Đánh giá một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai tại huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 2016

70 40 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:28

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC CÁC BẢNG viDANH MỤC CÁC BIỂU viiPHẦN 1. MỞ ĐẦU 11.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.2.1. Mục tiêu tổng quát 21.2.2. Mục tiêu cụ thể 31.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 31.3.1. Đối tượng nghiên cứu 31.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 42.1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 42.1.1. Khái niệm quản lí nhà nước về đất đai 42.1.2. Nội dung quản lí nhà nước về đất đai 42.1.3. Mục tiêu quản lý Nhà nước về đất đai 52.1.4. Nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai 62.1.5. Công cụ quản lý nhà nước về đất đai 62.2. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI MỘTSỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 72.2.1. Tổng quan công tác quản lý Nhà nước về đất đai một số nước trên thế giới72.2.2. Tổng quan công tác quản lí nhà nước về đất đai ở Việt Nam qua các thờikỳ 932.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤTĐAI 15PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 183.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 183.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 183.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 183.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 183.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 193.5.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 193.5.2. Phương pháp thu thập số liệu 193.5.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 203.5.4. Phương pháp chuyên gia 20PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 214.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN HOÀNH BỒ 214.1.1. Điều kiện tự nhiên 214.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 244.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HOÀNHBỒ 294.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 20132016 324.3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai vàtổ chức thực hiện các văn bản. 324.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lậpbản đồ hành chính 334.3.3. Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá lập bản đồ địa chính, bản đồ hiệntrạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 354.3.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 364.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụngđất 4044.3.6. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất 454.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai 494.3.8. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo hành vi viphạm trong quản lý đất đai 514.4. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤTVÀ NGUYÊN NHÂN 534.5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ 544.5.1. Tăng cường công tác quản lý đất đai các cấp 544.5.2. Giải pháp cụ thể cho từng loại đất 56PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 575.1. KẾT LUẬN 575.2. KIẾN NGHỊ 58TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………..60 LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học trường Đại học Lâm nghiệp em nhận nhiều giúp đỡ, bảo tận tình thầy cô trường đặc biệt thầy cô giáo Bộ mơn Quản lý đất đai Với lòng cảm ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo trường nói chung Bộ mơn Quản lý đất đai nói riêng Đặc biệt để hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp này, nỗ lực cố gắng học hỏi thân, em nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy Hồ Văn Hóa – Giảng viên Bộ mơn Quy Hoạch Quản lý đất đai – Trường Đại học Lâm nghiệp, cán phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh đơn vị trực tiếp giúp đỡ em thời gian nghiên cứu đề tài tốt nghiệp, động viên quan tâm giúp đỡ gia đình, bạn bè tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đợt thực tập Khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu xót, nên em mong nhận đóng góp bảo thầy cô giáo cán địa chính, bạn sinh viên để em có khóa luận hồn chỉnh hơn, chun sâu đề tài áp dụng vào chuyên môn Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 Sinh Viên Lê Thị Thu Hường MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CT – TTg Chỉ thị thủ tướng phủ CT – TW Chỉ thị Trung ương CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa đại hóa CHXHXN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CV Cơng văn ĐKQSDĐ Đăng ký quyền sử dụng đất ĐVHC Đơn vị hành GPMB Giải phóng mặt GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng L - CTN Lệnh Chủ tịch nước NĐ – CP Nghị định Chính phủ NQ - CP Nghị Chính Phủ QĐ – BTNMT Quyết định Bộ tài nguyên môi trường QĐ – ĐC Quyết định Tổng cục địa QĐ – TTg Quyết định Thủ tướng phủ QH SDĐ Quy hoạch sử dụng đất TDTDTN Tổng diện tích đất tự nhiên TN&MT Tài nguyên & Môi trường TT – BTNMT Thông tư Bộ tài nguyên môi trường TT - BTC Thông tư tài UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia Có thể nói đất đai có vai trò quan trọng đời sống người, khơng nơi sinh sống mà yếu tố để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội Cùng với trình CNH-HĐH đất nước, nhu cầu đất đai cho hoạt động sản xuất vui chơi giải trí nhu cầu khác ngày gây sức ép lớn đất đai Do đó, vấn đề quản lý đất đai phải chặt chẽ hợp lý có hiệu cao vấn đề quan tâm đảng nhà nước ta Hiện hệ thống pháp luật đất đai bước xây dựng hoàn thiện Ngay sau ngày thống đất nước Đảng Nhà nước ta đặc biệt trọng đến vấn đề quản lý sử dụng tài nguyên đất phạm vi toàn lãnh thổ Để tạo sở cho việc quản lý đất đai Đảng Nhà nước ta thị 299/TTg ngày 10/11/1980 đo đạc lập đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến ngày 08/01/1988 Luật đất đai nước ta đời, quy định chế độ, thể lệ quản lý sử dụng đất Sau năm thi hành Luật đất đai 1988 bộc lộ nhiều nhược điểm vấn đề thiếu thực tế sinh trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cần bổ sung điều chỉnh pháp Luật đất đai thời kì Ngày 14/7/1993 Luật đất đai ban hành, để phù hợp với nhu cầu thực tiễn , Nhà nước ta ban hành tiếp luật sửa đổi bổ sung năm 1988, luật đất đai năm 2003 áp dụng kèm với luật hàng loạt văn bản, thị, Nghị định, thông tư… quan có thẩm quyền ban hành nhằm hướng dẫn cụ thể hóa việc thi hành luật đất đai Đến nay, Luật đất đai áp dụng Luật đất đai năm 2013 góp phần quan trọng cơng việc thể chế hóa đường lối Đảng, tạo khn khổ pháp lý ngày hồn chỉnh hơn, để điều chỉnh có hiệu quan hệ quản lý sử dụng đất, thúc đẩy quan hệ phát triển theo hướng tích cực Theo Luật đất đai ban hành nội dung quản lý Nhà nước đất đai có 15 nội dung ghi nhận Mục 2, Điều 22 Luật đất đai năm 2013, sở pháp lý để Nhà nước nắm chắc, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên quốc gia để người sử dụng đất yên tâm sử dụng khai thác tiềm từ đất mang lại Trong năm gần tình hình kinh tế huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, sở hạ tầng kĩ thuật, điện đường - trường trạm đầu tư mạnh Nền kinh tế huyện phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa cách nhanh chóng đạt kết định Tuy huyện gặp số vấn đề khó khăn như: Hoành Bồ huyện miền núi xuất phát điểm kinh tế chưa có tích lũy, q trình đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cấu phát triển nay, sức ép việc giải mâu thuẫn phát triển kinh tế nâng cao thu nhập so với bảo vệ môi trường ngày lớn, cấu dân số không đồng gồm nhiều dân tộc thiểu số, dân số nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn huyện, q trình thị hóa xảy nhanh chóng kiểm sốt, trình độ dân trí thấp…Với tất yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện cụ thể việc quản lý quy hoạch, kế hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, nâng cao hiệu sử dụng đất, trình giao, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải tranh chấp đất Nhìn chung vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng đất địa bàn huyện nhiều mặt hạn chế bất cập cần giải Xuất phát từ yêu cầu em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá số nội dung quản lý Nhà nước đất đai huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2016” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở đánh giá thực trạng số nội dung công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý nhà nước đất đai huyện 1.2.2 Mục tiêu cụ thể + Đánh giá số nội dung cơng tác quản lí nhà nước đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2016 + Xác định số thuận lợi khó khăn cơng tác quản lí nhà nước đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh + Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lí nhà nước đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Đề tài thực địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh + Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu giai đoạn : 2013-1016 PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 2.1.1 Khái niệm quản lí nhà nước đất đai Th.S Nguyễn Bá Long (2007) nêu rõ: “Quản lí nhà nước đất đai tác động có tổ chức, điều chỉnh quyền lực quan hành nhà nước hành vi hoạt động quan hành chính, tổ chức, cá nhân quản lí sử dụng đất đai, quan có tư pháp nhân cơng pháp hệ thống hành pháp quản lí hành nhà nước tiến hành chức năng, nhiệm vụ nhà nước nhằm sử dụng đất mục đích, tiết kiệm, hiệu bền vững” Theo điều 4, Luật đất đai 2013 quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất theo quy định luật này” Quản lý hành nhà nước đất đai lĩnh vực quản lý Nhà nước, hiểu hoạt động quan quản lý hành Nhà nước có thẩm quyền việc sử dụng phương pháp, cơng cục quản lý thích hợp tác động đến hành vi, hoạt động người sử dụng đất đai nhằm đạt mục đích sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên đất, bảo vệ môi trường giữ gìn cảnh quan sinh thái phạm vi nước địa phương 2.1.2 Nội dung quản lí nhà nước đất đai Theo luật đất đai 2013 nội dung quản lí nhà nhước đất đai gồm có: Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thống kê, kiểm kê đất đai Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 10 Quản lý tài đất đai giá đất 11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 13 Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai 15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai 2.1.3 Mục tiêu quản lý Nhà nước đất đai - Trên sở ban hành tổ chức thực pháp luật đất đai nhằm tạo sở pháp lý đảm bảo quyền sở hữu Nhà nước đất đai (quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, hướng dẫn tra xử lý vi phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất …) bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp người sử 10 Hiện việc lập hồ sơ địa hồn thành, hệ thống sổ sách, hồ sơ địa sổ mục kê, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thiện cấp huyện theo quy định Hồ sơ địa hệ thống tài liệu, đồ, sổ sách chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội, pháp lý đất đai, đăng kí biến động đất đai Hồ sơ địa lập theo đơn vị xã, huyện, tỉnh Các tài liệu hồ sơ địa làm sở khoa học pháp lý để Nhà nước Quản lý chặt chẽ đất đai Nhìn chung cơng tác quản lý hồ sơ địa huyện tốt, cơng tác theo dõi tình hình biến động đất đai huyện ln cập nhật liên tục đảm bảo xác Trên sở kiểm tra loại mẫu giấy có UBND huyện, tất hồ sơ địa bảo quản tốt, khơng bị nhàu nát có tính pháp lý cao, sở quan trọng công tác quản lý đất đai 4.3.6.3 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vai trò quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai Thực nội dung nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý Nhà nước chủ sử dụng đất, tạo sở vững cho quan Nhà nước nắm chắc, quản chặt toàn quỹ đất Ngồi tạo điều kiện cho chủ sử dụng đất thực quyền mà Nhà nước cho phép Kết cấp GCN quyền sử dụng đất huyện Hồnh Bồ tính đến ngày 31/12/2016 thể bảng sau: Bảng 4.8 kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2016 STT Loại đất Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất đô thị Đất nơng thơn Tổng diện tích cấp giây Số giấy chứng nhận cấp (ha) Tổng a Đối với đất sản xuất nông nghiệp: 56 2393,77 5301 25060,04 6859 55,57 2623 346,48 7816 27855,86 22599 Tổng diện tích đất sản xuất nơng nghiệp theo trạng cần cấp địa bàn Huyện cho hộ gia đình, cá nhân 4.259,84 (theo số liệu thống kê đất đai năm 2016) Kết cấp Giấy chứng nhận cấp đất sản xuất nông nghiệp: - Giấy chứng nhận cấp riêng đất sản xuất nông nghiệp 5.301 Giấy, cho 5.289 hộ gia đình, tổng diện tích 2.380,9 ha; - Giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp cấp chung với Giấy chứng nhận đất (đất trồng lâu năm, đất trồng hàng năm khuôn viên đất ở): 12,84 ha; Trong nhóm đất sản xuất nơng nghiệp có loại đất trồng lâu năm đất trồng ăn lâu năm: nhãn, vải ; đất trồng công nghiệp lâu năm: trám, quế ) Như vậy, tổng diện tích đất sản xuất nơng nghiệp cấp Giấy chứng nhận 2.393,77 (đạt 88,88% diện tích đủ điều kiện cấp giấy) Diện tích lại cần cấp 1.566,53 (diện tích chủ yếu đất vườn, ao khuôn viên đất chưa cấp Giấy chứng nhận trước chưa đo đạc theo đồ địa chính quy) b Đối với đất lâm nghiệp: Theo thống kê đất đai năm 2016, tổng diện tích đất lâm nghiệp địa bàn huyện là: 26.803,47ha đủ điều kiện cấp giấy Kết cấp Giấy chứng nhận đến ngày báo cáo 6.859 Giấy, cho 5.859 hộ gia đình, cá nhân, tổng diện tích 23.991,77 Tuy nhiên nhóm đất lâm nghiệp có 1.068,27 diện tích đất trồng lâu năm (đất trồng ăn (nhãn, vải ), đất trồng công nghiệp lâu năm (trám, quế ) cấp Giấy chứng nhận (với 223 giấy) Do tổng diện tích đất lâm nghiệp cấp Giấy chứng nhận 25.060,04 Như vậy, kết cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp địa bàn Huyện 25.060,04 /26.803,47ha (đạt 93% theo trạng) c Đối đất thị: Tổng diện tích đất đô thị theo trạng cần cấp địa bàn Huyện 55,57 57 - Số giấy chứng nhận cấp: 2.623 giấy, cho 2.623 hộ gia đình, cá nhân đạt 99,43% tổng số hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp - Diện tích cấp 42,97%, đạt 78,13% diện tích đủ điều kiện cấp giấy * Đối với đất nông thôn: Tổng diện tích đất nơng thơn theo trạng cần cấp địa bàn Huyện 346,48 - Số giấy chứng nhận cấp: 7.816 giấy (đạt tỷ lệ 99,47% so với số hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp giấy); - Diện tích cấp 277,0 đạt tỷ lệ 79,95% so với diện tích đủ điều kiện cấp địa bàn huyện thời điểm báo cáo (diện tích đất lại chưa cấp chủ yếu 03 xã khó khăn Huyện xã Kỳ Thượng, xã Đồng Sơn xã Đồng Lâm hộ gia đình, cá nhân làm nhà sau thời điểm 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 đến đủ điều kiện cấp giấy theo khoản 1, điều 100 Luật Đất đai năm 2013) Công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Hồnh Bồ số bất cập: - Một số người dân có nhận thức chưa đúng, thiếu tự giác, thờ cần bổ sung hồ sơ tỏ tháy độ khơng hợp tác dẫn đến việc hồ sơ tồn đọng khơng xét duyệt - Hiện có nhà chưa kê khai, đăng kí QSDĐ: làm ăn xa, nước ngồi, mua để khơng số khơng kê khai, gây lãng phí đất đai, khó khăn cơng tác quản lý - Những đất trước quan đo đạc xác định ranh giới hộ liền kề xác nhận vào biên sau cấp GCNQSDĐ trình sử dụng lại phát sinh khiếu nại ranh giới - Tiến độ cấp GCN chậm so với quy định do: + Hồ sơ không hợp lệ, khủ đủ điều kiện cấp giấy; + Thửa đất nằm hành lang an tồn giao thơng; + Có nhiều hồ sơ khơng vi phạm lý Đề đơn xin cấp GCN thiếu số giấy tờ nên không cấp GCN, UBND huyện thông báo văn đến hộ gia đình, cá nhân theo u cầu hồn thành hồ sơ để trình duyệt 58 UBND huyện cần cố gắng có biện pháp khắc phục chậm trễ công việc thực công tác cấp GCNQSDĐ ở, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định Nhà nước ban hành 4.3.7 Thống kê, kiểm kê đất đai Đối với công tác thống kê, kiểm kê đất đai, UBND huyện đạo cán thực nghiêm túc theo quy định pháp luật, đảm bảo thời gian theo quy định Ngày 26 tháng năm 2016, huyện hồn thành cơng tác kiểm kê đất đai với chất lượng nâng cao, hạn chế tình trạng sai lệch số liệu, đồ với thực tế Kết công tác tài liệu quan trọng, phục vụ đắc lực công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Đánh giá tình hình biến động sử dụng đất so với kì kiểm kê năm 2014 thống kê năm 2013 Bảng 4.9 Tình hình biến động đất đai theo mục đích sử dụng đất (đến ngày 31/12/2015) Đơn vị tính: STT Mục đích sử dụng đất Diện tích năm 2015 (1) (2) (3) Tổng diện tích huyện Đất nơng nghiệp 1.1 Đất sx nông nghiệp 1.2 Đất lâm nghiệp 1.3 Đát nuôi trồng thủy sản 1.4 Đất nông nghiệp khác 84354,34 72309,79 4376,30 66328,33 1563,75 So với kiểm kê 2014 So với thống kê 2013 Diện tích Tăng (+) Diện tích Tăng (+) năm 2014 Giảm (-) năm Giảm (-) 2013 (4) (5)=(3)(6) (7)=(3)-(6) (4) 84354,34 0,00 84463,22 -108,88 72861,08 -551,29 70632,02 1677,77 4470,48 -94,18 3026,58 1349,72 66799,15 -470,82 66645,53 -317,20 1572,16 -8,41 958,86 604,89 41,41 59 19,28 22,13 1,05 40,36 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Đất phi nông nghiệp Đất Đất chuyên dùng Đất cstg Đất tín ngưỡng Đất nghĩa trang Đất sơng ngòi Đất có mặt nước chun dùng Đất phi nơng nghiệp khác Đất chưa sử dụng 7041,51 410,5 2869,47 1,46 4,45 657,76 2354,67 740,95 6439,18 410,87 2591,60 1,46 4,45 320,58 2364,28 743,70 602,33 -0,37 277,87 0,00 0,00 337,18 -9,61 -2,75 7030,99 614,24 3036,57 1,00 0,48 196,59 2440,09 741,21 10,52 -203,74 -167,10 0,46 3,97 461,17 -85,42 -0.26 2,23 2,23 0,00 2.23 0,00 5003,04 5054,08 -51,04 6800,21 -1797,17 (Nguồn PTNMT huyện Hoành Bồ) Qua bảng ta thấy diện tích loại đất có thay đổi kì quy hoạch, kế hoạch Cụ thể như: - Tổng diện tích đất tự nhiên năm 2015 84354,34 giảm 108,88 so với năm 2013 - Diện thích đất nơng nghiệp năm 2015 so với năm 2013 tăng 1677,77 so với năm 2014 giảm 551,29ha - Diện tích đất phi nông nghiệp tăng qua năm Năm 2013 tăng 10,52ha, năm 2014 tăng 602,33 so với năm 2015 - Diện tích đất chưa sử dụng giảm dần so với năm 2014 giảm 51,04 ha, so với năm 2013 giảm 1797,17 Nguyên nhân công tác chuyển mục đích sử dụng đất huyện qua năm Có thay đổi diện tích qua năm loại đất nơng nghiệp, phi nơng nghiệp Ta thấy diện tích đất phi nơng nghiệp ngày tăng lên diện tích đất nơng nghiệp ngày giảm đi, huyện định hướng phát triển theo mơ hình CNH-HĐH, trọng phát triển tiểu thủ cơng nghiệp, giảm diện tích sản xuất nơng nghiệp, thực sách đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích xây dựng khu cơng nghiệp, khu sản xuất, phục vụ nhu cầu phát triển nề kinh tế-xã hội địa phương Đối với huyện Hoành Bồ năm qua, công tác thống kê, kiểm kê đất, đất đai tiến hành theo quy định Nhà nước đảm bảo quy 60 trình, báo cáo thuyết minh số liệu rõ ràng, số liệu thống kê xác phản ánh trạng sử dụng đất thời kỳ Điều cho thấy công tác chỉnh lý biến động đất đai huyện Hoành Bồ thực tốt 4.3.8 Giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm quản lý đất đai Nhu cầu sử dụng đất ngày tăng, đất đai ngày có giá trị, trước tình hình lấn chiếm đất đai, sử dụng đất khơng mục đích xảy ảnh hưởng đến quyền lợi nhân dân xâm phạm đến tài nguyên đât Đây nguyên nhân làm gia tăng số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Huyện Hồnh Bồ tổ chức cơng tác tiếp dân nhận đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Phổ biến đòi hỏi đất cho mượn, tranh chấp hộ gia đình, cá nhân với vè ranh giới sử dụng đất, tố cáo việc sử dụng đất khơng mục đích hộ gia đình cá nhân Ngun nhân xảy tình trạng cơ chế sách Nhà nước có thay đổi đáng kể giá đât, nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế, xã hội, quyền sử dụng đất ngày có giá, nhu cầu đất nhân dân ngày tăng, mặt khác hiểu biết không đầy đủ pháp luật đất đai số phận nhân dân hạn chế Bảng 4.10 Tổng hợp giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2013-2016 Loại đơn thư Số vụ việc giải Năm Tổng số 2013 2014 2015 2016 Tổng 29 22 16 15 82 Khiếu nại Tố cáo 13 11 11 44 Đơn tồn đọng Tranh chấp 2 14 10 32 27 22 15 14 78 1 (Nguồn: Phòng TNMT huyện Hoành Bồ) 61 Như tổng số đơn nhận từ năm 2013 – 2016 82 đơn Trong đơn khiếu nại 44 đơn, tố cáo đơn, tranh chấp 32 đơn, tổng số đơn giải 78, lại đơn tồn đọng từ năm 2013 – 2016 số đơn giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo giảm dần năm 2013 29 đơn đến năm 2016 15 đơn Nhìn chung năm qua Đảng quyền huyện Hoành Bồ quan tâm đạo kịp thời, dứt điểm công tác giải tranh chấp đất đai, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật đất đai, tạo lòng tin nhân dân Bên cạnh đơn thư chưa giải nội dung đơn không rõ ràng, người làm đơn chưa đưa chứng chứng minh hành vi vi phạm pháp luật đất đai, khơng có để giải Các vụ vi phạm thường xuyên xuất phát từ nhận thức người dân Luật đất đai thực cần hạn chế Từ thực tiễn trên, công tác giải tranh chấp khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai quyền cần phải có lãnh đạo, đạo tốt, có phối hợp hài hòa cấp, ngành Trong q trình đạo thực phải tuân theo quy trình, quy phạm Luật khiếu nại tố cáo thường xuyên kiểm tra đôn đốc quan, người thực thi hành phải tn theo Bên cạnh đó, cơng tác khơng thể thiếu việc thực tuyên truyền pháp luật sâu rộng nhân dân 4.4 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CƠNG TÁC QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỒNH BỒ Nhìn chung cơng tác quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ năm gần có nhiều chuyển biến đạt kết đáng khích lệ, xong thực tế khơng thể tránh khỏi khó khăn tồn việc quản lý sử dụng đất Trước hết phải kể đến lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán địa chưa đáp ứng với yêu cầu tình hình nhiệm vụ Đặc biệt cán cấp sở chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đất đai thường xuyên Việc bố trí cán xã chưa ổn định, số xã chưa bổ nhiệm chức danh cán địa theo quy định nên cơng tác quản lý đất đai hạn chế 62 Công tác quản lý đất đai bị buông lỏng thời gian dài, vấn đề tồn lịch sử để lại chưa giải triệt để Tư tưởng quản lý sử dụng đất lạc hậu tồn nhiều địa phương, đặc biệt khu vực vùng sâu vùng xa Những sai phạm công tác quản lý sử dụng đất phát sinh nhiều hình thức khác nhau, sai phạm chủ quản lý người sử dụng xã, thị trấn có trục lộ giao thơng qua Các sách pháp luật đất đai chưa đồng bộ, tài liệu cung cấp cho địa phương thiếu chưa kịp thời Cấp uỷ Đảng quyền chưa nhận thức đầy đủ, quan tâm mức đến công tác quản lý đất đai Một số cấp uỷ, quyền, cán đảng viên thiếu gương mẫu việc chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm luật đất đai Điều quan trọng phát vi phạm nhiều sử lý né tránh, ngại va chạm thiếu cương quyết, xử lý vi phạm không tương xứng với hành vi vi phạm - Nguyên nhân Việc chấp hành pháp luật thực nghĩa vu tài tổ chức sử dụng đất chưa tự giác, chưa ý thức trách nhiệm ccủa họ việc sử dụng đất Đồng thời kiến thức pháp luật đối tượng sử dụng thấp Cơng tác ban hành văn pháp luật đất đai chưa đồng bộ, chưa kịp thời thiếu ổn định, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai chưa sâu rộng nguyên nhân tồn nhiều tượng vi phạm pháp luật xảy Sự quan tâm đạo cáp quận uỷ địa phương chưa thường xuyên sâu sát, công tác quản lý hiệu lực quyền cấp số nơi chưa chặt chẽ, chưa theo kịp với yêu cầu quản lý nguyen nhân khơng nhỏ gây khó khăn tiến hành tra, kiểm tra xử lý vi phạm Tổ chức quản lý Nhà nước đất đai có nhiều khâu, nhiều việc chồng chéo quan chức năng, gây ách tắc trình đạo thực Một số ngành có liên quan huyện chưa tích cực tham gia, tham gia khơng thường xuyên công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra quy định xã, thị trấn thực định huyện 63 Những kết đạt công tác quản lý đất đai tạo tiền đề quan trọng để thực nhiệm vụ đặt cho năm tiếp theo, đồng thời khuyến khích động viên cán ngành Tài nguyên Môi trường phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ Việc tìm nguyên nhân hạn chế nhằm khắc phục, giải triệt để hạn chế góp phần đưa cơng tác quản lý đất đai địa bàn huyện vào nề nếp theo quy định pháp luật 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ Xuất phát từ thực tế công tác quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ Để đạt mục tiêu nắm quản chặt tài nguyên đất đai quốc gia, bước thực quản lý sử dụng đất theo pháp luật, vào nếp ngày có hiệu em đề xuất số giải pháp sau: 4.5.1 Tăng cường công tác quản lý đất đai cấp - Tăng cường lãnh đạo Đảng, Chính quyền cấp cơng tác đất đai Làm cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu thực tốt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau UBND Tỉnh phê duyệt - Củng cố tổ chức ngành Địa từ xã đến huyện - Thực tốt biện pháp nghiệp vụ đặc biệt công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai cấp xã, triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất xã để cụ thể hóa quy hoạch sử dụng huyện làm sở cho cấp quản lý tốt người sử dụng đất sử dụng có hiệu pháp luật - Thực việc đăng ký đất đai, đăng ký chuyển loại đất đưa vài sử dụng để quy hoạch sử dụng đất thực vào sống tránh tình trạng số liệu phản ánh không sát thực tế - Phổ biến rộng rãi quy hoạch sử dụng đất huyện để người dân biết thực - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đất đai nói chung đặc biệt luật đất đai năm 2013 giúp cho người sử dụng đất ý thức quyền nghĩa vụ 64 - Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán làm công tác quản lý đất đai cấp đảm bảo nắm nghiệp vụ Phấn đấu 100% cán địa xã có trình độ từ trung cấp trở lên - Tăng cường vai trò lãnh đạo, đạo cấp uỷ Đảng, quyền việc thực sách pháp luật đất đai Đảng Nhà nước Thường xuyên thực tốt việc kiểm tra giám sát Hội đồng nhân dân cấp công tác quản lý sử dụng đất, hạn chế tượng vi phạm sách pháp luật đất đai - Đẩy mạnh làm tốt công tác tra, kiểm tra lĩnh vực quản lý sử dụng đất nhằm uốn nắn kịp thời, xử lý nghiêm vi phạm trình quản lý sử dụng đất để quản lý chặt chẽ đất đai - Khuyến khích vận động nhân dân tham gia vào công tác quản lý đất đai có chế độ khen thưởng người phát hiện, ngăn chặn trường hợp vi phạm pháp luật đất đai - Hiệu sử dụng đất Nông nghiệp chưa cao, phần diện tích đất chưa sử dụng nhiều Vì sở Tài ngun Mơi trường, sở Nơng nghiệp, phòng Tài ngun Mơi trường, phòng Nơng nghiệp cần có sách hỗ trợ vốn, hướng dẫn người dân biện pháp khoa học kỹ thuật việc cải tạo, bồi bổ đất đai để nâng cao hiệu sử dụng đất đưa phần diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng, khai thác, sử dụng tốt quỹ đất có 4.5.2 Giải pháp cụ thể cho loại đất 4.5.2.1 Đất nông nghiệp Hạn chế đến mức thấp việc chuyển đất nơng, lâm nghiệp sang mục đích khác Chú trọng bảo vệ đất trồng công nghiệp, lương thực, đặc biệt đất lúa tốt có tưới Các tổ chức, cá nhân lấy đất nông, lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy hoạch, ngồi việc đền bù, trả tiền sử dụng đất phải đầu tư cải tạo mở rộng đất nông, lâm nghiệp bù vào diện tích bị Xây dựng phương án tưới tiêu, hệ thống thuỷ lợi khai hoang mở rộng diện tích đất nơng nghiệp, lâm nghiệp theo quy hoạch phân bố sử dụng đất đai duyệt, ưu tiên đất cho phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa 65 4.5.2.2 Đối với đất phi nơng nghiệp Thực việc chuyển mục đích loại đất sang đất chuyên dùng phải theo dự án, quy hoạch, kế hoạch duyệt Các khu dân cư đô thị, nông thôn, trung tâm kinh tế xã hội, phải có quy hoạch chi tiết để đảm bảo việc sử dụng đất ở, cơng trình khu dân cư gọn đẹp, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường 4.5.2.3 Đối với đất chưa sử dụng Khai thác tốt tiềm đất chưa sử dụng vào mục đích nơng, lâm nghiệp Đầu tư xây dựng khu dân cư, sở hạ tầng, sở chế biến nông lâm sản, làng nghề nông thơn vào xã nhiều đất chưa sử dụng Có sách khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư khai thác đất chưa sử dụng vùng sâu vùng xa điều chỉnh dân cư, lao động từ nới khác đến PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập, qua tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, em đưa số kết luận sau: Huyện Hoành Bồ huyện vùng núi, có diện tích tương đối rộng Diện tích tự nhiên 84.354,34 chiếm 13,65% diện tích tự nhiên tỉnh, nguồn lao động dồi dào, kinh tế - xã hội phát triển mạnh năm qua, đời sống nhân dân ngày cải thiện nâng cao 66 Cơng tác quản lí nhà nước đất đai dần ổn định hơn: - Theo số liệu thống kê trạng sử dụng đất cấu sử dụng đất huyện diện tích đất nơng nghiệp chiếm tỷ lệ lớn (85,7%), diện tích đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ chưa cao (8,3%) Diện tích đất chưa sử dụng chiếm tỷ lệ thấp (6%) phần hạn chế phân bổ sử dụng đất huyện - Thực Chỉ thị số 01/2014/CT-TTg ngày 22/01/2014 Thủ tướng Chính phủ, huyện Hồnh Bồ đạo phòng Tài ngun Môi trường thực tốt 15 nội dung theo luật đất đai năm 2013 Ban hành văn để thực công tác quản lý đất đai cách kịp thời - Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất.Hiện nay, huyện có 13/13 xã, thị trấn có đồ trạng sử dụng đất năm 2015, hoàn tất việc lập đồ quy hoạch sử dụng đất cho 12 xã Hiện huyện có đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - Toàn huyện có 13 đơn vị hành gồm 12 xã thị trấn Tổng chiều dài đường địa giới hành huyện 157,285 km Lập quản lí hồ sơ địa giới hành địa bàn huyện, xây dựng đồ địa giới hành tỷ lệ 1/50000, cắm mốc địa giới cấp tỉnh 02 mốc, 06 mốc địa giới hành cấp huyện 26 mốc địa giới hành cấp xã - Cơng tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoành Bồ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định số 473/QĐUBND ngày 06/03/2014 - Kế hoạch kê khai đăng ký chi tiết tới xã, tổng số hồ sơ 19064 hồ sơ - Tổng diện tích đất sản xuất nơng nghiệp cấp Giấy chứng nhận 2.393,77 (đạt 88,88% diện tích đủ điều kiện cấp giấy), kết cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp địa bàn Huyện 25.060,04 /26.803,47ha (đạt 93% theo trạng) Đất đô thị số giấy chứng nhận cấp: 2.623 giấy, cho 2.623 hộ gia đình, cá nhân đạt 99,43% tổng số hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp Tổng diện tích đất nơng thơn theo trạng cần cấp địa bàn Huyện 346,48 Số giấy chứng nhận cấp: 7.816 giấy 67 - Giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm quản lý đất đai tổng số đơn nhận từ năm 2013 – 2016 82 đơn Trong đơn khiếu nại 44 đơn, tố cáo đơn, tranh chấp 32 đơn, tổng số đơn giải 78, lại đơn tồn đọng 5.2 KIẾN NGHỊ Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Hồnh Bồ, em thấy tồn số vấn đề cần giải nhanh chóng, kịp thời để công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện có hiệu Đó là: + Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra thường xuyên đối tượng sử dụng đất tránh tình trạng sử dụng lãng phí, khơng có hiệu + UBND huyện Hoành Bồ cần quan tâm tới đầu tư kinh phí cho cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa + Tăng cường trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán địa đồng thời tăng cường thêm cán xã để quản lý cho chặt chẽ + Chú trọng đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất, cần kiên xử lý kịp thời trường hợp vi phạm sách pháp luật đất đai tạo lòng tin cho nhân dân, nâng cao hiệu pháp luật + Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện phối hợp nghiên cứu đưa sách đào tạo nghề người bị đất bị thu hồi đất thực sách đầu tư + Đảng quyền huyện cần quan tâm, đạo thực việc quản lý đất đai theo pháp luật, tuyên truyền sâu rộng nhân dân sách Đảng Nhà nước vấn đề quản lý sử dụng đất để người dân thực quyền nghĩa vụ + Thực nhiều chương trình phổ cập Luật đất đai cho nhân dân 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Ánh (2016), Khóa luận: Đánh giá số nội dung quản lí nhà nước đất đai thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT – BTNMT ngày 02/06/2014 Bộ tài nguyên môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 29/2014/TT – BTNMT ngày 02/06/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai Vũ Thị Duyên (2016), Khóa luận: Đánh giá số nội dung cơng tác quản lí nhà nước đất đai huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên giai đoạn 20132015 Nguyễn Bá Long (2007), Bài giảng quản lý hành Nhà nước đất đai Trường Đại học Lâm Nghiệp Nguyễn Bá Long (2008), Bài giảng Đăng kí thống kê đất đai, Trường Đại học Lâm Nghiệp 8.Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Hồnh Bồ (2015), Thống kê kiểm kê đất đai huyện Hồnh Bồ Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Hồnh Bồ, Thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 đến 2015) huyện Hồnh Bồ tỉnh Quảng Ninh 10 phòng tài ngun Mơi trường huyện Hồnh Bồ, Báo cáo thuyết minh tổnghợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoành Bồ 11 Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013 12 Weside: http://tailieu.vn/ Weside: http://thuvienphapluat.vn/ Weside: http://doc.edu.vn/ 60 60 ... Nhà nước đất đai huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2016 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở đánh giá thực trạng số nội dung công tác quản lý Nhà nước đất đai. .. đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai huyện 1.2.2 Mục tiêu cụ thể + Đánh giá số nội dung công tác quản lí nhà nước đất. .. lí nhà nước đất đai huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013- 2016 + Xác định số thuận lợi khó khăn cơng tác quản lí nhà nước đất đai huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh + Đề xuất số giải pháp góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai tại huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 2016, Đánh giá một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai tại huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 2016, a. Tăng trưởng kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay