CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ)

77 24 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 20:54

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ).Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆChương 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCChương 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPChương 5: BẢO HIỂM Chương 6: TÍN DỤNGChương 7: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHChương 8: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIANChương 9: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGChương 10: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ... CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TÍN DỤNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TÀI CHÍNH... TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Cấu trúc tín (36,9) Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: NHỮNG VẤN ĐỀ... bày cấu trúc hệ thống Tài chính? Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 30 NỘI DUNG CHƯƠNG HỌC Quá trình đời phát triển tài Bản chất tài Chức tài Hệ thống tài Chính sách tài quốc gia Bộ mơn tài doanh nghiệp 31
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ), CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH (NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ), 2 Bản chất của tài chính (tiếp), 4 Hệ thống tài chính (tiếp), 5 Chính sách tài chính quốc gia, 2 Đặc trưng cơ bản của tài chính qua các thời kỳ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay