CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ)

77 72 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 20:54

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ).Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆChương 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCChương 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPChương 5: BẢO HIỂM Chương 6: TÍN DỤNGChương 7: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHChương 8: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIANChương 9: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGChương 10: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ TÀI CHÍNH Bộ mơn tài doanh nghiệp NHẬP MƠN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Cấu trúc tín (36,9) Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ TÀI CHÍNH NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ TIỀN TỆ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TÍN DỤNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) TS Vũ Xn Dũng (2012), Giáo trình Nhập mơn tài tiền tệ, Nhà xuất Thống kê (2) PGS.TS Phạm Ngọc Dũng; PGS.TS Đinh Xuân Hạng (2011), Giáo trình tài - tiền tệ, Nhà xuất Tài (3) PGS.TS Sử Đình Thành; TS.Vũ Thị Minh Hằng (2006), Giáo trình NHập mơn tài tiền tệNXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (4) TS Nguyễn Thị Phương Liên; TS Nguyễn Văn Thanh; PGS.TS Đinh Văn Sơn (2005), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê (5) PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2008), Giáo trình Tài chính- tiền tệ- ngân hàng, Nhà xuất thống kê (6) Frederic S Mishkin (2004), The economic of money, Banking & Financial markets,, Addison Wesley (7) Martin Shubik (2004), The Theory of Money and Financial Institutions, The MIT Press (8) David S.Kidwell; David W.Blackwell; David A.Whidbee; Richard L.Peterson (2006), Financial institutions, markets, and money, Jonh Wiley & Sons Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp NỘI DUNG CHÍNH 1.1 Lịch sử đời phát triển tài (TC) 1.2 Bản chất TC 1.3 Chức TC 1.4 Hệ thống TC 1.5 Chính sách TC quốc gia Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 1.1 Lịch sử đời phát triển TC 1.1.1 Tiền đề khách quan định đời phát triển TC a Sự đời, tồn phát triển sản xuất hàng hóa tiền tệ (TT) b Sự đời, tồn phát triển Nhà nước 1.1 Lịch sử đời phát triển TC (tiếp) 1.1.2 Khái niệm tài Là hệ thống quan hệ kinh tế hình thái giá trị, phát sinh trình phân phối cải xã hội thơng qua việc hình thành sử dụng quỹ TT kinh tế quốc dân nhằm đáp ứng cho lợi ích khác chủ thể xã hội Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 1.2 Bản chất TC 1.2.1 Nội dung đặc điểm quan hệ kinh tế thuộc phạm trù TC Nội dung - Các quan hệ tài (QHTC) Nhà nước với tổ chức cá nhân xã hội - Các QHTC tổ chức cá nhân với xã hội - Các QHTC nội chủ thể - Các QHTC quốc tế 1.2 Bản chất tài (tiếp) Đặc điểm quan hệ kinh tế thuộc phạm trù tài - Các QHTC nảy sinh kéo theo dịch chuyển lượng giá trị định - TT phương tiện thực mối quan hệ - Các quỹ TT thường xuyên vận động Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 1.2.2 Bản chất tài (tiếp) * Nhận xét  Biểu bề QHTC vận động độc lập tương đối quỹ TT  Đây trình phân phối nguồn TC nhằm đạt mục đích định  Thể mối quan hệ lợi ích kinh tế phân chia cải xã hội chủ thể liên quan hình thái giá trị Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 10 Kết phân phối lại • Tạo nhiều quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu chủ thể xã hội Bộ môn tài doanh nghiệp 63 Ý nghĩa nghiên cứu chức Chức phân phối tài cho ta thấy nguồn tài xã hội phân phối vào quỹ tiền tệ để sử dụng với mục đích khác Qua mục đích quỹ tiền tệ để cân nhắc, lựa chọn phân phối vào đâu, vào chỗ để mang lại hiệu cao Bộ mơn tài doanh nghiệp 64 3.1 Chức giám đốc a Khái niệm Chức giám đốc chức mà nhờ việc giám đốc đồng tiền thực trình phân phối tài nhằm đảm bảo cho quỹ tiền tệ tạo lập sử dụng mục đích định Bộ mơn tài doanh nghiệp 65 Mục đích giám đốc tài chính? • Xem xét tính hiệu q trình phân phối, phát mặt chưa q trình phân phối Bộ mơn tài doanh nghiệp 66 Đối tượng giám đốc ? GIÁM ĐỐC QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI TIỀN TIỀN TẠO LẬP SỬ DỤNG Bộ môn tài doanh nghiệp 67 Chủ thể giám đốc ai? • Chủ thể liên quan đến q trình phân phối Bộ mơn tài doanh nghiệp 68 Phạm vi giám đốc tài • Q trình giám đốc tài diễn tất chủ thể kinh tế xã hội Bộ môn tài doanh nghiệp 69 e Đặc điểm - - Giám đốc tài giám đốc đồng tiền thơng qua vận động đồng tiền, tiền tệ thực chức phương tiện toán phương tiện tích lũy giá trị Giám đốc tài loại hình giám đốc tồn diện, thường xun, liên tục, mang hiệu tác dụng kịp thời Giám đốc tài thực thơng qua việc phân tích tiêu tài chuẩn mực q trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ Bộ môn tài doanh nghiệp 70 3.1 Chức giám đốc f Ý nghĩa nghiên cứu chức giám đốc: - Đảm bảo cho q trình phân phối tài diễn cách trôi chảy, định hướng phù hợp với quy luật khách quan - Giám đốc tài góp phần thúc đẩy việc sử dụng nguồn lực TC cách tiết kiệm hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất xã hội - Giám đốc tài góp phần nâng cao kỷ luật tài chính, thúc đẩy việc chấp hành sách, chế độ, thể chế tài làm lành mạnh hố hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt lĩnh vực sản xuất kinh doanh Bộ mơn tài doanh nghiệp 71 Vận dụng chức giám đốc doanh nghiệp? • • • • Mục đích giám đốc? Đối tượng? Chủ thể? Giám đốc nào? Bộ mơn tài doanh nghiệp 72 Hệ thống tài 4.1 Khái niệm Hệ thống tài tổng thể mối quan hệ tài lĩnh vực hoạt động khác kinh tế xã hội, chúng mối quan hệ hữu với trình tạo lập, phân phối sử dụng nguồn lực tài chính, quỹ tiền tệ chủ thể kinh tế - xãh hội hoạt động lĩnh vực 4.2 Cấu trúc hệ thống tài •Căn vào hình thức sở hữu nguồn lực tài chính: –Tài Nhà nước –Tài phi nhà nước •Căn vào mục tiêu việc sử dụng nguồn lực tài việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho xã hội: –Tài cơng –Tài tư •Căn vào đặc điểm hoạt động lĩnh vực tài chính: Hệ thống tài cấu trúc thành khâu: - Ngân sách nhà nước - Tài doanh nghiệp - Bảo hiểm - Tín dụng - Tài hộ gia đình tổ chức xã hội Bộ mơn tài doanh nghiệp 73 Mối quan hệ khâu HTTC NSNN TÍN DỤNG TCDN Thị trường tài TC HGĐ TCXH BẢO HIỂM Quan hệ trực tiếp Quan hệ gián tiếp Bộ mơn tài doanh nghiệp 74 Chính sách tài quốc gia 5.1 Khái niệm mục tiêu sách tài quốc gia * Khái niệm Chính sách tài quốc gia sách Nhà nước việc sử dụng công cụ tài chính, bao gồm hệ thống quan điểm, mục tiêu, chủ trương giải pháp tài - tiền tệ nhằm bồi dưỡng phát triển nguồn lực tài chính, khai thác, huy động, phân bổ sử dụng hợp lý nguồn lực tài phục vụ hiệu cho việc thực chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia thời kỳ Bộ môn tài doanh nghiệp 75 5.1 Khái niệm mục tiêu sách tài quốc gia (tiếp) * Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát - Mục tiêu cụ thể Bộ mơn tài doanh nghiệp 76 5.2 Nội dung sách tài quốc gia - Chính sách khai thác, huy động phát triển nguồn lực tài - Chính sách phân phối sử dụng hiệu nguồn lực tài - Chính sách tiền tệ - Chính sách tài doanh nghiệp - Chính sách giám sát tài - tiền tệ - Chính sách phát triển thị trường tài hội nhập tài quốc tế Bộ mơn tài doanh nghiệp 77 ... CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TÍN DỤNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TÀI CHÍNH... TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Cấu trúc tín (36,9) Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: NHỮNG VẤN ĐỀ... bày cấu trúc hệ thống Tài chính? Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 30 NỘI DUNG CHƯƠNG HỌC Quá trình đời phát triển tài Bản chất tài Chức tài Hệ thống tài Chính sách tài quốc gia Bộ mơn tài doanh nghiệp 31
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ), CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ), 2 Bản chất của tài chính (tiếp), 4 Hệ thống tài chính (tiếp), 5 Chính sách tài chính quốc gia, 2 Đặc trưng cơ bản của tài chính qua các thời kỳ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay