Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2016 tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

64 32 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:18

MỤC LỤCCHƯƠNG 1ĐẶT VẤN ĐỀ 1CHƯƠNG 2 3TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 32.1. Cơ sở lý luận 32.1.1. Những khái niệm cơ bản 32.1.2. Mục tiêu quốc gia và nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xâydựng nông thôn mới 42.1.3. Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới 52.2. Cơ sở thực tiễn 72.2.1. Mô hình xây dựng nông thôn mới của một số nước trên thế giới 72.2.2. Xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam 82.2.3. Những kết luận rút ra từ việc nghiên cứu tổng quan 10CHƯƠNG 3 11MỤC TIÊU ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 113.1. Mục tiêu nghiên cứu 113.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 113.3. Nội dung nghiên cứu 113.4. Phương pháp nghiên cứu 113.4.1. Nghiên cứu và phân tích tài liệu thứ cấp 113.4.2. Phương pháp thu thập số liệu 123.4.3. Xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu 13CHƯƠNG 4 14KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 144.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Vĩnh Quỳnh 144.1.1. Điều kiện tự nhiên 144.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 154.1.3. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi 174.1.4. Cơ sở hạ tầng 1844.2. Kết quả thực hiện xây dựng chương trình NTM tại xã Vĩnh Quỳnh từ năm2010 đến tháng 7 năm 2015 194.2.2. Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Quỳnh 214.2.1. Quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã VĩnhQuỳnh….194.2.4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội 234.2.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất……...254.2.6. Kết quả thực hiện nhóm tiêu chí về văn hóa xã hội môi trường 294.2.7 Kết quả thực hiện nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị 314.2.8 Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại xã VĩnhQuỳnh 324.2.9. Đánh giá sự tham gia của người dân vào thực hiện chương trình xây dựngnông thôn mới ở xã 344.3. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng chương trình NTMtại địa phương 374.3.1. Thuận lợi trong quá trình thực hiện xây dựng chương trình NTM tạiđịa phương 374.3.2. Khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng chương trình NTM tạiđịa phương 384.4. Một số giải pháp góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựngnông thôn mới tại thị xã Vĩnh Quỳnh 394.4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 394.4.2. Giải pháp góp phần tiếp tục thực hiện thành công chương trình xây dựngnông thôn mới tại xã Vĩnh Quỳnh 41CHƯƠNG 5 44KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 441. Kết luận 442. Kiến nghị 44 LỜI CẢM ƠN Để đánh giá kết sau thời gian học tập trường, nhằm thực phương châm học đôi với hành, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tế, củng cố hoàn thiện kiến thức trang bị, biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất Được đồng ý Bộ môn Quy hoạch Quản lý đất đai - Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn - Trường đại học Lâm nghiệp, tơi tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá kết xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2016 Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Nội” Trong thời gian thực khóa luận, ngồi cố gắng thân tơi nhận giúp đỡ toàn thể cán UBND Vĩnh Quỳnh nơi thực tập thầy cô giáo Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn Đặc biệt cô giáo Th.S Trịnh Hải Vân người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận Nhân dịp này, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo Th.S Trịnh Hải Vân hướng dẫn nhiệt tình, truyền đạt kinh nghiệm kiến thức quý báu cho tơi q trình thực khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo ban, ngành UBND Vĩnh Quỳnh nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập số liệu Mặc dù thân cố gắng với tinh thần khẩn trương nghiêm túc song thời gian, trình độ hiểu biết kinh nghiệm thực tế cơng tác nghiên cứu hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung thầy cô, nhà chuyên môn bạn để khóa luận tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Cúc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ANQP ANTT - ATXH BQL BCĐ GTVT HĐND HTX HTXDVNN NQ NT NTM PT KT - XH QĐ THCS THPT TW XDNTM UBND VHTT VH - TT - DL Nghĩa tiếng Việt An ninh quốc phòng An ninh trật tự - an toàn hội Ban quản lý Ban đạo Giao thông vận tải Hội đồng nhân dân Hợp tác Hợp tác dịch vụ nông nghiệp Nghị Nông thôn Nông thôn Phát triển kinh tế - hội Quyết định Trung học sở Trung học phổ thông Trung ương Xây dựng nông thôn Ủy ban nhân dân Văn hóa thơng tin Văn hóa - Thể thao - Du lịch MỤC LỤC CHƯƠNG TT Bảng 4.1 DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Hiện trạng sử dụng đất Vĩnh Quỳnh năm 2016 Trang 16 Bảng 4.2 Diện tích, sản lượng, suất số loại trồng Vĩnh Quỳnh 17 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Thống kê số lượng vật nuôi Vĩnh Quỳnh Mức độ đáp ứng tiêu chí quy hoạch phát triển theo quy hoạch Vĩnh Quỳnh so với tiêu chí Quốc gia Mức độ đáp ứng nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội so với tiêu chí Quốc gia Diện tích sản xuất nơng nghiệp Vĩnh Quỳnh 18 25 Quy mô chăn nuôi trước xây dựng nông thôn Thống kê số lượng hộ nghèo thời điểm trước xây dựng NTM Thống kê số lượng lao động theo ngành nghề Vĩnh Quỳnh 33 34 Bảng 4.10 Mức độ đáp ứng nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất Vĩnh Quỳnh so với tiêu chí Quốc gia Bảng 4.11 Mức độ đáp ứng nhóm tiêu chí văn hóa - hội - môi trường Vĩnh Quỳnh so với tiêu chí Quốc gia Bảng 4.12 Mức độ đáp ứng nhóm tiêu chí hệ thống trị - hội Vĩnh Quỳnh so với tiêu chí Quốc gia Bảng 4.13 Vốn thực đề án xây dựng nông thôn Vĩnh Quỳnh Bảng 4.14 Thực trạng huy động nguồn vốn cho chương trình Vĩnh Quỳnh Bảng 4.15 Kết vấn đóng góp người dân chương trình nông thôn Bảng 4.16 Tổng hợp vấn ý kiến 30 hộ dân việc đánh giá tiến độ chất lượng thực tiêu chí nơng thơn Bảng 4.17 Kết chấm điểm tiêu chí NTM Vĩnh Quỳnh Bảng 4.18 Kế hoạch tiếp tục thực tiêu chí xây dựng NTM Vĩnh Quỳnh giai đoạn 2016 – 2020 35 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 26 33 35 38 41 43 44 46 46 47 51 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ở Việt Nam nông nghiệp, nông dân, nông thơn có vị trí chiến lược, quan trọng kinh tế, sở lực lượng để phát triển kinh tế - hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ mơi trường, phát huy sắc văn hóa dân tộc… Để thực mục tiêu dần trở thành nước cơng nghiệp vấn đề cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực Nghị Trung ương khóa X “Nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn”, Thủ tướng Chính phủ ban hành “Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn mới” (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009) “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010, làm sở để xây dựng phát triển nông thôn Việt Nam Trong năm qua, xây dựng nông thôn tạo chuyển biến tích cực hoạt động sản xuất nơng nghiệp, kinh tế nông thôn nâng cao đời sống nhân dân sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - hội nông thôn, hướng tới nông nghiệp phát triển toàn diện, đại đồng thời phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nông thôn Nội coi địa phương đầu phong trào xây dựng nông thôn nước Đầu năm 2017, có 255/386 (chiếm 66,06%) UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn Sản xuất nông nghiệp địa bàn thủ đô có nhiều tiến đạt nhiều kết khả quan; cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thuỷ sản dịch vụ nơng nghiệp… Khu vực nơng thơn có thay đổi lớn, đời sống nhân dân nâng cao chất lượng, phong trào xây dựng nông thôn trở thành nghiệp toàn Đảng, toàn dân Các địa phương hình thành nhiều phong trào, mơ hình hay phát nhiều gương điển hình tiên tiến, góp phần giúp mặt nơng thơn Nội đổi thay ngày Cơ sở hạ tầng kinh tế hội khu vực nông thôn không ngừng nâng cấp, hồn thiện Cơng trình nhà văn hóa, sân vận động, trung tâm thể thao từ cấp thôn, cấp đến cấp huyện nhiều nơi đầu tư xây dựng khang trang Hệ thống đê điều, kênh mương thủy lợi củng cố, nâng cấp, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ tiêu úng, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp dân sinh Vĩnh Quỳnh ngoại thành phía Tây Nam huyện Thanh Trì cách Trung tâm Nội 13km,nằm khu vực phát triển đô thị trung tâm Nội Vị trí địa lý tạo điều kiện cho Vĩnh Quỳnh thuận tiện cho việc lại giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế hội.Từ năm 2010, Vĩnh Quỳnh thực Chương trình 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 Thành ủy Nội “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015” đạt số thành tựu đáng kể phát triển nông nghiệp địa phương, nếp sống, mức sống, thu nhập tăng cao so với thời kỳ trước Trong năm qua, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, lực sản xuất cải thiện Đời sống người dân nâng cao vật chất lẫn tinh thần, diện mạo làng thay đổi rõ rệt, cảnh quan mơi trường đảm bảo Đã có nhiều thành công xây dựng nông thôn nước Nội, cần nghiên cứu để rút học kinh nghiệm từ nhân rộng khác để thực thành cơng chương trình nơng thơn mới.Từ vấn đề thực tiễn nên chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2016 Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Nội” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá tình hình triển khai thực chương trình NTM địa phương - Đánh giá kết thực xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2016 địa phương - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu chương trình xây dựng nơng thơn 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: kết xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 - Về khơng gian: Tại Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Nội - Về thời gian: giai đoạn 2010 - 2015 PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Những khái niệm 2.1.1.1 Nông thôn, nông thôn a Khái niệm nông thôn Hiện nay, giới có nhiều quan điểm khác nơng thơn, có quan điểm cho cần dựa trình độ phát triển sở hạ tầng, có quan điểm cho cần dựa vào tiêu trình độ tiếp cận thị trường, phát triển hàng hóa để xác định vùng nông thôn Trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiểu: “Nơng thơn vùng sinh sống tập hợp dân cư, có nhiều nơng dân Tập hợp dân cư tham gia vào hoạt động kinh tế, văn hóa – hội mơi trường chế trị định chịu ảnh hưởng tổ chức khác”.[2] b Khái niệm nông thôn Nông thôn nơng thơn có kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng cao, có quy hoạch, kết cấu hạ tầng đại, mơi trường sinh thái lành, dân trí cao, giữ gìn văn hóa dân tộc, an ninh trị giữ vững.[1] 2.1.1.2 Quan điểm xây dựng nông thơn Có nhiều quan điểm chung xây dựng nông thôn khái quát sau: - Theo tinh thần nghị số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương “Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn” nêu rõ xây dựng nơng thơn gồm: ‘‘Xây dựng nơng thơnkết cấu hạ tầng kinh tế - hội đại, cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; hội nông thôn ổn định, giàu sắc dân tộc, dân trí nâng cao, mơi trường sinh thái bảo vệ; hệ thống trị nơng thôn lãnh đạo Đảng tăng cường” - Xây dựng nông thôn nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - văn hoá - hội huyện theo hướng văn minh, đại Vì vậy, xây dựng nơng thơn cần tập trung lãnh đạo, đạo tổ chức thực cấp uỷ Đảng, quyền, đồn thể cấp tham gia tích cực, chủ động toàn dân bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề án đề - Xây dựng nông thôn vừa đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn, vừa bảo tồn phát huy giá trị văn hố truyền thống, giữ gìn sắc dân tộc, góp phần xây dựng phát triển bền vững, có mơi trường xanh, sạch, đẹp - Xây dựng nông thôn tinh thần phát huy nội lực cộng đồng, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường nhân dân chính, kết hợp với hỗ trợ nhà nước phù hợp với điều kiện sở 2.1.2 Mục tiêu nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2.1.2.1 Mục tiêu chương trình xây dựng NTM Xây dựng NTM nhằm đạt mục tiêu tổng thể kinh tế, trị, vă hóa - hội, môi trường Để đạt mục tiêu này, q trình xây dựng nơng thơn phải thực mối quan hệ tác động qua lại, gắn kết tạo nên hệ thống hoàn chỉnh - Về kinh tế: Thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững khuyến khích người tham gia vào thị trường, hạn chế rủi ro cho nông dân, điều chỉnh chênh lệch mức sống vùng, nông thôn thành thị Phát triển hình thức tổ chức sản xuất phát triển HTX theo mơ hình kinh doanh đa ngành Tập trung đầu tư sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, mang nét độc đáo, đặc trưng vùng địa phương - Về trị: Phát huy tinh thần dân chủ, gắn hương ước với pháp luật để điều chỉnh hành vi người, đảm bảo tính pháp lý, tơn trọng pháp luật tính tự chủ làng Phát huy chế dân chủ, tôn trọng hoạt động đoàn thể, tổ chức hiệp hội lợi ích cộng đồng nhằm huy động tổng lực vào xây dựng NTM - Về văn hóa - hội: Xây dựng đời sống văn hóa văn minh, đại nơng thơn, giúp xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu Chú trọng nâng cao trình độ dân trí, phát huy nội lực người dân tiếp thu khoa học kỹ thuật vận dụng vào sản xuất Khuyến khích người dân tích cực tham gia hoạt động giám sát, điều chỉnh đánh giá cơng trình phát triển thơn xóm - Về mơi trường: Xây dựng, củng cố, bảo vệ môi trường sinh thái, chống ô nhiễm môi trường để phát triển nông thơn bền vững 2.1.2.2 Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020”, xác định xây dựng nơng thơn chương trình mục tiêu quốc gia chương trình tổng thể phát triển kinh tế - hội, trị an ninh quốc phòng, bao gồm nội dung: - Quy hoạch xây dựng nông thôn - Phát triển hạ tầng kinh tế - hội bước đại hóa - Chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập - Giảm nghèo an sinh hội - Đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất có hiệu NT - Phát triển giáo dục - đào tạo NT - Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nơng thơn - Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin truyền thông nông thôn - Cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn - Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, quyền, đồn thể trị - hội địa bàn - Giữ vững an ninh, trật tự hội nông thôn 2.1.3 Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nơng thơn - Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 491/QÐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ Tướng Chính phủ “ Về việc ban hành tiêu chí quốc gia nơng thơn mới”, nêu rõ tiêu chí xác định NTM, chia làm nhóm với 19 tiêu chí: + Nhóm tiêu chí quy hoạch (01 tiêu chí): Tiêu chí số - Quy hoạch thực quy hoạch + Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - hội (08 tiêu chí): Tiêu chí số Giao thơng, tiêu chí số -thủy lợi, tiêu chí số - điện, tiêu chí số - trường học, tiêu chí số - sở vật chất văn hóa, tiêu chí số - chợ nơng thơn, tiêu chí số - bưu điện, tiêu chí số - nhà dân cư + Nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất (04 tiêu chí): Tiêu chí số 10 - thu nhập, tiêu chí số 11 - hộ nghèo, tiêu chí số 12 - cấu lao động, tiêu chí số 13 - hình thức tổ chức sản xuất + Nhóm tiêu chí văn hóa - hội - mơi trường (04 tiêu chí): tiêu chí số 14 giáo dục, tiêu chí số 15 - y tế, tiêu chí số 16 - văn hóa, tiêu chí số 17 - mơi trường + Nhóm tiêu chí hệ thống trị (02 tiêu chí): tiêu chí số 18 - hệ thống tổ chức trị hội, tiêu chí số 19 - an ninh, trật tự hội - Do số địa phương nước chưa đáp ứng hết số tiêu chí theo Quyết định 491, Chính phủ ban hành thêm Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 Thủ tướng Chính phủ việc “Sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn mới” Trong sửa đổi tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn bao gồm tiêu chí sau: + Tiêu chí số 07 chợ nơng thơn, tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 12 cấu lao động, tiêu chí số 14 giáo dục, tiêu chí số 15 y tế - Năm 2016, Chính phủ ban hành tiêu chí quốc gia theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành tiêu chí quốc gia nơng thơn giai đoạn 2016 - 2020”, thay đổi tên nội dung số tiêu chí sau: + Tiêu chí số - bưu điện đổi thành “thơng tin truyền thơng” có thêm nội dung có đài truyền hệ thống loa đến thôn có ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác quản lý, điều hành + Tiêu chí số 12 - cấu lao động đổi thành “lao động có việc làm” gồm nội dung tỷ lệ người có việc làm dân số độ tuổi lao động có khả tham gia lao động + Tiêu chí số 17 - mơi trường đổi “Mơi trường an tồn thực phẩm” có thêm nội dung tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo sạch; tỷ lệ hộ chăn ni có chuồng trại chăn ni đảm bảo vệ sinh môi trường tỷ lệ hộ gia đình sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định đảm bảo an tồn thực phẩm + Tiêu chí số 18 - hệ thống tổ chức trị hội đổi thành “Hệ thống trị tiếp cận pháp luật” có thêm nội dung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đảm bảo bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ hỗ trợ người dễ bị tổn thương lĩnh vực gia đình đời sống hội 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.2.1 Xây dựng nông thôn số nước giới 2.2.1.1 Xây dựng nông thôn Hàn Quốc Phong trào Làng “Seaumaul Udong” (SU) mơ hình xây dựng phát triển làng thực mở rộng Hàn Quốc vào đầu năm 70.Tinh thần SU xây dựng ba trụ cột chuyên cần, tự giác, hợp tác Đây giá trị xuyên suốt trình phát triển nơng thơn nói riêng, hội Hàn Quốc nói chung.[12] Đổi nơng thơn theo tinh thần "Saemaul" làm cho người dân có tinh thần tự nguyện, làm chủ, chịu trách nhiệm sống vận mệnh thân, nhận thức phát triển cộng đồng phải dựa vào nỗ lực tập thể… Với tinh thần đó, phong trào "Saemaul" giúp cộng đồng dân cư nơng thơn Hàn Quốc có bước phát triển vượt bậc, có sống tốt đẹp hơn, không vật chất mà tinh thần cho hệ mai sau.[12] 2.2.1.2 Xây dựng nông thôn Nhật Bản Từ thập niên 70, tỉnh Oita hình thành phát triển phong trào “Mỗi làng sản phẩm” (OVOP) Trải qua gần 30 năm hình thành phát triển, phong trào “Mỗi làng sản phẩm” thu nhiều thắng lợi rực rỡ Sự thành công phong trào lôi quan tâm không nhiều địa phương đất nước Nhật Bản mà nhiều khu vực, quốc gia khác giới.[12] 10 quản lý, ban phát triển nơng thơn kết hợp với đồn thể, tổ chức trị hội địa bàn kêu gọi tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng NTM - Nhân dân xác định rõ “Chủ thể” xây dựng nơng thơn Với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm dân hưởng thụ Mỗi cơng trình xây dựng NTM triển khai địa phương thực cách cơng khai dân chủ có tham gia giám sát chặt chẽ người dân 4.4.2 Khó khăn q trình thực xây dựng chương trình nơng thơn Vĩnh Quỳnh Bên cạnh yếu tố thuận lợi để đảm bảo cho việc thực công xây dựng NTM Vĩnh Quỳnh nhiều tồn khó khăn dẫn đến tiến độ xây dựng chưa đạt kết mong muốn Những khó khăn kể đến là: - Trình độ chuyên môn kỹ thuật lao động nông nghiệp chưa cao yếu tố cản trở đáng kể đến việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Tỷ lệ lao động nông nghiệp cao - Công tác tuyên truyền phát động phong trào xây dựng nông thôn địa bàn Vĩnh Quỳnh hạn chế, nên phận cán bộ, đảng viên nhân dân nhận thức chưa đầy đủ chương trình xây dựng nơng thơn lúng túng cơng tác đạo Phân định chức nhiệm vụ ngành đạo xây dựng nông thôn chưa rõ, dẫn đến hiệu đạo chưa cao - Cán làm công tác xây dựng nông thôn từ cấp đến địa phương thiếu kinh nghiệm Chưa đào tạo nghiệp vụ xây dựng NTM - Nguồn vốn xây dựng nông thôn eo hẹp; việc huy động vốn đóng góp nhân dân xây dựng sở vật chất hạ tầng gặp khơng khó khăn - Các doanh nghiệp địa bàn đứng ngồi chưa thực việc chung tay xây dựng nông thôn - Hoạt động chăn nuôi trồng trọt địa bàn diễn quy mơ hộ gia đình vừa nhỏ, manh mún Nên suất chất lượng sản phẩm thấp Chưa tập trung xa khu dân cư Còn thiếu giống mới, kỹ thuật thời tiết sâu bệnh hại, đất xấu nguyên nhân chủ yếu dẫn tới suất chất lượng sản phẩm thấp 50 4.5 ĐỀ XUÂT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI VĨNH QUỲNH 4.5.1 Kế hoạch tiếp tục thực nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 Trong năm để góp phần thực thành cơng chương trình NTM, cần có kế hoạch tiếp tục thực tiêu chí xây dựng NTM sau: Bảng 4.18 Kế hoạch tiếp tục thực tiêu chí xây dựng NTM Vĩnh Quỳnh giai đoạn 2016-2020 Tiêu chí Tiêu chí số 1: Quy hoạch thực quy hoạch Tiêu chí số - Giao thơng Tiêu chí số - Thuỷ lợi Tiêu chí số - Điện Tiêu chí số Trường học Tiêu chí số - Cơ sở vật chất văn hố Tiêu chí số - Chợ nơng thơn Tiêu chí số - Bưu điện Tiêu chí số - Nhà dân cư Tiêu chí số 10 - Thu nhập Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo Tiêu chí số 12 - Tỷ lệ Kế hoạch thực giai đoạn 2016-2020 - Duy trì bền vững, nâng cao tiêu chí đạt - Tiếp tục trì tiêu chí đạt, thường xun kiểm tra tu bổ nâng cấp hệ thống đường trục chính, thơn, xóm - Hàng năm cần tiếp tục tu bổ bảo dưỡng hệ thống kênh mương thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ nhu cầu sản xuất dân sinh - Duy trì, nâng cao tiêu chí đạt - Phân đấu 4/4 trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến cấp”, trường tiên tiến cấp thành phố, 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia - Nhà văn hố khu thể theo thơn đạt chuẩn: Đến theo đánh giá ban đạo NTM 3/3 thơn, có nhà văn hố khu thể thao đạt chuẩn Duy trì bền vững, nâng cao tiêu chí đạt Nâng cao chất lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm - Duy trì bền vững, nâng cao tốc độ đường truyền internet đến thôn tổ dân phố - Duy trì, giữ vững số hộ có nhà kiên cố đạt chuẩn theo quy định Bộ xây dựng 100% - Phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm - Tỷ lệ hộ nghèo địa bàn 1,17 % đạt tiêu chí NTM cần trì giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,8% - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm 2015 51 lao động có việc làm cần tiếp tục trì đạt 93% thường xun Tiêu chí số 13 - Hình - Hợp tác hoạt động hiệu quả: Đảm bảo hoạt động thức tổ chức sản xuất HTX theo quy định Luật HTX năm 2012 cung cấp dịch vụ điều tiết nước, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư NN, giống trồng phục vụ SXNN địa bàn Tiêu chí số 14 - Giáo - Phổ cập giáo dục THCS: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS dục 100% - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề: Duy trì hàng năm đạt 100% - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% Tiêu chí số 15 - Y tế Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% Tiêu chí số 16 - Văn - Phấn đấu 14/14 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn danh hiệu hóa văn hóa theo quy định năm 2016-2017 Tiêu chí số 17 - Mơi - Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn trường quốc gia: Đạt, cần trì giữ vững tỷ lệ hộ sử dụng - Các sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn mơi trường: Duy trì nội dung đạt, thường xun kiểm tra - Khơng có hoạt động làm suy giảm mơi trường, có hoạt động làm cho môi trường xanh đẹp - Nghĩa trang ba thôn xây dựng theo quy hoạch - Chất thải, nước thải thu gom, xử lý theo quy định Tiêu chí số 18 - Hệ - Cán đạt chuẩn: Cần cử đào tạo trình độ thống tổ chức chun mơn với đồng chí có trình độ trung cấp trị - hội vững - Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy mạnh định: Duy trì giữ vững nội dung đạt - Đảng bộ, quyền đạt tiêu chuẩn vững mạnh: Thực tốt quy định đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên Hướng dẫn số 07HD/BTCTTW ngày 11/10/2011 Ban Tổ chức TW - Các tổ chức đoàn thể trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên: Duy trì, giữ vững nội dung đạt Tiêu chí số 19 - An Cần trì, giữ vững ổn định tình hình an tồn trật tự ninh trật tự hội hội địa bàn xã, đẩy mạnh phòng chống tội phạm cụm dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” (Nguồn: Thảo luận nhóm) 52 Kết bảng 4.18 cho thấy tương cần tiếp tục trì, nâng cao tiêu chí đạt chuẩn nơng thơn so với Bộ tiêu chí quốc gia đoạn 2016 - 2020 Đối với nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất cần tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập vè giảm tỷ lệ hộ nghèo so với mục tiêu đề trước Phấn đấu 14/14 cụm dân cư đạt chuẩn danh hiệu văn hóa 4.5.2 Giải pháp góp phần tiếp tục thực thành cơng chương trình xây dựng nơng thơn Vĩnh Quỳnh 4.5.2.1 Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân Nhân dân người làm chủ đất nước cần quan tâm tới việc huy động sức dân tuyên truyền tới nhân dân Mặc dù làm tốt công tác Vĩnh Quỳnh cần phải củng cố tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền vận động người dân tham gia Bởi xây dựng NTM trình lâu dài Tránh dẫn tới tình trạng người dân tin tưởng vào chương trình đem lại hậu khơng đáng có Cụ thể: - Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến người dân kế hoạch xây dựng thực quy hoạch Đây khơng hình thức coi trọng nhân dân mà lấy lòng tin họ Đảm bảo xây dựng sở hạ tầng không làm vẻ đẹp truyền thống ông cha - Huy động đóng góp nhân dân cải công sức - Tổ chức hoạt động công ích hội, huy động niên làm lực lượng chủ chốt - Phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh với tổ dân phố, thơn, xóm - Tun truyền nhân dân tn thủ theo, chế quy định chương trình đề - Có sách hỗ trợ tổ dân phố, thơn xóm tự giác xây dựng củng cố sở hạ tầng 53 4.5.2.2 Tăng cường lãnh đạo, quản lý tổ chức Đảng, cấp quyền tổ chức đồn thể nhân dân - Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu đảng tổ chức sở Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng mặt: trị, tư tưởng tổ chức nhân tố định, đảm bảo thực thành công định hướng mục tiêu quy hoạch - Củng cố xây dựng hệ thống trị đạt vững mạnh hàng năm - Tổ chức quán triệt quyền người dân công việc làm chuẩn bị thực thời gian tới, cơng trình, dự án cụ thể triển khai thực phải có giám sát nhân dân - Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc tổ chức đồn thể trị hội tun truyền, vận động quần chúng thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hôi địa phương 4.5.2.3 Giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tập huấn cho người dân cán yêu cầu xây dựng nông thôn thời kỳ CNH-HĐH tổ chức thực nội dung chương trình đạt hiệu quả, bao gồm: - Bồi dưỡng đào tạo cán cấp nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ - Tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp xây dựng mơ hình trình diễn, mơ hình khuyến nơng, khuyến cơng, mơ hình giới hóa sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch để người dân tham quan học tập kinh nghiệm 4.5.2.4 Về vấn đề văn hóa - hội -Đẩy mạnh lối sống văn hóa lành mạnh, xây dựng mối đồn kết tồn dân hoạt động đời sống văn hóa - Tun truyền thực kế hoạch hóa gia đình hiệu 54 - Đảm bảo an ninh trật tự hội, kiên ngăn chặn hành vi ảnh hưởng tới đời sống nhân dân tệ nạn hội, ma túy - Xây dựng phong trào nói khơng với bệnh thành tích chống tiêu cực học tập, lấy gương đạo đức Hồ Chí Minh để noi theo - Đẩy mạnh phong trào đoàn kết xây dựng NTM, đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động nhằm tăng hiệu sản xuất - Bên cạnh việc tích cực sản xuất cần trú trọng đến phát triển toàn diện mặt giáo dục, văn hóa, mơi trường bảo vệ tài ngun thiên nhiên địa phương PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu kết xây dựng nông thôn Vĩnh Quỳnh, rút kết luận sau: - Tình hình thực chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 tiến độ, cán nhân dân Vĩnh Quỳnh hoàn thành tốt chương trình NTM giai đoạn đầu 2010 - 2015 + Theo trạng năm 2010, đạt tiêu chí so với Bộ tiêu chí NTM là: Quy hoạch, điện, bưu điện, nhà dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, hệ thống tổ chức trị an ninh trật tự + Sau năm thực chương trình nơng thơn mới, hồn thành 19/19 tiêu chí NTM - Theo đề án quy hoạch nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 thấy tình hình đầu tư xây dựng nông thôn hỗ trợ phát triển sản xuất nông 55 nghiệp Vĩnh Quỳnh bám sát theo đề án, hỗ trợ mơ hình sản xuất cho lợi ích kinh tế cao như: trồng nấm, mơ hình trồng ngắn ngày… - Một số giải pháp để góp phần nhằm nâng cao hiệu XDNTM thời gian tới: đề kế hoạch tiếp tục thực tiêu chí NTM giai đoạn 2016 -2010, tuyên truyền, vận động người dân, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… 5.2 KIẾN NGHỊ Xây dựng NTM trình lâu dài liên tục Để đảm bảo tính thống nhất, cần thiết phải xây dựng kế hoạch tổng thể có định hướng dài hạn.Tuy nhiên, phải đảm bảo yếu tố hài hòa yêu cầu tính thống phát triển với lực cộng đồng Để đem đến thay đổi mạnh mẽ, có hiệu cơng tác phát triển nông thôn cấp sở phải thực liên tục Cần tạo phong trào với vào người dân địa phương cấp quyền liên quan Muốn vậy, mơ hình phát triển NTM phải sát với điều kiện thực tế khả nhân rộng Qua nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực chủ trương xây dựng nông thôn Vĩnh Quỳnh, đưa số kiến nghị sau: - Đối với ban lãnh đạo xã, đặc biệt tổ chức đồn thể thơn + Cần đôn đốc, thúc đẩy, tạo động lực cho hộ nông dân đưa vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật vào sản xuất mở rộng ngành nghề tạo việc làm cho lao động địa bàn + Phải tuyên truyền để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa, nội dung việc xây dựng nông thôn + Đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho người dân mơ hình sản xuất + Nâng cao chất lượng hợp tác kinh doanh sản xuất + Cho người nơng dân biết sách hỗ trợ Nhà nước để họ lựa chọn việc làm trước, việc làm sau - Đối với hộ nơng dân: + Cần tham gia tích cực vào công xây dựng nông thôn, thơn xóm giàu đẹp 56 + Mạnh dạn đưa tiến khoa học vào ứng dụng để tìm phương thức sản xuất phù hợp với địa phương với điều kiện hộ để mang lại hiệu kinh tế cao + Tích cực tham gia vào việc gìn giữ, phát huy truyền thống làng nghề để tăng thêm thu nhập cho hộ - Đối với ban tổ chức lãnh đạo thôn: + Cần nâng cao trình độ quản lý, hoạt động phát triển thơn cần khuyến khích người dân tham gia trực tiếp lẫn gián tiếp, đảm bảo tính dân chủ cho người dân + Đối với ban lãnh đạo huyện Thanh Trì cần có chế khen thưởng kịp thời lúc cho đơn vị hoàn thành tốt xây dựng nông thôn 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Bình (1999), Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn, NXB Lao động, Nội Bộ NN PTNT (2010), Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM (cấp xã), NXB Lao động, Nội Bộ NN&PTNT (2009), Thông tư số 54/2009/TT-BNN&PTNT việc hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia NTM, Nội Bộ NN&PTNT (2013), Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT việc hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia NTM, Nội Chính phủ (2009), Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 TT Chính phủ Phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nơng thơn giai đoạn 2010 - 2020” Chính phủ (2009), Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia Nơng thơn Chính phủ (2013), Quyết định 342/QĐ-TTg TT Chính phủ việc Sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn ban hành ngày 20/02/2013 Chính phủ (2016), Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành tiêu chí quốc gia nơng thôn giai đoạn 2016 - 2020” Nguyễn Thị Thùy Dung (2012) , Một số giải pháp góp phần thúc đẩy thực chương trình nơng thơn địa bàn huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình từ kinh nghiệm thí điểm Trọng Quan, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp, Nội 10 Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương “Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn” 58 11 Nguyễn Đức Hợp (2015), Quy hoạch xây dựng NTM Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp, Nội 12 Đặng Đình Nam (2015), Một số giải pháp đẩy mạnh thực chương trình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp, Nội 13 Hoàng Thế Trang (2014), Giải pháp thúc đẩy chương trình xây dựng NTM địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp, Nội 14 Nguyễn Thế Thịnh (2014), Quy hoạch xây dựng NTM Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 - 2020, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp, Nội 15 UBND Vĩnh Quỳnh (2010), Đề án xây dựng nông thôn Vĩnh Quỳnh giai đoạn 2010-2015 16 UBND Vĩnh Quỳnh (2015), Báo cáo đánh giá kết thực tiêu xây dựng nông thôn Vĩnh Quỳnh giai đoạn 2010-2015 17 UBND Vĩnh Quỳnh (2016), Báo cáo thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, an ninh quốc phòng tháng đầu năm, nhiệm vụ - giải pháp trọng tâm tháng cuối năm 2016 Vĩnh Quỳnh 59 PHỤ LỤC 60 Phụ lục 01 Phỏng vấn bán định hướng cán xã, cán thôn Họ tên người vấn: …………………… Ngày vấn: …… Tuổi: ……………… Giới tính: …………………… Trình độ: ………………… Chức vụ: ………………………… Chương trình xây dựng NTM thực địa phương từ nào? Tại thơn tham gia thực chương trình xây dựng NTM? Các bước triển khai xây dựng NTM địa phương? Cơ cấu tổ chức thực chương trình xây dựng NTM địa phương? Khi bắt đầu xây dựng NTM đạt tiêu chí? Hiện đạt tiêu chí xây dựng NTM? Cụ thể theo nhóm tiêu chí bắt đầu thực hiện: trạng, tiêu chí đạt được, đánh giá chung? (Quy hoạch; Hạ tầng kinh tế - hội; Kinh tế tổ chức sản xuất; Văn hoá - hội - môi trường; An ninh trật tự hội) Tổng kinh phí thực đề án xây dựng NTM? (so sánh với thời điểm đề án ban đầu đến thực hiện nay? Đánh giá chung tham gia người dân cộng đồng vào chương trình xây dựng NTM? Những thuận lợi, khó khăn trình thực xây dựng chương trình NTM địa phương? Các giải pháp địa phương việc tiếp tục thực tiêu chí thời gian tới? 61 Phụ lục 02 Phiếu vấn hộ gia đình Vĩnh Quỳnh Họ tên người điều tra:………………………………………………… Họ tên người vấn : ……………………………………… Tuổi: ………………… Thôn:……………………………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………… Ngày vấn: Ngày… tháng……năm 2017 Xin đánh dấu “X” vào câu trả lời phù hợp với ý kiến ơng (bà) Ơng (bà) có biết chương trình xây dựng nơng thơn nhà nước khơng? Có Khơng Gia đình biết đến chương trình xây dựng NTM qua hình thức nào? Đài phát Hội nghị Họp dân Ti vi/ đài/ báo Các hình thức tuyên truyền, vận động đoàn thể, cộng đồng người dân tham gia xây dựng NTM? Đài phát Hội nghị Họp dân Khác …… Các buổi họp có đưa việc phát triển thơn bàn bạc cơng khai khơng? Có Khơng Các buổi họp ơng (bà) có tham gia việc bầu ban phát triển thơn khơng? Có Khơng Ơng (bà) có đóng góp vào chương trình xây dựng nơng thơn mới? Góp tiền Góp cơng lao động Hiến đất Chưa tham gia 62 Ơng (bà) đóng góp xây dựng nơng thơn do? Tự nguyện Được tuyên truyền, vận động Bắt buộc Được hưởng nhiều lợi ích Thu nhập gia đình có tăng lên xây dựng NTM? Có Khơng Ơng (bà) đánh chất lượng tiến độ hạng mục chương trình xây dựng nông thôn Vĩnh Quỳnh đạt đây: Tiến độ thực TT Chỉ tiêu Nhanh Giao thông Thủy lợi Điện Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Chợ nơng thơn Bưu điện Y tế 63 Bình Chậm thường Chất lượng thực Tốt Bình Kém thường Phụ lục 03 Danh sách hộ gia đình tham gia vấn TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên Nguyễn Công Hào Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nguyễn Xuân Quyết Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Duy Bắc Nguyễn Thị Phương Nguyễ Du Vân Đỗ Thị Huệ Nguyễn Quang Thành Nguyễn Thị Vân Nguyễn Đắc Anh Đinh Công Cá Nguyễn Thị Dương Nguyễn Văn Dũng Đỗ Văn Huy Vũ Thị Hợi Đỗ Đình Sơn Đỗ Thị Vy Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Đăng Toàn Ngô Anh Đức Nguyễn Thị Vinh Nguyễn Xuân Đệ Nguyễn Thị Tám Nguyễn Xuân Mạnh Đỗ Thục Anh Nguyễn Thị Châu Nguyễn Thị Phương Đinh Công Nam Địa Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Ninh Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thôn Quỳnh Đô Thơn Ích Vịnh Thơn Ích Vịnh Thơn Ích Vịnh Thơn Ích Vịnh Thôn Ích Vịnh Thôn Ích Vịnh Thôn Ích Vịnh Thơn Ích Vịnh Thơn Ích Vịnh Thơn Ích Vịnh ... cơng chương trình nông thôn mới. Từ vấn đề thực tiễn nên chọn nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2016 xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 1.2 MỤC TIÊU... năm 2011, UBND huyện Thanh Trì ban hành định số 5852/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình NTM xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 Đề án xây dựng NTM đánh. .. xây dựng NTM xã Vĩnh Quỳnh Cơ cấu tổ chức xây dựng NTM xã gồm ban đạo, ban quản lý và tiểu ban xây dựng nông thôn thôn Cụ thể: 4.2.2.1 Ban đạo xây dựng NTM xã Vĩnh Quỳnh - BCĐ xây dựng nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2016 tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2016 tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, a. Sản xuất nông nghiệp, Diện tích, sản lượng, năng suất của một số loại cây trồng chính được tổng hợp trong bảng sau:, tại xã Vĩnh Quỳnh, Sau 5 năm giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kết quả của nhóm tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường được thể hiện ở bảng dưới đây:, (Nguồn: Kết chấm điêm các tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Quỳnh), Trong những năm tiếp theo để góp phần thực hiện thành công chương trình NTM, cần có những kế hoạch tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM sau:, PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng chương trình NTM tại địa phương?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay