Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

121 33 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 16:36

Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THU TRANG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƢỜNG TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠCKINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Lê Hƣng THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết làm việc cá nhân tơi (ngồi phân trích dẫn) Ngày…….tháng……năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thu Trang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Khoa Kinh tế, cảm ơn quý thầy - cô giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Lê Hƣng người dành nhiều thời gian, công sức bảo, tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Chi cục Phát triên nơng thơn, Phòng Nơng nghiệp, Phòng Thống kê huyện Vĩnh Tường chủ trang trại nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu, thơng tin cần thiết để phục vụ cho trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Do điều kiện, thời gian trình độ nghiên cứu có hạn nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để luận văn hồn thiện Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Ngày…….tháng……năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thu Trang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục Luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1 Cơ sở lý luận trang trại kinh tế trang trại 1.1.1 Trang trại 1.1.2 Kinh tế trang trại 1.1.3 Các nhân tố tác động đến kinh tế trang trại 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số nước giới 18 1.2.2 Kinh tế trang trại Việt Nam phát triển kinh tế trang trại Vĩnh Phúc 24 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Các câu hỏi đề tài cần giải 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 38 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 38 2.2.3 Phương pháp thống kê mô tả 39 2.2.4 Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu 39 2.2.5 Phương pháp chuyên gia 40 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.2.6 Phương pháp tham khảo, kế thừa tài liệu liên quan đến đề tài 40 2.2.7 Phương pháp quan sát 40 2.3 Các tiêu phân tích 40 2.3.1 Các tiêu phản ánh yếu tố sản xuất 40 2.3.2 Các tiêu phản ánh kết quả, chi phí, hiệu tình hình sản xuất hàng hố 40 Chƣơng PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC 42 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 42 3.1.1 Vị trí địa lý 42 3.1.2 Đặc điểm tự nhiên 42 3.1.3 Dân số lao động 46 3.1.4 Cơ sở hạ tầng 46 3.2 Phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 51 3.2.1 Về số lượng loại hình trang trại địa bàn huyện 51 3.2.2 Một số tiêu chí đánh giá KTTT huyện Vĩnh Tường 53 3.2.3 Về áp dụng tiêu chí xác định kinh tế trang trại địa bàn huyện 54 3.2 Kết điều tra 57 3.2.1 Loại hình sản xuất 57 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất trang trại 59 3.2.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại 61 3.3 Đánh giá tác động nhân tố tới kinh tế trang trại Vĩnh Tường 70 3.3.1 Yếu tố thuộc chế sách 70 3.3.2 Ảnh hưởng nhân tố khoa học - công nghệ tới phát triển kinh tế trang trại huyện Vĩnh Tường 73 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng q trình cơng nghiệp hóa - thị hóa (CNH ĐTH) tới kinh tế trang trại huyện Vĩnh Tường 75 3.3.4 Ảnh hưởng nguồn nhân lực tới phát triển kinh tế trang trại 77 3.3.5 Ảnh hưởng nhân tố hội nhập kinh tế tới phát triển kinh tế trang trại 79 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.4 Một số nhận xét, đánh giá 81 3.4.1 Kinh tế trang trại mơ hình tổ chức sản xuất nơng nghiệp hàng hóa có hiệu mơ hình sản xuất nông nghiệp chủ yếu tương lai 81 3.4.2 Những vấn đề nảy sinh quy hoạch phát triển kinh tế trang trại 82 3.4.3 Nguyên nhân vấn đề tồn phát triển KTTT địa bàn huyện 84 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 2014-2020 86 4.1 Định hướng chung cho phát triển KTTT giai đoạn 2014 - 2020 86 4.1.1 Phát triển kinh tế trang trại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế nông nghiệp, nông thôn sở làm tiền đề xây dựng nơng thơn 86 4.1.2 Phát triển KTTT nhằm phát huy lợi so sánh địa phương 88 4.1.3 Tăng cường quản lý Nhà nước nghiệp phát triển KTTT 89 4.1.4 Phát triển trang trại bền vững theo hướng trang trại kinh doanh tổng hợp 89 4.2 Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại 90 4.2.1 Nhóm giải pháp thuộc nội trang trại 91 4.2.2 Nhóm giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại phát triển 94 4.3 Kiến nghị 100 4.3.1 Đối với Trung ương 100 4.3.2 Đối với địa phương chủ trang trại 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT CNH - ĐTH : Cơng nghiệp hóa - Đơ thị hóa CNH : Cơng nghiệp hóa CNTB : Chủ nghĩa tư GCN : Giấy chứng nhận HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã KT- XH : Kinh tế - xã hội KTTT : Kinh tế trang trại NTTS : Nuôi trồng thủy sản PTNT : Phát triển nông thôn TLSX : Tư liệu sản xuất TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 34 Bảng 3.1 Số liệu trang trại địa bàn huyện qua năm 51 Bảng 3.2 Một số tiêu chí phát triển trang trại huyện Vĩnh Tường 53 Bảng 3.3 Số lượng loại hình trang trại 57 Bảng 3.4 Cơ cấu sử dụng đất trang trại .59 Bảng 3.5 Bình qn diện tích đất trang trại năm 2013 60 Bảng 3.6 Cơ cấu nguồn gốc đất trang trại 61 Bảng 3.7 Tổng hợp vốn trang trại Vĩnh Tường năm 2013 .62 Bảng 3.8 Cơ cấu nguốn vốn trang trại .62 Bảng 3.9 Tổng hợp lao động chủ trang trại năm 2013 64 Bảng 3.10 Tổng hợp giá trị sản phẩm hàng hoá trang trại 65 Bảng 3.11 Tình hình tiêu thụ sản phẩm trang trại .66 Bảng 3.12 Tổng hợp thu nhập chủ trang trại .67 Bảng 3.13 Trình độ văn hóa chủ trang trại 68 Bảng 3.14 Trình độ học vấn chủ trang trại 69 Bảng 3.15 Những khó khăn thực sách .71 Bảng 3.16 Các kiến nghị trang trại quyền cấp 72 Bảng 3.17 Biến động kết sản xuất kinh doanh tác động nhân tố khoa học công nghệ 74 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Vĩnh Phúc tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, liền kề với thủ đô Hà Nội Sau tái lập tỉnh vào năm 1997, Vĩnh Phúc địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm cao nước, thời kỳ 19982000 đạt 18,12% Giai đoạn 2001-2005 tăng trưởng GDP đạt 15,02%, giai đoạn 2006 - 2010 đạt 17,4% Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao số tỉnh Đồng sông Hồng Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc, tăng gấp lần so với trung bình nước Để đảm bảo phát triển bền vững, tỉnh xác định hướng đắn lấy phát triển công nghiệp dịch vụ để đầu tư trở lại cho nông nghiệp, huy động nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất xây dựng sở hạ tầng nơng nghiệp nơng thơn Nhờ sản xuất nơng nghiệp tỉnh có bước tăng trưởng cao, GDP nơng nghiệp tăng bình qn 6,4% giai đoạn 2001-2005, giai đoạn 2006-2010 đạt 5,60%, diện mạo nơng thơn có nhiều đổi Trong năm gần đây, thực chủ trương Đảng Nhà nước nói chung định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thơn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt ý tạo điều kiện hỗ trợ, ưu tiên phát triển Đã có nhiều chế, sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại ban hành với mục tiêu đưa kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mơ gia trại, trang trại Tuy nhiên sản xuất tình trạng quy mơ nhỏ, sản lượng hàng hố ít, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Vĩnh Tường huyện đồng tỉnh Vĩnh Phúc, với cấu kinh tế chủ yếu nông - lâm nghiệp - thủy sản, năm gần sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản huyện có bước chuyển biến tích tực, sản lượng nơng sản hàng hóa sản xuất tăng qua năm, mơ hình phát triển kinh tế trang trại hướng ưu tiên có nhiều triển vọng Vấn đề đặt địa bàn huyện phát triển kinh tế cho đạt hiệu cao nhất, bền vững ổn định điều kiện nguồn lực bị hạn chế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Qua tình hình phát triển kinh tế trang trại Vĩnh Tường để có nhìn tồn diện phát triển kinh tế trang trại: - Nhận thức vai trò, vị trí kinh tế trang trại phát triển kinh tế xã hội huyện - Phân tích yếu tố tác động đến kinh tế trang trại đánh giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại địa bàn - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện - Đưa định hướng giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Từ vấn đề nêu chọn đề tài “Phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh phúc” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng, thuận lợi, khó khăn lĩnh vực phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc; phân tích đánh giá nhân tố tác động đến phát triển kinh tế trang trại; đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn vấn đề phát triển kinh tế trang trại; - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển trang trại địa bàn huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc.; - Phân tích nhân tố tác động đến phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc + Nhân tố thuộc hệ thống chế sách + Nhân tố Khoa học cơng nghệ + Nhân tố cơng nghiệp hóa thị hóa + Nhân tố nguồn nhân lực + Nhân tố hội nhập kinh tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... vực phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc; phân tích đánh giá nhân tố tác động đến phát triển kinh tế trang trại; đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế trang trại. .. đến kinh tế trang trại đánh giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại địa bàn - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện - Đưa định hướng giải pháp phù hợp để phát triển. .. Qua tình hình phát triển kinh tế trang trại Vĩnh Tường để có nhìn tồn diện phát triển kinh tế trang trại: - Nhận thức vai trò, vị trí kinh tế trang trại phát triển kinh tế xã hội huyện - Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ), Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay