cáo kết hoạt động cũ cho giáo viên -Giáo viên nhận xét chung Bài mới: Bài mới: - Giáo viên giới thiệu Giáo viên ghi tựa - Giáo viên giới thiệu Giáo viên -Học sinh ghi tựa ghi tựa -Giáo viên đưa yêu cầu cần đạt học, học sinh đọc a Hoạt động 1: Luyện đọc a Hoạt động 1: Luyện đọc + Giáo viên học sinh khá, giỏi + Học sinh khá, giỏi đọc toàn đọc toàn - Lớp đọc thầm chia đoạn (nếu nội dung có phân đoạn rành mạch) lớp 4, - Lớp đọc thầm chia đoạn (nếu nội dung có phân đoạn rành mạch) lơp 4, + Giáo viên chia đoạn cho học sinh đọc + Học sinh tự chia doạn, giáo viên nhận xét * Đọc vòng 1: Luyện phát âm (Lớp 2, đọc câu, lớp 4, đọc * Đọc vòng 1: Luyện phát âm (Lớp 2, đoạn.) đọc câu, lớp 4, đọc đoạn.) - Giáo viên định học sinh đọc nối tiếp đoạn -Từng nhóm học sinh đọc nối tiếp đoạn điều hành nhóm trưởng -Học sinh phát từ khó đọc giúp đỡ bạn đọc cho -Học sinh báo cáo cho giáo viên từ khó đọc mà em chưa đọc -Qua cáo cáo em giáo viênghi lại -Giáo viên ghi lại từ học sinh từ học sinh phát âm sai phổ biến lên bảng phần luyện đọc đúng, gạch điểm sai từ phát âm sai phổ biến lên bảng phần luyện đọc đúng, luyện cho học ngữ hướng dẫn cho lớp cách đọc sinh cách phát âm, đọc *Đọc vòng : Luyện ngắt nghỉ *Đọc vòng : Luyện ngắt nghỉ câu dài kết câu dài kết hợp giải nghĩa từ hợp giải nghĩa từ (Lớp 2, đọc câu, lớp 4, đọc (Lớp 2, đọc câu, lớp 4, đọc đoạn.) đoạn.) -Luyện ngắt nghỉ đúng: + Giáo viên định học sinh đọc -Luyện ngắt nghỉ đúng: nối tiếp đoạn bài, giáo viên +Từng nhóm học sinh đọc nối tiếp lần lắng nghe phát điểm sai đoạn điều hành nhóm học sinh trưởng (Lưu ý bạn lần 01 chưa đọc).Trong đọc, nhóm cần phát câu dài khó đọc Báo cáo cho giáo viên câu dài khơng có dấu câu khó ngắt nghỉ mà em phát -Giáo viên đưa câu dài (đặc biệt câu mà việc ngắt nghỉ không dựa vào dấu câu mà ngắt theo cụm từ rõ nghĩa), đọc mẫu, học sinh nghe giáo viên đọc phát chỗ cần ngắt nghỉ -Hướng dẫn giải nghĩa từ bao gồm từ ngữ phần giải, từ khó hiểu, từ trọng tâm, từ chủ đề,…(Một số từ ngữ cần phải gắn với ngữ cảnh giải nghĩa đem xuống -Học sinh đọc từ giải, Giáo viên phần tìm hiểu để giải nghĩa) hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa từ * Đọc vòng 3: Đối với lớp 2, giáo viên chia đoạn Học sinh đọc nối * Đọc vòng 3: Đối với lớp 2, học sinh chia tiếp đoạn đoạn Học sinh đọc nối tiếp đoạn -Học sinh đọc theo cặp sau gọi 1-2 nhóm đọc với mục đích kiểm tra kết đọc nhóm Yêu cầu học sinh nhận xét đọc bạn b Hoạt động : Tìm hiểu -Học sinh đọc theo nhóm đơi sau gọi 1-2 nhóm đọc với mục đích kiểm tra kết đọc nhóm Yêu cầu học sinh nhận xét đọc bạn b Hoạt động : Tìm hiểu -Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm -Học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung hiểu thơng qua luyện đọc học thông qua câu hỏi giáo viên đưa hiểu : (đọc thầm, đọc lướt) trả lời ra.Học sinh đọc thầm, đọc lướt để trả lời câu hỏi câu hỏi sánh giáo khoa theo mà giáo viên đưa hình thức thích hợp (cá nhân, -Các nhóm báo cáo kết nhóm nhỏ) -Ghi bảng từ ngữ hình ảnh chi tiết bật cẩn nhớ đọan văn, khổ thơ -Giáo viên sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý ghi bảng từ ngữ hình ảnh chi tiết bật cẩn nhớ đọan văn, khổ thơ - Học sinh nêu nội dung bài– giáo -Gợi ý để học sinh nêu nội dung (2-3 em nêu) – giáo viên kết luận ghi bảng, 1; học sinh nhắc lại viên kết luận ghi bảng, 1; học sinh nhắc lại c Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm(đối với văn nghệ thuật), luyện đọc lại (đối với văn c Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm(đối với văn nghệ thuật), phi nghệ thuật) luyện đọc lại (đối với văn phi nghệ thuật) *Giáo viên hướng dẫn chung tồn *Thơng qua tìm hiểu nội dung học sinh tìm giọng đọc, cách nhấn giọng, giọng đọc chung tồn (Hào hứng, sơi nỗi, cao độ, trường độ nhẹ nhàng… Những từ ngữ cần nhấn giọng (cao độ, trường độ ) * Luyện đọc diễn cảm đoạn : Lớp 2, luyện đọc Lớp 4, luyện * Luyện đọc diễn cảm đoạn : Lớp 2, luyện đọc đọc diễn cảm Lớp 4, luyện đọc diễn cảm +Giáo viên giới thiệu đoạn cần luyện đọc, đưa lên bảng +Giáo viên giới thiệu đoạn cần luyện đọc, đưa +Giáo viên đưa từ cần lên bảng nhấn giọng, gạch chân từ bảng +Giáo viên đọc mẫu, học sinh lắng nghe +Giáo viên đọc mẫu đoạn - 2,3 học nêu giọng đọc đoạn, từ cần nhấn sinh đọc lại giọng, giáo viên gạch chân từ bảng + 2, học sinh đọc lại -Luyện đọc nhóm -Luyện đọc nhóm -Thi đọc diễn cảm HD học sinh nhận xét, giáo viên chấm điểm khuyến khích -Thi đọc diễn cảm HD học sinh nhận xét, giáo viên chấm điểm khuyến khích -Đối với tập đọc có u cầu học thuộc lòng, sau hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm, giáo viên dành thời gian thích hợp cho học sinh tự học (thuộc đoạn bài) Gọi học sinh đọc đạt mức yêu cầu tối thiểu, sau gọi học sinh giỏi đọc mức cao 3.Củng cố dặn dò -Đối với tập đọc có u cầu học thuộc lòng, sau hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm, giáo viên dành thời gian thích hợp cho học sinh tự học (thuộc đoạn bài) Gọi học sinh đọc đạt mức yêu cầu tối thiểu, sau gọi học sinh giỏi đọc mức cao 3.Củng cố dặn dò - Giáo viên đặt câu hỏi nội dung - Giáo viên đặt câu hỏi nội dung tập đọc tập đọc học sinh trả lời (1,2 học sinh trả lời (1,2 câu) câu) -Giáo viên nhận xét tiết học -Học sinh nhận xét tiết học, giáo viên bổ sung -Dặn dò yêu cầu luyện tập chuẩn bị sau -Dặn dò yêu cầu luyện tập chuẩn bị sau 2/ Phương pháp dạy học phân mơn tập đọc theo hình VNEN a)Kiểm tra cũ - Giáo viên chia lớp thành 3-4 nhóm yêu cầu nhóm trưởng hướng dẫn bạn kiểm tra 2, bạn nhóm (tùy dài ngắn, dễ đọc hay khó đọc) Nội dung đọc thành tiếng đọc thuộc lòng (đoạn – bài) tập đọc trước Khi bạn đọc bài, bạn lại lắng nghe nhận xét nội dung sau : Phầnđọc : Xem bạn đọc to, rõ ràng tiếng, đọc có trơi chảy hay khơng? Ngắt nghỉ dấu phẩy, dấu chấm, câu dài khơng? Có sai tiếng không? Phần đọc diễn cảm : Đã thể giọng đọc theo yêu cầu chưa Các từ cần nhấn giọng bạn có nhấn giọng tốt khơng? - Sau bạn đọc xong nhóm trưởng đưa câu hỏi để hỏi bạn? Về phần câu hỏi dựa vào câu hỏi hôm trước em thảo luận nhóm trưởng hỏi lại bạn Lưu ý : Các em kiểm tra phải tự nhận xét VD : Bạn thấy bạn đọc trơi chảy, sai từ … Câu hỏi trả lời tốt Tiếp đến nhóm nhận xét chấm điểm cho bạn - Các nhóm trưởng báo cáo kết hoạt động kiểm tra cũ cho giáo viên, điểm số mà em tự chấm - Trong em tự kiểm tra cũ giáo viên đến nhóm để lắng nghe nhóm kiểm tra Giáo viên quan sát dựa vào đánh giá học sinh đưa nhận xét phần cũ b) Bài : - Phần giới thiệu, ghi tựa giáo viên thực bình thường phương pháp cũ Giới thiệu cần ngắn gây hứng thú cho học sinh tiếp xúc với văn đọc Riêng tập đọc đầu tuần thuộc chủ điểm mới, giáo viên giới thiệu vài nét nội dung chủ điểm học - Học sinh ghi tựa Giáo viên đưa yêu cầu cần đạt học, học sinh đọc yêu cầu (Bước thực theo phương pháp VNEN) nhằm cho học sinh nắm bắt sơ lược mục đích, yêu cầu mà họchọc sinh cần tìm hiểu Yêu cầu học giáo viên đưa yêu cầu học chuẩn kiến thức kĩ b.1.Hoạt động 1: Luyện đọc - Học sinh khá, giỏi đọc toàn Thông thường bước giáo viên đọc, chuyển cho học sinh đọc tốt đọc Muốn giáo viên phải chọn bồi dưỡng cho em đọc thật tốt có giọng diễn cảm để đọc mẫu cho lớp - Học sinh chia đoạn lớp 4, * Đọc vòng tích hợp với luyện đọc từ khó (luyện phát âm) - Lớp chia thành nhóm nhóm trưởng điều khiển phân cơng bạn trọng nhóm đọc Từng nhóm học sinh đọc nối tiếp đoạn điều hành nhóm trưởng Khi đọc xong lượt em tự nhận xét cách đọc bạn theo yêu cầu đọc Phát từ bạn đọc sai yêu cầu bạn đọc lại cho Trong lúc học sinh đọc, giáo viên quan sát đến nhóm lắng nghe điểm em đọc chưa đúng, từ em sai nhiều để lát hướng dẫn em cách phát âm - Học sinh báo cáo cho giáo viên kết đọc nhóm Những từ khó đọc nhóm Giáo viên ghi lại từ học sinh phát âm sai phổ biến lên bảng phần luyện đọc đúng, gạch điểm sai từ ngữ hướng dẫn cho lớp cách đọc (bước thực hiên theo cách thông thường) Trước thực đọc nối tiếp lần 1: Giáo viên cần đưa yêu cầu cụ thể cho nhóm Ví dụ : Để luyện đọc cô yêu cầu em phải đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ dấu chấm, dấu phẩy Khi bạn đọc em khác lắng nghe nhận xét bạn đọc yêu cầu chưa Tìm xem từ khó đọc giúp bạn đọc * Đọc vòng : Luyện ngắt nghỉ câu dài kết hợp giải nghĩa từ giải - Luyện ngắt, nghỉ : - Từng nhóm học sinh đọc nối tiếp lần đoạn điều hành nhóm trưởng (Những bạn lần chưa đọc lần đọc) Giáo viên lưu ý học sinh đọc yêu cầu lần đọc ý từ khó vừa hướng dẫn đọc Trong đọc nhóm tiếp tục giúp đỡ bạn đọc đúng, phát câu dài khó đọc có bài, đặc biệt câu mà việc ngắt nghỉ không dựa vào dấu câu mà ngắt theo cụm từ rõ nghĩa - Các nhóm báo cáo tình hình đọc nhóm Nêu câu dài nhóm thấy khó xác định chỗ ngắt nghỉ cho giáo viên - Giáo viên đưa câu dài, đọc mẫu, học sinh nghe giáo viên đọc phát chỗ cần ngắt nghỉ, từ ngữ cô nhấn giọng Giáo viên gạch chéo sau tiếng cần ngắt nghỉ Gạch chân từ cần nhấn giọng Học sinh luyện đọc câu dài - Giáo viên cho học sinh đọc từ giải sách giáo khoa (nếu có) Hướng dẫn giải nghĩa từ bao gồm từ ngữ phần giải, từ khó hiểu, từ trọng tâm, từ chủ đề,…(Một số từ ngữ cần phải gắn với ngữ cảnh giải nghĩa đem xuống phần tìm hiểu để giải nghĩa) Đối với từ khó hiểu giáo viên cần cho học sinh giải nghĩa sau giáo viên bổ sung * Đọc vòng : (Đối với lớp 2, học sinh chia đoạn) Học sinh đọc nối tiếp đoạn Giáo viên tiếp tục cho luyện đọc lần với hình thức luyện theo cặp đơi nhóm (Chú ý yêu cầu đọc lần kết hợp đọc câu dài cô vừa hướng dẫn) Sau gọi 1-2 nhóm đọc với mục đích kiểm tra kết đọc nhóm u cầu học sinh nhận xét đọc bạn b.2 Hoạt động : Tìm hiểu - Học sinh tự tìm hiểu nội dung học thơng qua câu hỏi giáo viên đưa Thông qua đọc (đọc thầm, đọc lướt) để trả lời câu hỏi sánh giáo khoa theo hình thức thảo luận nhóm - Các nhóm báo cáo kết - Giáo viên sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý ghi bảng từ ngữ hình ảnh chi tiết bật cẩn nhớ đọan văn, khổ thơ Khi giao nhiệm vụ thảo luận tìm hiểu nội dung tập đọc Giáo tiến hành nhiều hình thức : Có thể nêu miệng câu hỏi ghi câu hỏi bảng phụ giao nhiệm vụ thông qua phiếu thảo luận Đối với câu hỏi sách giáo khó dễ giáo viên u cầu nhóm giở sách giáo khoa thảo luận câu hỏi Đâói với câu hỏi khó mà giáo viên cần chình sửa cho học sinh dễ làm giáo viên nên in tành phiếu học tập phát cho nhóm Đặc biệt nội dung thảo luận kiến thức chốt lại thảo luận rút nội dung, ý nghĩa Tập đọc thiết phải dùng phiếu Vì kiến thức chốt lại kiến thức yêu cầu ghi nhớ nên dùng phiếu thảo luận ghi kết thảo luận vào phiếu em ghi nhớ lâu Đối với ứng dụng việc học theo phương pháp VNEN khơng cần học sinh phải suy luận nhiều Không cần em phải biết nhiều kiến thức mà chủ yếu kĩ để em tự tìm kiến thức Do để nhóm thảo luận tìm hiểu nội dung tốt giáo viên không nên đưa câu hỏi khó Nếu có câu khó giáo viên sửa lại thành câu dễ trả lời hơn, đổi thành câu hỏi dạng trắc nghiệm để học sinh trả lời;VD: Trong tiết tập đọc lớp “Lớp học đường” ta thay đổi câu hỏi “Tìm chi tiết cho thấy Rê- mi cậu bé hiếu học?” Bằng câu hỏi dạng trắc nghiệm sau: “Các em chọn đáp án a , b, c với câu hỏi sau: Chi tiết cho thấy Rê-mi cậu bé hiếu học là: a Lúc Rê-mi đầy miếng gỗ không thuộc tất chữ b Rê-mi không dám nhãng phút c Cả hai ý Hoặc câu hỏi: “Trong câu văn tác giả dùng biện pháp tu từ gì?” Thành câu:“Trong câu văn tác giả dùng biện pháp tu từ sau đây: Nhân hóa hay so sánh?” Với việc đổi câu hỏi việc học sinh tự học theo nhóm có kết hơn.Và không nhiều thời gian b.3 Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm(đối với văn nghệ thuật), luyện đọc lại (đối với văn phi nghệ thuật) Sau tìm hiểu (học sinh hiểu nội dung học giáo viên cho học sinh xác định giọng đọc bài) Cụ thể: - Gọi học sinh giỏi đọc nối tiếp, lớp nhận xét để tìm giọng đọc hay - Giáo viên gợi ý để học sinh : + Xác định giọng đọc + Tìm số từ ngữ cần nhấn giọng để biểu đạt cảm xúc cụ thể - Giáo viên kết luận chung cách đọc: (VD: Toàn đọc với giọng nào? Cần nhấn giọng từ ngữ gợi tả gì? ) * Luyện đọc diễn cảm đoạn : + Cho học sinh chọn đoạn văn hay cần đọc diễn cảm Giáo viên đọc mẫu yêu cầu học sinh nghe xác đinh giọng đọc đoạn cô Những từ ngữ cần nhấn giọng + Yêu cầu học sinh nhắc lại từ cần nhấn giọng, giáo viên gạch chân từ bảng + 2, học sinh đọc lại đoạn - Luyện đọc nhóm : Nhóm trưởng tiếp tục điều khiển nhóm đọc - Thi đọc diễn cảm Đại diện nhóm đọc, học sinh nhận xét, giáo viên chấm điểm khuyến khích Đối với tập đọc có u cầu học thuộc lòng, sau hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm, giáo viên dành thời gian thích hợp cho học sinh tự học (thuộc đoạn bài) Gọi học sinh đọc đạt mức yêu cầu tối thiểu, sau gọi học sinh giỏi đọc mức cao c) Củng cố dặn dò - Giáo viên đặt câu hỏi nội dung tập đọc học sinh trả lời (1,2 câu) - Học sinh nhận xét tiết học theo mục đích yêu cầu mà giáo viên đưa đầu tiết học - Giáo viên nhận xét, dặn dò yêu cầu luyện tập chuẩn bị sau Nguyễn Hồng Hà  ... chủ điểm mới, giáo viên giới thiệu vài nét nội dung chủ điểm học - Học sinh ghi tựa Giáo viên đưa yêu cầu cần đạt học, học sinh đọc yêu cầu (Bước thực theo phương pháp VNEN) nhằm cho học sinh... dùng phiếu thảo luận ghi kết thảo luận vào phiếu em ghi nhớ lâu Đối với ứng dụng việc học theo phương pháp VNEN khơng cần học sinh phải suy luận nhiều Không cần em phải biết nhiều kiến thức mà... yêu cầu luyện tập chuẩn bị sau -Dặn dò yêu cầu luyện tập chuẩn bị sau 2/ Phương pháp dạy học phân mơn tập đọc theo mơ hình VNEN a)Kiểm tra cũ - Giáo viên chia lớp thành 3-4 nhóm yêu cầu nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mới các môn học, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mới các môn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay