Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)

84 34 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 09:00

Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp) M Trang - i L IC DANG M C CÁC CH VI T T T ii DANH M C B NG - ii TH iii DANH M C HÌNH L IM U -1 T NG QUAN -2 1.1 Gi i thi u chung v Qu t 1.1.1 Ngu n g c phân b 1.1.2 Các vùng Vi t Nam tr ng nhi u Qu t m th c v t - 1.1.4 Công d ng c a Qu t 1.2 T ng quan v tinh d u 1.2.1 Khái ni m v tinh d u 1.2.2 Phân lo i thành ph n có tinh d u 1.2.3 Tính ch t v t lý hóa h c chung c a tinh d u 1.2.4 Vai trò c a tinh d i s ng th c v t - 1.2.5 Sinh t ng h p tinh d 1.2.6 th c v t 10 ng d ng c a tinh d u -13 n xu t tinh d u 13 t lôi cu c -14 -17 t -17 p 18 1.3.2.3 Ph 18 19 1.4 Các d ng s n ph m trình tách chi t tinh d u 19 1.5 Tình hình nghiên c u v tinh d u h Citrus 20 1.5.1 Tình hình nghiên c u th gi i -20 1.5.2 Tình hình nghiên c c 21 U - 22 ng nghiên c u 22 2.1.1 Nguyên li u 22 2.1.2 D ng c - thi t b - hóa ch t 22 u 23 2.2.1 Chu n b nguyên li u 23 t -23 2.2.3 D ki n quy trình tách chi t tinh d u t Qu t -24 2.2.4 B trí thí nghi m 26 2.2.4.1 Thí nghi ng NaCl b c ngâm, chi t -26 2.2.4.2 Thí nghi nh t l c/nguyên li u 27 2.2.4.3 Thí nghi nh th i gian ngâm mu i -28 2.2.4.4 Thí nghi nh th t -30 ng m nguyên li u Qu t 31 nh ch s hóa-lý nh danh c u t thành ph n c a tinh d u 31 nh t l kh ng tinh d u -32 lý s li u 32 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N - 33 3.1 K t qu nh ng c ngâm, chi t 33 3.2 K t qu nh t l c/nguyên li u (v/w) thích h p -34 3.3 K t qu nh th c thích h p -36 3.4 K t qu nh th t thích h p -37 3.5 Quy trình hồn thi n tách chi t tinh d u t Qu t -38 3.6 K t qu 3.7 K t qu ng m nguyên li u Qu t -40 nh t l kh 3.8 K t qu ng tinh d u -41 tc nh ch s lý- hóa c a s n ph m 41 3.8.1 Mơ t tính ch t c m quan s n ph m 41 3.8.2 K t qu 3.9 K t qu 3.10 nh ch s hóa- lý c a s n ph m -42 nh thành ph n hóa h c c a tinh d u -43 giá thành s n ph m phòng thí nghi m -46 K T LU N VÀ KI N NGH 47 K t lu n -47 Ki n ngh -47 TÀI LI U THAM KH O - 48 -i- L IC Em xin bày t lòng bi n q th y Khoa Công Ngh Th c Ph m ã h t lòng gi ng d y, truy n t cho em nh ng ki n th v c công ngh th c ph m – hành trang giúp em tr thành k nv l làm vi c l v c công ngh th c ph m Em vô bi nhi t tình c a quý th y ph trách B mơn Hóa, phòng thí nghi n Em xin chân thành c ng d n t o m Hu An, TS V ã t n tình u ki n thu n l i nh t cho em su t trình th c hi n tài NCKH th y V ình làm il ic Trung tâm Phân tích thí nghi m th c hành, án t t nghi p i anh ch - chuyên viên ng s Nguy , Q.1, TP H Chí Minh Xin c ình b n bè em ã nhi u ý ki n quý báu, giúp em hoàn thi n t t p tài t t nghi p Nha Trang, ngày 20 tháng Sinh viên th c hi n PHAN ANH QU C -ii- DANG M C CÁC CH VI T T T VI T T T TI NG ANH TI NG VI T GC Gas chromatography S c ký khí GC-MS Gas chromatography-Spectroscopy S c ký khí ghép kh i ph Min Minute Phút v/w Volume/weight Th tích/kh w/v Weight/volume Kh IA Acide Index Ch s acide IS Saponification Index Ch s xà phòng IE Esters Index Ch s este ng ng/th tích DANH M C B NG B NG B ng 3.1 K t qu B ng 3.2 T l kh TRANG ng m nguyên li u Qu t ng tinh d u tách chi t t Qu t 40 41 B ng 3.3 B ng mơ t tính ch t c m quan c a tinh d u Qu t 41 B ng 3.4 K t qu 42 nh ch s hóa lí c a tinh d u Qu t B ng 3.5 K t qu phân tích GC/MS c a tinh d u Qu t 43 B 46 Qu t c tính chi phí nguyên v t li tách tinh d u t 100kg -iii- DANH M C HÌNH NH TH HÌNH TRANG Hình 1.1 Hình nh Qu t Hình 1.2 Hình hoa Qu t Hình 1.3 C u trúc phân t isopren b n c a terpenoid Hình 1.4 Cơng th c hóa h c c a m t s h p ch ng có tinh d u Hình 1.5 Hình nh s t p trung c a tinh d u 12 Hình 1.6 Thi t b 14 t lơi cu cc n Hình 2.1 Qu t 22 Hình 2.2 S 25 Hình 2.3 S quy trình d ki n tách chi t tinh d u t Qu t b trí thí nghi nh t l nu i b sung tr c 26 ngâm, chi t Hình 2.4 S b trí thí nghi nh t l c b sung 28 Hình 2.5 S b trí thí nghi nh th i gian ngâm nguyên li u 29 Hình 2.6 S b trí thí nghi nh th 30 t Hình 3.5 Quy trình hồn thi n tách chi t tinh d u t Qu t 38 TH th 3.1 ng c a t l ng tinh d c th 3.2 Th tích t l kh mu i n th 3.3 c/lá Qu ng tinh d TRANG n th tích t l kh i 33 c dùng 34 n th tích t l kh i 36 c th i gian 37 khác ng c a th ng tinh d th 3.4 T l kh t khác c ng tinh d -1- L IM U Tinh d u thiên nhiên hi n m t s n ph m thông d ng th c ng d i ph bi n nhi u l ph m, y h c, m ph m m t s l c c khác… Hi n nay, có nhi chi t rút tinh d u t th c v t lôi cu h i tinh d c ph ng n, d th c hi n cho hi u xu t thu i cao Tinh d c s d ng ph bi d ch u, có tác d ng tr c m, gi m stress nhi t…Qu t thu c h Citrus ông trình li u r ti ng th i t n d ng ngu n nguyên s n xu t tinh d u có giá tr kinh t cao Ngh Th c Ph hi c nghiên c u sâu v is cs ng ý c a Khoa Công ng d n c a TS V ã nghiên c u th c tài:“Nghiên c u tách chi t tinh d u t Qu t” M uc tài xây d ng quy trình cơng ngh thích h p cho vi c chi t xu t tinh d u t Qu t b ng th i K t qu nghiên c u c ng kh t lôi cu ng d c ng li u c a tài có th khoa h u c a vi c xây d ng quy trình s n xu t tinh d u t Qu t quy mô công nghi p c cung c p nh ng d n li u khoa h c v thành ph n hóa h c tính ch t lý- n c a tinh d u Qu t Do ki n th c kinh nghi m nghiên c u h n ch c u ki n th c nghi m, ngu n kinh phí eo h p nên m khơng tránh kh i nh ng thi u sót R góp ý ki n t b ãr tc g tài c s ch b o c a quý th y c ng c hồn thi 12 Sinh viên th c hi n PHAN ANH QU C -2- T NG QUAN 1.1 Gi i thi u chung v Qu t [19] Qu t , danh pháp hai ph : Citrus japonica Mi (Japonica) m Kim Qu , gi Kim Qu 1.1.1 Ngu n g c phân b [19] Cây có ngu n g c t Trung Qu c, Nh t B n ch y c tr ng ch u làm c nh d p t t c truy n c a m t s t Nam, Trung Qu c, Nh t B n… 1.1.2 Các vùng Vi t Nam tr ng nhi u Qu t Vi t Nam có khí h u nhi Cây Qu i gió mùa, nên thích h p cho Qu t phát tri n c tr ng v i m nh ngày T t c truy n c a VI t no , th c nhi i mua v làm c nh nh ng ngày T t Có th nói Qu - Các t nh c tr ng ph bi n kh p c c Ch ng h n: phía B c: Hà N nh, H i Phòng, Quãng Ninh… - Các t nh mi n Nam Trung B : Bình - Các t nh 1.1.3 nh, Khánh Hòa, Phú Yên… Tây Nam B : TP.H Chí Minh, Long An, Ti n Giang… m th c v t [18] - Cây g nh , phân cành nhi u,có th t o dáng d dàng - ình tròn hay ovan, nh n bóng, hình nêm g c, có thu h p hay lõm nh ngun - Thân hình tròn, th nh hoa nhi u dính ng khơng có gai, hoa m g c ng c chùm, màu tr ng, nh hoa - Qu hình c u hay hình tr ng, có th lõm Qu có màu xanh non màu vàng sáng chín Qu có 3-7 múi có 2-3 h t, h -3- - R c c n c gieo t h t; r chùm n c chi t hay giâm R qu t 1.1.4 Công d ng c a Qu t [17] Qu t c p, tán xanh th m, qu màu vàng da cam sáng r c, c nhi ng ngày T t Không nh ng v t xong b ph n c a Qu t có tác d ng ch a b nh r t h ng c a Qu t - Hoa Qu t: Có tính ơn, v cay, ng ng, có tác d t t có v chua ng t tính m vào hai kinh t v - Trái Qu t: có tác d ng xúc ti n ch ng ng v yt n sau sinh b y t c, dùng ch a ch ng ho dày, b ng, gi ng n i c c, nơn m a, c, gi u… - H t Qu t: Có v chua cay tính bình, dung ch a b nh v m t, viêm h ng, tiêu h ch… - Qu t: Có v ng tính l nh, vào kinh, can t ph có tác d hòa c i thi n ch ng nơn, tiêu h ch… - R Qu t: Có v chua cay tính m có tác d ng ch dày nơn th n c ngh n, m n nh t… Hình 1.1 Cây Qu t Hình 1.2 Hoa Qu t u -4- 1.2 T ng quan v tinh d u [2 ,5, 8, 14, 15] 1.2.1 Khái ni m v tinh d u Tinh d u nh ng ch ( t mùi có m t s b ph n c a c t, r , c , v cây, hoa, lá, qu , d u, nh d u có ngu n nguyên li u v i n ph n tri n ph Kh ng v t (túi tinh d u) Tinh r t khác nhau, có th it ng phân t c a h p ch t có tinh d u vào kho ng 300 amu Khác v i lo i d (glycerid, acid béo), tinh d u id thành ph n c a lo i tinh d c ut o t T u h p ch t isopren (C5H8) n i v i theo quy t c “ n nh N u có nhi cc ut ot isopren isopren), diterpenoid ( ng v i un iv c ” c g i monoterpenoid c g i sesquiterpenoid ( ng v i isopren), triterpenoid ( ng v i isopren ) b) B n a) Phân t isopren Hình 1.3 C u trúc phân t isopren b n c a terpenoid 1.2.2 Phân lo i thành ph n có tinh d u Thành ph n tinh d 1.2.2.1 Phân lo c phân lo i theo cách sau: ng [5] Theo cách phân lo i thành ph n tinh d c chia thành nhóm: Ph l c 7: Ph MS m t s c u t tinh d u Qu t Pic No.1 (xem b ng 3.5) Pic No.2( xem b ng 3.5) Pic No.3( xem b ng 3.5) Pic No.4( xem b ng 3.5) Pic No.5( xem b ng 3.5) Pic No.6( xem b ng 3.5) Pic No.7( xem b ng 3.5) Pic No.8( xem b ng 3.5) Pic No.9( xem b ng 3.5) Pic No.10( xem b ng 3.5) Pic No.11( xem b ng 3.5) Pic No.12( xem b ng 3.5) Pic No.13( xem b ng 3.5) Pic No.14( xem b ng 3.5) Pic No.15( xem b ng 3.5) ... trình tách chi t tinh d u 19 1.5 Tình hình nghiên c u v tinh d u h Citrus 20 1.5.1 Tình hình nghiên c u th gi i -20 1.5.2 Tình hình nghiên. .. ngu n nguyên s n xu t tinh d u có giá tr kinh t cao Ngh Th c Ph hi c nghiên c u sâu v is cs ng ý c a Khoa Công ng d n c a TS V ã nghiên c u th c tài: Nghiên c u tách chi t tinh d u t Qu t” M uc... ánh ng b o qu n tinh d u nh ng y nút k 1.2.4 Vai trò c a tinh d V nhi i s ng th c v t [16] v vai trò c a tinh d i s ng c r t nhi u cơng trình nghiên c u Theo quan ni khác nhau, vai trò c a tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay