Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương giai đoạn 20052016

58 28 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:20

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vDANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH viiDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viPHẦN 1. MỞ ĐẦU 11. 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.2.1. Mục tiêu tổng quát 21.2.2. Mục tiêu cụ thể 21.3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21.3.1. Đối tượng nghiên cứu 21.3.2.Phạm vi nghiên cứu 3PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 42.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 42.1.1. Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 52.1.2. Vai trò của công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 62.1.3. Một số nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 62.2. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 82.2.1. Hệ thống các văn bản pháp luật trước Luật Đất đai 2003 82.2.2. Hệ thống các văn bản pháp luật sau Luật Đất đai 2013 122.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 142.3.1. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận của cả nước 142.3.1.1. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận trước khi thực hiện Luật Đấtđai 2013 142.3.1.2. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận từ khi thực hiện Luật Đấtđai 2013 142.3.2. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 152.3.3 Điều kiện và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1632.3.3.1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đấtkhông có giấy tờ về quyền sử dụng đất 182.3.3.2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất 182.3.3.3. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 192.3.3.4. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 202.4. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 21PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 263.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 263.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 263.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 263.2.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu thống kê 263.2.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp 273.2.4. Phương pháp chuyên gia 27PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 284.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG – QUẬN HÀ ĐÔNG284.1.1. Vị trí địa lý 284.1.2. Đặc điểm địa hình 284.1.3. Khí hậu, thủy văn 294.1.4. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 294.1.5. Giao Thông, thủy lợi 294.1.6. Thoát nước – Vệ sinh môi trường 304.2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG NĂM 2016 304.3. ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤTĐAI TẠI PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG GIAI ĐOẠN 2005 2016 334.3.1. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính344.3.2 Khảo sát, đo dạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bảnđồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 354.4. ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊACHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 364.5. TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG 3944.5.1. Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Phú Lương 434.5.1.1. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cánhân. 434.5.2. Đánh giá chung về công đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phườngPhú Lương 464.6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀTÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚLƯƠNG 48PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 501. KẾT LUẬN 502.KIẾN NGHỊ 50TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 LỜI CẢM ƠN Được giúp đỡ Ban giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp,Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn Em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương giai đoạn 2005-2016” Trong suốt trình thực tập em nhận giúp đỡ quý báu nhiều tập thể cá nhân Nhân dịp em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, quý thầy cô Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn tận tình dạy dỗ em năm học qua, xin cảm ơn UBND phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội cung cấp số liệu liên quan phục vụ đề tài Đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Bá Long người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khố luận tốt nghiệp Do thời gian trình độ có hạn nên khố luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Vì em mong nhận ý kiến bảo quý báu thầy cơ, ý kiến đóng góp bạn bè để khố luận tốt nghiệp hồn thiện Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Tưởng Thị Thu i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CP Chính phủ CT Chỉ thị CT – TTg Chỉ thị – Thủ tướng chính phủ ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NĐ Nghị định QĐ Quyết định QĐ - TTg Quyết định – Thủ tướng chính phủ QĐ - ĐKTT Quyết định - Đăng ký thống kê QĐ - UBND Quyết định –Uỷ ban nhân dân TT Thông tư TT - UBND Thông tư – Uỷ ban nhân dân TB – UBND Thông báo – Uỷ ban nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 .31 Bảng 4.2 Biến động diện tích theo mục đích sử dụng 38 Bảng 4.3: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2005- 2016 .44 Bảng 4.5: Thống kê trường hợp tồn đọng, chưa cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân 45 Bảng4.6 Kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Phú Lương năm gần 46 iv DANH MỤC SƠ ĐỜ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 4.1: Trình tự, thủ tục cấp GCN phường Phú Lương 42 v PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai nguồn tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt không thay quốc gia, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai nguồn tài nguyên quý giá nguồn tài nguyên có hạn, tăng việc sử dụng đất vào mục đích giảm diện tích đất sử dụng vào mục đích khác Việc sử dụng đất đai lãng phí, không hiệu quả, huỷ hoại đất đai tốc độ gia tăng dân số đặc biệt khu vực đô thị ven nơi tập trung dân cư đơng đúc khiến công tác quản lý đất đai ngày trở nên phức tạp khó khăn Phường Phú Lương phường chuyển từ xã lên phường năm 2009, tác động kinh tế thị trường, bùng nổ dân số với phát triển mạnh mẽ quận Hà Đông làm nhu cầu sử dụng đất tăng nhanh chóng Cơng tác quản lý đất đai mà bộc lộ tồn tại, nảy sinh nhiều vấn đề nằm tầm kiểm sốt phường như: sử dụng đất khơng mục đích, tranh chấp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, sử dụng đất lãng phí, trình thu hồi đất đền bù nhiều bất cập gây xúc cho người dân Để khắc phục tình trạng nêu cơng tác đăng kí đất đai, cấp GCNQSDĐ lập hồ sơ địa chính có vai trò quan trọng, 15 nội dung quản lý nhà nước đất đai Trong cấp GCNQSDĐ có vai trò quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai Đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ thủ tục hành chính nhằm thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính đầy đủ, chặt chẽ Nhà nước đối tượng sử dụng đất, sở để Nhà nước quản lý, nắm toàn diện tích đất đai người sử dụng đất, quản lý đất theo pháp luật Thông qua việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất sở đảm bảo chế độ quản lý Nhà nước đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu khoa học Mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng đất ổn định lâu dài yên tâm đầu tư sản xuất để nâng cao hiệu kinh tế cao nhất, góp phần ổn định kinh tế chính trị, xã hội Nhận thức thực tiễn tầm quan trọng việc cấp giấy chứng nhận, cho phép Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn, hướng dẫn giảng viên TS Nguyễn Bá Long, em tiến hành thực đề tài:“Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương giai đoạn 2005-2016” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn phường Phú Lương từ đề xuất số giải pháp khắc phục hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ công tác quản lý nhà nước đất đai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu tình hình kê khai, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất địa bàn phường Phú Lương - Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Đánh giá số thuận lợi khó khăn, tồn nguyên nhân tồn công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ - Đề xuất số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ phục vụ cơng tác quản lý đất đai phường 1.3 ĐỚI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2005-2016 - Phạm vi không gian: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa an ninh quốc phòng Song thực tế đất đai tài nguyên thiên nhiên có hạn diện tích, có vị trí giới hạn không gian Cùng với thời gian giá trị đất có biến đổi theo chiều hướng xấu hoặc tốt lên điều phụ thuộc vào việc khai thác sử dụng người Trong năm gần đây, việc chuyển dịch cấu kinh tế sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo chế thị trường có quản lý Nhà nước góp phần thúc đẩy ngành kinh tế phát triển mạnh mẽ, đơi với phát triển nhu cầu sử dụng đất ngành, địa phương ngày tăng dẫn đến tình hình sử dụng đất ngày nhiều biến động Chính vậy, cơng tác quản lý sử dụng đất đai Đảng Nhà nước ta quan tâm sâu sắc Một nội dung cơng tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý xác định quyền sử dụng đất hợp pháp Nó cấp cho người sử dụng đất để họ có sở pháp lý thực quyền nghĩa vụ sử dụng đất theo pháp luật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phận cấu thành hồ sơ địa chính Hồ sơ địa chính hệ thống tài liệu, số liệu, sổ sách, đồ chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế xã hội, pháp lý đất đai thiết lập trình đo đạc, lập đồ địa chính, đăng ký đất đai ban đầu đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thông qua công tác đăng ký đất đai, Nhà nước nắm bắt thông tin điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội pháp lý thửa đất thực nắm tình hình sử dụng đất quản lý chặt chẽ biến động đất đai theo pháp luật 2.1.1 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo Khoản 16, Điều 3, Luật Đất đai 2013 nêu: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà sở hữu tài sản khác gắn liền với đất" GCNQSDĐ chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp Nhà nước với người sử dụng đất việc sử dụng đất Ở Việt Nam, Nhà nước chủ sở hữu đất đai không trực tiếp khai thác, sử dụng đất mà trao quyền sử dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp Nhà nước với người sử dụng đất việc sử dụng đất GCNQSDĐ Vì vậy, theo quy định pháp luật đất đai, cấp GCNQSDĐ nội dung hoạt động quản lý nhà nước đất đai, đồng thời quyền mà người sử dụng đất hợp pháp hưởng Cấp GCNQSDĐ pháp lý đầy đủ để giải mối quan hệ đất đai, cở sở pháp lý để nhà nước công nhận bảo hộ quyền sử dụng đất họ, GCNQSDĐ có vai trò quan trọng, để xây dựng định cụ thể, định đăng kí, theo dõi biến động kiếm soát giao dịch dân đất đai Thông qua việc cấp GCNQSDĐ, Nhà nước quản lý đất đai tồn lãnh thổ, kiểm soát việc mua bán, giao dịch thị trường thu nguồn tài chính lớn GCNQSDĐ xác lập quan hệ đất đai, tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, giúp cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư mảnh đất Cấp GCNQSDĐ cho nhân dân chủ trương lớn Đảng Nhà nước nhằm tạo động lực thúc phát triển kinh tế xã hội, đồng nghĩa với việc tăng cường thiết chế nhà nước quản lý đất đai 4.5 TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG Thực nội dung theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND UBND Quận Hà Đông quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất địa bàn quận Hà Đông Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ UBND cấp xã nơi có đất a UBND cấp xã nơi có đất có trách nhiệm: Trong thời hạn khơng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( không kể thời gian công khai theo quy định ), UBND cấp xã nơi có đất chịu trách nhiệm hồn thành cơng việc sau: - Trường hợp thử đất có biến động hoặc nằm khu vực chưa có đồ địa chính UBND cấp xã thông báo văn cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố thực trích lục đo vẽ bổ sung đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất - Trường hợp khơng có Giấy tờ quyền sử dụng đất quy định điều 14, 15, 16 quy định kiểm tra, xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng xét duyệt; xác định diện tích, mục đích sử dụng đất theo trạng theo quy định - Công bố công khai kết kiểm tra trụ sở UBND cấp xã thời hạn 15 ngày, xem xét giải ý kiến phản ánh nội dung công khai - Cấp phát đầy đủ tờ khai hướng dẫn người sử dụng đất kê khai khoản thu người sử dụng đất phải nộp theo mẫu quy định - Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố hoặc phận tiếp nhận trả kết UBND cấp thành phố b Trong thời hạn không năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố chịu trách nhiệm tiến hành 39 kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nêu rõ lý pháp lý áp dụng vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận - Đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận gửi trả hồ sơ cho UBND cấp xã hoặc phận tiếp nhận trả kết UBND cấp thành phố - Đối với trường hợp đủ điều kiện xét cấp Giấy chứng nhận, chuẩn bị hồ sơ theo quy định, để trình UBND cấp thành phố cấp Giấy chứng nhận c Cấp Giấy chứng nhận trường hợp đủ điều kiện, nộp nghĩa vụ tài chính: - Trong thời hạn không mười lăm ngày, kể từ ngày kiểm tra xác nhận vào đơn đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố phòng tài ngun mơi trường có trách nhiệm trình UBND cấp thành phố cấp Giấy chứng nhận chuyển trả cho phận tiếp nhận trả kết UBND cấp thành phố - Trong thời hạn không năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận ký băn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố hoặc phân tiếp nhận trả kết UBND cấp thành phố có trách nhiệm: Trao trực tiếp Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc người ủy quyền d Cấp Giấy chứng nhận trường hợp đủ điều kiện, phải thực nghĩa vụ tài chính: + Xác định nghĩa vụ tài chính - Trong thời hạn không ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thực nghĩa vụ tài chính người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quan thuế có trách nhiệm: Kiểm tra, tính phát hành thông báo khoản thu tài chính có liên quan phải nộp, kể tiền phạt miễn, giảm (nếu có) theo quy định pháp luật; chuyển lần cho phận tiếp nhận trả kết UBND thành phố hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tồn thơng 40 báo nộp tiền nghĩa vụ tài chính phải thực theo quy định cá hồ sơ ban đầu - Trong thời hạn không hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo nộp tiền nghĩa vụ tài chính quan thuế, phận tiếp nhận trả kết UBND thành phố, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông báo nộp tiền đến người đề nghị cấp Giấy chứng nhận để nộp tiền vào kho bạc nhà nước theo quy định + Về ký trao Giấy chứng nhận Sau nhận chứng từ thực nghĩa vụ tài chính hoặc đơn đề nghị ghi nợ người đề nghị cấp Giấy chứng nhận; UBND cấp xã; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố hoặc phòng tài ngun mơi trường cấp thành phố thực bước quy định điểm c khoản điều 41 Sơ đồ 4.1: Trình tự, thủ tục cấp GCN phường Phú Lương 42 4.5.1 Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phường Phú Lương 4.5.1.1 Kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Phường Phú Lương có loại đồ, đồ 299/TTg đo vẽ năm 1985, đồ sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995 theo Nghị định số 64/Cp Chính phủ đồ đo đạc năm 2007 (bản đồ số) sử dụng để quản lý đất dùng để cấp đổi GCN Bảng 4.3: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 20052016 STT Giấy cấp riêng cho loại đất GCNQSD đất nông nghiệp GCNQSD đất Số giấy (giấy) Diện tích cấp giấy (ha) 2776 3392 319,99 89,25 (Nguồn: UBND phường Phú Lương) Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND phường tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục cấp giấy dễ dàng thuận lợi Tuy nhiên tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân thửa đất chuyển đổi mục đích thành đất từ trước 15/10/1993 trước 1/7/2004 có nguồn gốc đất ao, vườn, đất nông nghiệp, số trường hợp đất thôn, xã giao bán trái thẩm quyền… Các hộ gia đình, cá nhân muốn cấp giấy chứng nhận QSD đất phải đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất đa phần người dân khơng có điều kiện kinh tế để đóng tiền chuyển đổi mục đích đến cuối năm 2012 địa bàn phường 884 thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận QSD đất, có 203 thửa đất có nguồn gốc đất thổ cư lâu đời, 318 thửa đất có nguồn gốc đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích trước 15/10/1993, 363 thửa đất ao, đất vườn khu dân cư Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât dự án khu đô thị, dự án đấu giá chưa tiến hành nguyên nhân 43 dự án trình bồi thường giải phóng mặt bàn giao đất cho chủ đầu tư Bảng 4.4: Kết cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân loại đất địa bàn phường Phú Lương giai đoạn 2005 - 2016 Số TT Loại đất sử dụng Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xuất 1.2 1.3 2.1 2.2 nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất chuyên dùng Tổng cộng Tỷ lệ Tỷ lệ theo theo sớ diện tích GCN 855,74 (%) 88,04 (%) 91,74 1879 549,40 96,61 95,14 204 2385 2385 4473 305,39 0,95 65,46 65,46 921,20 76,13 44,19 95,03 97,15 88,50 72,86 23,81 90,27 90,58 90,95 Diện tích Sớ Diện cần cấp GCN tích cấp 2276 (ha) cấp cấp (ha) 972,01 2088 1975 568,70 280 21 2642 2633 4918 401,16 2,15 68,88 67,38 1,50 1040,89 GCN cần (Nguồn: UBND phường Phú Lương) Việc sử dụng đất đai bước đầu thực theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trạng sử dụng đất phường Về bản, diện tích đất giao cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý sử dụng hiệu Mặc dù vậy, nhiều lô đất giao chưa sử dụng hoặc sử dụng không mục đích tiến độ quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất phường Bảng 4.5: Thống kê các trường hợp tồn đọng, chưa cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân 44 TT Số lượng tồn đọng Số GCNQSDĐ Diện tích (ha) 96 19,30 76 95,77 16 1,20 248 28,20 436 144,47 (Nguồn: UBND phường Phú Lương) Loại đất sử dụng Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản Đất nông thôn Tởng cộng Trong đó: - Số lượng thửa đất tranh chấp: 12 thửa, nguyên nhân chủ yếu tranh chấp ranh giới thửa đất - Số lượng thửa đất đo bao: 240 thửa, nguyên nhân sai lệch diện tích - Số lượng thửa đất chuyển nhượng sau ngày 1/7/2004: 28 thửa đất người dân mua đất sau ngày 1/7/2004 mà chủ cũ chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ nên chưa thể cấp GCN - Nguyên nhân khác: 165 thửa chủ yếu xác minh nguồn gốc xác • - định thời điểm sử dụng đất, vấn đề tiền sử dụng đất Hướng xử lý số Giấychứng nhận QSDĐ tồn đọng: Xã phải tiếp tục dùng biện pháp tuyên truyền Rà soát, phân loại số GCN đất trùng lặp để có biện pháp thu hồi Lập biên yêu cầu nhận Giấy hoặc biên xác nhận không nhận Giấy Lập thủ tục thu hồi chuyển phòng Tài ngun Mơi trường xử lý trường hợp khơng có người nhận hoặc không nhận Trong năm 2016 phường Phú Lương tập trung thực liệt công tác phát Giấy chứng nhận nhằm giải phóng số Giấy chứng nhận tồn không phát từ nhiều năm qua UBND xã xác định mục tiêu phải xử lý hết số GCN tồn đọng năm 2016 Bảng4.6 Kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Phú Lương năm gần Cấp Năm Tổng số giấy cấp Đất Cấp đổi Đất Cấp đất thường xuyê Đất LN Đất NN (giấy/ha) (giấy/ha) (giấy/ha) (giấy/ha) 45 Chuyển nhượng Tặng cho Thừ kế 2013 857/160,80 12 /0,92 80 / 6,20 / 2,18 693/145,5 33 /2,10 24/2,88 ha 2014 733/150,65 / 0,64 45 /5,79 4/6,96 589/130,5 28/1,96 15/1,80 17/2 ha 2015 1004/165,73 32/6,70 348/41,76 /5,25 479/102,80 34/2,38 16/1,92 26/3 ha ha Qua kết cấp GCN năm 2013, năm 2014, năm 2015 ta nhận thấy: - Năm 2015 tăng 117,15% so với số GCN cấp năm 2013 tăng 136,97% so với diện tích cấp năm 2013 - Năm 2015 tăng 103,07% so với số GCN cấp năm 2014 tăng 110,01% so với diện tích cấp năm 2014 Nhìn chung cơng tác cấp GCN qua năm 2013 – 2015 tiến hành tốt, số lượng GCN cấp năm tương đối nhiều, đặc biệt công tác cấp đổi GCN thực với hiệu suất cao Đặc biệt năm 2015 số lượng GCN đất thổ cư đạt 348 Giấy/41,76 ha, vượt trội hẳn năm 2013 ( đạt 80 Giấy/6,20ha ) năm 2014 ( đạt 45 Giấy/5,76 ha) Cho thấy ý thức người dân việc đăng ký đất đai, đồng thời thấy tích cực cố gắng công tác cấp GCN phường Phú Lương 4.5.2 Đánh giá chung về công đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phường Phú Lương Trong giai đoạn 2005 – 2016 công tác đăng kí đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính phường Phú Lương vào hoạt động ổn định quan tâm đến nhiều Vì vậy, đến cơng tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính phường Phú Lương đạt tỷ lệ cao (90,95%) Có kết có điều kiện thuận lợi định sau: 46 6/0, - Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ trương đắn Đảng nhà nước ta Nó phù hợp với tâm tư nguyện vọng người dân nhân dân đồng tình hưởng ứng - Có hướng dẫn, đạo sát từ Trung ương đến sở chun mơn Do q trình thực có vướng mắc xin ý kiến đạo kịp thời từ cấp - Các văn nhà nước ban hành đầy đủ cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đội ngũ cán phòng địa chính tích cực học hỏi hết lòng cơng việc Tuy nhiên bên cạnh có khó khăn, hạn chế như: - Hệ thống văn hướng dẫn thiếu đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể, thường xuyên Thành phố dẫn đến việc tổ chức sở lung túng chưa quan sát thực tế - Trình độ nghiệp vụ cán thấp dẫn đến việc quản lý, sử dụng đất đai vi phạm - Cơng tác lập chỉnh lý hồ sơ địa chính chậm, việc cập nhập thiếu tính thường xuyên nên độ chính xác thấp, tính thống hệ thống hồ sơ địa chính không cao - Về kinh phí: Đây việc cần phải có kinh phí hồn thành chính người sử dụng đất chưa thực tự nguyện đóng góp để nhà nước tiến hành Tuy nhà nước tài trợ phần kinh phí khơng có khả trang trải để hồn thiện - Cấp Giấy chứng nhận cơng việc khó khăn, phức tạp thời gian buông lỏng quản lý đất đai, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai xã như: lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng trái phép, tranh chấp đất đai…diễn phổ biến với số lượng lớn, nhiều vụ án kéo dài nhiều năm, xử lý chưa dứt điểm - Do chưa có nhu cầu nên người dân chưa chủ động đến quan chuyên môn để đăng kư cấp Giấy chứng nhận 47 - Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhân dân không làm đăng ký gây khó khăn cho cơng tác quản lý nhà nước đất đai 4.6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG Trong q trình thực tập phòng Địa chính – UBND phường Phú Lương, sau tìm hiểu điều kiện thực tế địa phương, phân tích trạng công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lập hồ sơ địa chính phường Phú Lương trước khó khăn, tồn q trình thực cơng tác xã, em xin đề xuất số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính xã sau: - Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Tính đến nay, UBND phường trình UBND quận Hà Đơng để cấp GCN QSDĐ trường hợp kê khai đủ điều kiện thủ tục pháp lý Thời gian tới để cơng tác thực có hiệu quả, UBND phường cần xây dựng quy trình theo hướng cơng khai thời hạn, nội dung hồ sơ sở dễ dàng kiểm sốt theo khâu xem trọng tâm cải cách thủ tục hành chính Phường Bên cạnh đó, phường cần có kế hoạch kiểm tra, rà sốt thơng báo cho đơn vị, cá nhân biết tình trạng, hướng giải quyết, chấp nhận hoặc khơng chấp nhận, thời gian dự kiến hồn trả hồ sơ cấp GCN QSDĐ UBND phường phải có kế hoạch, giao tiêu cụ thể cho tổ dân phố, cán địa chính đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân - Cơng tác kỹ thụât nghiệp vụ địa chính: có vai trò quan trọng việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan đến đất đai địa bàn yêu cầu thực nghiệp vụ - Giải pháp đo đạc kê khai đăng ký đất đai: thường xuyên cập nhật, chỉnh lý đồ địa chính tài liệu địa chính khác, hướng dẫn phổ biến 48 quy trình đăng ký biến động để người dân thực khai báo biến động đất đai Giải dứt điểm trường hợp lấn chiếm, tranh chấpđất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp có hành vi tiêu cực, có thái độ hành vi không mực cán người dân Các cán kịp thời cập nhật văn pháp luật để có hệ thống quản lý Nhà nước đất đai hoàn thiện chun mơn UBND xã cần kiểm tra, rà sốt lại hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận đưa số chính xác nhất, từ phối hợp vứi UBND huyện đưa kế hoạch cấp GCNQSDĐ cụ thể giải pháp thực kế hoạch để đảm bảo hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho người dân sớm UBND xã cần phối hợp chặt chẽ với UBND huyện cơng tác quản lý đất đai, có trách nhiện việc xác nhận vào hồ sơ cấp giấy người dân bổ sung hoàn thiện hồ sơ tồn đọng theo quy định -Giải pháp tuyên truyền: cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp Luật Đất đai tới người dân từ tạo cho họ ý thức chấp hành pháp luật việc quản lý sử dụng đất đai địa bàn xã Thường xuyên đôn đốc thực để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận 49 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập, qua tìm hiểu học hỏi, đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương giai đoạn 2005 – 2016 rút kết luận sau đây: Công tác cấp Giấychứng nhận giúp cho việc quản lý, sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình cá nhân thực tốt quyền nghĩa vụ việc sử dụng đất, đưa quyền sử dụng đất tham gia vào trình phát triển kinh tế xã hội địa bàn, góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu nại đất đai Tổng số hộ sử dụng đất gồm 5007 hộ nhưng theo sổ mục kê năm 2005 có 3103 hộ Tổng số Giấy chứng nhận cấp 2969, tỷ lệ 95% Số Giấy chứng nhận chưa cấp tổng 957 Trong đủ điều kiện chưa cấp giấy có 300 Tranh chấp, khiếu kiện có Trong q trình triển khai thực công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương tồn vướng mắc sau: - Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ gửi lên quan cấp nhiều thiếu sót.; - Số hồ sơ khơng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nhiều; - Một số hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khơng tự giác kê khai đăng ký; 2.KIẾN NGHỊ UBND phường Phú Lương cần có thêm văn hướng dẫn việc thực Luật Đất đai phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai, văn có liên quan, cập nhật thay đổi thủ tục hành chính đến người dân phương tiện truyền thơng đại chúng địa phương Có biện pháp xử lý nghiêm đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất vi phạm pháp luật 50 Đối với hộ gia đình chưa kê khai đăng ký có biện pháp thuyết phục đến đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Với hộ gia đình đăng ký hồ sơ chưa hồn chỉnh tiến hành rà sốt, thơng báo với hộ gia đình để hoàn thiện hồ sơ tiến hành cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 15/9/2014 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014về việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai 2013, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ ngày 29/10/2004 việc thi hành Luật đất đai 2003, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất, Hà Nội Nguyễn Bá Long (2008), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Trường đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Long (2007), Bài giảng quản lý hành Nhà nước đất đai, Trường đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội Quốc hội (2003), Luật đất đai 2003, NXB Chính trị Quốc gia – 2003, Hà Nội Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, NXB Chính trị Quốc gia – 2013, Hà Nội 10 Thông tư số 28/2004/TT-BTN&MT ngày 1/11/2004 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất 11 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 quy định bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 52 ... tài: Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương giai đoạn 2005-2016” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử... sung Giấy chứng nhận" ; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận mục "IV Những thay đổi sau cấp Giấy chứng nhận" trang Giấy chứng nhận; e) Nội dung Giấy chứng. .. cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất địa bàn phường Phú Lương - Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Phú Lương,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương giai đoạn 20052016, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ phường Phú Lương giai đoạn 20052016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay