Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)

166 34 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:50

Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM *** LÊ THỊ THANH HẰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LUẬN ÁN TIẾNQUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ TP HCM - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM *** LÊ THỊ THANH HẰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành : Quy hoạch vùng đô thị Mã số : 9.58.01.05 LUẬN ÁN TIẾNQUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Thanh Nhã TS Đào Ngọc Nghiêm TP HCM - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu của riêng tơi Các sớ liệu, kết quả luận án trung thực chưa từng được cơng bớ bất kỳ cơng trình khác, trừ những chỡ ghi trích dẫn, tham khảo Tác giả luận án Lê Thị Thanh Hằng LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tiiê tiê,tc ân,tiân,âtc ̉m t ̛,t sựt âướ, tẫ,tuu táuutc ̉a tc uc thầy t hướ, tẫ, thế,ts̃ tiế,tiúcc tsưtN uy ễ,thâa ,âtNâãtvnthế,ts̃ tiế,tiúcc tsưtĐn tN ọc t N âênm t Cuc t hầy t đãt iậ,t inm t ẫ,t âắit iiêt iún,t c ,t đườ, tâọc tiập nâng c a t c âuy n,t m i,tvnt, âên,tc ứutiâ a tâọc hiêtiê,tc ̉m t ̛,tsựt êcptđỡtc ̉a tPâò, tsa utđạêtâọc tvntâợptiuc túc tí tBa ,t êum t âêệu trườ, tĐạêtâọc tiế,tiúcc thp.CC, c ũ, t ,âư Khoa, Phòng khác trườ, thiêtiê,tc ̉m t ̛,tc uc tiầy tc it tc uc t,ântiâ a tâọc tởtiú , tvnt, nêtiúườ, tđã đó, t ópt tiế,tuu táuutiú , tuuutiúì,âtiiêt, âên,tc ứutvntiâực tâêệ,tluận án hiêtiê,tc ̉m tơ,tsựt êcptđỡtc ̉a tBa ,t êum tâêệutiúườ, tĐạêtâọc t,ỏt- Địa tc âấitvnt c ơtsởtĐn tiạ tiạêtVũ, thnutđãtâỗtiúợ tiạ tđêềutiêệ,tvềtiâờêt êa ,tvntđộ, tvên,tvềtiê,ât iầ,tc â tiiêtiú , tśituuutiúì,âtiâực tâêệ,tluậ,tu, Ćêtc ù, tiiêtúấitáếit ̛,tsựtđộ, tvên,t êcptđỡ tsuitc u,âtvntlui,tiạ tđêềutiêệ,t c ̉a t êa tđì,âtđểtiiêtâ n,tiân,âtluận án TP.HCM, ngày tháng năm 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BĐKH : Biến đổi khí hậu GDP : Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm nội địa) NN & PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TN& MT : Tài nguyên Môi trường LĐ, TB &XH : Lao động, Thương binh Xã hội TP.HCM : Thành phớ Hồ Chí Minh QH : Quy hoạch QHC : Quy hoạch chung VN : Việt Nam 10 KT-XH : Kinh tế -Xã hội 11 XD : Xây d ựng 12 NXB : Nhà Xuất bản 13 UBND : Uỷ ban Nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .3 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 7.1 PCƯƠNGtPCÁPthCUthCẬP tPCÂNthÍCC thỔNGtCỢPthCƠNGthIN 7.2 PCƯƠNGtPCÁPtQUANtSÁh tiCẢOtSÁhthCỰCthẾ 7.3 7.4 PCƯƠNGtPCÁPtSOtSÁNCtQUYtNẠP PCƯƠNGtPCÁPtiẾthCỪA 7.5 7.6 PCƯƠNGtPCÁPtCCUYÊNtGIA PCƯƠNGtPCÁPtCCỒNGtLỚPthÍCCtCỢP 7.7 PCƯƠNGtPCÁPtPCÂNthÍCCtSOWh PHẦN NỘI DUNG .7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ NGOẠI THÀNH TP.HCM 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ .7 1.2 TỔNG QUAN Q TRÌNH PHÁT TRIỂN KHƠNG GIAN TP.HCM 10 1.2.1.t“QCtiổ, tm ặitáằ, thP.CC,tđ́,t,ăm t2020”tpântâuy ệit1993 11 1.2.2 “Đồtu,tđêềutc âỉ,âtQCCXDthP.CC,tđ́,t2020”tpântâuy ệit1998 12 1.2.3.tĐồtu,“tĐêềutc âỉ,âtQCCtXDthP.CC,tđ́,t,ăm t2025”tpântâuy ệit2010 12 1.2.4.tNâậ,tiéitvềtc uc tđồtu,tQCCtXDthP.CC, 13 1.3 THỰC TRẠNG KHU VỰC NGOẠI THÀNH TP.HCM 15 1.3.1.thâực tiúạ, tvềtân,tsốtvntla tđộ, 15 1.3.2.thâực tiúạ, tpâuitiúêể,t,i, t, âêệp 18 1.3.3.thâực tiúạ, tpâuitiúêể,tc i, t, âêệp 19 1.3.4.thâực tiúạ, tvềts̉,tiuấitiêểutiẩtc i, t, âêệp 21 1.3.5.tVềtc ấutiúcc tQC ểêtpâuptiổtc âức tiâi, t êa ,tvntiế,tiúcc tc ̉,âtuua , 22 1.3.6.thâực tiúạ, tm iêtiúườ, tvnt̉,âtâưở, tc ̉a tBĐiC 24 1.3.7.thâực tiúạ, tvềtvă,tâ utiãtâộê 26 1.3.8.thâực tiúạ, tsửtâụ, tđấi tđị,âtâướ, tpâuitiúêể,t, ạêtiân,â 28 1.3.9.t,ốêtuua ,tâệtc ̉a t, ạêtiân,âthP.CC,tvớêtvù, thP.CC, 29 1.3.10.thâực tiúạ, tc i, tiuc tQCtvntuủn lý QH 31 1.3.11.thâực tiúạ, tc i, tiuc tQCtXDt,i, tiâi,tm ớê 33 1.3.12 hổ, tuua ,tvềtiâực tiúạ, tiâutvực t, ạêtiân,âthP.CC, 33 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 34 1.4.1.tCuc t, âên,tc ứutiún,tiất êớê 34 1.4.1.1 Nghiên cứu phân vùng QH 34 1.4.1.2 Nghiên cứu mơ hình nơng nghiệp thị 35 1.4.1.3 Nghiên cứu phát triển đô thị bền vững tác động đến khu vực ngoại thành 36 1.4.1.4 Tổng quan nghiên cứu nước 37 1.4.2.thì,âtâì,ât, âên,tc ứutởtVN 38 1.4.2.1 Các nghiên cứu QH phát triển ngoại thành 38 1.4.2.2 Nghiên cứu phân vùng QH quản lý phát triển 40 1.4.2.3 Các nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH tới đô thị 42 1.4.3.thổ, tuua ,tiì,âtâì,ât, âên,tc ứu 42 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 2: CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC 46 2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ 46 2.1.1.tCuc tLuậitlên,tuua ,tđ́,tQCXDt, ạêtiân,â 46 2.1.2.tCâế,tlược tpâuitiúêể,t,i, tiâi,tm ớê 47 2.1.3.tCuc tuuy tđị,âtiừtc uc tQCt, n,âtâêệ,tân,â 47 2.1.4.tCuc tiênutc âuẩ, tuuy tc âuẩ,tlên,tuua , 47 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 48 2.2.1.tPâuitiúêể,tđitiâịtáề,tvữ, 48 2.2.1.1 Đô thị bền vững 48 2.2.1.2 Nguyên tắc phát triển đô thị bền vững 51 2.2.1.3 Các tiêu chí để phát triển bền vững thị 52 2.2.2.tCuc tpâươ, tpâuptiuc tđị,âtúa ,ât êớêtpân,tvù, 54 2.2.2.1 Nhóm nhân tớ tạo vùng 54 2.2.2.2 Vùng đồng nhất 55 2.2.2.3 Xác định ranh giới phân vùng QH 56 2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN 57 2.3.1.tCuc âtiếptc ậ,tpân,tvù, tQC tuủ,tl tQCtiú , tâệtiâố, tQCtđitiâị 57 2.3.2.tiê,ât, âêệm tuủ,tl tpâuitiúêể,t, ạêtiân,â 60 2.3.3.tiê,ât, âêệm tvềt ểêtpâuptQCXDtđitiâịtvệtiê,âtởt, ạêtiân,â 61 2.3.4.tĐặc tiúư, tm ốêtuua ,tâệt,ộêtiân,âtvnt, ạêtiân,â 62 2.4 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÂN VÙNG QH NGOẠI THÀNH TP.HCM 66 2.4.1.tĐị,âtâướ, tpâuitiúêể,thP.CC, 66 2.4.2.tĐị,âtâướ, tpâuitiúêể,tc uc tâuy ệ,t, ạêtiân,âthP.CC, 67 2.4.3.tiịc âtá̉,tBĐiC 71 2.4.4.tCuc ty ́utiốtiuc tđộ, tđ́,tQCtpâuitiúêể,t, ạêtiân,â 71 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 81 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG 81 3.1.1.tCuc tuua ,tđêểm tiú , tpân,tvù, tQCtđểtpâuitiúêể,táề,tvữ, 81 3.1.2.tCuc tm ục tiênu 81 3.1.3.tCuc t, uy n,tiắc tpân,tvù, tQCtđểtpâuitiúêể,táề,tvữ, 81 3.2 ĐỀ XUẤT PHÂN VÙNG QH XD NGOẠI THÀNH TP.HCM 86 3.2.1.tXuc tđị,âtâệtiênutc âítpân,tvùng QH 86 3.2.1.1 Các yêu cầu bản của hệ tiêu chí 87 3.2.1.2 Phương pháp định ranh phân vùng 88 3.2.2.tĐềtiuấitc uc tpân,tvù, tQCt, ạêtiân,âthP.CC, 89 3.2.2.1 Các tiêu chí cụ thể để phân vùng QH quản lý phát triển ngoại thành TP.HCM 89 3.2.2.2 Các phân vùng khu vực ngoại thành TP HCM 96 3.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QH THEO TỪNG PHÂN VÙNG ĐỂ ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 109 3.3.1.tCuc t ểêtpâuptđềtiuấitc â tpân,tvù, t,i, t, âêệptsê,âtiâuêtâọc tsi, tSnêtGò,t(Z1) 109 3.3.1.1 Giải pháp cấu trúc QH tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 109 3.3.1.2 Giải pháp an sinh xã hội 110 3.3.1.3 Giải pháp kiểm soát phát triển tự phát 111 3.3.1.4 Giải pháp phát triển liên kết vùng 111 3.3.1.5 Giải pháp bảo vệ mơi trường, thích ứng với BĐKH 113 3.3.2.tCuc t ểêtpâuptđềtiuấitc â tpân,tvù, t,i, t, âêệptổ,tđị,âtíitâợptân,âtla , tia ,ât(Z2) 113 3.3.2.1 Giải pháp cấu trúc QH tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 113 3.3.2.2 Giải pháp an sinh xã hội 115 3.3.2.3 Giải pháp tăng cường liên kết vùng 115 3.3.2.4 Giải pháp bảo vệ môi trường thích ứng BĐKH 116 3.3.2.5 Giải pháp kiểm soát phát triển tự phát 117 3.3.3 Gểêtpâuptđềtiuấitđểtđêềutc âỉ,âtpân,tvù, tđitiâịtvệtiê,âthny tBắc t(Z3) 118 3.3.4.tCuc t ểêtpâuptđềtiuấitc â tpân,tvù, tđitiâịtâ utiâe tm itâì,ât,ộêtiân,âtla ,ti ̉t(Z4) 120 3.3.4.1 Giải pháp cấu trúc QH tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 120 3.3.4.2 Giải pháp an sinh xã hội 120 3.3.4.3 Giải pháp kiểm soát phát triển tự phát 121 3.3.4.4 Giải pháp tăng cường liên kết vùng 122 3.3.4.5 Giải pháp bảo vệ môi trường thích ứng với BĐKH 123 3.3.5.tCuc t ểêtpâuptđềtiuấitc â tpân,tvù, t,i, t, âêệptđitiâê tvn,âtđa êtsê,âtiâuêtvù, tve,t(Z5) 124 3.3.5.1 Giải pháp cấu trúc QH tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 124 3.3.5.2 Giải pháp an sinh xã hội 125 3.3.5.3 Giải pháp kiểm soát phát triển tự phát 126 3.3.5.4 Giải pháp tăng cường liên kết vùng 127 3.3.5.5 Giải pháp bảo vệ mơi trường thích ứng với BĐKH 128 3.3.6.tGểêtpâuptđềtiuấitđêềutc âỉ,âtc â tpân,tvù, tđitiâịtc ̉, tCêệptPâước tNântBètZ6 130 3.3.7.tCuc t ểêtpâuptđềtiuấitc â tpân,tvù, tXDtc ótiêểm ts uitC̀,tGêờt(Z7) 132 3.3.7.1 Giải pháp cấu trúc QH tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 132 3.3.7.2 Giải pháp an sinh xã hội 133 3.3.7.3 Giải pháp kiểm soát phát triển tự phát 134 3.3.7.4 Giải pháp tăng cường liên kết vùng 134 3.3.7.5 Giải pháp bảo vệ mơi trường thích ứng BĐKH 134 3.3.8 Cuc t ểêtpâuptđềtiuấitc â tpân,tvù, tâựtiúữtsê,âtuuy ể,tC̀,tGêờt(Z8) 136 3.3.8.1 Giải pháp cấu trúc QH tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 136 3.3.8.2 Giải pháp an sinh xã hội 136 3.3.8.3 Giải pháp kiểm soát phát triển tự phát 137 3.3.8.4 Giải pháp tăng cường liên kết vùng 138 3.3.8.5 Giải pháp bảo vệ mơi trường thích ứng BĐKH 139 3.4 BÀN LUẬN VỀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 139 3.4.1.tBn,tluậ,tứ, tâụ, tíituủt, âên,tc ứutiú , tuủ,tl tpâuitiúêể,t, ạêtiân,âthP.CC, 139 3.4.2.tBn,tluậ,tvềtc uc t ểêtpâuptđềtiuấitiâe tpân,tvù, t, ạêtiân,âtđểtpâuitiúêể,táề,tvữ, tđitiâị 141 3.4.3.tĐu,ât êutií,âtiâ a tâọc tvntiâực tiêễ,tc ̉a t,âữ, tđó, t óptm ớêtc ̉a tluậ,tu, 144 KẾT LUẬN 145 KIẾN NGHỊ 146 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Số dự án, diện tích đất nơng nghiệp bị chuyển đổi giai đoạn 14 Bảng 1-2: Diện tích đất nơng nghiệp xác định giảm dần qua đồ án QH XD 14 Bảng 1-3: Diện tích tự nhiên, mật độ dân số ngoại thành TP.HCM năm 2015 17 Bảng 1-4: Dân số vùng nông thôn TP.HCM 17 Bảng 1-5: Cơ cấu số lao động đào tạo ngoại thành TP.HCM 18 Bảng 1-6: Diện tích đất nông nghiệp giá trị sản xuất nông nghiệp TP.HCM 18 Bảng 1-7: Các khu công nghiệp, chế xuất triển khai ngoại thành TP.HCM 19 Bảng 1-8: Các cụm công nghiệp triển khai ngoại thành TP.HCM 20 Bảng 1-9: Tình hình thực khu cơng nghiệp TP.HCM năm 2016 21 Bảng 2-1: Dự báo dân số huyện TP HCM năm 2020 67 Bảng 2-2: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sử dung đất huyện Củ Chi đến năm 2020 67 Bảng 2-3: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sử dụng đất huyện Cần Giờ đến năm 2020 68 Bảng 2-4: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sử dụng đất huyện Nhà Bè đến năm 2020 69 Bảng 2-5: Dân số TP.HCM dự báo QH thực tế (triệu người) 77 Bảng 3-1: Đề xuất phân vùng quy hoạch ngoại thành TP.HCM 97 Bảng 3-2: Phân tích SWOT tiềm năng, lợi thế hạn chế của phân vùng 99 DANH MỤC HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH CHƯƠNG Hình 1-1 Khu vực ngoại thành Luận án Hình 1-1 Khu vực ngoại thành của TP.HCM Luận án Hình 1-3 Bản đồ Sài Gòn – Chợ Lớn năm 1979 năm 1815 Hình 1-4 Phương án QH vùng Sài Gòn năm 1974 Hình 1-5 Đồ án “QH tổng mặt TP.HCM đến năm 2020” phê duyệt 1993 Hình 1-6 “Đồ án điều chỉnh QHC XD TP.HCM đến năm 2020” được phê duyệt năm 1998 Hình 1-7 “Đồ án điều chỉnh QHC XD TP.HCM đến năm 2025” được phê duyệt năm 2010 Hình 1-8 Khơng gian nội thành TP.HCM ngày rộng lớn Hình 1-9 Các hướng phát triển TP.HCM theo QHC được phê duyệt Hình 1-10 Vị trí dự án trọng điểm khu vực ngoại thành TP.HCM Hình 1- 11 Các khu cơng nghiệp chế x́t đã, hình thành theo định hướng phát triển đến năm 2020 TP.HCM Hình 1-12 Các sở sản x́t quyhộ gia đình xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh Hình 1-13 a Cảnh quan, kiến trúc mặt đường ấp 3B, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh Hình 1-13 b Kiến trúc nhà trọ tư nhân ỏ huyện Bình Chánh Hình 1-14 a Cảnh quan kiến trúc ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Mơn Hình 1-14 b Cảnh quan kiến trúc ấp xã Nhị Bình, huyện Hóc Mơn Hình 1-15 Ơ nhiễm mơi trường ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, Hóc Mơn Hình 1-16 Ni bò khu dân cư gây ô nhiễm môi trường Hình 1-17 Nước biển dâng dự báo ngập lụt TP.HCM năm 2050 Hình 1-18 Ngoại thành TP.HCM được bao bọc nhiều khu công nghiệp khu đô thị của tỉnh thành lân cận ... ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM *** LÊ THỊ THANH HẰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành : Quy hoạch vùng... mơ hình phát triển ngoại thành hướng đến phát triển bền vững đô thị 4  Đánh giá thực trạng phát triển ngoại thành TP.HCM  XD nguyên tắc phân vùng QH để phát triển bền vững ngoại thành Thực... TP.HCM theo tiêu chí Địa hình Hình 3-2 Phân vùng QH để phát triển bền vững ngoại thành TP.HCM theo tiêu chí Định hướng phát triển khơng gian Hình 3-3 Phân vùng QH để phát triển bền vững ngoại thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ), Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay