Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:40

Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc THỎA THUẬN LIÊN DANH Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014 V/v: LIÊN DANH THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: KẾT NỐI KHU VỰC TRUNG TÂM ĐỒNG BẰNG MEKONG – VIỆT NAM GÓI THẦU: CW1B - XÂY DỰNG CẦU CAO LÃNH VÀ ĐOẠN 200M ĐƯỜNG ĐẦU CẦU (KM 3+800 – KM 3+600) ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ CAO LÃNH – TỈNH ĐỒNG THÁP + Các pháp lý: - Căn Bộ Luật Dân Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 01/01/2006 Văn hướng dẫn thi hành - Căn Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội - Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 - Căn Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính Phủ hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Căn điều kiện lực Bên Chúng tôi, đại diện cho bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: Liên danh Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cơng trình Page CƠNG TY TNHH THẾ GIỚI KỸ THUẬT (Viết tắt TW) Đại diện : Ông Lê Cao Minh Chức vụ : Tổng Giám đốc Địa : 25-27 Đỗ Thừa Tự, P Tân Quý - Q Tân Phú – Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 35592250 Fax : 08 35592251 Mã Số Thuế : 0304172138 CÔNG TY CỔ PHẦN LAS92 (Viết tắt LAS92) Đại diện : Ông Nguyễn Hữu Lai Chức vụ : Phó Giám Đốc (Theo Giấy uỷ quyền số 25/UQ-LAS92.13 ngày 28 tháng 02 năm 2013 Giám đốc Cơng ty cổ phần LAS92) Địa : 246/9 Bình Quới –P 28 - Q Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh Tài khoản : 009067800001, Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Thanh Đa – TP.HCM Điện thoại : (08) 35565386 Fax : (08) 35561230 Mã số thuế : 0311746111 Các bên (sau gọi thành viên) thống ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung sau: Điều Nguyên tắc chung - Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để làm hồ sơ lực chào giá tham gia đấu thầu cơng tác “Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cơng trình” cho Gói thầu Liên danh Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cơng trình Page CW1B –Xây dựng cầu Cao Lãnh đoạn 200m đường đầu cầu (km 3+800 – km 3+600) thuộc dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng Mekong – Việt Nam” - Các thành viên thống tên gọi liên danh cho giao dịch liên quan đến gói thầu là: TW & LAS92 - Các thành viên cam kết không thành viên tự ý tham gia độc lập liên danh với thành viên khác để tham gia Gói thầu Trường hợp trúng thầu, khơng thành viên có quyền từ chối thực trách nhiệm nghĩa vụ quy định hợp đồng liên danh trừ đồng ý văn thành viên liên danh Trường hợp thành viên liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng thỏa thuận thành viên bị xử lý sau: - Bồi thường thiệt hại cho Bên Liên danh - Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu Hợp đồng Điều Phân công trách nhiệm Các thành viên thống phân công trách nhiệm để thực Gói thầu thành viên sau: Thành viên đứng đầu liên danh - TW đại diện đứng đầu Liên danh TW & LAS92 Đại diện đứng đầu Liên danh thực phần việc sau: + Ký thư Hồ sơ dự thầu + Phát hành chứng thư bảo lãnh dự thầu + Ký Các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham dự thầu, kể văn đề nghị làm rõ HSMT văn giải trình, làm rõ HSMT + Tham gia q trình thương thảo, hồn thiện Hợp đồng ký kết Hợp đồng với Chủ đầu tư trúng thầu Tỷ lệ công việc thành viên thực sau trúng thầu Liên danh Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cơng trình Page - Tỉ lệ thực cụ thể thể Phụ lục thỏa thuận liên danh Gói thầu - Nội dung công việc cụ thể Phụ lục thỏa thuận liên danh Gói thầu Nội dung cơng việc bao gồm: + Điều hành triển khai dự án theo Hợp đồng + Cung cấp nguồn nhân Điều Hiệu lực thỏa thuận liên danh Hiệu lực thỏa thuận liên danh: có hiệu lực kể từ ngày ký tự hiệu lực sau kết thúc dự án dự án xây dựng cầu Cao Lãnh hoàn thành Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau: - Các bên hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ tiến hành lý hợp đồng - Các bên thỏa thuận chấm dứt Điều Điều khoản chung - Hai Bên cam kết thực đầy đủ điều khoản thỏa thuận liên danh Phụ lục khác có - Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký đại diện có thẩm quyền hai Bên ký, đóng dấu quyền lợi nghĩa vụ hai Bên theo thỏa thuận liên danh hoàn tất - Thỏa thuận liên danh lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý Mỗi bên giữ (hai) Liên danh Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cơng trình Page ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI KỸ THUẬT CƠNG TY CỔ PHẦN LAS92 (Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu) GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu Lai Trần Hữu C Liên danh Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cơng trình Page ... viên có quyền từ chối thực trách nhiệm nghĩa vụ quy định hợp đồng liên danh trừ đồng ý văn thành viên liên danh Trường hợp thành viên liên danh từ chối hồn thành trách nhiệm riêng thỏa thuận thành... thuận liên danh Hiệu lực thỏa thuận liên danh: có hiệu lực kể từ ngày ký tự hiệu lực sau kết thúc dự án dự án xây dựng cầu Cao Lãnh hoàn thành Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau:... nhiệm để thực Gói thầu thành viên sau: Thành viên đứng đầu liên danh - TW đại diện đứng đầu Liên danh TW & LAS92 Đại diện đứng đầu Liên danh thực phần việc sau: + Ký thư Hồ sơ dự thầu + Phát hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN, Hợp dồng tiếng anh Thoa thuan lien danh chuan VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay