Chương III: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ (Tài chính doanh nghiệp)

69 131 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 18:59

Chương III: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ.2.1. Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ (TT)2.2. Chức năng và vai trò của TT2.3. Các chế độ lưu thông TT2.4. Cung cầu TT2.5 Lạm phát và thiểu phát 2.1.1 Nguồn gốc ra đời của tiền tệ (TT) Gắn với sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa (HH) Kết quả quá trình phát triển của các hình thái giá trị trong trao đổi Theo Mark:” TT là một loại HH đặc biệt, tách ra khỏi thế giới HH, được dùng làm vật ngang giá chung để đo lường và biểu hiện giá trị của tất cả các HH khác và thực hiện trao đổi giữa chúng”. Theo quan điểm hiện đại: “TT là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy HH, dịch vụ (DV) và thực hiện các nghĩa vụ TC”. CHƯƠNG II Những vấn đề tiền tệ Bộ mơn Tài doanh nghiệp CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ TIỀN TỆ Bộ môn Tài Doanh Nghiệp Nội dung 2.1 Lịch sử đời phát triển tiền tệ (TT) 2.2 Chức vai trò TT 2.3 Các chế độ lưu thông TT 2.4 Cung cầu TT 2.5 Lạm phát thiểu phát Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 2.1 Lịch sử đời phát triển TT 2.1.1 Nguồn gốc đời tiền tệ (TT) - Gắn với phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa (HH) - Kết q trình phát triển hình thái giá trị trao đổi 2.1.2 Khái niệm tiền tệ - Theo Mark:” TT loại HH đặc biệt, tách khỏi giới HH, dùng làm vật ngang giá chung để đo lường biểu giá trị tất HH khác thực trao đổi chúng” - Theo quan điểm đại: “TT thứ chấp nhận chung tốn để đổi lấy HH, dịch vụ (DV) thực nghĩa vụ TC” Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 2.1.3 Các hình thái tiền tệ Các hình thái tiền tệ HĨA TỆ TÍN TỆ Bộ mơn Tài doanh nghiệp 2.1.3.1 Hóa tệ - Khái niệm: HH đóng vai trò tiền tệ - Bao gồm: +Hóa tệ phi kim loại +Hóa tệ kim loại Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp Hóa tệ phi kim loại Khoảng 2000 năm trước công nguyên, vật ngang giá chung trao đổi thường chọn loại hàng hố tiêu chuẩn sau:  giá trị sử dụng cần thiết chung cho nhiều người  thể bảo tồn lâu ngày  Mang tính chất phổ biến, đặc trưng cho địa phương, khu vực nơi diễn quan hệ trao đổi Bộ mơn Tài doanh nghiệp Nhược điểm hóa tệ phi kim loại gì?  Tính khơng đồng  Khó bảo quản  Khó vận chuyển  Khó phân chia hay gộp lại Bộ mơn Tài doanh nghiệp Hóa tệ kim loại • kim loại thuộc tính tự nhiên ? • Bạc vàng ưu điểm vượt trội so với kim loại khác? Bộ mơn Tài doanh nghiệp 2.5.2 Thiểu phát a Khái niệm 55 Là tượng lượng tiền lưu thơng nhu cầu tiền cần thiết KT, khiến giá HH, DV giảm xuống Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 2.5.2 Thiểu phát b Nguyên nhân: 56 - Tổng cung HH, DV tăng nhanh do: - Tổng cầu giảm do: Bộ môn Tài Doanh Nghiệp 2.5.2 Thiểu phát (tiếp) 57 c Ảnh hưởng thiểu phát đến kinh tế xã hội: - Trong lĩnh vực sản xuất - Trong lĩnh vực lưu thơng hàng hóa - Trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - Đối với tài Nhà nước - Đối với tiêu dùng thực tế đời sống nhân dân Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 2.5.2 Thiểu phát (tiếp) d Các biện pháp ổn định tiền tệ điều kiện thiểu phát:  Các giải pháp cấp bách: - C/s tài khóa: Tăng chi tiêu NSNN, giảm thuế - C/s TT: Kích cầu tín dụng, nới lỏng sách TT - C/s thu nhập: Tăng tiền lương, tăng phúc lợi XH - Các giải pháp khác + NN hỗ trợ DN việc tiêu thụ HH thị trường nước + Hạn chế nhập khẩu, đẩy mạnh xuất 58 Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 2.5.2 Thiểu phát (tiếp) 59 d Các biện pháp ổn định tiền tệ điều kiện thiểu phát (tiếp): Giải pháp chiến lược - NN điều chỉnh cấu sản xuất, cấu đầu tư cấu xuất nhập - Nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý NN Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp 5.2 Lạm phát (tiếp) c Ảnh hưởng lạm phát đến KT * Ảnh hưởng tích cực: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế * Ảnh hưởng tiêu cực: xét lĩnh vực - Trong lĩnh vực sản xuất - Trong lĩnh vực lưu thơng hàng hóa - Trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - Đối với tài Nhà nước - Đối với tiêu dùng thực tế đời sống nhân dân Bộ mơn Tài doanh nghiệp 2.5.1 Lạm phát (tiếp) d Các biện pháp kiểm soát lạm phát * Các giải pháp cấp bách - Các giải pháp liên quan đến sách tiền tệ: thắt chặt cung ứng tiền tệ, thực sách đóng băng tiền tệ; quản lý hạn chế khả tạo tiền NHTM (tăng DTBB, xiết chặt tín dụng, ); nâng cao lãi suất tín dụng (lãi suất thực dương); đa dạng hóa hình thức huy động vốn NHTM (phát hành loại trái phiếu, kỳ phiếu,…) - Các giải pháp liên quan đến sách thu chi: Tăng thu; giảm chi Bộ môn Tài doanh nghiệp 2.5.1 Lạm phát (tiếp) * Các giải pháp cấp bách (tiếp) - Các giải pháp liên quan đến sách giá cả: thực sách kiểm sốt giá biện pháp điều tiết giá thị trường mặt hàng thiết yếu (trợ giá, quy định mức giá trần,…) - Các giải pháp khác: khuyến khích tự mậu dịch, nhập hàng hóa; Nhà nước phải biện pháp ổn định giá vàng ngoại tệ,… Bộ mơn Tài doanh nghiệp 2.5.1 Lạm phát (tiếp) * Các giải pháp chiến lược - Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển sản xuất lưu thơng hàng hóa KTQD - Điều chỉnh cấu kinh tế phát triển ngành hàng hóa mũi nhọn cho xuất - Nâng cao hiệu lực máy quản lý NN Bộ môn Tài doanh nghiệp 2.5.2 Thiểu phát a.Khái niệm: ThiĨu ph¸t tợng lợng tiền lu thông nhu cầu tiền cần thiết kinh tế làm cho giá hàng hóa, dịch vụ giảm xuống b Nguyên nhân thiểu phát: - Sự tng nhanh tổng cung hàng hóa, dịch vụ + Do sù tiÕn bé cđa KH c«ng nghƯ lÜnh vùc s¶n xuÊt + S¶n xuÊt thõa mét sè hàng hóa bão hòa nh ng tiếp tục tăng sản lợng mức độ cao + Hàng nhập giá rẻ tng + Giá hàng hóa thị trờng giới giảm - Sự suy giảm tổng cầu + Tổng mức vốn đầu t XH giảm + Tiền lơng thu nhập ngời lao động giảm + ảnh hởng khủng hoảng tài tiền tệ khu vực dẫn đến giá hàng hóa thị trờng giới giảm B mụn Ti chớnh doanh nghip + Chính phủ thắt chặt chi tiêu 2.5.2 Thiểu phát (tiếp) c ¶nh hëng cđa thiĨu phát đến kinh tế xã hội - Trong lĩnh vực sản xuất - Trong lĩnh vực lu thông hàng hãa - Trong lÜnh vùc tiỊn tƯ tÝn dơng - Đèi víi tµi chÝnh cđa Nhµ níc - Đèi víi tiêu dùng thực tế đời sống dân c Bộ mơn Tài doanh nghiệp 2.5.2 Thiểu phát (tiếp) d Các biện pháp ổn định tiền tệ điều kiện thiểu phát * Các giải pháp cấp bách - Chính sách tài khóa: Tăng chi tiêu NSNN; thực thi sách giảm thuế - Chính sách tiền tệ: Kích cầu tín dụng, nới lỏng sách tiền tệ - Chính sách thu nhập: Tăng tiền lơng cho ngời lao động, tăng phúc lợi XH - Các giải pháp khác: + Nhà nớc sách hỗ trợ DN việc tiêu thụ sản phẩm thị trờng nớc thị tr ờng nớc + Hạn chế nhập khẩu, đẩy mạnh hoạt động xuất * Giải pháp chiến lợc + Nhà nớc điềuBchỉnh cấu sản xuất, cấu mụn Ti chớnh doanh nghip đầu t cấu xuất nhập CU HI ễN TẬP CHƯƠNG 67 Trình bày trình đời phát triển tiền tệ Tiền tệ gì? Phân tích tính chất đặc biệt “Vàng - tiền tệ” so với loại hàng hóa khác? Phân tích chức tiền? Trong chức đó, chức quan trọng nhất? Phân tích vai trò tiền? Phân tích nhu cầu tiền kinh tế Theo bạn, nhu cầu tiền Việt Nam chủ yếu bị chi phối yếu tố nào? Trình bày khối tiền kinh tế? Theo bạn tương lai tỷ trọng khối tiền xu hướng thay đổi nào? Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp Câu hỏi ôn tập chương (tiếp) 68 ứng tiền kinh tế? Trình bày chủ thể cung Chủ thể quan trọng nhất? Tại sao? Lạm phát gì? Hãy trình bày nguyên nhân dẫn đến lạm phát? Theo bạn thực trạng lam phát Việt Nam thời gian qua nguyên nhân chủ yếu nào? Phân tích ảnh hưởng lạm phát đến kinh tế xã hội? Liên hệ thực tế ảnh hưởng lạm phát Việt Nam đến kinh tế xã hội thời gian qua 10 Trình bày biện pháp kiểm sốt lạm phát? Theo bạn, Chính phủ Việt Nam thực biện pháp để kiềm chế lạm phát? 11 Thiểu phát gì? Phân tích ảnh hưởng thiểu phát đến đời sống KTXH? Các giải pháp khắc phục thiểu Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp phát? Tiền tệ phương tiện để mở rộng, phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa - Nhờ chức thước đo giá trị, giá trị hàng hóa biểu cách đơn giản - Nhờ chức phương tiện lưu thông, tiền tệ làm cho giá trị hàng hóa thực cách thuận lợi - Nhờ chức phương tiện tốn, hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng nhanh chóng thuận lợi, kích thích sản xuất tiêu dùng phát triển - Chức thước đo giá trị phương tiện cất giữ tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất kinh doanh hạch tốn chi phí kết sản xuất tích lũy vốn tư để mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh Bộ mơn Tài doanh nghiệp ... Doanh Nghiệp 2.1.3 Các hình thái tiền tệ Các hình thái tiền tệ HĨA TỆ TÍN TỆ Bộ mơn Tài doanh nghiệp 2.1.3.1 Hóa tệ - Khái niệm: HH đóng vai trò tiền tệ - Bao gồm: +Hóa tệ phi kim loại +Hóa tệ. ..2 CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ Bộ mơn Tài Doanh Nghiệp Nội dung 2.1 Lịch sử đời phát triển tiền tệ (TT) 2.2 Chức vai trò TT 2.3 Các chế độ... kim loại Các hình thái tiền tệ Tín tệ kim loại Tín tệ Tiền giấy khả hoán Tiền giấy Tiền giấy bất khả hoán Bút tệ Tiền điện tử Bộ mơn Tài doanh nghiệp 2.2 Chức vai trò tiền tệ 18 2.2.1 Chức TT a
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ (Tài chính doanh nghiệp), Chương III: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ (Tài chính doanh nghiệp), CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ, Tiền giấy khả hoán và tiền giấy bất khả hoán, Chức năng phương tiện cất trữ giá trị (tích lũy giá trị), Chế độ lưu thông tiền dấu hiệu, 4 Cung cầu tiền tệ (tiếp)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay