AutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocad

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:45

AutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocadAutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocad AUTOCAD CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO VTCO 2014 XÁC ĐỊNH ĐIỂM GIỮA HƯỚNG DẪN Khi thực lệnh cần chọn trung điểm điểm, thực hiện: Chuột phải → Chọn Mid Between Points VTCO 2014 LỆNH TK HƯỚNG DẪN Trợ giúp xác định vị trí điểm cần thiết lúc thực lệnh vẽ cần nhập điểm Thực hiện: Gọi lệnh TK trính thực lệnh VTCO 2014 TÍNH TOÁN TRONG TRONG LÚC THỰC HIỆN LỆNH HƯỚNG DẪN Trợ giúp tính tốn lúc thực lệnh Giá trị tính tự động trả cho tham số cần nhập lệnh dang thực Gọi lệnh ’cal trính thực lệnh VTCO 2014 XÁC ĐỊNH NHANH PHÂN GIÁC CỦA GÓC HƯỚNG DẪN Sử dụng Xline với tham số Bisect để xác định nhanh phân giác góc Sau gọi lệnh xline Tiếp tục chọn tùy chọn B Chọn đỉnh góc cần tìm phân giác Chọn điểm đầu góc Chọn điểm sau góc VTCO 2014 FILLET THAY CHO EXTEND HƯỚNG DẪN Khi cần nối đoạn thẳng cắt nhau, thay sử dụng extend, sử dụng Fillet với R = giúp thao tác nhanh VTCO 2014 FIND AND REPLACE HƯỚNG DẪN Chỉnh sửa nhanh nội dung text Trình đơn: View → Find … Phím tắt: Alt + E → F VTCO 2014 QUICK SELECT VÀ FILTER HƯỚNG DẪN Chọn nhanh đối tượng tạo lọc chọn đối tượng VTCO 2014 QUẢN LÝ TRẠNG THÁI LAYER GIỚI THIỆU SỬ DỤNG Quản lý trạng thái tập hợp layer vẽ Thể xác nội dung cần thao tác VTCO 2014 QUẢN LÝ TRẠNG THÁI LAYER Gọi lệnh Layer GIỚI THIỆU SỬ DỤNG VTCO 2014 OVERKILL VÀ PURGE HƯỚNG DẪN Overkill sử dụng để xóa đối tượng trùng vẽ Purge dùng để xóa định nghĩa phi đối tượng khơng sử dụng vẽ VTCO 2014 FIELD HƯỚNG DẪN Field text tự động thể giá trị Có thể điền nhiều kiểu giá trị khác Filed VTCO 2014 TẠO LINETYPE TÙY Ý HƯỚNG DẪN Có thể tạo kiểu đường linetype tùy ý với Express Tools Các lệnh sử dụng: • Mkshape • Shape • Mkltype : Tạo shape đặc trưng : Tải shape vào vẽ : Tạo kiểu đường VTCO 2014 DYNAMIC BLOCK HƯỚNG DẪN ‘Block động’ giúp nhanh chóng thể ký hiệu vẽ Dễ dàng sưu tập dạng thư viện Chỉnh sửa Block môi trường Block Editor Với Parameters Actions để quy định cách thức thay đổi block VTCO 2014 ANNOTATION HƯỚNG DẪN Annotation khái niệm để biểu diễn đối tượng nhiều Viewport tương ứng có tỷ lệ khác Annotation sử dụng cho kiểu đối tượng: • Text • Dimension • Block VTCO 2014 ... TÍNH TỐN TRONG TRONG LÚC THỰC HIỆN LỆNH HƯỚNG DẪN Trợ giúp tính tốn lúc thực lệnh Giá trị tính tự động trả cho tham số cần nhập lệnh dang thực Gọi lệnh ’cal trính thực lệnh VTCO 2014 XÁC ĐỊNH NHANH... với R = giúp thao tác nhanh VTCO 2014 FIND AND REPLACE HƯỚNG DẪN Chỉnh sửa nhanh nội dung text Trình đơn: View → Find … Phím tắt: Alt + E → F VTCO 2014 QUICK SELECT VÀ FILTER HƯỚNG DẪN Chọn nhanh... Purge dùng để xóa định nghĩa phi đối tượng không sử dụng vẽ VTCO 2014 FIELD HƯỚNG DẪN Field text tự động thể giá trị Có thể điền nhiều kiểu giá trị khác Filed VTCO 2014 TẠO LINETYPE TÙY Ý HƯỚNG DẪN
- Xem thêm -

Xem thêm: AutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocad, AutoCAD cao cấp, nâng cao trình độ autocad

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay