GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản

30 38 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:41

GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO AUTOCAD 2010 BẢN + ĐỌC VÀ IN BẢN VẼ (Đối tượng học: Cho người bắt đầu làm quen với Cad) NỘI DUNG ĐÀO TẠO BUỔI ĐẦU TIÊN PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC PHẦN 2: LÀM QUEN VỚI CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ BUỔI CUỐI CÙNG PHẦN 3: CÁC LỆNH VẼ BẢN PHẦN 4: CÁC LOẠI NÉT IN CHÍNH VÀ IN ẤN Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO PHẦN CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN GIỚI THIỆU CHUNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 1.1 Giới thiệu cad 1.1.1 Mục đích sử dụng: Auto cad phần mềm hãng Autodesk sản xuất với nhiều phiên thông dụng (Acad 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014) dùng để thể ý tưởng người thiết kế thành vẽ giấy 1.1.2 Hướng dẫn cài đặt: File cài đặt liên hệ anh VTCO- BQ file nặng, thư mục Crack file hướng dẫn cài đặt cụ thể 1.1.3 Vùng làm việc: Menu Bar Toolbar Vùng làm việc (work area) Dòng lệnh (command) 1.1.4 Giới thiệu sơ chức Menu: - Menu “File” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Tạo vẽ Mở vẽ cũ Đóng vẽ Lưu vẽ tên cũ Lưu vẽ tên Xem trước in In ấn Sửa lỗi vẽ Các vẽ mở trước Sửa lỗi BV Xóa đối tượng thừa làm nhẹ BV Thoát cad - Menu “Edit” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Copy với điềm chuẩn Dán thành Khối Dán liên kết Dán theo tọa độ Dán đặc biệt Xóa đối tượng Chọn tất đối tượng Tìm kiếm thay - Menu “View” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Các hình thức xem vẽ - Menu “insert” - Menu “Format” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO - CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Menu “Tools” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO - CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Menu “Draw” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO - CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Menu “Dimention” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO - CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Menu “Modify” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO - Menu “Parametric” - Menu “Window” Vẽ + Đọc + In CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Page 10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN c Lệnh vẽ cung tròn ARC: Command: Arc A • Specify start point of arc or (C Enter) • Specify second point of arc or (C Enter / ENd) • Specify end point of arc d Lệnh vẽ đường đa tuyến: – Nhập điểm thứ – Nhập điểm thứ hai – Nhập điểm thứ ba Command: PL Specify start point: - Nhập điểm đầu đường thẳng Current line – width is 0.0000 - Thể chiều rộng hành Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: - Nhập điểm thứ chọn tham số khác lệnh Pline …… Vẽ + Đọc + In - ……… (tiếp tục nhập điểm tiếp theo) Page 16 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN e Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang: Command: REC Lệnh Rec dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh Explode để phá vỡ chúng thành đoạn thẳng Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] - Nhập góc thứ hình chữ nhật tham số (nhập chữ đầu tham số) Specify other corner point or [Dimensions]: - Nhập góc thứ hai HCN nhập tham số D Chamfer(Sau vào lệnh gõ chữ C): - Vát mép đỉnh HCN Specify first chamfer distance… - Nhập giá trị cạnh cần vát thứ Specify second chamfer distance… - Nhập giá trị cạnh cần vát thứ hai Specify first corner… thứ thất HCN - Sau nhập thơng số cho vát mép ta nhập góc Specify other corner point… - Nhập góc thứ hai HCN Fillet (Sau vào lệnh gõ chữ F) - Bo tròn đỉnh HCN Specify fillet radius for rectangles… - Nhập bán kính cần bo tròn Specify first corner… HCN - Sau nhập bán kính ta nhập góc thứ Width - Định bề rộng nét vẽ HCN Specify line width for rectangles - Nhập bề rộng nét vẽ HCN Specify first corner… HCN - Sau nhập bề rộng nét vẽ ta nhập góc thứ Specify other corner point… - Nhập góc thứ hai HCN f Lệnh vẽ đường Spline Vẽ + Đọc + In Page 17 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN Command: SPL Dùng để tạo đường cong đặc biệt Đường Spline qua tất điểm mà ta chọn điểm gọi Control Point Lệnh spline dùng để tạo đường cong khơng Ví dụ vẽ đường đồng mức hệ thống thông tin địa lý… 1.6 Hiệu chỉnh chép đối tượng a Lệnh xóa đối tượng Erase Command: E Select object: - Chọn đối tượng cần xóa Select object - Chọn tiếp đối tượng cần xóa Enter để thực xóa 1.7 Điền kích thước Vẽ + Đọc + In Page 18 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO PHẦN CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN ĐỌC BẢN VẼ 2.1 Mặt 2.2 Trắc ngang mẫu 2.3 Trắc dọc & trắc ngang chi tiết 2.4 Bản vẽ chi tiết PHẦN IN BẢN VẼ 3.1 Làm việc Layout 3.2 Tạo nét in 3.3 In ấn PHẦN CÁC LỆNH TẮT TRONG CAD Vẽ + Đọc + In Page 19 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO 3A, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *3DARRAY 3DMIRROR, *MIRROR3D 3DNavigate,*3DWALK 3DO, *3DORBIT 3DP, *3DPRINT 3DPLOT, 3DW, 3F, *3DPRINT *3DWALK *3DFACE 3M, *3DMOVE 3P, *3DPOLY 3R, *3DROTATE 3S, *3DSCALE A, *ARC AC, ADC, *BACTION *ADCENTER AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD AA, *AREA AL, *ALIGN 3AL, *3DALIGN AP, APLAY, *APPLOAD *ALLPLAY AR, *ARRAY -AR, *-ARRAY ARR, *ACTRECORD ARM, *ACTUSERMESSAGE -ARM, *-ACTUSERMESSAGE ARU, *ACTUSERINPUT Vẽ + Đọc + In Page 20 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO ARS, -ARS, *ACTSTOP *-ACTSTOP ATI, *ATTIPEDIT ATT, *ATTDEF -ATT, *-ATTDEF ATE, *ATTEDIT -ATE, *-ATTEDIT ATTE, *-ATTEDIT B, *BLOCK -B, *-BLOCK BC, *BCLOSE BE, *BEDIT BH, *HATCH BO, *BOUNDARY -BO, *-BOUNDARY BR, *BREAK BS, *BSAVE BVS, C, *BVSTATE *CIRCLE CAM, *CAMERA CBAR, *CONSTRAINTBAR CH, *PROPERTIES -CH, *CHANGE CHA, *CHAMFER CHK, *CHECKSTANDARDS CLI, COL, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *COMMANDLINE *COLOR Vẽ + Đọc + In Page 21 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO COLOUR, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *COLOR CO, *COPY CP, *COPY CPARAM, *BCPARAMETER CREASE, *MESHCREASE CSETTINGS, *CONSTRAINTSETTINGS CT, *CTABLESTYLE CUBE, CYL, D, *NAVVCUBE *CYLINDER *DIMSTYLE DAL, *DIMALIGNED DAN, *DIMANGULAR DAR, *DIMARC JOG, *DIMJOGGED DBA, *DIMBASELINE DBC, *DBCONNECT DC, DCE, *ADCENTER *DIMCENTER DCENTER, *ADCENTER DCO, *DIMCONTINUE DCON, DDA, *DIMCONSTRAINT *DIMDISASSOCIATE DDI, *DIMDIAMETER DED, *DIMEDIT DELCON, DI, DIV, *DELCONSTRAINT *DIST *DIVIDE Vẽ + Đọc + In Page 22 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO DJL, *DIMJOGLINE DJO, *DIMJOGGED DL, *DATALINK DLI, *DIMLINEAR DLU, *DATALINKUPDATE DO, *DONUT DOR, *DIMORDINATE DOV, *DIMOVERRIDE DR, *DRAWORDER DRA, *DIMRADIUS DRE, *DIMREASSOCIATE DRM, *DRAWINGRECOVERY DS, *DSETTINGS DST, *DIMSTYLE DT, *TEXT DV, *DVIEW DX, *DATAEXTRACTION E, *ERASE ED, *DDEDIT EL, *ELLIPSE ER, *EXTERNALREFERENCES ESHOT, EX, *EDITSHOT *EXTEND EXIT, *QUIT EXP, *EXPORT EXT, *EXTRUDE F, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *FILLET Vẽ + Đọc + In Page 23 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO FI, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *FILTER FREEPOINT, *POINTLIGHT FSHOT, *FLATSHOT G, *GROUP -G, *-GROUP GCON, GD, *GEOMCONSTRAINT *GRADIENT GENERATESECTION, *SECTIONPLANETOBLOCK GEO, *GEOGRAPHICLOCATION GR, *DDGRIPS H, *HATCH -H, *-HATCH HE, *HATCHEDIT HI, *HIDE I, *INSERT -I, *-INSERT IAD, *IMAGEADJUST IAT, *IMAGEATTACH ICL, *IMAGECLIP IM, *IMAGE -IM, *-IMAGE IMP, *IMPORT IN, *INTERSECT INF, *INTERFERE IO, *INSERTOBJ QVD, QVDC, *QVDRAWING *QVDRAWINGCLOSE Vẽ + Đọc + In Page 24 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO QVL, *QVLAYOUT QVLC, J, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *QVLAYOUTCLOSE *JOIN JOGSECTION, *SECTIONPLANEJOG L, *LINE LA, *LAYER -LA, *-LAYER LAS, *LAYERSTATE LE, *QLEADER LEN, *LENGTHEN LESS, *MESHSMOOTHLESS LI, *LIST LINEWEIGHT, *LWEIGHT LMAN, *LAYERSTATE LO, *-LAYOUT LS, *LIST LT, *LINETYPE -LT, *-LINETYPE LTYPE, *LINETYPE -LTYPE, *-LINETYPE LTS, *LTSCALE LW, *LWEIGHT M, *MOVE MA, *MATCHPROP MAT, *MATERIALS ME, *MEASURE MEA, *MEASUREGEOM Vẽ + Đọc + In Page 25 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO MI, *MIRROR ML, *MLINE MLA, *MLEADERALIGN MLC, *MLEADERCOLLECT MLD, *MLEADER MLE, *MLEADEREDIT MLS, *MLEADERSTYLE MO, *PROPERTIES MORE, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *MESHSMOOTHMORE MOTION, *NAVSMOTION MOTIONCLS, *NAVSMOTIONCLOSE MS, *MSPACE MSM, *MARKUP MT, *MTEXT MV, *MVIEW NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION NSHOT, *NEWSHOT NVIEW, *NEWVIEW O, *OFFSET OP, *OPTIONS ORBIT, *3DORBIT OS, *OSNAP -OS, *-OSNAP P, *PAN -P, *-PAN PA, *PASTESPEC Vẽ + Đọc + In Page 26 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN RAPIDPROTOTYPE, *3DPRINT PAR, *PARAMETERS -PAR, *-PARAMETERS PARAM, *BPARAMETER PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN PE, *PEDIT PL, *PLINE PO, *POINT POFF, *HIDEPALETTES POL, *POLYGON PON, *SHOWPALETTES PR, *PROPERTIES PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE PROPS, *PROPERTIES PRE, *PREVIEW PRINT, PS, *PLOT *PSPACE PSOLID, PTW, *POLYSOLID *PUBLISHTOWEB PU, *PURGE -PU, *-PURGE PYR, *PYRAMID QC, *QUICKCALC QCUI, R, *QUICKCUI *REDRAW RA, *REDRAWALL RC, *RENDERCROP Vẽ + Đọc + In Page 27 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO RE, *REGEN REA, *REGENALL REC, *RECTANG REFINE, *MESHREFINE REG, *REGION REN, *RENAME -REN, *-RENAME REV, *REVOLVE RO, *ROTATE RP, *RENDERPRESETS RPR, *RPREF RR, *RENDER RW, *RENDERWIN S, SC, SCR, SE, *STRETCH *SCALE *SCRIPT *DSETTINGS SEC, *SECTION SET, *SETVAR SHA, *SHADEMODE SL, *SLICE SMOOTH, *MESHSMOOTH SN, *SNAP SO, *SOLID SP, *SPELL SPL, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *SPLINE SPLANE, *SECTIONPLANE Vẽ + Đọc + In Page 28 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO SPLAY, SPLIT, *SEQUENCEPLAY *MESHSPLIT SPE, *SPLINEDIT SSM, *SHEETSET ST, *STYLE STA, *STANDARDS SU, *SUBTRACT T, *MTEXT -T, *-MTEXT TA, *TABLET TB, *TABLE TEDIT, TH, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *TEXTEDIT *THICKNESS TI, *TILEMODE TO, *TOOLBAR TOL, *TOLERANCE TOR, *TORUS TP, *TOOLPALETTES TR, *TRIM TS, *TABLESTYLE UC, *UCSMAN UN, *UNITS -UN, *-UNITS UNCREASE, *MESHUNCREASE UNI, V, VGO, *UNION *VIEW *VIEWGO Vẽ + Đọc + In Page 29 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO VPLAY, *VIEWPLAY -V, *-VIEW VP, *DDVPOINT -VP, *VPOINT VS, *VSCURRENT VSM, *VISUALSTYLES -VSM, *-VISUALSTYLES W, *WBLOCK -W, *-WBLOCK WE, *WEDGE WHEEL, X, *NAVSWHEEL *EXPLODE XA, *XATTACH XB, *XBIND -XB, *-XBIND XC, *XCLIP XL, *XLINE XR, *XREF -XR, *-XREF Z, CHUYÊN ĐỀ CAD BẢN *ZOOM Vẽ + Đọc + In Page 30 ... CHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢN Menu “Draw” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO - CHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢN Menu “Dimention” Vẽ + Đọc + In Page CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO - CHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢN Menu “Modify”... ĐỀ CAD CƠ BẢN ĐỌC BẢN VẼ 2.1 Mặt 2.2 Trắc ngang mẫu 2.3 Trắc dọc & trắc ngang chi tiết 2.4 Bản vẽ chi tiết PHẦN IN BẢN VẼ 3.1 Làm việc Layout 3.2 Tạo nét in 3.3 In ấn PHẦN CÁC LỆNH TẮT TRONG CAD. .. PHẦN CHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢN GIỚI THIỆU CHUNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 1.1 Giới thiệu cad 1.1.1 Mục đích sử dụng: Auto cad phần mềm hãng Autodesk sản xuất với nhiều phiên thông dụng (Acad 2000, 2002,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản, GIÁO TRÌNH đào tạo CAD cơ bản, PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC, 1 Giới thiệu về cad, 5 Các lệnh cơ bản thường dùng, 1 Làm việc trong Layout, PHẦN 4. CÁC LỆNH TẮT TRONG CAD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay