Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ)

104 31 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 16:45

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THỊ CHÍNH NGHĨA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THỊ CHÍNH NGHĨA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS PHẠM VIẾT VƢỢNG THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả Phạm Thị Chính Nghĩa i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể thầy giáo, giáo nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho hệ thống tri thức quý báu khoa học quản giáo dục phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái nguyên, khoa Tâm giáo dục, khoa Sau đại học - Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái nguyên, UBND tỉnh Điện Biên, Sở giáo dục đào tạo Điện Biên, trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập nghiên cứu để hồn thành đƣợc luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Phạm Viết Vƣợng trực tiếp tận tình dạy bảo, hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, nhƣng luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Kính mong góp ý, bảo quý thầy, cô bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Điện Biên, tháng năm 2014 Tác giả Phạm Thị Chính Nghĩa ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii NHỮNG HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.2.1 Khái niệm quản 1.2.2 Quản giáo dục, quản trƣờng học 11 1.2.3 Đội ngũ cán quản 14 1.2.4 Phát triển đội ngũ cán quản 15 1.3 Trƣờng Cao đẳng hệ thống Giáo dục quốc dân 16 1.3.1 Vị trí trƣờng cao đẳng hệ thống giáo dục quốc dân 16 1.3.2 Nhiệm vụ trƣờng Cao đẳng 16 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.3 Nhiệm vụ, quyền hạn cán quản trƣờng cao đẳng 17 1.4 Phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Cao đẳng 20 1.4.1 Cơ sở phƣơng pháp luận công tác cán 20 1.4.2 Những yêu cầu ngƣời cán quản trƣờng cao đẳng 22 1.4.3 Những yêu cầu, nội dung, yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ cán quản trƣờng cao đẳng 27 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN 32 2.1 Khái quát tỉnh Điện Biên 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên dân cƣ 32 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 33 2.2 Khái quát trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 34 2.2.1 Quá trình phát triển trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 34 2.2.2 Cơ cấu tổ chức trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 35 2.2.3 Quy mô đào tạo trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 36 2.3 Thực trạng đội ngũ giảng viên, nhân viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 37 2.4 Thực trạng đội ngũ cán quản trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 38 2.4.1 Về số lƣợng, cấu, độ tuổi 38 2.4.2 Về trình độ đào tạo, thâm niên cán quản 40 2.4.3 Về phẩm chất, lực quản 42 2.4.4 Đánh giá chung đội ngũ cán quản trƣờng CĐKTKTĐB 44 2.5 Thực trạng biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Điện Biên năm qua 46 2.5.1 Thực trạng biện pháp khảo sát, đánh giá chất lƣợng đội ngũ CBQL trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 46 2.5.2 Thực trạng biện pháp xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL 47 2.5.3 Thực trạng biện pháp đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng phát triển đội iv Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ngũ CBQL 48 2.5.4 Thực trạng biện pháp tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ CBQL 52 Chƣơng BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 55 3.1 Định hƣớng nguyên tắc đề xuất biện pháp 55 3.1.1 Định hƣớng phát triển giáo dục tỉnh Điện Biên 55 3.1.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 56 3.2 Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên giai đoạn 57 3.2.1 Lập quy hoạch phát triển đội ngũ cán quản 57 3.2.2 Xác định tiêu chuẩn cán quản 59 3.2.3 Đào tạo, bồi dƣỡng cán quản 64 3.2.4 Thực quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại xếp đội ngũ cán quản 69 3.2.5 Tạo động lực phát triển đội ngũ cán quản 75 3.2.6 Thực công tác tra, kiểm tra, đánh giá cán quản 76 3.3 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC v Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NHỮNG HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN TW : Trung ƣơng GD & ĐT : Giáo dục đào tạo THPT : Trung học phổ thông CĐKTKTĐB : Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên UBND : Ủy ban nhân dân HSSV : Học sinh, sinh viên CBQL : Cán quản ĐT-HN, TVVL : Đào tạo - Hƣớng nghiệp, tƣ vấn việc làm QLGD : Quản giáo dục iv Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô phát triển lớp, HSSV trƣờng CĐKTKTĐB 36 Bảng 2.2: Bảng xếp loại rèn luyện HSSV từ năm 2010 đến 2013 36 Bảng 2.3: Bảng xếp loại kết học tập HSSV từ năm 2010 đến 2013 37 Bảng 2.4: Chất lƣợng đội ngũ giảng viên trƣờng CĐKTKTĐB 37 Bảng 2.5: Số lƣợng cấu đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 39 Bảng 2.6: Độ tuổi đội ngũ cán quản trƣờng CĐKTKTĐB 39 Bảng 2.7: Trình độ chun mơn, luận trị CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 40 Bảng 2.8: Trình độ ngoại ngữ, tin học đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 41 Bảng 2.9: Thâm niên quản đội ngũ cán quản trƣờng CĐKTKTĐB 41 Bảng 2.10: Đánh giá phẩm chất đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 42 Bảng 2.11: Đánh giá lực quản đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 43 Bảng 2.12: Đánh giá mức độ sử dụng mức độ hiệu biện pháp khảo sát, đánh giá chất lƣợng đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 46 Bảng 2.13: Đánh giá mức độ sử dụng mức độ hiệu biện pháp xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 47 Bảng 2.14: Tổng hợp số lƣợng CBQL, cán dự nguồn đƣợc cử đào tạo, bồi dƣỡng từ năm 2010 - 2013 48 Bảng 2.15: Đánh giá mức độ sử dụng mức độ hiệu biện pháp đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng phát triển đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 50 Bảng 2.16: Đánh giá mức độ sử dụng mức độ hiệu biện pháp tra, kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 53 Bảng 3.1: Khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 79 Bảng 3.2: Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 80 Bảng 3.3: Mức độ tƣơng quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 81 v Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quản Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ chức quản 11 Biểu đồ 3.1: Tƣơng quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng CĐKTKTĐB 82 vi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... 2: Thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên Chƣơng 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên giai đoạn... sở nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng đội ngũ cán quản lý trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đề tài có mục đích đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng Cao đẳng Kinh. .. thể để phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên nhằm tạo đội ngũ cán quản lý trƣờng phát triển đồng bộ, có chất lƣợng góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ), Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay