Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)

250 33 0
  • Loading ...
1/250 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:29

Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TK-cu.doc TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Nguyễn Tiến Đức TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ CHUNG TRONG ĐƠN VỊ THEO HƯỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 62.58.01.02 Hà nội – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Nguyễn Tiến Đức TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ CHUNG TRONG ĐƠN VỊ THEO HƯỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 62.58.01.02 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO` TRƯỜNG ĐẠIDẪN HỌCKHOA XÂY HỌC: DỰNG NGƯỜI HƯỚNG PGS.TS PHẠM ĐỨC NGUYỄN TIẾNNGUYÊN ĐỨC Hà nội – Năm 2018 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin chân thành cảm ơn hướng dẫn quý báu thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Phạm Đức Nguyên Người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Bộ môn Lý thuyết Lịch sử Kiến trúc – Trường Đại học Xây dựng tạo điều kiện, động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tôi xin cám ơn quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để khảo sát, lấy số liệu phục vụ luận án Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo đóng góp ý kiến qua kỳ seminar q trình chỉnh sửa để tơi hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ ủng hộ tơi suốt q trình thực luận án Một lần xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đức i MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục ……………………………………………………………… i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ………………………………… v Danh mục bảng, biểu …………………………………………… vi Danh mục hình vẽ ……………………………………………… viii Giải thích số thuật ngữ ………………………………………… xi A MỞ ĐẦU ………………………………………………………… 1 Lý chọn đề tài …………………………………………… Mục đích nghiên cứu …………………………………………… 3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu giới hạn nghiên cứu Nội dung nghiên cứu ……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… Những đóng góp luận án ………………………………… Cấu trúc luận án …………………………………………………… B NỘI DUNG ……………………………………………………… CHƢƠNG TỔNG QUAN TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ CHUNGTRONG ĐƠN VỊ THEO HƢỚNG XANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ……………………… 1.1 Một số khái niệm liên quan đến luận án……………………… 1.1.1 Nhà chung ……………………………………………… 1.1.2 Nhóm nhà chung ………………………………………… 1.1.3 Đơn vị ……………………… …………………………… 1.1.4 Nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh ……… 1.2 Tổng quan tổ chức không gian đơn vị theo hƣớng xanh giới Việt Nam ………………………… ……………… 1.2.1 Tổng quan tổ chức không gian đơn vị theo hướng xanh giới …… 1.2.2 Tổng quan tổ chức không gian đơn vị theo hướng xanh 7 ii Việt Nam …………………………………………………………… 1.3 Tình hình tổ chức khơng gian nhóm nhà chungđơn vị theo hƣớng xanh giới Việt Nam …………… 1.3.1 Tình hình tổ chức khơng gian nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh số nước giới …………………… 1.3.2 Tình hình tổ chức khơng gian kiến trúc nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh Việt nam………………………… 11 20 20 25 1.4 Thực trạng tổ chức khơng gian nhóm nhà chungđơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên……… 35 1.5 Các cơng trình nghiên cứu tổ chức khơng gian nhóm nhà chungđơn vị theo hƣớng xanh liên quan đến đề tài 1.6 Các vấn đề nghiên cứu giải luận án ………… 40 42 CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ CHUNGTRONG ĐƠN VỊ THEO HƢỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN … 2.1 Các sở pháp lý …………………………………………… 2.1.1 Các văn quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan ………………………………………………………………… 2.1.2 Một số văn quy phạm pháp luật, quy chuẩn cần ý …… 2.1.3 Quy hoạch tỉnh Thái nguyên định hướng phát triển nhà … 2.2 Các yếu tố tác động đến NNƠCC ĐVƠ đô thị tỉnh Thái Nguyên …………………………………………… 2.2.1 Các yếu tố tự nhiên …………………………………………… 2.2.2 Các yếu tố kinh tế …………………………………………… 2.2.3 Các yếu tố văn hóa …………………………………………… 2.2.4 Các yếu tố xã hội ……………………………………………… 2.3 Các sở lý thuyết …………………………………………… 2.3.1 Các thành phần khơng gian nhóm nhà chung ……… 2.3.2 Cơ sở thiết kế kiến trúc khí hậu ……………………………… 2.3.3 Các chiến lược thiết kế kiến trúc khí hậu …………………… 2.3.4 Cây xanh nhóm nhà hiệu ứng đảo nhiệt đô thị …… 43 43 43 45 46 49 49 60 61 63 65 65 66 71 72 iii 2.3.5 Các hệ thống tiêu chí đánh giá chung xanh khu nhà xanh 2.4 Các sở thực tiễn …………………………………………… 2.4.1 Kịch BĐKH tác động BĐKH đến nhóm nhà chung đơn vị tỉnh Thái Nguyên ……………………… 2.4.2 Vật liệu thân thiện với môi trường Thái Nguyên ………… 2.4.3 Điều tra xã hội học trạng nhu cầu người dân nhóm nhà chung Thái Nguyên ……………………………… 2.4.4 Một số kinh nghiệm nhà truyền thống thích ứng với khí hậu địa 73 phương ……………………………………………………………… 96 2.4.5 Phân vùng khu vực đô thị tỉnh Thái Ngun ……………… 96 CHƢƠNG MƠ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NHĨM NHÀ CHUNGTRONG ĐƠN VỊ THEO HƢỚNG XANH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH THÁI NGUYÊN …… 98 3.1 Quan điểm tổ chức khơng gian nhóm nhà chungđơn vị theo hƣớng xanh …………………… 98 84 84 90 93 3.2 Đề xuất tiêu chí đơn vị xanh yêu cầu nhóm nhà chungđơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………………………………………… 3.3.1 Đề xuất tiêu chí đơn vị xanh ………………………………… 3.3.2 Các yêu cầu nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………… 103 3.3 Chiến lƣợc tổ chức không gian nhóm nhà chung cƣ phù hợp với khí hậu Thái Nguyên……………………………………… 106 3.4 Nguyên tắc tổ chức không gian nhóm nhà chungđơn vị theo hƣớng xanh ………………………………………… 110 3.5 Mơ hình tổ chức khơng gian nhóm nhà chungđơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Ngun …………… 3.5.1 Đề xuất quy mơ nhóm nhà chung ……………………… 3.5.2 Các mơ hình tổ chức nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………… 3.6 Các giải pháp tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ 99 99 112 112 113 iv đơn vị theo hƣớng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên 3.6.1 Giải pháp quy hoạch ………………………………………… 3.6.2 Giải pháp kiến trúc nhà chung theo hướng xanh ……… 3.6.3 Giải pháp tổ chức không gian cộng đồng, xanh, mặt nước, giao thông đỗ xe NNƠCC theo hướng xanh ……………… 3.6.4 Các giải pháp công nghệ …………………………………… 3.7 Áp dụng kết nghiên cứu tổ chức không gian NNƠCC Tân Phú huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên …… 3.8 Bàn luận kết nghiên cứu ……………………………… 3.8.1 Bàn luận tiêu chí đơn vị xanh yêu cầu nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh …………………… 3.8.2 Bàn luận chiến lược tổ chức khơng gian nhóm nhà chung phù hợp với khí hậu Thái Nguyên ……………………………… 3.8.3 Bàn luận nguyên tắc tổ chức khơng gian nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh ………………………… 3.8.4 Bàn luận mơ hình tổ chức nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh ……………………………… ……………… 3.8.5 Bàn luận giải pháp tổ chức khơng gian nhóm nhà chung đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ……………………………………………………………… C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………… D DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC …………… E TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………… F PHỤ LỤC ………………………………………………………… 118 118 123 130 134 137 142 142 143 144 144 145 148 xiii xiv xxiii v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BĐKH BXMT CTX ĐVƠ NLMT NNƠCC NƠCC Biến đổi khí hậu Bức xạ mặt trời Cơng trình xanh Đơn vị Năng lượng mặt trời Nhóm nhà chung Nhà chung KTX KTBV PTBV SKH TP TGTN TKNL Kiến trúc xanh Kiến trúc bền vững Phát triển bền vững Sinh khí hậu Thành phố Thơng gió tự nhiên Tiết kiệm lượng vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Mục tiêu đơn vị bền vững …………………………… Bảng 1.2 Các vấn đề đánh giá đơn vị bền vững …………………… Bảng 1.3 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Anh ………………… Bảng 1.4 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Mỹ …………………… Bảng 1.5 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Australia …………… Bảng 1.6 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Singapore …………… Bảng 1.7 Một số NNƠCC đạt tiêu chí xanh Malaysia …………… Bảng 1.8 Phân tích đặc điểm tổ chức khơng gian Khu thị sinh thái Ecopark …………………………………………………………………… Bảng 1.9 Phân tích đặc điểm Chung Dolphin Plaza – Hà nội …… Bảng 1.10 Phân tích đặc điểm Chung Diamond Lotus – TP Hồ Chí Minh …………………………………………………………………… Bảng 1.11 Phân tích thực trạng tổ chức không gian NNƠCC Tiến Bộ Bảng 1.12 Phân tích thực trạng tổ chức khơng gian khu nhà Hồ xương rồng – TP Thái nguyên ………………………………………… Bảng 2.1 Các sở pháp lý liên quan đến KTX ……………………… Bảng 2.2 Quy mô đô thị đến giai đoạn năm 2035 …………………… Bảng 2.3 Chỉ tiêu nhu cầu diện tích nhà khu vực thị theo giai đoạn quy hoạch …………………………………………………… Bảng 2.4 Đặc điểm nhiệt độ khơng khí tháng năm Thái Nguyên … Bảng 2.5 Tần suất lặng gió (PL%) tần suất (P%) vận tốc gió (V m/s) trung bình theo hướng ……………………………………………… Bảng 2.6 Số ngày mưa, lượng mưa trung bình lượng mưa ngày lớn tháng năm ………………………………………………… Bảng 2.7 Độ ẩm tuyệt đối, tương đối thấp khơng khí trung bình tháng năm ……………………………………………………… Bảng 2.8 Tổng số nắng trung bình (giờ) tổng xạ mặt ngang Bảng 2.9 BXMT trực tiếp mặt ngang Thái Nguyên theo … Bảng 2.10 Thời gian xuất khí hậu theo vùng SKH theo trung bình năm ………………………………………………………………… Bảng 2.11 Thời gian xuất khí hậu theo vùng SKH theo trung bình tháng……………………………………………………………… 11 12 20 21 22 23 24 28 30 32 36 38 43 48 49 51 52 53 54 56 56 58 58 ... quy mơ nhóm nhà chung cư ……………………… 3.5.2 Các mơ hình tổ chức nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………… 3.6 Các giải pháp tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cƣ 99... mơ hình tổ chức nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh ……………………………… ……………… 3.8.5 Bàn luận giải pháp tổ chức khơng gian nhóm nhà chung cư đơn vị theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên ………………………………………………………………... điểm tổ chức không gian NNƠCC ĐVƠ theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Ngun - Đề xuất nhóm tiêu chí đánh giá Đơn vị xanh, nhóm yêu cầu NNƠCC ĐVƠ theo hướng xanh đô thị tỉnh Thái Nguyên Luận án đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ), Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay