Quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học của sinh viên tại học viện chính sách và phát triển

127 18 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ THU HÀ QUẢN LÍ DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ THU HÀ QUẢN LÍ DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mai Hƣơng HÀ NỘI, NĂM 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu đề tài, tác giả nhận quan tâm nhiệt tình, có trách nhiệm Q Thầy, Cơ giáo, bạn bè, gia đình đồng nghiệp Luận văn hồn thành hội cho tác giả gửi lời cảm ơn chân thành tới: Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS,TS Nguyễn Mai Hương - cán hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ hướng dẫn tác giả trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Quý Thầy, Cô giáo, Cán viên chức thuộc phòng, ban chức Trường tận tình giảng dạy, hướng dẫn quan tâm giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Tác giả đặc biệt cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Chính sách Phát triển bạn bè gia đình động viên, hỗ trợ tinh thần, thời gian vật chất cho tác giả trình học tập thực luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn cộng sự, cán bộ, giảng viên em sinh viên Học viện Chính sách Phát triển giúp đỡ trình khảo sát thu thập số liệu Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả kính mong nhận ý kiến góp ý, bảo thầy cô, nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn thiện Rất trân trọng xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Thu Hà ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tác giả thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Thu Hà iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC .7 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu quản lí dạy học đại học 1.1.2 Những nghiên cứu phát triển hoạt động tự học sinh viên .9 1.2 Quản lí dạy học tự học 10 1.2.1 Quản lí dạy học .10 1.2.3 Dạy học đại học 13 1.2.3 Quản lí dạy học đại học 15 1.3 Tự học phát triển hoạt động tự học sinh viên 17 1.3.1 Tự học 17 1.3.2 Phát triển hoạt động tự học sinh viên 20 1.4 Quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên 24 1.4.1 Mục tiêu quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên 24 1.4.2 Nội dung quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên 24 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên 28 1.5.1 Đặc điểm sinh viên 28 1.5.2 Hiệu quản lí cấp trường 29 1.5.3 Hoạt động Khoa/ Bộ môn 29 iv 1.5.4 Đặc điểm giảng viên 29 1.5.5 Môi trường giảng dạy học tập 30 Kết luận chương .30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 31 2.1 Giới thiệu chung Học viện Chính sách Phát triển 31 2.1.1 Khái quát Học viện Chính sách Phát triển 31 2.1.2 Tổ chức quản lí đào tạo 34 2.1.3 Mục tiêu đào tạo đại học .34 2.1.4 Loại hình, quy mơ đào tạo 35 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng .36 2.2.1 Mục tiêu, nội dung khảo sát 36 2.2.2 Đối tượng khảo sát 37 2.2.3 Quy trình tổ chức khảo sát 37 2.2.4 Phương pháp xử lí số liệu .37 2.3 Thực trạng hoạt động tự học sinh viên Học viện 39 2.3.1 Đặc điểm sinh viên hệ quy Học viện .39 2.3.2 Thực trạng nhận thức sinh viên vai trò ý nghĩa tự học 40 2.3.3 Thực trạng nhận thức động tự học sinh viên 42 2.3.4 Thực trạng nội dung tự học sinh viên 45 2.3.5 Thực trạng sử dụng phương pháp tự học sinh viên 47 2.3.6 Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tự học sinh viên 48 2.4 Thực trạng quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên Học viện 53 2.4.1 Thực trạng quản lí việc xây dựng thực đề cương môn học 53 2.4.2 Thực trạng quản lí việc đổi nội dung, phương pháp dạy học 57 2.4.3 Thực trạng quản lí hoạt động học tự học sinh viên 59 2.4.4 Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết tự học sinh viên 61 v 2.4.5 Thực trạng quản lí điều kiện sở vật chất, phương tiện kĩ thuật phục vụ hoạt động tự học 63 2.5 Đánh giá chung 65 2.5.1 Kết đạt .65 2.5.2 Hạn chế khó khăn .67 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 68 Kết luận chương .70 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp .72 3.1.1 Nguyên tắc kết hợp quản lí tự quản lí 72 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo môi trường dạy học phù hợp mục tiêu .72 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hợp tác .73 3.2 Các biện pháp quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên Học viện Chính sách Phát triển .73 3.2.1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giảng viên sinh viên vai trò hoạt động tự học 73 3.2.2 Tập huấn đổi phương pháp dạy học kỹ thuật dạy học đại hướng tới việc nâng cao tính độc lập, chủ động sinh viên học tập 76 3.2.3 Xây dựng phát triển hệ thống cố vấn học tập để hướng dẫn sinh viên tự học có hiệu 80 3.2.4 Hồn thiện mơi trường học tập coi trọng tự đánh giá sinh viên để tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tự học 85 3.2.5 Bồi dưỡng lực tự học sinh viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín .88 3.2.6 Xây dựng chế độ, sách thi đua khen thưởng đãi ngộ phù hợp cán bộ, giảng viên có thành tích quản lí dạy học hỗ trợ hiệu cho hoạt động tự học sinh viên 91 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp .93 vi 3.3.1 Mục đích, quy mơ khảo nghiệm 93 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 94 3.3.3 Phương pháp kĩ thuật 94 3.3.4 Kết khảo nghiệm .95 Kết luận chương .99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .100 Kết luận .100 Khuyến nghị 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .104 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT % Tỉ lệ phần trăm CVHT Cố vấn học tập GD - ĐT Giáo dục – Đào tạo GDĐH Giáo dục đại học HCTC Học chế tín HĐDH Hoạt động dạy học HĐTH Hoạt động tự học PPDH Phương pháp dạy học PPTH Phương pháp tự học QLDH Quản lí dạy học QLĐT Quản lí đào tạo QLGD Quản lí giáo dục QLNT Quản lí nhà trường QTDH Q trình dạy học viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các loại hình đào tạo Học viện Chính sách Phát triển .35 Bảng 2.2: Số lượng sinh viên học viên khóa 35 Bảng 2.3: Tổng số sinh viên học viên nhập học năm gần 36 Bảng 2.4: Số lượng sinh viên tốt nghiệp 36 Bảng 2.5: Kết khảo sát thực trạng mức độ quan trọng hoạt động tự học 40 Bảng 2.6: Kết khảo sát thực trạng vai trò hoạt động tự học 41 Bảng 2.7: Kết khảo sát thực trạng mức độ quan trọng nội dung động tự học 42 Bảng 2.8: Kết khảo sát thực trạng mức độ đánh giá sinh viên điều kiện phục vụ tự học 49 Bảng 2.9: Kết khảo sát thực trạng sử dụng thời gian dành cho tự học sinh viên 51 Bảng 2.10: Kết khảo sát thực trạng quản lí việc xây dựng thực đề cương môn học .55 Bảng 2.11: Kết khảo sát thực trạng mức độ thực quản lí đổi nội dung, phương pháp dạy học 57 Bảng 2.12: Kết khảo sát thực trạng quản lí tự học sinh viên 59 Bảng 2.13: Kết khảo sát thực trạng quản lí q trình kiểm tra- đánh giá kết học tập 61 Bảng 2.14: Kết khảo sát thực trạng quản lí sở vật chất, phương tiện dạy học 63 Bảng 3.l Kết khảo sát tính cấp thiết biện pháp 95 Bảng 3.2: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 97 102 * Đối với Học viện Chính sách Phát triển: - Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần quan tâm, đạo tạo điều kiện đến công tác QLDH nhằm thúc đẩy phong trào tự học sinh viên Học viện cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chế phối hợp phòng, ban chức tham gia quản lí hoạt động - Học viện cần xây dựng quy chế đào tạo hồn chỉnh làm sở pháp lí cho trình đào tạo, quy chế phổ biến công khai, rộng rãi, làm kim nam cho hoạt động đào tạo Học viện - Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo Học viện cần đạo chặt chẽ nghiêm túc nữa, cần thực công khai minh bạch Học viện cần hoàn thiện quy chế thi đua khen thưởng, rõ hình thức khen thưởng hay phê bình trường hợp cụ thể để - Tạo điều kiện cho đơn vị công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên Đầu tư hoàn thiện hệ thống phần mềm, sở liệu cho quản lí đào tạo sinh viên theo HCTC - Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho phòng thực hành, phòng chức năng; khai thác công suất sử dụng tài liệu giáo trình việc đáp ứng phục vụ thư viện để nâng cao nhận thức hứng thú học tập cho sinh viên, tạo điều kiện để giảng viên vận dụng PPDH tích cực, thường xuyên cập nhật, bổ sung nguồn học liệu, tài liệu tham khảo - Nghiên cứu cải tiến quy chế thi, kiểm tra theo hướng bồi dưỡng PPTH; mở rộng quyền hạn đánh giá giảng viên việc dùng điểm đánh giá trình tự học để thay cộng thêm vào điểm thi hết môn sinh viên - Tạo điều kiện cho giảng viên sử dụng PPDH tích cực, thực tốt nhiệm vụ quản lí nhằm đẩy mạnh HĐTH sinh viên * Đối với phòng ban chức năng: - Tăng cường phát huy phối kết hợp chặt chẽ mối quan hệ 103 Phòng chức năng, Khoa, Bộ mơn, Tổ chức đoàn thể Học viện việc thúc đẩy, triển khai QLDH theo hướng phát triển HĐTH sinh viên cho hiệu - Nên có mối liên hệ chặt chẽ với khoa, ghi nhận đóng góp, phản hồi từ sinh viên để kịp thời chỉnh sửa bổ sung - Xây dựng môi trường thân thiện sinh viên * Đối với giảng viên: - Tham gia đầy đủ khóa bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ; có kế hoạch thường xun tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thân - Thực việc đổi PPDH theo hướng tích cực hóa HĐTH sinh viên * Đối với sinh viên: - Có nhận thức đắn vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề tự học; xác định thái độ động học tập khoa học, đắn - Tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học tập - Thực tốt quy định, quy chế đào tạo rèn luyện Học viện Tóm lại, biện pháp đề xuất luận văn tác giả mang tính thời sự, tính thực tiễn rõ rệt Do vậy, thời gian tới, có thể, tác giả tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm để làm sáng tỏ quy trình thực góp phần tác động có hiệu vào cơng tác QLDH theo hướng phát triển HĐTH sinh viên Học viện, góp phần đẩy mạnh đồng đào tạo nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO , -BGDĐT văn sửa đổi bổ sung Đại học Công nghiệp Hà Nội (2016), Kỉ yếu Hội thảo Phương pháp dạy học hiệu ngành Quản trị kinh doanh Tài – Ngân hàng Đại học Kinh tế quốc dân (11/2016), Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Đào tạo Nghiên cứu kinh tế thị trường trường đại học Việt Nam, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Đại học Tiền Giang (2016), Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cấp Trường Hoạt động tự học, tự nghiên cứu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: Thực trạng giải pháp Đại học Cần Thơ (2011), Kỉ yếu Hội thảo Quản lí tự học sinh viên Đặng Quốc Bảo (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Thị Hà (2015), Luận án tiến sĩ Quản lí đào tạo trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật công nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng Đồng sông Hồng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Phạm Minh Hạc (1999), Khoa học quản lí giáo dục Nhà xuất Giáo dục Vũ Ngọc Hải (2006), Giáo dục Việt Nam đổi phát triển đại hóa, Nhà xuất Giáo dục 10 Đặng Xuân Hải (2013), Kĩ thuật dạy học đào tạo theo học chế tín Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội 11 Trần Bá Hồnh (7/1998), “Vị trí tự học tự đào tạo trình dạy học giáo dục đào tạo”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục 105 12 Đặng Thành Hưng (2010), “Bản chất quản lí giáo dục”, Tạp chí Khoa học giáo dục số (số 60) 13 Đặng Thành Hưng (2012), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 14 Đặng Thành Hưng (2012), “Bản chất điều kiện việc tự học”, Khoa học Giáo dục 15 Dương Thị Thanh Huyền (2013), “Quá trình tự học phương pháp dạy tự học cho sinh viên”, Dạy Học ngày 16 Nguyễn Mai Hương (2013), Sách chuyên khảo Quản lí trình dạy học theo học chế tín trường đại học Việt Nam giai đoạn nay, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 17 Nguyễn Thị Hưởng (2014), “Nâng cao tính tự học cho sinh viên chuyên ngữ qua hoạt động Sưu tầm thông tin mạng”, Tạp chí Khoa học & cơng nghệ, (số 21) 18 Học viện Chính sách Phát triển (12/2012), Báo cáo Hội thảo Tổ chức đào tạo đổi phương pháp giảng dạy theo hệ thống tín 19 Học viện Chính sách Phát triển (2015), Quy định đào tạo đại học hệ quy theo hệ thống tín ban hành kèm Quyết định số 668/QĐHVCSPT 20 Học viện Chính sách Phát triển (2016), Báo cáo tổng hợp Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lí đào tạo đại học sau đại học Học viện Chính sách Phát triển 21 Phan Văn Kha (2007), Quản lí nhà nước giáo dục, Đại học Quốc gia 22 Nguyễn Văn Khôi (2013), “Dạy cách tự học qua nội dung”, Giáo dục Từ xa & Tại chức, (số 36) 23 Trần Kiểm (2016), Quản lí lãnh đạo nhà trường hiệu quả, Đại học Sư phạm Hà Nội 106 24 Trần Kiểm (2016), Những vấn đề Khoa học quản lí giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm 25 Nguyễn Lộc (2010), Lí luận quản lí, Nhà xuất Đại học Sư phạm 26 Hồ Chí Minh (1971), Bàn giáo dục, Nhà xuất Sự thật 27 Hồ Chí Minh (1971), Vấn đề học tập, Nhà xuất Sự thật 28 Trần Phương (2015), Bài phát biểu hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy học”, Đại học Huế 29 Vũ Văn Tảo (2013), “Vai trò tự học mơ hình giáo dục kỉ 21: học suốt đời”, Dạy Học ngày nay, (số 3) 30 Vũ văn Tảo (4/2001), “Học dạy cách học”, Tạp chí Tự học 31 Nguyễn Cảnh Toàn (2001), Tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu, Trung tâm Văn hóa Ngơn ngữ Đông Tây, Đại học Sư phạm Hà Nội, Tập 32 Đỗ Hồng Tồn (2012), Giáo trình Khoa học quản lí, Nhà xuất Khoa học kĩ thuật, Tập 33 Thái Duy Tuyên (2003), Dạy tự học cho sinh viên nhà trường Cao đẳng Đại học chuyên nghiệp, Đại học Huế PL.1 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC (Dành cho sinh viên) Một số thơng tin cá nhân: Sinh viên lớp: Khố: Khoa: Để có xác thực cho việc xây dựng biện pháp quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên Học viện Chính sách Phát triển, mong bạn vui lòng cho biết ý kiến đánh giá vấn đề sau (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng): TT Mức độ quan trọng việc tự học Rất1quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng TT Vai trò tự học Đánh giá Mức độ đánh giá QT Củng cố nắm vững kiến thức Mở rộng kiến thức Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo Phát triển khả giải tình Nâng cao khả phân tích, tổng hợp vấn đề Tự tin học tập cơng tác sau Góp phần hình thành phát triển nhân cách Nâng cao kết học tập Động tự học TT Có thể hiểu sâu vấn đề Không thua bạn bè Làm vui lòng thầy cơ, cha mẹ người thân Đạt kết cao để có việc làm tốt tương lai Tự khẳng định thân người ngưỡng mộ Trở thành lãnh đạo tương lai Phục vụ cho đất nước Chỉ để thi qua môn Đạt kết cao để học bổng BT Kết thực KQT T BT CT Mức độ đánh giá QT BT KQT PL.2 Khi tự học bạn thƣờng tiến hành nội dung sau ? Học 1 theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn Học nguyên văn theo sách giáo khoa Kết hợp học theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn học nguyên văn theo sách giáo khoa Kết hợp học theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn, học nguyên văn theo sách giáo khoa tài liệu nâng cao, tài liệu tham khảo Các phƣơng pháp bạn sử dụng cho tự học? Xác định mục tiêu tự học, lập kế hoạch thực theo kế hoạch tự học cho thân Khi thấy môn học hấp dẫn hay quan trọng tập trung học hay nghiên cứu tài liệu Khi gặp khó khăn, chủ động tìm giúp đỡ thầy hay bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ Chỉ tự học có yêu cầu trực tiếp từ thầy Tất phương pháp Thời gian dành cho tự học? 1 thời gian biểu đề (đều đặn theo ngày hay theo tuần) Theo Chỉ học trước thi hay kiểm tra kì Chủ động đọc tham khảo tài liệu trước buổi lên lớp Theo ngẫu hứng, khơng có thời gian cố định Chỉ tự học có yêu cầu thầy TT Thực trạng sở vật chất phục vụ tự học Mức độ đánh giá tiện kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ dạy học Phương Nguồn tài liệu Điều kiện trường, phòng học, thư viện Tốt Bình thường Chưa tốt Mức độ thực TT Địa điểm tự học Ký túc xá/Nhà trọ/Gia đình Thư viện Hội trường/giảng đường (ngồi học) Bất kỳ chỗ TT Đánh giá thực trạng phƣơng pháp dạy học giảng viên Tỉ lệ chênh lệch kiến thức lí thuyết thực tế Sự tương tác giảng viên sinh viên Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít Mức độ đánh giá Nhiều Bình thường Ít PL.3 Cơ hội cho sinh viên phát huy sáng tạo đóng góp ý kiến Định hướng cho sinh viên tìm hiểu nghên cứu tài liệu Tạo động lực khuyến khích sinh viên tự học Mức độ dễ hiểu hấp dẫn sinh viên đến lớp tham gia vào buổi học Để tự học tốt hơn, bạn có đề xuất với Ban Giám đốc Học viện? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! PL.1 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC (Dành cho cán quản lí, giảng viên) Kính thưa thầy/cơ giáo! Để có ý kiến sát thực phục vụ trình nghiên cứu đề tài “Quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên Học viện Chính sách Phát triển”, mong quý thầy/cô cho biết ý kiến đánh giá vấn đề sau Đề nghị quý thầy/cô đánh dấu “X” vào ô tương ứng: Stt Nội dung đánh giá I Thực trạng quản lí việc xây dựng thực đề cƣơng môn học Tập huấn, hướng dẫn việc xây dựng đề cương Kiểm tra việc xây dựng đề cương theo mẫu quy định, đầy đủ nội dung, thông tin Kiểm tra chuyên môn chất lượng đề cương Kiểm tra việc thực đề cương giảng viên qua sổ theo dõi học tập Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ đột xuất việc thực dạy học thông qua đề cương Hiệu sử dụng kết kiểm tra để đánh giá, xếp loại giảng viên II Thực trạng quản lí đổi nội dung, phƣơng pháp dạy học Nâng cao nhận thức tới toàn thể GV nhiệm vụ đổi phương pháp dạy học Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học Phối hợp với khoa chuyên ngành tổ chức dự đánh giá sau dự III Tổ chức tọa đàm trao đổi giảng viên sinh viên đổi phương pháp dạy học phương pháp học tập Thực trạng quản lí tự học sinh viên Quản lí việc bồi dưỡng ý thức, thái độ, động tự học Quản lí việc bồi dưỡng phương pháp tự học sinh viên Quản lí việc xây dựng qui định cụ thể đánh giá trình học tập, rèn luyện đạo đức Sinh viên Qui định chế độ kỉ luật Sinh viên vi phạm qui chế học tập thi cử Qui định chế độ khen thưởng Sinh viên có thành tích cao học tập Thực trạng quản lý trình kiểm tra – đánh giá kết học tập sinh viên IV Quản lí việc xây dựng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Quản lí việc quy định hình thức thi kết thúc học phần với môn học Mức độ đánh giá TB Tốt Khá Yếu PL.2 Quản lí việc chấm bài, ghép phách, lên điểm mơn học Quản lí việc kiểm tra kết tự học (kiểm tra chất lượng tập giao; đề kiểm tra, đề thi liên quan tới tài liệu đọc giao) Quản lí việc thực tiêu chí đánh đề cương V Thực trạng quản lí sở vật chất, phƣơng tiện dạy học Quản lí việc xây dựng kế hoạch mua sắm sử dụng sở vật chất, phương tiện dạy học Quản lý việc tổ chức hoạt động bồi dưỡng kĩ sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học đại Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hiệu sử dụng sở vật chất, phương tiện, kĩ thuật dạy học Kiểm tra đánh giá hiệu sử dụng sở vật chất, phương tiện, kĩ thuật dạy học Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! PL.3 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP (Dành cho cán quản lí giảng viên) Để xây dựng biện pháp quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên Học viện Chính sách Phát triển, xin thầy cho biết ý kiến đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp sau Đề nghị thầy/cô đánh dấu “X” vào ô tương ứng: Tính cấp thiết TT Các biện pháp Rất cần Cần Ít cần Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giảng viên sinh viên vai trò hoạt động tự học Tập huấn đổi phương pháp dạy học kĩ thuật dạy học đại hướng tới việc nâng cao tính độc lập, chủ động sinh viên học tập Xây dựng phát triển hệ thống cố vấn học tập để hướng dẫn sinh viên tự học có hiệu Hồn thiện mơi trường học tập coi trọng tự đánh giá sinh viên để tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tự học Xây dựng chế độ, sách thi đua khen thưởng đãi ngộ phù hợp cán bộ, giảng viên có thành tích quản lý dạy học hỗ trợ hiệu cho hoạt động tự học sinh viên Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Xin thầy vui lòng cho biết: Quý danh:………………………………………………… Nam/nữ: …………… Tuổi:……… Chức vụ:……………………………… Đơn vị công tác:……………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! ... sở lí luận quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên trường đại học - Chương 2: Thực trạng quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên Học viện Chính. .. 1.3 Tự học phát triển hoạt động tự học sinh viên 17 1.3.1 Tự học 17 1.3.2 Phát triển hoạt động tự học sinh viên 20 1.4 Quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học. .. dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên đại học hệ quy - Khảo sát thực trạng quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học sinh viên Học viện Chính sách Phát triển giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học của sinh viên tại học viện chính sách và phát triển, Quản lí dạy học theo hướng phát triển hoạt động tự học của sinh viên tại học viện chính sách và phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay