Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tìm hiểu môi trường xung quanh qua trò chơi dạy học

117 46 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH THU TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TÌM HIỂU MƠI TRƢỜNG XUNG QUANH QUA TRÒ CHƠI DẠY HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH THU TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TÌM HIỂU MƠI TRƢỜNG XUNG QUANH QUA TRÒ CHƠI DẠY HỌC Chuyên ngành: Giáo dục mầm non Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐẶNG THÀNH HƢNG HÀ NỘI, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Thu ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, nhận đƣợc động viên, khuyến khích giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Trƣớc hết, tơi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Thành Hƣng, ngƣời hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ chuyên môn cho suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể cán Phòng sau đại học, giảng viên khoa Giáo dục Mầm non, trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ, động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu lớp cao học K19 Giáo dục Mầm non Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu tập thể giáo viên, nhân viên cháu mẫu giáo trƣờng mầm non Hƣơng Canh giúp đỡ, tạo điều kiện suốt trình khảo sát, thực nghiệm để tơi hồn thành luận văn Do khả thời gian nghiên cứu hạn chế, kinh nghiệm công tác giáo dục mầm non chƣa nhiều nên chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc đóng góp chân thành thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp bạn đọc để luận văn có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Thu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI TÌM HIỂU MƠI TRƢỜNG XUNG QUANH QUA TRÒ CHƠI DẠY HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu Tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh lứa tuổi mẫu giáo lớn 1.1.2 Những nghiên cứu trò chơi dạy học mẫu giáo 1.1.3 Những nghiên cứu tổ chức cho trẻ mẫu giáo tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh qua trò chơi dạy học 10 1.2 Lí luận Tìm hiểu môi trƣờng xung quanh lớp mẫu giáo lớn 12 1.2.1 Một số khái niệm 12 1.2.2 Nguyên tắc nội dung Tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh 16 1.2.3 Đặc điểm phát triển trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 18 1.3 Lí luận trò chơi dạy học mẫu giáo 21 1.3.1 Một số khái niệm 21 1.3.2 Đặc điểm trò chơi dạy học lứa tuổi mẫu giáo lớn 25 1.3.3 Phân loại trò chơi giáo dục 29 1.4 Nội dung đặc điểm việc tổ chức cho trẻ mâu giáotuổi tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh qua trò chơi dạy học 31 1.4.1 Nội dung tổ chức hoạt động tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh qua trò chơi dạy học 31 1.4.2 Đặc điểm tổ chức cho trẻ tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh 34 Kết luận chƣơng 37 Chƣơng THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TÌM HIỂU MƠI TRƢỜNG XUNG QUANH QUA TRỊ CHƠI Ở MỘT SỐ TRƢỜNG MẦM NON THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC 38 2.1 Khái quát trình khảo sát thực trạng 38 2.1.1 Mục tiêu, qui mô, địa bàn khảo sát 38 iv 2.1.2 Nội dung khảo sát 39 2.1.3 Phƣơng pháp kĩ thuật khảo sát 39 2.2 Kết khảo sát 39 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên tổ chức cho trẻ tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh trò chơi dạy học 39 2.2.2 Kinh nghiệm thực tế giáo viên sử dụng trò chơi dạy học để tổ chức cho trẻ tìm hiểu MTXQ 42 2.3 Đánh giá chung thực trạng 50 2.3.1 Thành tựu hạn chế 50 2.3.2 Một số học kinh nghiệm 52 Kết luận chƣơng 56 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TÌM HIỂU MƠI TRƢỜNG XUNG QUANH QUA TRÒ CHƠI DẠY HỌC 57 3.1 Các biện pháp tổ chức tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh qua trò chơi dạy học57 3.1.1 Phân tích chƣơng trình Tìm hiểu môi trƣờng xung quanh lớp mẫu giáo 5-6 tuổi 57 3.1.2 Lựa chọn thiết kế số trò chơi dạy học 61 3.1.3 Xây dựng áp dụng qui trình tổ chức cho trẻ tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh trình chơi 64 3.1.4 Sử dụng kết hợp hoạt động nhóm hoạt động cá nhân trẻ tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh mơi trƣờng trò chơi 70 3.2 Thực nghiệm khoa học 71 3.2.1 Khái quát thực nghiệm 71 3.2.2 Kết thực nghiệm 74 3.2.3 Nhận xét chung thực nghiệm 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Khuyến nghị 81 2.1 Đối với nhà trƣờng mầm non 81 2.2 Đối với giáo viên mẫu giáo 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 89 PHỤ LỤC 89 PHỤ LỤC 93 PHỤ LỤC 98 PHỤ LỤC 106 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ MTXQ Môi trƣờng xung quanh KPKH Khám phá khoa học SVHT Sự vật tƣợng TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng GDMN Giáo dục Mầm non GV Giáo viên HĐ Hoạt động TCDH Trò chơi dạy học TC Trò chơi MG Mẫu giáo MGL Mẫu giáo lớn vi DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2.1 Tầm quan trọng tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 40 Bảng 2.2 Mức độ tổ chức cho trẻ MG - tuổi tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh 40 Bảng 2.3 Kết quan sát khả tìm hiểu MTXQ trẻ qua TCDH 41 Bảng 2.4 Tầm quan trọng trò chơi dạy học MG 42 Bảng 2.5 Mức độ sử dụng trò chơi dạy học 43 Bảng 2.6 GV nhận định tác dụng việc sử dụng trò chơi dạy học 43 Bảng 2.7 Kinh nghiệm thực tế giáo viên tổ chức cho trẻ mẫu giáotuổi tìm hiểu MTXQ qua trò chơi dạy học 44 Bảng 3.1 Mức độ cải thiện kết tìm hiểu MTXQ trẻ MG 5-6 tuổi qua TCDH sau TN 75 Hình 3.1 So sánh đầu lớp TN lớp ĐC 76 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Có nhiều đƣờng tổ chức hoạt động làm quen với môi trƣờng xung quanh (LQMTXQ) lớp mẫu giáo lớn, số có trò chơi học tập Ngồi nhiệm vụ giáo dục ngôn ngữ, thể chất, vận động, đạo đức thẩm mĩ, hoạt động có vai trò lớn lao để giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ Vấn đề làm để hoạt động tìm hiểu MTXQ trẻ đảm bảo đƣợc lúc nhiệm vụ giáo dục mơi trƣờng trò chơi (TC) Đó vấn đề đòi hỏi phải xử lí kỹ thuật từ thiết kế thực hoạt động trẻ trò chơi cho chúng hỗ trợ trẻ tìm hiểu MTXQ có hiệu cao Đã có nhiều luận án, luận văn báo khoa học bàn vấn đề dạy học chủ đề Làm quen với MTXQ lớp mẫu giáo lớn với mục đích giáo dục khác Đó sử dụng Làm quen hay Tìm hiểu MTXQ để giáo dục kĩ sống hành vi liên quan [10][45][48], để phát huy tính tích cực, hứng thú trẻ mẫu giáo lớn [4][7][11][12][26][28], để giáo dục trí tuệ, nhận thức ngơn ngữ cho trẻ [9], [13], [18], [27], [31], [32], [36],[38][42][43][45][46][51], để thực nhiệm vụ giáo dục khác nhƣ giáo dục môi trƣờng [3], giáo dục dân số [1][24], giáo dục giới tính [8], làm việc hợp tác [5][52][53], giáo dục thể chất, vận động dinh dƣỡng [23][25] Những nghiên cứu đề xuất biện pháp sƣ phạm tác động đến trẻ hoạt động trẻ qua nội dung Làm quen với MTXQ mẫu giáo lớn Cũng có nhiều nghiên cứu TC TCDH để giáo dục trẻ mẫu giáo lớn, từ lí luận [16][17 ][41] vấn đề cụ thể nhƣ dạy học theo chủ đề [6], khám phá thiên nhiên vô sinh [39], trẻ tự tổ chức trò chơi [40] v.v… Những nghiên cứu đề cập khái niệm, chất TC, đặc điểm TC học tập trình giáo dục Về mặt thực tiễn, hoạt động tìm hiểu MTXQ có phần sử dụng TC nhƣng nhiều khó khăn chƣa khắc phục đƣợc Giáo viên chƣa tuân theo lí thuyết kĩ thuật rõ ràng để lựa chọn thiết kế TC phù hợp với nội dung Do gặp khó khăn hƣớng dẫn trẻ tìm hiểu MTXQ q trình chơi, mơi trƣờng TC Mặt khác, nội dung Tìm hiểu MTXQ trƣờng mầm non chủ yếu đƣợc thực qua học tập theo chủ đề, qua TC đóng vai, qua tiết học góc… Các hình thức chƣa phát huy tốt nhu cầu, hứng thú tiềm trẻ mẫu giáo Về mặt lí luận, khoa học giáo dục mầm non gặp vƣớng mắc giải thích nhiều khái niệm nhƣ chơi, hoạt động chơi, trò chơi, trò chơi học tập, phƣơng pháp trò chơi, phân loại trò chơi… Khơng ngƣời lẫn hoạt động giáo dục với hoạt động trẻ, chẳng hạn trò chơi hoạt động giáo dục, tham gia trò chơi trẻ có hoạt động khác nhƣ nhận thức, giao tiếp, sinh hoạt, chơi, khơng có hoạt động chơi Khi coi TC hoạt động giáo dục, tạo môi trƣờng hoạt động trẻ khơng mắc sai lầm nhƣ TC môi trƣờng hiệu để giáo dục trẻ theo nhiều nội dung khác nhau, số có Tìm hiểu MTXQ Nhƣng nghiên cứu lí luận hƣớng dẫn trẻ tìm hiểu MTXQ qua TCDH đƣợc quan tâm, cần đƣợc xem xét sâu sắc Cần dựa vào lí luận đại nhận thức, TCDH để đổi phƣơng pháp giáo dục Trong bối cảnh tồn nhiều khó khăn thực tế sử dụng TCDH để hƣớng dẫn trẻ tìm hiểu MTXQ, nhƣ số vấn đề lí luận chƣa đƣợc giải triệt để nhƣ vậy, đề tài “Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tìm hiểu mơi trường xung quanh qua trò chơi dạy học” đƣợc lựa chọn để thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ Giáo dục mầm non 95 Bài tập c) Hƣớng dẫn trẻ xây dựng lịch thời tiết - Chuẩn bị nguyên, vật liệu: Bìa cứng giấy khổ rộng, bút chì màu.58 - Cơ trẻ thoả thuận chọn ký hiệu biểu trƣng Ví dụ: ký hiệu ngày tuần dùng màu sắc khác nhƣ: thứ - màu tím, thứ - màu xanh lam, thứ - màu xanh da trời, thứ5 - màu xanh cây, thứ - màu vàng, thứ - màu da cam, chủ nhật - màu đỏ Ký hiệu mặt trời, mƣa, gió v.v Nhiệt độ cao hay thấp biểu trƣng màu sắc: nóng - đỏ, ấm áp - vàng, mát 96 mẻ - xanh - Sau lần quan sát tƣợng cô trẻ tiến hành đƣa ký hiệu vào lịch Đối với trẻ mẫu giáo bé vẽ sẵn khn mẫu để trẻ màu bút chì thêm vào phong cảnh màu bút màu nƣớc Trẻ mẫu giáo lớn tự dùng ký hiệu đểđiền vào lịch cho phù hợp với kiện quan sát đƣợc Cô dùng tờ bìa to có ngày tuần tháng treo lên tƣờng Hằng ngày cô nhắc trẻ chọn biểu tƣợng tƣợng trƣng cho ngày nắng, ngày mƣa, gió vào ngày tƣơng ứng Ví dụ: Lịch thời tiết nửa tháng Tháng Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật 10 11 12 13 14 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủnhật Tháng 10 11 12 13 14 Hết nửa tháng, cho trẻ cắt rời ngày ra, xếp ngày có thời tiết giống vào nhóm tạo thành biểu đồ cột Ví dụ: Ngày nắng Ngày nhiều mây Ngày có mƣa 59 Cuối trẻ thảo luận, so sánh số lƣợng ngày nắng, mƣa để cuối tới kết luận chung thời tiết nửa tháng Mơ hình hố sử dụng rộng rãi sinh hoạt ngày nhằm giúp trẻ nhận biết thay đổi vật, tƣợng xung quanh 97 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA TRẺ Họ tên: ………………………………………………………… Nam/ Nữ Bài tập Nhận xét Số điểm ……………………………………………………… Bài tập ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Bài tập ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Bài tập ……………………………………………………… ……………………………………………………… Ghi chú: Điểm tập chấm theo tiêu chí: + Tốt: A + Khá: B  Mức độ 1: Tốt (Từ điểm A trở lên)  Mức độ 2: Khá (Từ điểm B trở lên)  Mức độ 3: Yếu (Từ điểm C trở lên) + Yếu: C 98 PHỤ LỤC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THỰC NGHIỆM Trò chơi “Bé vui khám phá” Chủ đề: Thế giới thực vật – Tết mùa xuân Đề tài: Trò chơi “Bé vui khám phá”” I Mục đích Kiến thức - Củng cố hiểu biết trẻ q trình chăm sóc phát triển cây, củng cố biểu tƣợng số phép đếm Kĩ - Phát triển trẻ khả phán đốn, trí tƣởng tƣợng sáng tạo, phát triển ngôn ngữ mạch lạc Thái độ - Giáo dục trẻ biết trồng xanh, biết chăm sóc bảo vệ xanh II Chuẩn bị Chuẩn bị - Máy tính, loa đài, bảng gài, thẻ số từ đến 6, sắc xô - rổ nhựa hình chữ nhật có đựng tranh trình phát triển ( hạt, hạt nảy mầm, con, trƣởng thành, hoa, quả) Chuẩn bị trẻ - Trang phục gọn gàng, đứng thành hàng dọc III Tiến hành 99 Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Xin chào tất bé đến với Chƣơng trình “Bé vui khám phá” Để mở đầu chƣơng trình hôm cô - Trẻ lắng nghe bé hát vang hát “Em yêu xanh” với hát cô giáo nhé! * Hoạt động 2: Trò chơi “Bé vui khám phá” - Vừa bé vừa hát hát :”Em yêu xanh” khơng nào? Vậy để biết q trình phát triển - Trẻ lắng nghe xanh trải qua giai đoạn Xin mời bé đến với phần chƣơng trình là: Thử tài bé yêu qua trò chơi “Bé vui khám phá” - Trẻ lắng nghe - Mời bé lắng nghe luật chơi cách chơi trò chơi nhé! + Cách chơi: Cô chia lớp thành đội, lần chơi đội, Cô chuẩn bị sẵn bảng gài bên chuẩn - Trẻ đếm bị thêm rổ nhựa có chứa hình ảnh miêu tả trình phát triển xanh, nhiệm vụ thành viên đội lên gắn hình ảnh theo trình tự mũi tên trình phát triển xanh gắn số tƣơng - Trẻ lắng nghe ứng (Lần chơi sau cô tăng độ khó trò chơi) cách đảo lộn trình phát triển cây, yêu cầu trẻ xếp gắn lại theo giai đoạn phát triển xanh Thời gian đƣợc tính nhạc chủ đề + Cách chơi: Nếu đội gắn sai lần gắn - Trẻ lắng nghe khơng đƣợc tính điểm, đội gắn đƣợc nhiều thắng 100 đƣợc cô khen, đội gắn đƣợc thua hát + Cô cho trẻ chơi – lần (Cô bao quát, sửa sai cho trẻ) -Trẻ chơi * Hoạt động 3: Kết thúc - Các bé thân mến qua chƣơng trình “Bé vui khám phá” thấy bạn hăng say hào hứng tham gia trò chơi, bạn chơi giỏi Nhƣng thời lƣợng chƣơng trình kết thúc Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại - Trẻ lắng nghe bé chƣơng trình lần sau nhé! Trò chơi “Phân loại hành vi sai” Chủ đề: Nước số tượng tự nhiên Đề tài: Trò chơi “Phân loại hành vi sai” I Mục đích Kiến thức - Trẻ biết phân loại đƣợc đâu hành vi trẻ không đƣợc làm đâu hành vi trẻ đƣợc làm để bảo vệ môi trƣờng nƣớc Kĩ - Phát triển óc quan sát khả tƣ nhạy bén trẻ biết bảo vệ môi trƣờng Thái độ - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia trò chơi - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trƣờng nƣớc II Chuẩn bị Chuẩn bị cô - Loa, đài, sắc xơ 101 - bảng gài có dán sẵn biểu tƣợng hình mặt cƣời mặt mếu bên góc bảng, rổ nhựa chữ nhật có đựng lơ có in hình ảnh hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc hành vi bảo vệ môi trƣờng nƣớc Chuẩn bị trẻ - Trẻ đứng theo đội hình hàng dọc III Tiến hành Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Cô cho trẻ đọc thơ “Nƣớc” - Trẻ đọc thơ + Các vừa hát gì? - Bài thơ “Nƣớc” Vậy để biết xem nƣớc mang lại lợi ích cần -Trẻ lắng nghe làm để bảo vệ nƣớc Mời bé đến với trò chơi “Phân biệt hành vi sai” nhé! -Vâng ạ! Hoạt động 2: Trò chơi “Phân biệt hành vi sai” - Cách chơi: Đầu tiên cô chia lớp thành đội, lần chơi đội, nhiệm vụ thành viên đội lên phân loại cho cô đâu tranh hành vi biết bảo vệ nguồn nƣớc gắn vào bên biểu tƣợng mặt cƣời, đâu hành vi sai gây ô nhiễm mơi trƣờng nƣớc gắn vào biểu tƣợng hình mặt mếu Thời gian -Trẻ lắng nghe đƣợc tính nhạc chủ đề - Luật chơi: Nếu thời gian nhạc kết thúc mà bạn gắn khơng đƣợc tính điểm Bạn gắn sai hình ảnh lần gắn khơng đƣợc tính điểm, đội gắn đƣợc nhiều tranh đội thắng đƣợc cô thƣởng hộp quà, đội gắn đƣợc thua nhảy lò cò 102 - Cơ cho trẻ chơi – lần (cô ý, sửa sai, động viên, -Trẻ chơi bao quát trẻ) Hoạt động 3: Kết thúc - Cô nhận xét kết chơi, động viên, khen trẻ -Trẻ lắng nghe - Chuyển tiếp hoạt động -Trẻ thực Trò chơi “Cá nƣớc” Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Trò chơi “Cá nước” I Mục đích Kiến thức Trẻ biết đƣợc cá sống nhờ có nƣớc hiểu đƣợc tầm quan trọng nƣớc vật Kĩ - Trò chơi giúp trẻ phát triển óc quan sát, nhanh nhạy chân tay, khả định hƣớng không gian phản xạ nhanh trẻ Thái độ - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia trò chơi - Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nƣớc thêm yêu vật II Chuẩn bị Chuẩn bị cô - ghế băng dài giả làm cầu, chậu nƣớc to có chứa nƣớc, bình nhựa suốt có đựng cá, sắc xơ, loa , đài, máy tính Đồ dùng trẻ: Mỗi trẻ xô nhựa đồ chơi Dự kiến đội hình: hàng dọc III Tiến hành Hoạt động cô Hoạt động trẻ 103 * Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Cô cho trẻ hát: “Cá vàng bơi” - Trẻ hát + Các vừa hát gì? - Bài hát “Cá vàng bơi” ạ! + Cá sống đâu con? - Ở dƣới nƣớc ạ! À! Đúng ạ! Cá động vật sống dƣới nƣớc đấy! Khơng biết khơng có nƣớc cá Muốn biết cá xin mời đến với -Trẻ lắng nghe trò chơi “Cá nƣớc” nhé! -Vâng ạ! * Hoạt động 2: Trò chơi “Cá nƣớc” + Các nhìn xem cá bình chứa nƣớc khơng nhỉ? -Khơng ạ! + Vậy cá có bơi đƣợc khơng? Vì sao? - Khơng ạ! Vì khơng có nƣớc À rồi! Cá khơng bơi đƣợc khơng có nƣớc -Trẻ lắng nghe khơng có nƣớc cá không sống đƣợc đấy! - Cách chơi: Cô chia lớp thành đội, lần chơi đội, -Trẻ lắng nghe nhiệm vụ thành viên đội lần lƣợt bạn mang xơ múc nƣớc qua cầu để đến bình chứa cá đổ nƣớc vào bình Lƣu ý: trình vận chuyển nƣớc thật khéo léo khơng để nƣớc rơi ngồi khơng để bị rơi qua cầu - Luật chơi: Nếu đội múc đƣợc nhiểu nƣớc vào bình -Trẻ lắng nghe đội thắng đƣợc khen, đội múc đƣợc nƣớc thua múa - Cô cho trẻ chơi – lần (Cô bao quát, sửa sai, động -Trẻ chơi viên trẻ) 104 * Hoạt động 3: Kết thúc - Cô nhận xét kết chơi, động viên, khen trẻ -Trẻ lắng nghe - Chuyển tiếp hoạt động -Trẻ thực Trò chơi “Bé tạo cầu vồng” Chủ đề: Nước số tượng tự nhiên Đề tài: Trò chơi “Bé tạo cầu vồng” I Mục đích Kiến thức - Giúp trẻ hiểu đƣợc tƣợng cầu vồng sau mƣa Kĩ - Giúp trẻ phát triển khả tri giác, phán đoán, tƣ nhạy bén đồng thời giúp trẻ củng cố kiến thức học khắc sâu thêm kiến thức cho trẻ Thái độ - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia trò chơi II Chuẩn bị Chuẩn bị cơ: 10 cốc thủy tinh suốt có đựng nƣớc đặt lên bàn để vào bóng dâm Chuẩn bị trẻ - Mỗi trẻ đèn pin III Tiến hành Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hoạt động 1: Ổn định tổ chứccho trẻ đọc thơ “Cầu vồng” hỏi trẻ: - Trẻ lắng nghe + Các vừa đọc thơ gì? - Bài thơ “ Cầu + Cầu vồng có sắc màu nhỉ? vồng” ạ! Đúng ạ! Đó thơ “Cầu vồng” Cầu 105 vồng có sắc màu đấy! Để lí giải đƣợc có -Trẻ lắng nghe tƣợng cầu vồng đến với trò chơi “Bé tạo cầu vồng” nhé! -Vâng ạ! - * Hoạt động 2: Trò chơi “Bé tạo cầu vồng” - Cô phổ biến cách chơi, luật chơi + Cách chơi: Cô chia lớp thành đội, lần chơi đội, nhiệm vụ thành viên đội lên bấm đèn pin để chiếu sáng lúc vào cốc thủy tinh có chứa nƣớc nói to kết nhìn thấy + Luật chơi: Nếu bạn làm chậm, nói sai kết bạn - Trẻ lắng nghe thua loại khỏi chơi, bạn thắng đƣợc cô khen cô thƣởng hộp quà - Cho trẻ chơi – lần (cô bao quát, sửa sai, động viên -Trẻ chơi trẻ) * Hoạt động 3: Kết thúc - Cô nhận xét kết chơi, động viên, khen trẻ cho -Trẻ hát trẻ hát hát “Mẹ sao” - Chuyển tiếp hoạt động -Trẻ thực 106 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC TRỊ CHƠI TRONG Q TRÌNH THỰC NHIỆM Trò chơi 1: Bé vui khám phá Cơ tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Bé vui khám phá” Cơ chia lớp thành đội, lần chơi đội, Cô chuẩn bị sẵn bảng gài bên chuẩn bị thêm rổ nhựa có chứa hình ảnh miêu tả q trình phát triển xanh, nhiệm vụ thành viên đội lên gắn hình ảnh trình phát triển xanh xếp lần lƣợt từ trái qua phải gắn số tƣơng ứng theo thứ tự phát triển (1 đến 5) (Lần chơi sau tăng độ khó trò chơi) cách đảo lộn trình phát triển cây, yêu cầu trẻ xếp gắn lại theo giai đoạn phát triển xanh theo chiều mũi tên xếp số tƣơng ứng Thời gian đƣợc tính nhạc chủ đề Nếu đội gắn sai lần gắn khơng đƣợc tính điểm, đội gắn đƣợc nhiều thắng đƣợc khen, đội gắn đƣợc thua hát Hình 1a Hình 1b (Hình ảnh 1: Trò chơi “ Bé vui khám phá”) 107 Trò chơi 2: “Phân biệt hành vi sai” Đầu tiên cô chia lớp thành đội, lần chơi đội, nhiệm vụ thành viên đội lên phân loại cho cô đâu tranh hành vi biết bảo vệ nguồn nƣớc gắn vào bên biểu tƣợng mặt cƣời, đâu hành vi sai gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc gắn vào biểu tƣợng hình mặt mếu Thời gian đƣợc tính nhạc chủ đề Nếu thời gian nhạc kết thúc mà bạn gắn khơng đƣợc tính điểm Bạn gắn sai hình ảnh lần gắn khơng đƣợc tính điểm, đội gắn đƣợc nhiều tranh đội thắng đƣợc cô thƣởng hộp quà, đội gắn đƣợc thua nhảy lò cò (Hình ảnh 2: Trò chơi “Phân biệt hành vi sai”) Trò chơi 3: “Cá nƣớc” Cơ chia lớp thành đội, lần chơi đội, nhiệm vụ thành viên đội lần lƣợt bạn mang xơ múc nƣớc qua 108 cầu để đến bình chứa cá đổ nƣớc vào bình Lƣu ý: trình vận chuyển nƣớc thật khéo léo khơng để nƣớc rơi ngồi khơng để bị rơi qua cầu - Luật chơi: Nếu đội múc đƣợc nhiểu nƣớc vào bình đội thắng đƣợc khen, đội múc đƣợc nƣớc thua múa Hình 3a Hình 3b Hình 3c (Hình ảnh 3: Trò chơi “Cá nước”) Trò chơi 4: Bé tạo cầu vồng 109 Cô chia lớp thành đội, lần chơi đội, nhiệm vụ thành viên đội lên bấm đèn pin để chiếu sáng vào bình nhựa có chứa nƣớc đội nói to kết nhìn thấy Nếu bạn làm chậm, nói sai kết bạn thua loại khỏi chơi, bạn thắng đƣợc khen thƣởng hộp q Hình 4a Hình 4b (Hình ảnh 4: Trò chơi “Bé tạo cầu vồng”) ... pháp tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh qua trò chơi dạy học Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI TÌM HIỂU MƠI TRƢỜNG XUNG QUANH QUA TRỊ CHƠI... sở lí luận việc tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh qua trò chơi dạy học Chƣơng Thực trạng tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh số trƣờng... QUANH QUA TRÒ CHƠI DẠY HỌC 57 3.1 Các biện pháp tổ chức tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh qua trò chơi dạy học5 7 3.1.1 Phân tích chƣơng trình Tìm hiểu mơi trƣờng xung quanh lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tìm hiểu môi trường xung quanh qua trò chơi dạy học, Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tìm hiểu môi trường xung quanh qua trò chơi dạy học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay