BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

220 129 0
  • Loading ...
1/220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 11:28

Bài mở đầuChương 1: Cơ sở lý luận quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế xã hộiChương 2: Nội dung quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế xã hội.Chương 3: Giới thiệu quy trình quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hộiđã áp dụng trên thế giới và Việt Nam BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI NỘI DUNG MÔN HỌC Bài mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội Chương 2: Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội Chương 3: Giới thiệu quy trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội áp dụng giới Việt Nam Bài mở đầu I Thực trạng phát triển KTXH Việt nam II Những mục tiêu phát triển KTXH Việt Nam III Vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội Việt Nam IV Khái niệm mục tiêu môn học V Đối tượng nội dung phương pháp nghiên cứu môn học I Thùc tr¹ng kinh tÕ - x· héi Việt Nam Về thuận lợi: Kinh tế tng trởng (7%/nm) lơng thực tng nhanh, dịch vụ CSHT có nhiều bớc phát triển, Vn hoá hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục đc cải thiện, Tỡnh hỡnh trị, hội ổn định, quốc phòng an ninh đc tng cờng, Quan hệ đối ngoại không ngừng đợc mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế đợc tiến hành chủ động có hiệu Về khó khn: Kinh tế phát triển cha vng chắc, hiệu sức cạnh tranh thấp Một số vấn đề hoá hội xúc gay gắt chậm đ ợc giải Hệ thống sách chế không đồng cha tạo đợc động lực mạnh cho phát triển Nguyờn nhõn ca nhng tồn tại: - Tư phát triển KTXH chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển đất nước - Hệ thống pháp luật quản lý Nhà nước số lĩnh vực bất cập - Tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, cơng chức nhiều hạn chế - Tổ chức thực nhiều yếu - Quyền làm chủ nhân dân chưa phát huy đầy đủ Kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm - Tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, chưa đẩy lựi II Nhng mục tiêu c bn phát triển KTXH Việt Nam a) Về kinh tế - Đưa GDP năm 2020 lên gấp đơi năm 2010 Tỷ trọng GDP nông nghiệp 16 - 17%, công nghiệp 40 - 41%, dịch vụ 42 - 43% Tỷ lệ lao động nơng nghiệp khoảng 50% - Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hội, quốc phòng, an ninh có bước trước - Vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước tăng cường, chi phối lĩnh vực then chốt kinh tế II Những mục tiêu c bn phát triển KTXH ca Vit Nam b) Về văn hóa, hội - Nâng lên đáng kể số phát triển người (HDI) nước ta - Tốc độ tăng dân số ổn định mức 1.1% - Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi - Đạt bác sĩ 26 giường bệnh/vạn dân - Thực bảo hiểm y tế toàn dân - Lao động đào tạo đạt 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động hội II Những mục tiêu c bn phát triển KTXH ca Vit Nam - Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân – 3%/năm - Phúc lợi, an sinh XH chăm sóc sức khỏe cộng đồng bảo đảm - Năng lực nội sinh khoa học công nghệ đủ khả ứng dụng công nghệ đại, tiếp cận trình độ giới tự phát triển số lĩnh vực, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hố II Những mơc tiªu ph¸t triĨn KTXH Việt Nam c) Về mơi trường - Nâng tỉ lệ che phủ rừng đạt 45%.  - Hầu hết dân cư thành thị nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh - Các sở sản xuất kinh doanh thành lập phải áp dụng công nghệ trang bị thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải - Trên 80% sở sản xuất kinh doanh có đạt tiêu chuẩn môi trường II Những môc tiêu c bn phát triển KTXH ca Vit Nam - Các đô thị loại trở lên tất cụm, khu cơng nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung - 95% chất thải rắn thông thường, 85% chất thải nguy hại 100% chất thải y tế xử lý đạt tiêu chuẩn - Cải thiện phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng - Hạn chế tác hại thiên tai; chủ động ứng phó có hiệu với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 10 VI Nhà nước Phát triển cấu vùng không gian Bảo vệ môi trường Hợp với Liên minh châu Âu Phần thứ ba: Điều hành thực chiến lược I Thể chế II Các nguồn lực tài Tài cơng Tiết kiện tín dụng Đầu tư nước Quỹ viện trợ Liên minh câu Âu III Điều hành chiến lược Phần kết luận phụ lục 206 3.3 Giới thiệu kết cấu báo cáo “Nghiên cứu QHTTPTKTXH thành phố Nam Hải, tỉnh Quảng Đông Báo cáo “nghiên cứu quy hoạch phát triển KTXH thành phố Nam Hải, tỉnh Quảng Đông” xây dưng tháng năm 1993, GS Trần Liệt cộng thực dự án biện soạn Đây tài liệu Truung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển vùng cử Bộ khoa học Công nghệ Môi trường dịch từ tiếng Trung quốc, bao gồm: Chương I: Khái quát vị trí địa lý, diện tích, dân số Hồn cảnh tự nhiên Lịch trình thay đổi phát triển xây dựng thành phổ Nam Hải Quá trình phát triển KTXH thành phố khu vực 207 Chương II: Khái quát lịch sử q trình, q trình khai phát văn hóa thành phố Nam Hải gợi ý Thời kỳ khai phát trước thời Tống nguyên Sự phát triển ngày sâu với khuynh hướng phồn vinh kinh tế thương phẩm sau Tống Làm để mở mang phát triển lịch sử Nam Hải Chương III: Chiến lược phát triển KTXH Các điều kiện thuận lợi yếu tố bất lợi phát triển KTXH Mục tiêu chiến lược (chia thời kỳ 1992-1995, 1996-2000, 2001-2010) Trọng điểm chiến lược phát triển sản xuất (gồm nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ) Chiến lược phát triển khơng gian (chủ yếu trình bày khu công nghiệp, khu danh thắng du lịch, khụ vực lớn chủ yếu) 208 3 Chương IV: Quy hoạch hệ thống thành thị thị trấn thành phố Nam Hải Đặc trưng trạng hệ thống đô thị Dự báo mức độ thị hóa đến năm 2010 Quy hoạch hệ thống đô thị (QH kết cấu cấp đô thị, bố cục không gian đô thị theo cụm theo chức năng) Chương V: Quy hoạch giao thông, cấp điện, thơng tin bưu điện, cấp nước, phòng lụt Quy hoạch giao thông Quy hoạch cấp điện Quy hoạch thông tin bưu điện Quy hoạch cấp nước Quy hoạch phòn lũ lụt 209 Chương VI: Quy hoạch phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, vệ sinh chữa bệnh, văn hóa giải trí, thể dục thể thao Quy hoạch phát triển giáo dục Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ Quy hoạch phát triển vệ sinh chữa bệnh Quy hoạch cơng trình văn hóa giải trí Quy hoạch thể dục thể thao Chương VII: Quy hoạch hệ thống chợ Quy hoạch phát triển thương mại Quy hoạch phát triển mậu dịch đối ngoại Quy hoạch chợ buôn bán 210 4 Chương VIII: Khai thác tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch đặc sắc Phân tích điều kiện phát triển nghề du lịch Hiện trạng phát triển nghề dụ lịch tồn Phương hướng mở rộng mạng lưới phát triển nghề du lịch Chương IX: Đánh giá chất lượng môi trường quy hoạch bảo vệ môi trường Hiện trạng chất lượng môi trường Đặc điểm ô nhiễm môi trường Dự báo chất lượng môi trường Mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường Đối sách giải pháp thực mục tiêu bảo vệ môi trường 211 Chương X: Quy hoạch sử dụng đất Đặc điểm vấn đề trạng sử dụng đất đai Tính đặc biệt việc sử dụng đất tư tưởng chiến lược sử dụng đất thành phố Nam Hải Quy hoạch tổng thể sử dụng đất Phân tích cấu sử dụng đất Phân khu sử dụng đất Chính sách giải pháp sử dụng đất Chương XI: Phân tích đặc trưng yếu tố động lực thành thị hóa nơng thơn Tiến trình đặc điểm thành thị hóa nơng thơn Nam Hải Quy mơ thị đặc điểm phân bố q trình thị hóa nơng thơn Nam Hải Yếu tố động lực chủ yếu ảnh hưởng đến thành thị hóa nơng thơn Nam Hải Phân tích xu thị hóa thành phố Nam Hải 212 Chương XII: Ảnh hưởng phát triển kinh tế môi trường Ảnh hưởng phát triển kinh tế môi trường không khí Ảnh hưởng phát triển kinh tế môi trường nước Ảnh hưởng phát triển kinh tế môi trường đất Ảnh hưởng phát triển đến yếu tố môi trường Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường 213 Giới thiệu kết cấu báo cáo “dự án quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ” Dự án “Quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ” Công ty King Hill Tasman Asia Pacific Của Australia thực năm 1996, bao gồm: Phần mở đầu Các mục tiêu dự án quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm Nam Kế hoạch ưu tiên Quá trình thực Các tài liệu khác có liên quan Giá biện pháp Tri thức vùng kinh tế trọng điểm Nam Các giới hạn 214 Phần I: Mục tiêu dự án quy hoạch tổng thể đến năm 2010 Phân tích tỉnh hình trạng 1.1 Vị trí địa lý, khí hậu nguồn lợi tự nhiên 1.2 Dân số nguồn nhân lực 1.3 Các hoạt động kinh tế thương mại 1.4 Kết cấu hạ tầng 1.5 Kế hoạch sử dụng đất 1.5 Những vấn đề môi trường 1.6 Chức lợi so sánh vùng kinh tế trọng điểm Nam 215 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Các chiến lược phát triển, sách lựa chọn quy hoạch phát triển Mục tiêu phát triển tổng quát chiến lược vùng kinh tế trọng điểm Nam Các mục tiêu tăng trưởng tương lai Các lựa chọn đô thị hóa kết cấu lãnh thổ Mục tiêu chương trình phát triển kết cấu hạ tầng Mục tiêu chương trình TNTN mơi trường Mục tiêu chương trình phát triển nguồn nhân lực Phối hợp hành động vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ với tỉnh xung quanh Đánh giá quy hoạch lựa chọn đầu tư Phương pháp luận đánh giá Kết phân tích kinh tế vĩ mơ Kết phân tích liên ngành Dự kiến mục tiêu đạt theo không gian Nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng 216 Phần II: Kế hoạch chi tiết ngành, lĩnh vực ưu tiên Phối hợp công nghiệp phát triển đô thị 4.1 Những vấn đề kế hoạch chi tiết 4.2 Phát triển phân bố công nghiệp 4.3 Đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu công nghiệp 4.4 Bước vấn đề phân bố 4.5 Thể chế vấn đề tài 4.6 Kịch A – tăng trưởng trung bình 4.7 Kịch B – tăng trưởng thấp 4.8 Kịch C – tăng trưởng cao 4.9 Tóm lược kết đánh giá đầu tư cho kịch tăng trưởng Giao thông vận tải 5.1 Chiến lược tổng quát 5.2 Hệ thổng cảng biển 5.3 Đường thủy 5.4 Đường đường cao tốc 5.5 Sân bay 5.6 Đường sắt 5.7 Giao thơng thị 5.8 Tóm lược kết luận 217 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Nguồn nước cấp nước đô thị Điều kiện vấn đề đặt Quy hoạch tổng thể Các dự án cấp nước Nước thải, dự án kiểm tra ngập úng Tóm lược kết luận Điện Các mục tiêu chiến lược Đầu tư ưu tiên để đáp ứng nhu cầu Tài chương trình đầu tư Giá điện Hỗ trợ người tiêu dùng Cải tiến cấu thể chế 218 Phần III: Chương trình thực Biện pháp sách 8.1 Tiết kiệm sách đầu tư 8.2 Cải cách hành 8.3 Phát triển khu vực tư nhân 8.4 Cải tiến dịch vụ cơng 8.5 Chính sách cơng nghiệp 8.6 Quy tắc kinh doanh cấp phép 8.7 Phân bố tín dụng đầu tư nhà nước 8.8 Chính sách thương mại 8.9 Cải cách doanh nghiệp nhà nước vấn đề bình đẳng hóa 219 Thay đổi thể chế vùng kinh tế trọng điểm Nam 9.1 Đô thị điều phối vùng 9.2 Các lựa chọn điều phối đô thị 9.3 Tổ chức không gian 9.4 Quyền lực ngành chức 10 Chương trình thực 10.1 Các yêu cầu tổng thể thực 10.2 Hình thức lựa chọn khu vực nhà nước khu vực tư nhân 10.3 Chương trình thực cho dự án cụ thể 10.4 Các nghiên cứu khả thi 220 ... Bài mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Chương 2: Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Chương 3: Giới thiệu quy trình quy hoạch tổng thể. .. hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Việt nam Tình hình chung • Quy trình kế hoạch hóa chiến lược đến quy hoạch, cụ thể hóa kế hoạch năm hàng năm • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. .. tất quy hoạch chi tiết phải vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội • Quy hoạch ngành quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải vào chiến lược định hướng quy hoạch tổng thể phát
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay