Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)

152 27 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 15:21

Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HỐ HỌC LÊ THỊ VINH HẠNH NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HĨA CỦA THUỐC NỔ TNT TRÊN CÁC VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC KHÁC NHAU NHẰM ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ HĨA HỌC Hà Nội - 2014 I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC LÊ THỊ VINH HẠNH NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HĨA CỦA THUỐC NỔ TNT TRÊN CÁC VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC KHÁC NHAU NHẰM ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG Chun ngành: Hóa Lý thuyết Hóa lý Mã số: 62.44.31.01 LUẬN ÁN TIẾNHÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Vũ Thị Thu Hà GS TS Lê Quốc Hùng Hà Nội – 2014 II LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng không trùng lặp với cơng trình khoa học khác Các số liệu, kết luận án trung thực, chưa cơng bố tạp chí đến thời điểm ngồi cơng trình tác giả Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Tác giả luận án I LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lòng kính trọng Thầy Cô hướng dẫn: PGS TS Vũ Thị Thu Hà GS.TS Lê Quốc Hùng dẫn quý báu phương pháp luận định hướng nghiên cứu để luận án hoàn thành Tác giả bày tỏ lời cảm ơn Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất thời gian để tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn nhà khoa học đồng nghiệp Phòng ứng dụng Tin học nghiên cứu Hóa học đóng góp ý kiến xây dựng trao đổi vấn đề lý thuyết thực tiễn để luận án hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn thủ trưởng bạn đồng nghiệp Khoa Hóa lý – Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân tạo điều kiện thời gian, đóng góp quý báu chun mơn suốt q trình thực bảo vệ luận án Cuối tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè chia sẻ, động viên tinh thần lúc khó khăn nguồn cổ vũ thiếu tác giả suốt trình thực luận án Tác giả Luận án II MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU X DANH MỤC CÁC BẢNG XIII DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ XV MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUỐC NỔ TNT 1.1.1 Tính chất điện hóa TNT 1.1.2 Ứng dụng điện hóa việc xử lý phân tích TNT .10 1.1.3 Vai trò mơi trường làm việc nghiên cứu tính chất điện hóa TNT .10 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TNT 11 1.2.1 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) 11 1.2.2 Phương pháp sắc ký khí 13 1.2.2.1 Phương pháp sắc ký khí (GC) 13 1.2.2.2 Phương pháp sắc ký khí phân giải cao (HRGC) .15 1.2.3 Một số phương pháp khác 15 1.3 PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE PHÂN TÍCH TNT .17 1.3.1 Một số điện cực làm việc dùng phương pháp VonAmpe 17 1.3.1.1 Điện cực rắn .17 1.3.1.2 Điện cực biến tính chất lỏng ion 19 1.3.1.3 Vi điện cực 26 1.3.1.4 Một số loại điện cực làm việc khác 29 III 1.3.2 Phân tích TNT phương pháp Von-Ampe 31 1.3.2.1 Phương pháp Von-Ampe sóng vng (SWV) 32 1.3.2.2 Phương pháp Von-Ampe xung vi phân (DPV) 34 1.3.2.3 Phương pháp Von-Ampe vòng (CV) 36 1.3.2.4 Phương pháp Von-Ampe hòa tan hấp phụ (AdSV) 38 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 42 2.1 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 42 2.1.1 Thiết bị dụng cụ 42 2.1.2 Vật liệu chế tạo điện cực .43 2.2 HÓA CHẤT .43 2.2.1 Hóa chất tinh khiết 43 2.2.2 Các dung dịch 44 2.2.2.1 Dung dịch gốc 44 2.2.2.2 Dung dịch điện li 45 2.3 CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC .45 2.3.1 Điện cực thường 45 2.3.1.1 Điện cực glassy cacbon (GC) 45 2.3.1.2 Điện cực vàng (Au) 45 2.3.2 Điện cực biến tính 47 2.3.3 Vi điện cực 49 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 2.4.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe điện cực phương pháp Von-Ampe tuần hoàn (CV) 51 2.4.2 Nghiên cứu tính chất điện hóa TNT phương pháp Von-Ampe hòa tan hấp phụ xung vi phân (AdSV-DPV) 53 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 54 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 55 3.1 ĐIỆN CỰC THƯỜNG .55 3.1.1 Khảo sát đặc tính điện hóa điện cực thường .55 IV 3.1.1.1 Ảnh hưởng việc hoạt hóa bề mặt điện cực đến khả làm việc điện cực thường 55 3.1.1.2 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hoàn điện cực thường .56 3.1.2 Khảo sát tính chất điện hóa TNT điện cực thường 58 3.1.2.1 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe TNT điện cực thường 58 3.1.2.2 Khảo sát ảnh hưởng dung dịch đến tín hiệu điện hóa TNT điện cực thường 60 3.1.2.3 Khảo sát ảnh hưởng khuếch tán TNT dung dịch điện cực thường 63 3.1.2.4 Khảo sát ảnh hưởng hấp phụ TNT bề mặt điện cực thường .64 3.1.2.5 Khảo sát độ lặp lại điện cực thường .66 3.1.2.6 Khảo sát phụ thuộc mật độ dòng píc khử vào nồng độ TNT dung dịch điều kiện tối ưu 67 3.2 ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH 70 3.2.1 Điện cực biến tính với chất lỏng ion [C4min][BF4] (CpC4mim) 70 3.2.1.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hồn điện cực biến tính CpC4mim 70 3.2.1.2 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe TNT điện cực biến tính CpC4mim 73 3.2.1.3 Khảo sát ảnh hưởng khuếch tán TNT dung dịch điện ly điện cực biến tính CpC4mim 74 3.2.1.4 Khảo sát ảnh hưởng hấp phụ TNT bề mặt điện cực biến tính CpC4mim 75 V 3.2.1.5 Khảo sát độ lặp lại điện cực biến tính CpC4mim 77 3.2.1.6 Khảo sát phụ thuộc mật độ dòng píc khử vào nồng độ TNT dung dịch điều kiện tối ưu điện cực biến tính CpC4mim 78 3.2.2 Điện cực biến tính với chất lỏng ion [TOMA][C1C1N] (CpTOMA) 80 3.2.2.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hồn điện cực biến tính CpTOMA 80 3.2.2.2 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe TNT điện cực biến tính CpTOMA 82 3.2.2.3 Khảo sát phụ thuộc mật độ dòng píc khử vào nồng độ TNT dung dịch điều kiện tối ưu điện cực biến tính CpTOMA 83 3.3 VI ĐIỆN CỰC 86 3.3.1 Khảo sát đặc tính điện hóa vi điện cực 86 3.3.1.1 Ảnh hưởng việc hoạt hóa bề mặt điện cực đến khả làm việc vi điện cực 86 3.3.1.2 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hoàn vi điện cực 88 3.3.2 Khảo sát tính chất điện hóa TNT vi điện cực 93 3.3.2.1 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe TNT vi điện cực 93 3.3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng dung dịch đến tín hiệu điện hóa TNT vi điện cực 94 3.3.2.3 Khảo sát ảnh hưởng khuếch tán TNT dung dịch vi điện cực 98 3.3.2.4 Khảo sát ảnh hưởng hấp phụ TNT bề mặt vi điện cực .99 VI 3.3.2.5 Khảo sát độ lặp lại vi điện cực 100 3.3.2.6 Khảo sát phụ thuộc mật độ dòng píc khử vào nồng độ TNT dung dịch điều kiện tối ưu vi điện cực 102 3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA CỦA TNTỨNG DỤNG CHO VIỆC PHÁT HIỆN TNT 105 3.4.1 So sánh điện cực chế tạo từ vật liệu cacbon .105 3.4.2 Thử nghiệm phát TNT chất lỏng ion 108 3.4.2.1 Khảo sát thời gian bay aceton IL 108 3.4.2.2 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe TNT vi điện cực ViC2 môi trường chất lỏng ion 109 3.4.2.3 Khảo sát ảnh hưởng môi trường IL khác đến tín hiệu Von-Ampe TNT điện cực ViC2 110 3.4.2.4 Khảo sát ảnh hưởng khuếch tán TNT môi trường IL điện cực ViC2 .111 3.4.2.5 Khảo sát ảnh hưởng thời gian hấp phụ TNT điện cực ViC2 môi trường IL 112 3.4.2.6 Khảo sát phụ thuộc mật độ dòng píc khử vào nồng độ TNT môi trường IL điều kiện tối ưu 113 3.4.3 Thử nghiệm sử dụng điện cực biến tính phân tích mẫu thực 114 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 VII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh Von-Ampe hấp phụ hòa tan Adsorptive Stripping Voltammetry Điện cực đối Counter Electrode Ống cacbon kích thước nano Carbon Nanotube Bột Cacbon Carbon powder CPE Điện cực cacbon bột nhão Carbon paste electrode CV Von-Ampe vòng Cyclic Voltammetry DPV Von-Ampe xung vi phân Differential Pulse Voltammetry Sắc ký khí Gas chromatography Phổ khối dẫn điện phát sáng Glow discharge MS AdSV CE CNT Cp Gc GDMS GN Tấm graphen kích thước nano Graphene Nanosheet GO Oxít graphen Graphene Oxide HPLC Sắc ký lỏng hiệu cao High-performance liquid chromatography HRGC Sắc ký khí phân giải cao High-Resolution Gas Chromatography IDMS Phổ khối pha loãng ion Ion dilution MS Chất lỏng ion Ionic Liquid Điện cực cacbon bột nhão biến tính chất lỏng ion Ionic liquid carbon paste electrode IMS Phổ độ linh động ion Ion mobility spectrometry LOD Giới hạn phát Limit of detection LOQ Giới hạn định lượng Limit of Quantitation LSV Von-Ampe tuyến tính Linear Scan Voltammetry MIP Polyme in phân tử Molecular Imprinted Polymers MS Phổ khối Mass spectrometry IL ILCPE VIII ... HẠNH NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HĨA CỦA THUỐC NỔ TNT TRÊN CÁC VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC KHÁC NHAU NHẰM ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG Chun ngành: Hóa Lý thuyết Hóa lý Mã số: 62.44.31.01 LUẬN ÁN TIẾN... việc hoạt hóa bề mặt điện cực đến khả làm việc điện cực thường 55 3.1.1.2 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hồn điện cực thường .56 3.1.2 Khảo sát tính chất điện hóa TNT điện cực thường... 2.3.3 Vi điện cực 49 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 2.4.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe điện cực phương pháp Von-Ampe tuần hoàn (CV) 51 2.4.2 Nghiên cứu tính chất điện hóa TNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay