Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5

138 27 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI DƢƠNG THỊ THU HƢƠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI DƢƠNG THỊ THU HƢƠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP Chuyên ngành: Giáo dục học (Bậc Tiểu học) Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quốc Chung HÀ NỘI, 2017 i LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành với hướng dẫn bảo tận tình PGS.TS Vũ Quốc Chung, thầy khoa Giáo dục Tiểu học, giúp đỡ bạn học viên cao học K19 Xin đượ ày t ng ả n s u sắ đến PGS.TS Vũ Quốc Chung người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Xin chân thành n thầy, thầy khoa Giáo dục Tiểu học - trường ĐHSP Hà Nội 2, học viên cao học K19 khoa Giáo dục Tiểu học tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành luận văn Cuối h ng, đ ng iết n tới người th n y u gi đình ự vững hắ tinh thần vật h t để thể hoàn thành đượ gi i đoạn họ tập qu n trọng Mặ ản th n r t n ự , gắng song o thời gi n ự hạn kh tránh kh i hạn hế thiếu s t Kính người qu n t ong Quý thầy, ô giáo đ ng g p ý kiến để uận văn đượ hoàn thiện h n Một ần nữ xin ày t ng tri n đến Quý vị! Hà Nội, tháng 10 năm 2017 HỌC VIÊN Dương Thị Thu Hương ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin đo n đ y ông trình nghi n ứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác hư cơng bố b t kỳ cơng trình nghiên cứu khác Tôi ũng xin đo n thông tin trí h ẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ Dƣơng Thị Thu Hƣơng iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mụ đí h nghi n ứu .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phư ng pháp nghi n ứu .3 Giả thuyết khoa học Đ ng g p ới củ đề tài PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .5 1 C sở í uận 1 Tổng qu n ị h sử v n đề nghi n ứu 1 1 Tr n giới 1 Việt N 1 Một số khái niệ 1 Trải nghiệ 11 sở 14 ph n iệt giữ trải nghiệ với kinh nghiệ 14 1 2 Giáo ụ trải nghiệ 16 1 Hoạt động trải nghiệ sáng tạo nhà trường .17 1.1.2.4 Dạy họ thông qua trải nghiệ thông qua cách thứ tổ trình ạy họ ột hu i hoạt động trự tiếp ủ người họ 18 1.1.3 Mục tiêu, nội dung chuẩn kiến thứ kĩ ần đạt dạy học toán lời văn lớp 22 1 Mụ ti u ạy họ giải toán ời văn ớp 22 iv 1 Nội ung ạy họ giải toán ời văn ớp 22 1 3 Chuẩn kiến thứ kĩ ần đạt ạy họ giải toán ời văn ớp [2] 23 1 Đặ điểm học tập trải nghiệm dạy học giải tốn lời văn lớp 23 1 C hội tổ hoạt động trải nghiệ toán ho họ sinh ớp giải ời văn 32 C sở thự tiễn 35 Thự trạng ạy họ giải toán ời văn ớp 35 2 Thự trạng ủ việ tổ hoạt động họ tập trải nghiệ giải toán ạy họ ời văn ớp 37 2 Mụ đí h 37 2 Phư ng pháp khảo sát 37 Đối tượng đị àn khảo sát 37 Nội ung khảo sát 38 Kết khảo sát (x phụ ụ 4) 39 TIỂU KẾT CHƯƠNG 43 Về Về sở í uận .43 ặt sở thự tiễn 44 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN LỚP 45 Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán 45 2 Đề xu t quy trình hoạt động trải nghiệm dạy học giải tốn lời văn lớp 47 2.2.1 Gợi động , tạo hứng thú cho học sinh 47 2.2.2 Tổ chức cho học sinh trải nghiệm .49 2.2.3 Học sinh hoạt động Chia sẻ - Phân tích - Rút kiến thức .51 2 Học sinh thực hành - Vận dụng 53 2.2.5 Phối hợp đánh giá tự đánh giá kết hoạt động trải nghiệm 54 v 2.3 Thiết kế số hoạt động thực theo quy trình 55 TIỂU KẾT CHƯƠNG 66 Về định hướng ho việ tổ hoạt động trải nghiệ ạy họ giải toán ời văn .66 Về đề xu t quy trình hoạt động trải nghiệm dạy học giải toán lời văn lớp 66 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .67 3.1 Mụ đí h thực nghiệm .67 3.2 Nội dung thực nghiệm 67 3.3 Tổ chức thực nghiệm 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Kết luận 73 Kiến nghị 74 DANH MỤC NHỮNG CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC I PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT I 1 PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH CHO HỌC SINH) I KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỌC SINH III 1.3 PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH CHO GIÁO VIÊN) VI 1.4 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN VIII PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN XI 2.1 Phiếu điều tra số XI 2.2 Phiếu điều tra số (Phiếu kiể tr định kì giữ kì nă học 2016- 2017) XV PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA SAU THỰC NGHIỆM XVII 3.1 Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy họ “Bài 16: Ôn tập bổ sung giải toán” - SGK Toán XVII vi 3.2 Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy họ “Bài 136: Luyện tập hung” [3, tr 144] XX 3.3: Phiếu điều tr trình thự nghiệ số XXIII 3.4 Phiếu điều tra sau thực nghiệm số XXVII PHIẾU ĐIỀU TRA SAU QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM XXXI PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM VÀ BÀI ĐIỀU TRA CỦA HỌC SINH XXXIII vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa HS Học sinh GV Giáo viên TN Trải nghiệm PPDH Phư ng pháp ạy học viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng so sánh kết hai lớp 5A 5B trước thực nghiệm .68 Bảng 3.2 Bảng so sánh kết hai lớp 5H 5E trước thực nghiệm .69 Bảng 3.3 Kết Phiếu điều tra số hai lớp thực nghiệ (5A) đối chứng (5B) 69 Bảng 3.4 Kết Phiếu điều tra số hai lớp thực nghiệ (5H) đối chứng (5E) 70 XXXV Phiếu u tra số lớp đối chứng XXXVI XXXVII Phiếu u tra số lớp thực nghiệm XXXVIII Phiếu u tra số lớp thực nghiệm XXXIX Phiếu u tra số lớp đối chứng XL Phiếu u tra số lớp thực nghiệm XLI Phiếu u tra số lớp đối chứng XLII Phiếu u tra sau trình thực nghiệ ài “ơn tập bổ sung giải tốn” XLIII Phiếu u tra sau trình thực nghiệm 136: Luyện tập chung ... giảng dạy trường tiểu học có kinh nghiệm v n đề việc dạy học giải tốn có lời văn thông qu hoạt động trải nghiệm L y thông tin việc tổ chức cho học sinh lớp hoạt động trải nghiệm dạy học giải tốn có. .. Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học giải tốn có lời văn lớp 5 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn tổ chức hoạt động trải nghiệm tác giả luận văn đề xu t quy trình tổ chức. .. n đến tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học giải tốn có lời văn lớp 3.2 Tổ chức khảo sát thực trạng dạy học giải tốn có lới văn lớp thông qua hoạt động trải nghiệm số trường tiểu học 3.3 Đề xu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5, Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay