BANG DIEM TKE HE THONG 2012 09CD

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:39

MECHATRONICS SYSTEMS Mã sinh viên 9153039 Phùng Huy Bình 9153041 STT Tên sinh viên điểm 30% thi 60% Mã lớp điểm 10% Bình DH09CD 9 6.6 Nguyễn Thành Chung Chung DH09CD 9 7.5 8.1 9153042 Hồng Đình Cương Cương DH09CD 9153001 Trần Sỹ Cương Cương DH09CD 9 7.2 9153043 Nguyễn Tấn Cường Cường DH09CD 9 7.2 9153002 Võ Văn Cường Cường DH09CD 9 2.5 5.1 9153044 Phạm Hữu Cường Cường DH09CD 9 4.5 6.3 9153046 Hồ Xuân Đạo Đạo DH09CD 9 9 9153003 Đào Khắc Diễn Diễn DH09CD 10 9153045 Lê Tiến Dũng Dũng DH09CD 9 8.4 11 9153047 Nguyễn Trường Giang Giang DH09CD 10 10 7.5 8.5 12 9153048 Bùi Xuân Hải Hải DH09CD 9 6.5 7.5 13 9153004 Nguyễn Công Hậu Hậu DH09CD 9 5.5 6.9 10 14 9153005 Lê Hoàng Hiệp Hiệp DH09CD 10 10 7.5 8.5 10 15 9153006 Phan Nguyễn Vương Hoàng Hoàng DH09CD 9 6.6 16 7153018 Lê Trương Nam Hùng Hùng DH08CD 8 3.5 17 9153008 Dương Tuấn Hùng Hùng DH09CD 9 7.2 18 9153009 Nguyễn Trọng Khải Khải DH09CD 9.5 9.5 4.5 6.5 19 9153054 Vũ Duy Kiên Kiên DH09CD 9 3.5 5.7 10 20 9153010 Nguyễn Thành Long Long DH09CD 9.5 9.5 21 9153011 Nguyễn Văn Luân Luân DH09CD 9 5.5 6.9 10 22 9153012 Lê Văn Luận Luận DH09CD 9 7.2 23 9153014 Hoàng Thanh Lực Lực DH09CD 10 10 6.5 7.9 10 24 9153013 Trương Văn Lượng Lượng DH09CD 9 7.2 10 25 9153015 Trần Minh Minh DH09CD 10 10 9.4 10 26 9153063 Võ Trọng Nghĩa Nghĩa DH09CD 9 6.6 27 9153065 Lê Thanh Nhã Nhã DH09CD 10 10 5.5 7.3 10 v v v tổng kết v v robot2 (30%) #VALUE! v v #VALUE! v 5.3 v 28 9153064 Nguyễn Thanh Nhàn Nhàn DH09CD 9 7.8 29 9153018 Dương Nguyễn Hoài Phong Phong DH09CD 9 7.5 8.1 30 9153019 Nguyễn An Phương Phương DH09CD 10 10 8.2 31 8153021 Trần Thanh Quất Quất DH08CD 32 9153022 Nguyễn Tiến Quyết Quyết DH09CD 9 7.2 33 9153023 Nguyễn Hùng Sơn Sơn DH09CD 10 10 7.6 10 34 9153071 Vũ Huỳnh Đức Tài Tài DH09CD 10 10 8.5 9.1 35 9153024 Nguyễn Hoài Tâm Tâm DH09CD 10 10 9.5 9.7 36 9153025 Lai Thanh Tân Tân DH09CD 9 7.8 10 37 9153074 Nguyễn Đình Thái Thái DH09CD 10 10 6.5 7.9 38 9153026 Nguyễn Chiến Thắng Thắng DH09CD 10 10 6.5 7.9 10 39 9153076 Trần Minh Thoại Thoại DH09CD 10 10 7.6 40 9153027 Đặng Văn Thức Thức DH09CD 9.5 9.5 5.5 7.1 41 9153028 Hồ Minh Thức Thức DH09CD 10 10 6.5 7.9 42 9153077 Lê Trung Tình Tình DH09CD 9 5.5 6.9 43 9153030 Phạm Văn Toàn Toàn DH09CD 8 6.2 v 44 9153078 Trương Minh Toàn Toàn DH09CD 9 8.4 45 9153080 Vũ Đức Trung Trung DH09CD 46 9153031 Nguyễn Tuấn Trung Trung DH09CD 9.5 9.5 8.5 8.9 47 9153034 Trần Sỹ Tùng Tùng DH09CD 10 10 8.5 9.1 48 9153082 Phạm Đức Tuyên Tuyên DH09CD 9 7.8 49 9153083 Lê Minh Tuyển Tuyển DH09CD 10 10 8.2 10 50 9153035 Cao Xuân Ước Ước DH09CD 10 10 9.4 51 9153084 Lê Vũ Vũ Vũ DH09CD 10 10 8.8 52 9153085 Nguyễn Phong Vũ Vũ DH09CD 9 8.4 53 9153037 Nguyễn Minh Vương Vương DH09CD 9.5 9.5 9.2 54 9153086 Thiên Sanh Xuân Xuân DH09CD 10 10 8.8 v v v #VALUE! v #VALUE! v v ... DH09CD 9 8.4 45 9153080 Vũ Đức Trung Trung DH09CD 46 9153031 Nguyễn Tuấn Trung Trung DH09CD 9.5 9.5 8.5 8.9 47 9153034 Trần Sỹ Tùng Tùng DH09CD 10 10 8.5 9.1 48 9153082 Phạm Đức Tuyên Tuyên DH09CD... Tuyển DH09CD 10 10 8.2 10 50 9153035 Cao Xuân Ước Ước DH09CD 10 10 9.4 51 9153084 Lê Vũ Vũ Vũ DH09CD 10 10 8.8 52 9153085 Nguyễn Phong Vũ Vũ DH09CD 9 8.4 53 9153037 Nguyễn Minh Vương Vương DH09CD... Đặng Văn Thức Thức DH09CD 9.5 9.5 5.5 7.1 41 9153028 Hồ Minh Thức Thức DH09CD 10 10 6.5 7.9 42 9153077 Lê Trung Tình Tình DH09CD 9 5.5 6.9 43 9153030 Phạm Văn Toàn Toàn DH09CD 8 6.2 v 44 9153078
- Xem thêm -

Xem thêm: BANG DIEM TKE HE THONG 2012 09CD , BANG DIEM TKE HE THONG 2012 09CD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay