Đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

72 61 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:21

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC BẢNG...............................................................................................vDANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH.................................................................................viKÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiPHẦN 1. MỞ ĐẦU 11.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 42.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤTĐAI 42.1.1. Khái niệm 42.1.2. Nguyên tắc 42.1.3. Nội dung 42.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤTĐAI 52.3. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT Ở NƯỚC TA QUA CÁCTHỜI KÌ 72.3.1. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai 1993 đến năm 2003 72.3.2. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai 2003 đến năm 2013 82.3.3. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai 2013 đến nay 102.4. PHÂN BIỆT GIỮA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ VỚIQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI NÓI CHUNG 112.5. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC 122.5.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 132.5.2. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 132.5.3. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 142.5.4. Về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địachính 142.5.5. Về công tác thống kê, kiểm kê đất đai 1432.5.6. Về công tác định giá đất 152.5.7. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng đất 16PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 173.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 173.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 173.3. ĐỐI TƯỢNGVẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 173.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 173.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 183.5.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 183.5.2. Phương pháp phân tích số liệu, sử lý số liệu 183.5.3. Phương pháp so sánh 193.5.4. Phương pháp chuyên gia 194.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI 204.1.1. Điều kiện tự nhiên 204.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 234.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Hoàng Mai 264.2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI CỦA QUẬNHOÀNG MAI 264.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 264.2.2. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2014 2016 294.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬNHOÀNG MAI 314.3.1. Công tác ban hành các văn bản về quản lý sử dụng đất và thực hiện cácvăn bản 314.3.2. Công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hànhchính, lập bản đồ hành chính 324.3.3. Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính,bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 334.3.4. Công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 364.3.5. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụngđất 414.3.6. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4744.3.7. Công tác quản lý tài chính về đất đai 494.3.8. Công tác quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thịtrường bất động sản 524.3.9. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đấtđai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai 544.4. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI 574.4.1. Hoàn thiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 574.4.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật về đấtđai 594.4.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai 594.4.5. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất của đội ngũ cánbộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai 60PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 615.1. KẾT LUẬN 615.2. KIẾN NGHỊ 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trường Đại học Lâm nghiệp, nhận giảng dạy nhiệt tình thầy giáo, em trang bị kiến thức chun mơn lối sống, hành trang vững cho công tác sau em Để hồn thành khóa học 2013-2017, trí Hiệu trưởng trường, Viện Quản đất đai phát triển nông thôn trường Đại học Lâm nghiệp em tiến hành thực đề tài ‘‘Đánh giá số nội dung quản nhà nước đất đai địa bàn Quận Hoàng Mai Thành phố Nội” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ, động viên, hướng dẫn tận tình thầy cô, cán làm việc nơi thực tập Nhân dịp em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô Trường Đại học Lâm nghiệp, cán công nhân viên nơi em thực tập giáo Ths.Phạm Thanh Quế nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em q trình nghiên cứu, hồn thành khóa luận Xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo, cán công nhân viên Ủy ban nhân dân, phòng Tài ngun Mơi trường quận Hồng Mai - thành phố Nội nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em thu thập số liệu phục vụ cho khóa luận Trong thời gian thực đề tài khóa luận thân cố gắng trình độ hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót định, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy bạn để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC ĐỒ, HÌNH .vi KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Nguyên tắc 2.1.3 Nội dung 2.2 CƠ SỞ PHÁP CỦA CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 2.3 CHÍNH SÁCH QUẢN SỬ DỤNG ĐẤTNƯỚC TA QUA CÁC THỜI KÌ 2.3.1 Giai đoạn từ có Luật Đất đai 1993 đến năm 2003 2.3.2 Giai đoạn từ có Luật Đất đai 2003 đến năm 2013 2.3.3 Giai đoạn từ có Luật Đất đai 2013 đến .10 2.4 PHÂN BIỆT GIỮA QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ VỚI QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI NĨI CHUNG 11 2.5 TÌNH HÌNH QUẢN ĐẤT ĐAI TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC 12 2.5.1 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .13 2.5.2 Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 13 2.5.3 Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư .14 2.5.4 Về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng sở liệu địa 14 2.5.5 Về công tác thống kê, kiểm kê đất đai 14 2.5.6 Về công tác định giá đất 15 2.5.7 Về công tác tra, kiểm tra, giám sát quản sử dụng đất 16 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 17 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .17 3.3 ĐỐI TƯỢNG/VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 17 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 17 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 18 3.5.2 Phương pháp phân tích số liệu, sử số liệu 18 3.5.3 Phương pháp so sánh .19 3.5.4 Phương pháp chuyên gia 19 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI .20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Hoàng Mai 26 4.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI CỦA QUẬN HOÀNG MAI 26 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 26 4.2.2 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2014 -2016 29 4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI 31 4.3.1 Công tác ban hành văn quản sử dụng đất thực văn 31 4.3.2 Công tác xác định địa giới hành chính, lập quản hồ địa giới hành chính, lập đồ hành .32 4.3.3 Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất 33 4.3.4 Công tác quản quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 36 4.3.5 Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 41 4.3.6 Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 47 4.3.7 Cơng tác quản tài đất đai 49 4.3.8 Công tác quản phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản 52 4.3.9 Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử vi phạm pháp luật đất đai 54 4.4 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI 57 4.4.1 Hoàn thiện nội dung quản nhà nước đất đai .57 4.4.2 Tăng cường cơng tác tun truyền, phố biến sách pháp luật đất đai 59 4.4.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai 59 4.4.5 Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản nhà nước đất đai 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 KẾT LUẬN 61 5.2 KIẾN NGHỊ .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp quận Hoàng Mai 27 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 28 Bảng 4.3: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2014- 2016 quận Hoàng Mai 29 Bảng 4.4: Kết cơng tác đo đạc lập đồ địa quận Hồng Mai .33 Bảng 4.5: Đánh giá cơng tác thực kế hoạch năm 2016 .37 Bảng 4.6: Diện tích cấu giao đất tính đền ngày 31/12/2016 41 Bảng 4.7: Thống kê kết thu hồi đất để giao cho thuê 42 Bảng 4.8 Diện tích đất thu hồi phường toàn Quận .43 Bảng 4.9: Kết cấp GCN Quận Hoàng Mai 47 Bảng 4.10: Diện tích thu hồi có bồi thường thiệt hại diện tích giao đất cho thuê có thu tiền năm 2015 2016 50 Bảng 4.11: Cân đối thu chi năm 2015 năm 2016 51 Bảng 4.12: Bảng thống kê dự án đấu giá quyền sử dụng đất .52 Bảng 4.13 Thống kê diện tích đất đai vi phạm pháp luật sử dụng đất đai 54 Bảng 4.14: Kết công tác giải đơn thư khiếu nại lĩnh vực đất đai quận Hoàng Mai 55 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 2.1.: Cơ cấu diện tích đất đai nước tính đến 2015 12 Biểu đồ 4.1: Cơ cấu kinh tế năm 2014 2016 .24 Hình 4.1 Vị trí quận Hồng Mai KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BTN& MT Bộ tài nguyên môi trường BĐS Bất động sản CHXH Cộng hòa xã hội CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCN Giấy chứng nhận GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp KNTC Khiếu nại, tố cáo LĐĐ Luật đất đai NN Nông nghiệp NSDĐ Người sử dụng đất PCTN Phòng chống tham nhũng QLNN Quản nhà nước QSDĐ Quyền sử dụng đất QLDĐ Quản đất đai UBND Ủy ban nhân dân TP Thành phố TTHC Thủ tục hành PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thay sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thành phần quan trọng môi trường sống, nơi để phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng Đất đai sản phẩm tự nhiên, sản phẩm có ý nghĩa định đến tồn phát triển đất nước, dân tộc Vì mà hàng ngàn năm nay, đất nước lớn ln tìm cách xâm lược đất nước nhỏ để mở rộng bờ cõi đất nước Nhân dân ta hàng ngàn năm qua đời đời đấu tranh chống giặc ngoại xâm Để dựng nước giữ nước dân tộc ta đổ không xương máu, mồ hơi, nước mắt để gìn giữ non sơng, đất nước ngày Trong lịch sử phát triển nhân loại chế độ xã hội lồi người, vấn đề đất đai ln coi vấn đề then chốt trình xản xuất xã hội Nó yếu tố định tới phát triển kinh tế- xã hội quốc gia Vai trò đất đai ngành, lĩnh vực không nhau, có xu hướng mở rộng diện tích Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất ngành sản xuất ngày gia tăng quỹ đất quốc gia lại có giới hạn số lượng bất biến diện tích Sự phát triển xã hội, cơng nghiệp hóa, đại hóa gia tăng dân số đem lại nhiều thách thức lớn công tác quản Nhà nước đất đai Vì vậy, quốc gia phải có chế độ quản đất đai thích hợp, tiết kiệm hiệu Đây công việc không đơn giản đất đai khơng ngừng biến động q trình khai thác sử dụng đất người tác động tự nhiên Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng đất ngày gia tăng, kinh tế thị trường việc quản lỏng lẻo, tạo khe hở để tượng tiêu cực nảy sinh giao đất sai nguyên tắc, không thẩm quyền, sử dụng đất khơng mục đích, lấm chiếm đất đai Q trình thị hóa diễn nhanh gây lên tình trạng đất sản xuất nơng nghiệp, diện tích đất trồng lúa Việc lập quy hoạch chưa trọng dẫn tới việc sử dụng đất lãng phí quy hoạch “treo” khiến cho nhà nước khơng kiểm sốt Bên cạnh có nhiều sai phạm hạn chế việc quản đất đai nhiều địa phương Trước thực tế nhiệm vụ đặt với tất cấp ngành phải quản chặt chẽ, phải có trách nhiện gìn giữ, bảo vệ sử dụng đất đai hợp lý, bền vững Để nhìn nhận cách khách quan thực tế tồn công tác quản đất đai thời gian vừa qua phải đánh giá lại làm chưa làm được, qua rút học kinh nghiêm thực tế, nhận yếu công tác quản đất đai, sở xây dựng phương hướng kế hoạch quản phù hợp với tình hình thực tế địa phương Hoàng Mai quận thuộc thành phố Nội Quận thành lập theo Nghị định số 132/ 2003/ NĐ- CP ngày 06/01/2003 Chính phủ, dựa diện tích dân số tồn xã: Định Cơng, Đại Kim, Hồng Liệt, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở 55 diện tích xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì cộng với diện tích dân số phường Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ thuộc quận Hai Bà Trưng Nên quận Hồng Mai có nhiều lợi điều kiện địa sở hạ tầng kĩ thuật cho việc phát triển kinh tế- xã hội Tuy nhiên, với diện tích lớn nên quận gặp nhiều khó khăn thách thức công tác quản đất đai Được đồng ý Viện Quản Đất Đai Phát Triển Nông Thôn Trường Đại Học Lâm Nghiệp, em xin tiến hành nghiên cứu đề tài ‘‘Đánh giá số nội dung quản nhà nước đất đai địa bàn Quận Hoàng Mai - Thành phố Nội” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá tình hình thực số nội dung công tác quản nhà nước đất đai Quận Hoàng Mai - Thành phố Nội từ năm 2013 đến - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản nhà nươc đất đai địaQuận Hoàng Mai - Thành phố Nội 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1) Phạm vi khơng gian: Quận Hồng Mai - Thành phố Nội 2) Phạm vi thời gian: từ năm 2013 đến - Đất sở sản xuất phi nông nghiệp: 7.500.000 đồng/m2; - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 7.500.000 đồng/m2 b Xác định loại đất chuyển mục đích kỳ kế hoạch sử dụng đất có bồi thường đất thu tiền sử dụng đất Bảng 4.10: Diện tích thu hồi có bồi thường thiệt hại diện tích giao đất cho thuê có thu tiền năm 2015 2016 STT Loại đất Diện tích đất năm 2016 (ha) Diện tích đất năm 2015 (ha) 174,06 245,31 Diện tích thu hồi có bồi thường thiệt hại 1.1 - Đất thị 16,30 12,95 1.2 - Đất sở sản xuất kinh doanh 8,43 13,54 1.3 - Đất thương mại dịch vụ 1,16 5,71 1.4 - Đất trồng hàng năm khác 60,59 95,30 1.5 - Đất nuôi trồng thuỷ sản 85,97 90,50 1.6 - Đất nông nghiệp khác 1,11 0,60 1.7 - Đất phi nông nghiệp khác 1.8 - Đất trồng lâu năm Diện tích đất giao, cho thuê có thu tiền 156,01 221,09 2.1 - Đất đô thị 154,57 185,85 2.2 - Đất thương mại, dịch vụ 1,44 6,28 2.3 - Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 2.4 - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 26,38 0,33 28,18 0,78 (UBND quận Hoàng Mai, 2016, 2017) Theo bảng ta thấy diện tích thu hồi có bối thường thiệt hại diện tích giao đất, cho thuê đất có thu tiền năm 2015 nhiều hẳn năm 2016 Diện tích đất thu hồi có bồi thường thiệt hại nhiều kể đến đất phi nơng nghiệp ni trồng thủy sản Diện tích đất thu hồi có bồi thường năm 2015 có mục thu hồi đất phi nông nghiệp khác năm 2016 khơng 50 Chiếm số tiền khơng nhỏ khoản thu Quận phải kể đến việc giao đất cho th đất thị có thu tiền c Kết tính tốn cân đối thu chi từ đất Bảng 4.11: Cân đối thu chi năm 2015 năm 2016 STT Hạng mục Năm 2016 Diện tích (ha) Năm 2015 Thành tiền (triệu đồng) Diện tích (ha) Thành tiền (triệu đồng) I Các khoản thu 21.769.400 28.756.415 1/ Thu từ đất đô thị 21.639.800 26.018.836 - Giao đất đô thị 2/ 154,57 Thu từ cho thuê đất 185,85 129.600 - Cho thuê làm sở thương mại, dịch vụ II 21.639.800 1,44 2.737.580 6,28 565.612 -Cho thuê làm sở sản xuất 28,18 2.113.468 - Cho thuê để sản xuất vật liệu 0,78 58.500 Các khoản chi (khi thu hồi) * Đất đô thị * 129.600 26.018.836 3.390.778 3.813.316 16,30 2.282.000 12,95 813.277 Đất sở sản xuất kinh doanh 8,43 632.250 13,54 1.015.575 * Đất thương mại, dịch vụ 1,16 104.400 5,71 513.900 * Đất trồng hàng năm 60,59 152.687 95,30 240.156 0,33 838 Đất trồng lâu năm * Đất nuôi trồng thủy sản * Đất nông nghiệp khác 85,97 216.644 90,50 228.058 1,11 2.797 0,60 1.512 26,38 66.484 Đất phi nông nghiệp khác III Cân đối thu - chi (I - II) 18.378.622 24.943.099 (UBND quận Hoàng Mai, 2016, 2017) Ta thấy khoản thu năm nhiều khoản chi Sau cân đối lại số tiền khơng nhỏ cho nhà nước Các khoản thu chi năm 2015 lớn năm 2016 51 Các khoản thu phần việc giao đất thị chiếm trung bình 94,5% khoản thu toàn Quận Các khoản chi thu hồi chủ yếu dùng cho đất sở sản xuất kinh doanh đất đô thị Cân đối thu chi lại trung bình 85% khoản thu Công tác quản tài đất đai quận Hồng Mai góp phần khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế quận công tác quản đất đai địa phương 4.3.8 Công tác quản phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Đây thị trường diễn sôi động địa bàn Quận Hàng năm có nhiều dự án dấu giá diễn địa bàn Quận Bảng 4.12: Bảng thống kê dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015, 2016 STT 2015 Số dự án đấu giá Tổng diện tích đấu giá Tổng số tiền theo giá sàn Tổng số tiền trúng đấu giá Tổng số tiền chênh lệch 2016 11 1,316 1,66ha 161,554 trđ 194,972trđ 210,158 trđ 267,171trđ 48,603 trđ 72,196 trđ (UBND quận Hoàng Mai, 2016, 2017) Từ bảng cho ta thấy thị trường bất động sản địa bàn Quận diển ngày sôi động Các đấu giá diễn ngày nhiều: năm 2015 có đấu giá đến năm 2016 tăng lên gần gấp đôi 11 đấu giá Hiệu kinh tế việc đấu giá lớn thu lại khoản tiền lớn cho nhà nước, trung bình đấu giá diễn giá sàn tăng lên khoảng 56% Đấu giá đất cách xã hội hóa để người dân tham gia vào phát triển quỹ đất, quỹ nhà, từ tạo nguồn vốn để giải sách xã hội khác như: Cải tạo quỹ nhà cho người thu nhập thấp, hỗ trợ gia đình sách khó khăn cải thiện chỗ địa phương Đấu giá đất nhứng cách xã hội hóa để người dân tham gia vào phát triển quỹ đất, quỹ nhà, từ tạo nguồn vốn để giải 52 sách xã hội khác như: tạo quỹ nhà cho người thu nhập thấp, hỗ trợ gia đình sách khó khăn cải thiện chỗ địa phương Sự gia đời hình thức đấu giá giúp phần làm sơi động cho thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển thị trường BĐS quận Hồng Mai nói riêng thành phố Nội nói chung Tuy nhiên cơng tác đấu giá địa bàn Quận số tồn tại, khó khăn như: - Cơng tác định giá đất địa bàn Quận chưa ổn định - Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa bàn Quận ảnh hưởng đến thị trường bất động sản - Thị trường bất động sản địa bàn Quận chưa đa dạng loại hàng hóa bất động sản để phù hợp với nhu cầu thị trường - Chính sách thuế, phí lệ phí liên quan tới bất động sản chưa hồn thiện, sảy tình trạng trốn lậu thuế 4.3.9 Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử vi phạm pháp luật đất đai Với chủ trương lấp phòng ngừa vi phám nên từ năm 2013 đến nay, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai tập trung đạo UBND phường kiên xử vi phạm quản lý, sử dụng đất đai trật tự xây dựng địa bàn Đến UBND phường thực xong việc rà sốt, thơng kê danh sách trường hợp vi phạm để tập trung xử theo kế hoạch nhằm thu hồi đất HTX dịch vụ nông nghiệp cho thuê, giao trái thẩm quyền; đất nơng nghiệp cơng ích HTX dịch vụ nông nghiệp quản lý, vi phạm xây dựng nhà cơng trình trái phép đất cơng đất nơng nghiệp Bảng 4.13 Thống kê diện tích đất đai vi phạm pháp luật sử dụng đất đai Năm STT Loại vi phạm Tự chuyển đổi mục đích làm nhà đất %, đất nông nghiệp giao theo Nghị 2013 2014 12381,7 53 12892,8 2015 1602,9 2016 19463,3 Thống kê diện tích vi phạm (m2 ) 46106,7 định 64/CP Chính Phủ Lấn chiếm làm nhà đất công, đẩ nông nghiệp phục vụ nhu cầu công ích địa phương, đất nông nghiệp HTXNN 912,85 1190,35 1510,05 900,7 3760,55 Giao đất làm nhà không thẩm quyền theo quy định pháp luật 1448,6 637,3 798,5 1232,6 2881 Cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp khơng thẩm quyền 26052 146744, 9447,4 16717,4 180601 San lấp trái phép đất nơng nghiệp ( chưa xây dựng cơng trình 19062,05 82268,0 49280,5 23095,9 130064 Đất nông nghiệp để hoang hóa, khơng sử dụng 12 tháng trở lên 150686 122909 51757 244358 566817 (UBND quận Hoàng Mai, 2017) Kiểm tra lĩnh vực đất đai: qua 37 Kiểm tra lĩnh vực đất kiểm tra cho thấy vi phạm quản sử dụng đất xen kẹt co 13/14 phường (289,902 m2 ) đó: Tự chuyển đổi mục đích làm nhà đất % đấtt nông nghiệp giao theo nghị định 64/CP phủ 46106,7 m ; lấn chiếm, làm nhà đất công, nông nghiệp phục vụ nhu cầu cơng ích địa phương, đất nơng nghiệp HTXNN 3760,55 m2 ; Giao đất làm nhà không thẩm quyền theo quy định pháp luật 2881 m2 ; Cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thẩm quyền 180601m San lấp trái phép đất nông nghiệp ( chưa xây dựng cơng trình )130064 m2 Đất đai để hoang hóa , khơng sử dụng 12 tháng trở lên 566817 m xúc trên, Quận đề giải pháp tăng cường hiệu sử dụng đát nguồn thu từ sử dụng đất Xây dựng kế hoạch rà soát , thiết lập hồ địa chính, bàn giao quỹ đất cho chủ sử dụng, tổ chức đấu giá số khu đất công, đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch, kiên xử trường hợp vi phạm, phối hợp Sở tài nguyên môn trường kiểm tra phát đơn vị sử dụng đát vi phạm để kiến nghị xử lý, thu hồi 54 4.3.10 Công tác giải tranh chấp đất đai giải khiếu nại tố vi phạm việc quản sử dụng đất đai Theo số liệu đo Thanh tra Quận cung cấp, từ năm 2013 đến toàn Quận tiếp nhận 932 lượt vụ việc đơn thư tố cáo, kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp liên quan đến lĩnh vực quản đất đai Trong số 932 vụ việc có : kiến nghị tranh chấp 812 vụ; khiếu nại 57 vụ tố cáo 63 vụ Tổng số giải 830 vụ,trong : đơn kiến nghị, tranh chấp 725 vụ, khiếu nại 51 vụ, tố cáo 54 vụ Tỷ lệ giải 830/932, đạt 89,05%, thể cụ thể qua bảng Bảng 4.14: Kết công tác giải đơn thư khiếu nại lĩnh vực đất đai quận Hoàng Mai Năm Tranh chấp Khiếu nại 2013 2014 2015 2016 Tổng cộng 148 226 198 240 812 17 14 12 14 57 Đã giải Chưa giải quyết 17 169 19 13 221 21 18 201 29 15 239 33 63 830 102 (UBND quận Hoàng Mai, 2016) Tố cáo Số lượng đơn tranh chấp, kiến nghị có 812/932 đơn, chiếm tỷ lệ cao 62,1% tổng số đơn thư đất đai tiếp nhận toàn Quận Kết hầu hết vụ việc hòa giải thành sở pháp luật, thấu tình, đạt lý, đảm bảo đồn kết nội nhân dân UBND cấp giải 464/357 lượt vụ việc, đạt tỷ lệ 94,9% Cụ thể, từ 1/7/2014 đến 1/7/2016,quận Hoàng Mai tiếp nhận 468 đơn khiếu nại, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng… Trong đó, số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND quận 399 vụ, giải 380 vụ; thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND phường 40 vụ, giải 39 vụ Nội dung khiếu nại tập trung liên quan công tác giải phóng mặt ( giá đất bồi thường hỗ trợ ) 340 đơn xây dựng, quản đo thị 88 đơn; Còn lại lĩnh vực khác 55 Cùng với đó, tổng số đơn tố cáo tiếp nhận giai đoạn 57 đơn, thuộc thẩm quyền giải Chủ tịch UBND quận 37 đơn,các quan tư pháp khác 09 đơn, giải 30 đơn; Chủ tịch UBND phường giải 9/10 đơn Cũng năm qua, UBND quận tiếp 3.751 lượt/4.601 công dân, lãnh đạo UBND quận tiếp 1.100 lượt/1.427 công dân Việc giải đơn thư KNTC địa bàn quận Hồng Mai đảm bảo trình tự theo quy định pháp luật, trình giải ln coi trọng cơng tác hòa giải đối thoại trực tiếp với công dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quyền đồn thể, chủ động xin ý kiến UBND TP sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc q trình thực Thơng qua cơng tác này, quận Hồng Mai kịp thời nắm bắt giải kiến nghị, đề xuất công dân, chấn chỉnh kịp thời công tác quản đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Về kết công tác tra, giải KNTC PCTN, năm 2016, UBND quận Hoàng Mai triển khai đoàn tra lĩnh vực kinh tế - xã hội, có tra việc thực Luật PCTN, tra việc thực Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân Luật KNTC… ban hành kết luận tra (bao gồm vụ việc kỳ trước chuyển sang) để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua công tác tra 4.4 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG MAI 4.4.1 Hồn thiện nội dung quản nhà nước đất đai - Đối với công tác ban hành văn quản sử dụng đất thực văn bản:  Chú ý đến việc phê duyệt thị kế hoạch để đưa thời gian tránh ảnh hưởng đến công tác khác  Bộ phận cán cần sát đưa thị, kế hoạch cho gần với thực tế địa bàn Quận - Đối với công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất: 56  Đảm bảo nguồn lực nguồn vốn cho công tác, dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tránh để dự án treo  Công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tiếp cận phương pháp tiên tiến  Quan tâm đến vấn đề kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực, có tính đến tác động biến đổi khí hậu  Tạo đồng quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, tham vấn bên liên quan trình lập quy hoạch  Đẩy mạnh xử sai phạm, đặc biệt sai phạm khiến tình trạng nhiều khu đất để hoang, dự án “treo” kéo dài gây thiệt hại, lãng phí nguồn đất ngân sách nhà nước - Cơng tác giao đất cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất:  Quản chặt chẽ công tác giao đất cho thuê đất tránh tình trạng tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho thuê đất trái thẩm quyền  Làm tốt công tác đền bù GPMB: Quy định chế linh hoạt xác định giá đất; cần sửa đổi Luật Đất đai theo hướng Nhà nước giao đất, cho thuê đất mới, bồi thường giải phóng mặt áp dụng theo giá thị trường, sở đấu giá quyền sử dụng đất tính tương đương Việc áp dụng giá thị trường để đền bù cho người bị thu hồi đất hạn chế nhiều khiếu kiện liên quan đến đất đai Cần xây dựng bảng giá đất, giá đền bù đảm bảo lợi ích thỏa đáng người bị thu hồi đất Trong người dân cần đền bù theo giá thị trường điều kiện bình thường Nên có sách khung giá chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất thành đất khu dân cư phù hợp để quản đất, thu thuế sử dụng đất định giá đất có tranh chấp - Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất:  Tăng cường công tác cập nhập biến động địa bàn Quận 57  Bổ sung biên chế cán làm công tác cập nhật, chỉnh hồ địa có sách bảo đảm kinh phí, sở vật chất, phương tiện kỹ thuật  Quan trọng việc hỗ trợ phường cơng tác hồn thiện hồ dự án giao đất trái thẩm quyền; trường hợp danh sách giao đất định ban đầu không khớp với danh sách thực tế giao đất cụ thể hóa vấn đề hạn mức cấp cơng nhận quyền sử dụng đất - Đối với cơng tác tài đất đai : Đề xuất trường hợp định giá, áp giá chưa phù hợp Tích cực triển khai công tác đấu giá QSDĐ Kiểm tra chặt chẽ xử nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật - Đối với công tác quản thị trường BĐS : đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCNQSDĐ, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thơng tin đất đai, xây dựng kế hoạch quản Trung tâm dịch vụ nhà đất địa bàn 4.4.2 Tăng cường cơng tác tun truyền, phố biến sách pháp luật đất đai Quận cần đạo phối hợp chặt chẽ với quan thông tin, tổ chức xã hội để xây dựng chương trình với nội dung tuyên truyền đến tầng lớp xã hội để tham gia có hiệu qủa cơng tác QLNN đất đai, chấp hành tốt quy định pháp luật quyền nghĩa vụ NSDĐ, đảm bảo thực tốt chức đại diện sở hữu toàn dân Nhà nước, chức quyền lực thống QLNN đất đai quyền cấp Quận cần tập trung đạo có chế hoạt động cụ thể để tăng cường chức giám sát Mặt trận Tổ quốc, HĐND cấp Thanh tra nhân dân việc tổ chức thực công tác QLNN đất đai 4.4.3 Kiện tồn hệ thống thơng tin quản nhà nước đất đai Quận cần tiếp tục kiện toàn hệ thống thông tin QLNN đất đai theo hướng kịp thời, hiệu Quận cần tạo nguồn thông tin đo đạc, hồn chỉnh quy hoạch chi tiết quận, phường, cơng khai quy hoạch, cập nhật biến động diện tích đất đai, mã hoá số liệu, thay quản thủ cơng hệ thống tin học có độ xác cao, thuận lợi tra cứu Internet nhằm cung cấp số liệu hồ lưu trữ đất đai, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Thiết lập phận tư vấn đất đai Văn phòng đăng ký QSDĐ để giải đáp vấn đề có liên quan 58 4.4.4 Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai Quận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, ngăn chặn kịp thời xử nghiêm trường hợp vi phạm Quận cần mở thêm khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán làm công tác tra cấp quận phường Thanh tra quận cần tăng cường phối hợp với đơn vị nội Toà án, Viện Kiểm sát để nâng cao vai trò quan tư pháp, đơn vị bên quận để học tập, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm 4.4.5 Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản nhà nước đất đai Để tăng cường hiệu lực QLNN đất đai quận Hoàng Mai cần củng cố hoàn thiện máy QLNN đất đai đặc biệt cấp phường Vai trò quản quyền sở quản đất đai quan trọng Nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ cán QLNN đất đai cấp phường để tạo đội ngũ công chức sở vững mạnh khâu then chốt để góp phần tăng cường hiệu lực QLNN đất đai Thời gian tới, quận cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán làm công tác QLNN đất đai phù hợp với yêu cầu thời kỳ Chăm lo, giáo dục tư tưởng, vật chất đời sống cho cán bộ, quy định chế độ khen thưởng kỷ luật rõ ràng Nâng cao vai trò, trách nhiệm UBND phường, chủ đầu tư 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập làm việc nghiêm túc Phòng TN & MT quận Hồng Mai thành phố Nội Tơi tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá số nội dung công tác quản Nhà nước đất đai địa bàn Quận Hoàng Mai thành phố Nội” rút số kết luận sau Hồng Mai quận với diện tích lớn, nguồn lao động dồi dào, KT-XH phát triển mạnh năm qua, đời sống nhân dân ngày cải thiện nâng cao Đội ngũ cán địa trang bị đầy đủ số lượng, nhiên trình độ chưa đáp ứng yêu cầu chun mơn, ngồi phải đảm nhiệm nhiều cơng việc nên công tác quản Nhà nước đất đai nhiều nơi chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên Công tác ban hành văn quản sử dụng đất thực văn địa bàn Quận thực tốt luật pháp Công tác xác định địa giới hành chính, lập quản hồ địa giới hành chính, lập đồ hành thực tốt địa bàn gặp nhiều khó khăn việc tranh chấp đất Quận địa bàn Thành Phố Công tác thực quy hoạch, kế hoạch quận thực tốt Có thể nói Quận Hồng Mai thay da đổi thịt nhờ quy hoạch gặp nhiều khó khăn Cơng tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực theo kế hoạch Quận quy định pháp luật Công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND Quận quan tâm trọng Công tác quản tài đất đai quận Hồng Mai thực tốt góp phần khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế quận công tác quản đất đai địa phương Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử vi phạm pháp luật đất đai Công tác giải tranh chấp đất 60 đai giải khiếu nại tố vi phạm việc quản sử dụng đất đai thực tốt theo quy định pháp luật 5.2 KIẾN NGHỊ Để việc sử dụng đất địa bàn Quận ngày có hiệu quả, phát huy vai trò quản cấp quyền, đòi hỏi Nhà nước phải có chế, sách hợp công tác quản đất đai -Nâng cao đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng máy quản Nhà nước hoàn chỉnh thống - Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành định mức ngày công thực loại công việc, không nên đề thời gian quy định thời gian giải mà khơng tính đến số lượng hồ phải giải - Sở Tài nguyên Môi trường Nội đạo đẩy mạnh cơng tác lập hồ địa chính, nghiên cứu cải tiến cơng tác quản hồ địa theo hướng ứng dụng tin học để quan quản nhà nước đất đai sử dụng khai thác thuận tiện hiệu - UBND Quận cần cương trường hợp vi phạm pháp luật đất đai cách nghiêm khắc để tạo niềm tin cho nhân dân Và cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai cơng tác giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai ln vấn đề nóng bỏng có liên quan lớn đến trị xã hội Quận - Phòng tài ngun mơi trường quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán địa Thơng qua cán địa để tuyên truyền kiến thức pháp luật đất đai cho người dân địa phương nhằm nâng cao công tác quản đất đai quận Hoàng Mai 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/ND-CP ngày Chính phủ thi hành luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường ( 2015), báo cáo công tác quản nhà nước đất đai năm 2014, tháng đầu năm 2015 tình hình triển khai thi hành luật đất đai vấn đề cần giải tháo gỡ Vũ Ngọc Chuẩn (2013), Giáo trình luật đất đai 2013 Nhà xuất đại học Lâm nghiệp Nguyễn Bá Long (2007a), giảng Quản hành đất đai, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Nội Nguyễn Bá Long (2007b), giảng Đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản Nhà nước đất đai, nhà xuất nông nghiệp Quốc hội (2003), Luật đất đai 2003 Nhà xuất trị Quốc Gia Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013 Nhà xuất trị Quốc Gia UBND quận Hồng Mai ( 2015a), Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2015 10 UBND quận Hoàng Mai ( 2015b), Báo cáo thuyết minh tài 2015 11 UBND quận Hồng Mai ( 2016a), Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2016 12 UBND quận Hoàng Mai ( 2016b), Báo cáo thuyết minh tài 2016 13.UBND quận Hồng Mai ( 2017a), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 14 UBND quận Hoàng Mai ( 2017b), Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2017 15 UBND quận Hoàng Mai ( 2017c), Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 63 PHỤ LỤC Biểu :Diện tích đất chuyển mục đích phường tồn Quận (2015,2016) STT Tên phường Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông Đất trồng Đất trồng lú chuyển sang đất trồng lâu năm lúa chuyển sang đất nghiệp nuôi trồng Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất nuôi thủy sản Đất rừng chuyển sáng đất nông gnhiệp rừng Đất phi nông gnhiệp không phát đất chuyển sang đất thuỷ sản 2015 Thanh Trì Vĩnh Hưng 38,71 Định Công 6,34 3,76 Mai Động 2,02 0,23 Tương Mai 0,33 Đại Kim Tân Mai Hoàng Văn Thụ Giáp Bát 0,02 10 Lĩnh Nam 6,27 0,12 11 Thịnh Liệt 16,71 3,11 12 Trần Phú 8,16 13 Hoàng Liệt 16,21 14 Yên Sở 54,82 Tổng toàn quận 6,74 39,68 14,88 5,34 171,22 52,23 2016 Thanh Trì 10,31 Vĩnh Hưng 43,15 63 Định Công 0,80 Mai Động 1,00 Tương Mai 0,33 Đại Kim Tân Mai Hoàng Văn Thụ Giáp Bát 0,04 10 Lĩnh Nam 4,77 11 Thịnh Liệt 15,28 12 Trần Phú 7,98 13 Hoàng Liệt 15,97 14 Yên Sở 62,70 Tổng toàn quận 3,10 6,08 13,81 2,44 4,45 176,15 16,07 63 ... nội dung quản lý nhà nước đất đai địa bàn Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá tình hình thực số nội dung công tác quản lý nhà nước đất đai Quận Hoàng Mai - Thành. .. CỨU Một số nội dung quản lý nhà nước đất đai địa bàn Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội có tác động đến sử dụng đất Quận Hoàng. .. Theo quản lý Nhà nước đất đai chung có điều quản lý Nhà nước đất thị có điều khác mục quản lý Nhà nước chung 11 giao đất, cho thuê, thu hổi đất much quản lý Nhà nước đất đô thị tách riêng giao đất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội, Đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015):, PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 4.1 Vị trí quận Hoàng Mai, Biểu đồ 4.1: Cơ cấu kinh tế trong năm 2014 và 2016, (UBND quận Hoàng Mai, 2016), Bảng 4.3: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2014- 2016 của quận Hoàng Mai, Bảng 4.4: Kết quả công tác đo đạc lập bản đồ địa chính quận Hoàng Mai, Bảng 4.5: Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch năm 2016, Bảng 4.8 Diện tích đất thu hồi trên các phường trong toàn Quận, Bảng 4.9: Kết quả cấp GCN ở Quận Hoàng Mai, Bảng 4.14: Kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực đất đai của quận Hoàng Mai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay