Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ)

105 27 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 13:31

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN ĐỨC CƢỜNG XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN ĐỨC CƢỜNG XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ LAN ANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn đƣợc thực nghiêm túc, số liệu đƣợc trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trung thực, khách quan Tác giả Trần Đức Cƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn này, nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía tập thể cá nhân: Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy, giáo trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Sau đại học giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giáo TS Nguyễn Thị Lan Anh, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài thạc sỹ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, tất cán công nhân viên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Ngun tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Thạc sỹ Tác giả Trần Đức Cƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Bố cục luận văn Chƣơng SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý luận văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Văn hoá 1.1.1.2 Văn hoá doanh nghiệp 1.1.2 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 1.1.2.1 Yếu tố thứ - Những giá trị VH hữu hình 1.1.2.2 Yếu tố thứ - Những giá trị đƣợc tán đồng 10 1.1.2.3 Yếu tố thứ - Các quan điểm 11 1.1.3 Vai trò văn hố doanh nghiệp 13 1.1.3.1 Đối với hoạt động quản lý doanh nghiệp 14 1.1.3.2 Đối với hiệu hoạt động doanh nghiệp 17 1.1.3.3 Vai trò văn hố doanh nghiệp xã hội 20 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.1.4 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 22 1.1.4.1 Nguồn gốc hình thành văn hố doanh nghiệp 22 1.1.4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới văn hoá doanh nghiệp 23 1.1.4.3 Nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp 28 1.1.4.4 Tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 28 1.1.5 Mơ hình văn hóa doanh nghiệp 31 1.1.5.1 Mơ hình VH gia đình (Clan) 31 1.1.5.2 Mơ hình VH cấp bậc (Hierarchy) 31 1.1.5.3 Mơ hình VH sáng tạo (Adhocracy) 32 1.1.5.4 Mơ hình VH thị trƣờng (Market) 33 1.2 Kinh nghiệm học thực tiễn xây dựng văn hóa doanh nghiệp số doanh nghiệp 33 1.2.1 Xây dựng VHDN số công ty 33 1.2.1.1 Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp FPT 33 1.2.1.2 Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Habubank 36 1.2.2 Bài học xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 37 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 41 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp 41 2.2.2 Thu thập số liệu sơ cấp 41 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 Chƣơng THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 45 3.1 Giới thiệu chung Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 45 3.1.1 Sơ lƣợc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 45 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 46 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.3 cấu tổ chức nhân 47 3.1.3.1 cấu tổ chức công ty 47 3.1.3.2 cấu nhân công ty 49 3.1.4 Tình hình kinh doanh cơng ty Bảo hiểm 50 3.2 Thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 51 3.2.1 Mô tả yếu tố cầu thành văn hóa doanh nghiệp Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 51 3.2.1.1 Yếu tố thứ - Các giá trị hữu hình 51 3.2.1.2 Yếu tố thứ hai - Các giá trị đƣợc tán đồng 55 3.2.1.3 Yếu tố thứ ba - Quan điểm 57 3.2.2 Nhận dạng mô hình văn hóa doanh nghiệp Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 60 3.2.2.1 Đánh giá cấp độ văn hóacơng ty xây dựng 60 3.2.2.2 Sự tƣơng đồng nhận thức ban lãnh đạo nhân viên giá trị văn hoá công ty 62 3.2.2.3 Ƣu điểm hạn chế VHDN Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 70 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 71 4.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng VHDN Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 71 4.1.1 Quan điểm, định hƣớng xây dựng văn hóa doanh nghiệp 71 4.1.2 Mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 72 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.2 Hồn thiện mơ hình VHDN theo định hƣớng tầm nhìn chiến lƣợc 73 4.3 Một số giải pháp xây dựng VHDN Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 74 4.3.1 Giải pháp hồn thiện, củng cố giá trị hữu hình công ty 74 4.3.2 Giải pháp điều chỉnh giá trị đƣợc tán đồng 78 4.3.3 Giải pháp hoàn thiện giá trị 80 3.4 Kiến nghị 83 3.4.1 Kiến nghị Nhà nƣớc 83 3.4.2 Kiến nghị tỉnh Thái Nguyên 84 3.4.3 Kiến nghị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 85 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 88 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên VH : Văn hóa VHDN : Văn hóa doanh nghiệp DN : Doanh nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: cấu nhân theo giới tính 49 Bảng 3.2: cấu nhân theo độ tuổi 49 Bảng 3.3: cấu nhân theo trình độ học vấn 50 Bảng 3.4: Tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty từ 2010-2013 .51 Bảng 3.5: Đánh giá cán nhân viên cấp độ văn hố cơng ty xây dựng 60 Bảng 3.6: Kết khảo sát tƣơng đồng nhận biết giá trị văn hố hữu hình lãnh đạo nhân viên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 62 Bảng 3.7: Kết khảo sát tƣơng đồng nhận biết giá trị đƣợc tán đồng lãnh đạo nhân viên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 64 Bảng 3.8: Kết khảo sát tƣơng đồng nhận biết giá trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 65 Bảng 3.9: Bảng điểm đánh giá mơ hình VHDN theo ý kiến tồn thể cán cơng nhân viên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 67 Bảng 3.10: Bảng điểm đánh giá mơ hình VHDN theo ý kiến ban lãnh đạo công ty Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 68 Bảng 3.11: Bảng điểm đánh giá mơ hình VHDN theo ý kiến nhân viên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 69 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 45 3.1 Giới thiệu chung Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên. .. nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên Ý nghĩa khoa học luận văn Một số luận văn thạc sỹ nghiên cứu vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp. .. Quan điểm, định hƣớng xây dựng văn hóa doanh nghiệp 71 4.1.2 Mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên 72 Số hóa Trung tâm Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ), Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex chi nhánh thái nguyên ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay