Bài giảng Civil 3D thiết kế hạ tầng.

109 47 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:46

Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng.Bài giảng Civil 3D , thiết kế hạ tầng. Khóa học: AutoCAD Civil 3D 2013 Khóa học: AutoCAD Civil 3D 2013 BUI  Tỉng quan vỊ AutoCAD Civil 3D  Giao diƯn công cụ (Toolbar) Các học đầu tiªn Tỉng quan(General)      Giíi thiƯu Lịch sử, phiên Các module Các tính Nguyªn lý thiÕt kÕ Tỉng quan(General) Giíi thiƯu:  AutoCAD Civil 3D giải pháp toàn diện cho bựớc thiết kế chi tiết dự án hạ tầng áp dơng c«ng nghƯ BIM Tỉng quan(General) B.I.M : Building Information Model(ing) Là tiến trình tạo dựng, sử dụng, quản lý mô hình 3D thông minh cho vòng đời dự án Tổng quan(General) Lịch sử phiên AutoCAD Civil 3D 2005 2004 2007 2006 2009 2008 2013 2011 2010 2012 2014 Tỉng quan(General) Bao gåm c¸c Module:  Giao thông San (Mái dốc) Quy hoạch (Phân lô đất) Cấp, thoát nựớc Tính AutoCAD Civil 3D ThiÕt kÕ giao th«ng ThiÕt kÕ nót giao đồng mức Tính AutoCAD Civil 3D Thiết kế hệ thèng tho¸t nùíc ThiÕt kÕ hƯ thèng cÊp nùíc TÝnh AutoCAD Civil 3D Thiết kế mái dốc Thiết kế phân lô đất Mái dốc(Grading) Bớc 2: Tạo mái dốc: Mái dốc thông thờng phơng pháp tạo mái dốc Mái dốc(Grading) phơng pháp tạo mái dốc: PP1: theo độ dốc khoảng cố định Mái dốc(Grading) Các phơng pháp tạo mái dốc PP2: theo độ dốc tới cao độ cố định Mái dốc(Grading) Các phơng pháp tạo mái dốc PP3: theo độ dốc tới độ cao tơng đối Mái dốc(Grading) Các phơng pháp tạo mái dốc PP4: theo độ dốc tới bề mặt tham chiếu Mái dốc(Grading) Bớc 2: Tạo mái dốc: Mái dốc chuyển tiếp (Transition) Tạo mái dốc chuyển tiếp hai mái dốc Mái dốc(Grading) Bớc 2: Tạo mái dốc: Mái dốc miền kín (Infill) Miền kín đợc giới hạn đờng đặc trng khép kín (Feature line) Mái dốc(Grading) Bớc 3: Tạo bề mặt từ mái dốc Cách 1: Tự động tạo bề mặt mái dốc Cách 2: Tạo bề mặt mái dốc thủ công Khóa học: AutoCAD Civil 3D 2013 Xin cm ơn Question? Khãa häc: “AutoCAD Civil 3D 2013 – c¬ BUI Hệ thống thoát nớc ma, nớc th¶i (Pipe Network)  HƯ thèng cÊp níc (Pressure Network) HƯ thèng cÊp tho¸t níc(Pipe and Pressure Network) HƯ thèng thoát nớc(Pipe Network) Bớc 1: Tạo danh mơc èng cèng, hè ga(Part List) Bíc 2: T¹o hệ thống cấp, thoát nớc Bớc 3: Vạch hệ thống cấp thoát nớc mặt Hiệu chỉnh kiểu hiển thị, gắn nhãn hệ thống cấp nớc Bớc 4: Xuất trắc dọc Tạo bảng thống kê, khối lợng Bớc 5: Xuất hệ thống thoát nớc sang Storm and Sanitary Analysis ®Ĩ kiĨm tra thđy lùc HƯ thèng cÊp tho¸t níc(Pipe and Pressure Network) HƯ thèng cÊp níc(Pressure Network)     Bíc 1: T¹o danh mục đờng ống, mối nối(Part List) Bớc 2: Tạo míi hƯ thèng cÊp níc Bíc 3: V¹ch hƯ thèng cấp thoát nớc mặt Hiệu chỉnh kiểu hiển thị, gắn nhãn hệ thống cấp n ớc Bớc 4: Xuất trắc dọc Xuất bảng thống kê, khối lợng Khóa học: AutoCAD Civil 3D 2013 BUI Công tác phân lô đất (Parcel) Bài kiểm tra cuối khóa Phân lô đất (Parcel) Hai phơng pháp tạo lô đất Các phơng pháp phân nhỏ lô đất Kiểu hiển thị, gắn nhãn lô đất Bài kiểm tra cuối khóa Khóa học: AutoCAD Civil 3D 2013 Xin cm ơn! Question? ... AutoCAD Civil 3D ThiÕt kÕ giao th«ng ThiÕt kÕ nót giao đồng mức Tính AutoCAD Civil 3D Thiết kế hệ thèng tho¸t nùíc ThiÕt kÕ hƯ thèng cÊp nùíc TÝnh AutoCAD Civil 3D Thiết kế mái dốc Thiết kế phân... AutoCAD Civil 3D Phân tích thủy lực hệ thống thoát nựớc Hỗ trợ đám mây điểm Tính AutoCAD Civil 3D KÕt hỵp víi 3D Max KÕt hỵp với Naviswork Tính AutoCAD Civil 3D Kết hợp với Infrawork Kết hợp... kế phân lô đất Tính AutoCAD Civil 3D Module thiết kế cầu Module hố khoan địa chất Tính AutoCAD Civil 3D Phân tích tầm nhìn Tự động xuất khối lựợng Tính AutoCAD Civil 3D Phân tích bề mặt Chia sẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Civil 3D thiết kế hạ tầng., Bài giảng Civil 3D thiết kế hạ tầng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay