Báo cáo Matlab: Đại số tuyến tính

18 29 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:53

Báo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tínhBáo cáo Matlab Đại số tuyến tính H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH I H C BÁCH KHOA N- NT §§§ BÁO CÁO MATLAB IS TUY N TÍNH L P: DD16LT11 GVHD: NGUY N XUÂN M Tp H Chí Minh , Danh sách thành viên nhóm: STT H VÀ TÊN MSSV 1612562 Võ Nh t Ti n 1613551 Nguy n An Bình 1610235 cM n 1611998 Nguy n Chí Tâm 1613053 Nguy n Lê Huy n Trân 1613676 Ti t 1610624 Bùi H u Bình 1610225 Nguy n Chánh L c 1652363 10 Phan Thanh Thi n 1613330 1.1: L nh real: 1.2: L nh Imag: 1.3: L nh abs: 1.4: L nh angle: 1.5: L nh conj: PH N II: CÁC L NH TRONG MA TR N: 2.1: L nh det: 2.2: L nh diag: 2.3: L nh eig: 2.4: L nh eye: 2.5: L nh inv: mpty : 2.7: L nh length: 2.8: L nh linspace: 2.9: L nh ones: 2.10: L nh pascal: 2.11: L nh rank: 10 2.12: L nh reshape: 10 2.13: L nh size: 10 2.14: L nh tril: 11 2.15: L nh triu: 11 2.16: L nh zeros: 12 2.17: L nh [Q, R]=qr(A): 12 PH N III: CÁC L NH TRONG KHÔNG GIAN VECTO : 3.1: Lênh norm : 13 3.2: L nh dot( ): 14 3.3: L nh cross : 14 3.4: L nh [v,d]=eig(x): 15 3.5: L nh max(X): 16 3.6: L nh min: 16 PH N I: CÁC L NH TRONG S PH C: ph c i2 hay j2 b ng -1 1.1: L nh real: n th c c a s ph c Cú pháp: real(x) Ví d : z=1+2i; phanthuc=real(z) phanthuc=1 1.2: L nh Imag: nh xu t ph n o c a s ph c Cú pháp: imag(x) VD:z=1+2i; phanao=imag(z) phanao=2 1.3: L nh abs: nh xu t modun c a s ph c Cú pháp: abs(x) VD: z=1+2i; Z1=abs(z) Z1=2.2360 1.4: L nh angle: Tìm Agument c a s ph c Cú pháp: angle(x)= VD: z=1+2i; Argument=angle(z) Argument=1.1071 1.5: L nh conj: ng liên hi p c a s ph c Cú pháp: conj(x) VD: conj(2+3i) Ans= 2-3i PH N II: CÁC L NH TRONG MA TR N: 2.1: L nh det: nh th c ma tr n vuông A Cú pháp: det(x) VD: A=[1 3; 5; 6]; det(A) ans= 2.2: L nh diag: o ma tr n chéo v i ph n t p c Cú pháp: diag(x) VD:z=[1 7] diag(z) ans = 0 0 2.3: L nh eig: t giá tr riêng cho ma tr n A Cú pháp: eig(x) VD: a=[-1 3;1 3;-1 5] a= -1 3 ng chéo -1 5 eig(a) ans = -2.0000 -1.0000 7.0000 2.4: L nh eye: o ma tr c c Cú pháp: eye(n) VD: eye(2) ans = 0 2.5: L nh inv: n ng o c a ma tr n A Cú pháp: inv(A) VD: >> A=[1 3;1 6;6 4]; >> inv(A) ans = -3.3333 1.3333 0.5000 2.6667 -1.1667 -0.2500 -0.3333 0.3333 -0.0000 2.6 : n hay không Cú pháp: isempty(A) VD: a=[1 2;3 4] a= isempty(a) ans = 2.7: L nh length: dài c Cú pháp: length(v) VD: >> v=[1 3]; >> length(v) ans = 2.8: L nh linspace: n nh Cú pháp: linspace(a,b,n) VD: linspace(2,5,3) ans = 2.0000 3.5000 5.0000 2.9: L nh ones: o ma tr n c u có ph n t b ng Cú pháp: ones(n) VD: >> ones(2) ans = 1 1 2.10: L nh pascal: o ma tr n pascal c p n Cú pháp: pascal(n) VD:>> pascal(2) ans = 1 2.11: L nh rank: ng c a ma tr n A Cú pháp: rank(A) VD: >> A=[1 4; 6;2 5]; >> rank(A) ans = 2.12: L nh reshape: i kích c ma tr n Cú pháp: reshape(A,m,n) VD: >> A=[1 3;4 6]; >> reshape(A,3,2) ans = 2.13: L nh size: ma tr n A Cú pháp: size(A) VD: >> A=[1 3; 45 5]; >> size(A) ans = 2.14: L nh tril: : Trích ma tr i t ma tr n A Cú pháp: tril(A) VD: >> a=[1 5; 5; 13 54 3] >> tril(a) ans = 0 13 54 2.15: L nh triu: n tam giác t ma tr n A Cú pháp: triu(A) VD: >> a=[1 5; 5; 13 54 3]; >> triu(a) ans = 5 0 2.16: L nh zeros: o ma tr n c p n Cú pháp: zeros(n) VD: >> zeros(2) ans = 0 0 2.17: L nh [Q, R]=qr(A): n A thành tích hai ma tr n Q R Cú pháp: [Q, R]=qr(A) VD: >> a=[1 4; 3; 2]; >> [Q,R]=qr(a) Q= -0.1741 -0.6963 0.9847 -0.1231 -0.0000 -0.7071 -0.6963 R= -0.1231 -5.7446 0.7071 -7.4853 -4.1779 1.7233 3.3235 0 -0.7071 PH N III: CÁC L NH TRONG KHÔNG GIAN VECTO : 3.1: Lênh norm : giá tr Cú pháp : v= norm(v) Vd: v=[40 , 30] V=norm(v) V= 50 i s cho vecto 3.2: L nh dot( ): giá tr ng c a hai vecto Cú pháp : v=dot(A,B) Vd : A=[1 ,3 ,5]; B=[2 ,2 ,1] V=dot(A,B) V= 13 3.3: L nh cross : giá tr Cú pháp : cross(A,B) >> A=[1;2;3]; >> B=[4;5;6]; >> cross(A,B) ans = ng c a hai vecto -3 -3 3.4: L nh [v,d]=eig(x): t giá tr a ma tr n A, chéo hóa ma tr n Cú pháp: [v,d]=eig(x) Vd: [v,d]=eig(a) v= -0.0816 -0.6396 0.4082 -0.8165 -0.6396 0.4082 0.5715 0.4264 0.8165 -2.0000 0 -1.0000 d= 0 7.0000 3.5: L nh max(X): v giá tr l n nh Cú pháp: max(X) VD: >> x=[1 5]; >> max(x) ans = 3.6: L nh min: v giá tr nh nh Cú pháp: min(X) VD: >> x=[1 5]; >> min(x) ans=1
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Matlab: Đại số tuyến tính, Báo cáo Matlab: Đại số tuyến tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay