Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

65 41 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:44

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vDANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU vDANH MỤC CÁC HÌNH viiPHẦN 1. MỞ ĐẦU 11.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.2.1. Mục tiêu tổng quát 21.2.2. Mục tiêu cụ thể 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 32.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 32.1.1 Khái niệm và vai trò của bản đồ hiện trạng sử dụng đất 32.1.2. Cơ sở toán học của bản đồ hiện trạng sử dụng đất 32.1.3. Các yếu tố nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất 42.1.4. Tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 72.1.5. Các phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 82.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ 102.3. TÌNH HÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 112.3.1. Tình hình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở nước ta 112.3.2. Tình hình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai 122.3.3. Tình hình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại huyện Bát Xát 122.4. GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THÀNH LẬP BẢN ĐỒHIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 132.4.1. Phần mền Microstation 132.4.2. Phần mềm Famis 14PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1533.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 153.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 153.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 153.3.1. Đối tượng nghiên cứu 153.3.2. Vật liệu nghiên cứu 153.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 153.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 163.5.1. Phương pháp điều tra và thu thập tài liệu 163.5.2. Phương pháp xử lý số liệu 163.5.3. Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh 173.5.4. Phương pháp chuyên gia 17PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 184.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃQUANG KIM, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI 184.1.1. Điều kiện tự nhiên 184.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 214.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội 254.2. Hiện trạng sử dụng đất xã Quang Kim năm 2016 274.3. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 294.3.1. Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địachính 294.3.2 Điều tra, thu thập, đánh giá tài liệu 314.3.3. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu không gian 314.3.4. Tổng quát bản đồ 374.4. BIÊN TẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 434.4.1. Kiểm tra, sửa lỗi 434.4.2. Tạo vùng 444.4.3. Tô màu hiện trạng 454.4.4. Tạo chú giải, mẫu xác nhận và ký duyệt 4844.4.5. Tạo sơ đồ vị trí 484.4.6 Tạo hướng chỉ Bắc Nam 494.4.7. Hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Quang Kim năm 2016 504.5. THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT XÃ QUANG KIM TỪ BẢN ĐỒ HIỆNTRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 50PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 535.1. KẾT LUẬN 535.2. KIẾN NGHỊ 53TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo khóa học 2013-2017 đánh giá kết học tập năm vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sản xuất Được đồng ý nhà trường, Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn, hướng dẫn thầy giáo Ths.Hồ Văn Hóa, tơi tiến hành thực khóa luận với đề tài: “Thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai” Trong trình thực khóa luận, tơi nhận giúp đỡ tận tình q thầy Viện Quản Lý đất đai Phát triển nông thôn, UBND Quang Kim, hộ gia đình khu vực nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo Th.S Hồ Văn Hóa tận tình hướng dẫn bảo giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn lời động viên, ý kiến góp ý chun mơn thầy Viện Quản lý đất đai, gia đình, bạn bè cán UBND Quang Kim tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Tuy nhiên thời gian hạn chế, thân thiếu kinh nghiệm chuyên môn thực tế nên đề tài khơng thể trách khỏi nhiều thiếu sót Vậy nên, tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn bè để khóa luận tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực Phạm Tùng Lâm i MỤC LỤC 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Khái niệm vai trò đồ trạng sử dụng đất 2.1.2 Cơ sở toán học đồ trạng sử dụng đất .3 2.1.3 Các yếu tố nội dung đồ trạng sử dụng đất 2.1.4 Tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất 2.1.5 Các phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất 2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ .10 2.3 TÌNH HÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 10 2.3.1 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất nước ta 10 2.3.2 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất tỉnh Lào Cai 12 2.3.3 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất huyện Bát Xát .12 2.4 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .13 2.4.1 Phần mền Microstation .13 2.4.2 Phần mềm Famis 14 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 15 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 15 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu 16 3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 16 3.5.3 Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh 16 3.5.4 Phương pháp chuyên gia 17 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ HỘI CỦA QUANG KIM, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI .18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 ii 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế hội .25 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 27 4.3 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 29 4.3.1 Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa 29 4.3.2 Điều tra, thu thập, đánh giá tài liệu 31 4.3.3 Xây dựng hoàn thiện sở liệu không gian .31 4.3.4 Tổng quát đồ .37 4.4 BIÊN TẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .43 4.4.1 Kiểm tra, sửa lỗi 43 4.4.2 Tạo vùng 44 4.4.3 Tô màu trạng 46 4.4.4 Tạo giải, mẫu xác nhận ký duyệt 48 4.4.5 Tạo sơ đồ vị trí 49 4.4.6 Tạo hướng Bắc Nam 50 4.4.7 Hoàn thiện đồ trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 .51 4.5 THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT QUANG KIM TỪ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 51 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ .54 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BDĐC BDĐH BTNMT CP CT HTSDĐ KT&QTKD QĐ QLDĐ TT TTg UBND Nghĩa tiếng việt Bản đồ địa Bản đồ địa hình Bộ Tài ngun Mơi trường Chính phủ Chỉ thị Hiện trạng sử dụng đất Khoa kinh tế quản trị kinh doanh Quyết định Quản lý đất đai Thông Thủ tướng Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Khái niệm vai trò đồ trạng sử dụng đất 2.1.2 Cơ sở toán học đồ trạng sử dụng đất .3 2.1.3 Các yếu tố nội dung đồ trạng sử dụng đất 2.1.4 Tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất 2.1.5 Các phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất 2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ .10 2.3 TÌNH HÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 10 2.3.1 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất nước ta 10 2.3.2 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất tỉnh Lào Cai 12 2.3.3 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất huyện Bát Xát .12 2.4 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .13 2.4.1 Phần mền Microstation .13 2.4.2 Phần mềm Famis 14 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 15 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 15 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu 16 3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 16 3.5.3 Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh 16 3.5.4 Phương pháp chuyên gia 17 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ HỘI CỦA QUANG KIM, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI .18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 v 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế hội .25 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 27 Bảng 4.1: Hiện trạng diện tích loại đất theo mục đích sử dụng đất Quang Kim năm 2016 28 4.3 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 29 4.3.1 Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa 29 4.3.2 Điều tra, thu thập, đánh giá tài liệu 31 4.3.3 Xây dựng hoàn thiện sở liệu không gian .31 4.3.4 Tổng quát đồ .37 Bảng 4.2: Bảng phân lớp đối tượng 38 4.4 BIÊN TẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .43 4.4.1 Kiểm tra, sửa lỗi 43 4.4.2 Tạo vùng 44 4.4.3 Tô màu trạng 46 4.4.4 Tạo giải, mẫu xác nhận ký duyệt 48 4.4.5 Tạo sơ đồ vị trí 49 4.4.6 Tạo hướng Bắc Nam 50 4.4.7 Hoàn thiện đồ trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 .51 4.5 THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT QUANG KIM TỪ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 51 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ .54 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Khái niệm vai trò đồ trạng sử dụng đất 2.1.2 Cơ sở toán học đồ trạng sử dụng đất .3 2.1.3 Các yếu tố nội dung đồ trạng sử dụng đất 2.1.4 Tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất 2.1.5 Các phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất vi 2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ .10 2.3 TÌNH HÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 10 2.3.1 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất nước ta 10 2.3.2 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất tỉnh Lào Cai 12 2.3.3 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất huyện Bát Xát .12 2.4 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .13 2.4.1 Phần mền Microstation .13 2.4.2 Phần mềm Famis 14 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 15 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 15 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu 16 3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 16 3.5.3 Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh 16 3.5.4 Phương pháp chuyên gia 17 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ HỘI CỦA QUANG KIM, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI .18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế hội .25 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 27 Bảng 4.1: Hiện trạng diện tích loại đất theo mục đích sử dụng đất Quang Kim năm 2016 28 Bảng 4.1: Hiện trạng diện tích loại đất theo mục đích sử dụng đất Quang Kim năm 2016 28 4.3 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 29 4.3.1 Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa 29 4.3.2 Điều tra, thu thập, đánh giá tài liệu 31 4.3.3 Xây dựng hồn thiện sở liệu khơng gian .31 4.3.4 Tổng quát đồ .37 Bảng 4.2: Bảng phân lớp đối tượng 38 vii Bảng 4.2: Bảng phân lớp đối tượng 38 4.4 BIÊN TẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .43 4.4.1 Kiểm tra, sửa lỗi 43 4.4.2 Tạo vùng 44 4.4.3 Tô màu trạng 46 4.4.4 Tạo giải, mẫu xác nhận ký duyệt 48 4.4.5 Tạo sơ đồ vị trí 49 4.4.6 Tạo hướng Bắc Nam 50 4.4.7 Hoàn thiện đồ trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 .51 4.5 THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT QUANG KIM TỪ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 51 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ .54 viii DANH MỤC CÁC HÌNH 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Khái niệm vai trò đồ trạng sử dụng đất 2.1.2 Cơ sở toán học đồ trạng sử dụng đất .3 2.1.3 Các yếu tố nội dung đồ trạng sử dụng đất 2.1.4 Tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất 2.1.5 Các phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất 2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ .10 2.3 TÌNH HÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 10 2.3.1 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất nước ta 10 2.3.2 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất tỉnh Lào Cai 12 2.3.3 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất huyện Bát Xát .12 2.4 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .13 2.4.1 Phần mền Microstation .13 2.4.2 Phần mềm Famis 14 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 15 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 15 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu 16 3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 16 3.5.3 Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh 16 3.5.4 Phương pháp chuyên gia 17 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ HỘI CỦA QUANG KIM, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI .18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 ix 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế hội .25 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 27 Bảng 4.1: Hiện trạng diện tích loại đất theo mục đích sử dụng đất Quang Kim năm 2016 28 Bảng 4.1: Hiện trạng diện tích loại đất theo mục đích sử dụng đất Quang Kim năm 2016 28 4.3 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 29 4.3.1 Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa 29 4.3.2 Điều tra, thu thập, đánh giá tài liệu 31 4.3.3 Xây dựng hoàn thiện sở liệu không gian .31 4.3.4 Tổng quát đồ .37 Bảng 4.2: Bảng phân lớp đối tượng 38 Bảng 4.2: Bảng phân lớp đối tượng 38 4.4 BIÊN TẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT .43 4.4.1 Kiểm tra, sửa lỗi 43 4.4.2 Tạo vùng 44 4.4.3 Tô màu trạng 46 4.4.4 Tạo giải, mẫu xác nhận ký duyệt 48 4.4.5 Tạo sơ đồ vị trí 49 4.4.6 Tạo hướng Bắc Nam 50 4.4.7 Hoàn thiện đồ trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 .51 4.5 THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT QUANG KIM TỪ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 51 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ .54 x Đối với đối tượng kinh tế văn hóa hội thể dạng cell Trên Menu phần mềm Microstation vào Element\ Cells Từ hộp thoại Cell Library vào File chọn Attrach tìm đến thư viện chứa Cell là: “C:\WIN32APP\ustation\wsmod\default\cell” Hình 4.12: Thư viện cell Sau chọn chế độ đặt cell Placement, Point, Terminator, Pattern chọn công cụ Place Active Cell Main để đặt vị trí điểm cần đặt 4.3.4.2 Điều tra, khoanh vẽ, chỉnh lý, bổ sung yếu tố nội dung Điều tra, khoanh vẽ, chỉnh lý, bổ sung yếu tố trạng sử dụng đất lên đồ Sao in đồ địa chính, sử dụng đồ để điều tra, đối soát thực địa đánh giá biến động trạng sử dụng đất Đối chiếu sổ mục kê, sổ theo dõi biến động, loại hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, văn tài liệu khác có liên quan, để xác định đất biến động , lập danh sách đất biến động, khoanh vẽ các đất biến động đồ Điều tra thực địa: Dùng đồ in khoanh vẽ đất biến động để thực địa đối chiếu, rà soát thơng tin đối tượng có biến động, kết hợp hỏi thơng tin cán địa chính, người dân đất có biến động Sau chỉnh sửa, bổ sung, chuyển vẽ kết điều tra thực địa lên đồ địa số để thành lập đồ trạng sử dụng đất năm 2016 Do đồ địa đo vẽ thành lập năm 2010 cán địa cập nhập, chỉnh lý bổ sung hàng năm nên đồ địa ln thể hiện trạng Cơng tác điều tra, khoanh vẽ, chỉnh lý bổ sung đất có biến động lên đồ địa số Quang Kim cập nhật 41 đến hết tháng 12/2016 Nên công tác điều tra, khoanh vẽ, chỉnh lý, bổ sung yếu tố trạng sử dụng đất lên đồ đề tài thực 4.3.3.3 Gộp đất mục đích Xác định loại đất loại hình sử dụng đất đồ địa Sau tiến hành khoanh vẽ đất theo trạng sử dụng Đối với đất liền kề có chung mục đích sử dụng tiến hành gộp thửa, xóa ranh giới chung, nhằm thể đồ rõ ràng Thao tác thực hiện: Chọn ranh giới đất có mục đích sử dụng để xóa Sau sử dụng cơng cụ Delete Element bao fence để xóa ranh giới đấtđất Chú ý khoanh đất gộp để lại mã Hình 4.13 Kết trước sau gộp đất có mục đích Sau gộp xong đất ta thu kết gộp địa bàn loại đất hình 4.14: 42 Hình 4.14: Kết gộp đất 4.4 BIÊN TẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 4.4.1 Kiểm tra, sửa lỗi Đây cơng việc quan trọng q trình biên tập đồ Nếu đối tượng dạng vùng không đóng kín ảnh hưởng đến việc tạo vùng, khơng thể tô màu nền, trải pattern cho đối tượng Các liệu dạng vùng cần đảm bảo yêu cầu: không chứa điểm tự (các điểm bắt chưa tới vượt qua), phải chứa điểm cắt đường giao nhau, vùng phải tạo nhiều đường đóng kín Để đảm bảo yêu cầu trên, cần tiến hành sử dụng công cụ kiểm tra lỗi MRFCLEAN MRFFLAG Micostation thông qua phần mềm Famis với tất lớp tham gia tạo đất khép kín Tiến hành load Famis: Hình 4.15: Giao diện Famis 43 Sau kiểm tra sửa lỗi tự động MRF Clean MRFClean phần mền kiểm tra sửa lỗi tự động, nhận diện đánh dấu điểm cuối tự ký hiệu người dùng đặt, xóa đường trùng tách đường thành hai đường điểm giao Một phần mền thiết kế tương hợp với MRFClean MRFFlag dùng để tự động hiển thị lên hình vị trí có lỗi mà MRFClean đánh dấu trước mà MRFClean khơng tự sửa người dùng sử dụng công cụ Microstation để sửa Tiến hành sửa lỗi MRFFlag , vào Cơ sở liệu đồ\ Topology\ sửa lỗi( Flag) Tiến hành sửa lỗi hộp thoại MRF Flag Edit Status: No flags!!! Hình 4.16: Sửa lỗi MRFFlag Kết sửa lỗi đề tài khơng có lỗi q trình kiểm tra sửa lỗi 4.4.2 Tạo vùng Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ địa (dữ liệu khơng gian) chuẩn hóa tồn giới Mơ hình khơng lưu trữ thơng tin địa lý mơ tả kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà mơ tả mặt khơng gian đối tượng đồ nối nhau, kề Dùng lệnh topology để tạo vùng cho đất, kiểm tra lại xem có thiếu vùng khơng đóng kín hay không thông qua đối chiếu tâm với nhãn đất có trước đồ đặc biệt, khơng để gộp lớp trước 44 Hình 4.17: Cửa sổ tạo vùng Topology đảm bảo việc tự động tính diện tích, đầu vào cho chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn thửa… sau này.Sau tạo vùng thành công, đất xuất tâm thửa, diện tích đất tự động tính tốn cập nhật tự động loại đất có nhiều đồ Hình 4.18: Kết tạo vùng 45 4.4.3 Tô màu trạng Đây việc đổ màu cho khoanh đất theo quy phạm thành lập đồ trạng sử dụng đất Trước đây, để có màu khoanh đất ta thường tiến hành đổ màu thủ công cho đất, cơng việc tốn nhiều thời gian thường xảy lỗi tô màu với đất có diện tích lớn Hiện nay, với phát triển cơng nghệ thơng tin có nhiều phần mềm tiện ích cho phép đổ màu tự động theo quy phạm thời gian ngắn Một phần mềm đổ màu tự động Lusmap với Modul Microstation Frameht Để đổ màu ta vào Utilities\ MDL Applications xuất hộp thoại MDL Select MDL Applications chọn đường dẫn chứa thư mục frameht\frameht.ma Hình 4.19: Load frameht Khi xuất hộp thoại Tạo đồ HTSDĐ Trong hộp thoại ta điền đầy đủ thông tin vào mục: + Ở mục tùy chọn: ta vào khung tủy lệ đồ cần thành lập theo mục đích yêu cầu Đề tài tiến hành cấp nên lựa chọn: Khung cho đối tượng tỷ lệ 1: 10000 + Ở mục tiêu đề điền tên xã, huyện , tỉnh vào ô tương ứng với tên xã, huyện, tỉnh khu vực thành lập đồ trạng, nguồn tài liệu, đơn vị xây dựng + Trong mục tạo vùng trạng ta chọn : level bao 5,22 level cần đổ màu trạng; nhãn level 30, vùng level 30 theo quy phạm thành lập đồ trạng sử dụng đất 46 + Tiếp theo ta sử dụng công cụ Place Fence bao Fence toàn đối tượng đồ Khi bao fence cong ta tích vào lệnh Fence phần Tọa độ góc khung xuất tọa độ góc khung vừa bao Fance Đồng thời tích vào mục tạo lại Topology ấn chọn Tạo vùng HT lúc đồ đổ màu toàn khoanh đất theo mục đích sử dụng quy phạm kèm theo tính ln diện tích loại đất đồ đồ trạng theo diện tích đơn vị đồ (đơn vị ha) Sau tích vào Vẽ Khung để tạo khung cho đồ trạng, lúc đồ tạo bảng cấu sử dụng đất Cuối tích vào Lên đầu lớp thơng tin đất lên lớp màu Hình 4.20: Hộp thoại Tạo đồ HTSDĐ Sau đó, tiến hành tạo đường viền hồng cho khu đất cách sử dụng công cụ copy để copy đường bao đổ màu số 209 47 Hình 4.21: Kết tơ màu trạng 4.4.4 Tạo giải, mẫu xác nhận ký duyệt Tạo bảng giải Trong thư mục HT_QH tài nguyên môi trường ban hành có file giải mang tên kyhieu-dat.dgn, ta việc chép nhóm đất có Bảng giải dẫn cấp thường đặt góc trái khung đồ trạng sử dụng đất 48 Hình 4.22: Bảng giải 4.4.5 Tạo sơ đồ vị trí Sơ đồ vị trí sơ đồ thể dáng đất Quang Kim sơ đồ Huyện Bát Xát biểu thị phải thấy tương quan hình dáng Quang Kim với lân cận Sơ đồ vị trí thường đặt góc bên trái khung đồ 49 Hình 4.23: Sơ đồ vị trí Quang Kim 4.4.6 Tạo hướng Bắc Nam Hướng Bắc Nam thực dạng điểm ta cần tiến hành chuyển cell Cell hướng Bắc thường đặt góc bên phải khung đồ Hình 4.24: Cell tạo hướng Bắc 50 4.4.7 Hoàn thiện đồ trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 Sau hồn thành xong cơng việc biên tập hoàn thiện đồ Sản phẩm cuối thu dạng file đồ số đồ trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 Hình 4.25 : Bản đồ trạng sử dụng đất Quang Kim năm 2016 4.5 THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT QUANG KIM TỪ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 Sau biên tập hoàn thiện đồ trạng sử dụng đất năm 2016 Quang Kim ta có kết thống kê đất đai theo mục đích sử dụng đất từ đồ trạng sử dụng đất tổng hợp bảng 4.3 sau: 51 Bảng 4.3: Thống kê diện tích loại đất từ đồ trạng sử dụng đất năm 2016 STT LOẠI ĐẤT 1.1 Tổng diện tích tự nhiên Nhóm đất nơng nghiệp Đất sản xuất nơng nghiệp 1.1.1 Mã Diện tích (ha) Cơ cấu (%) NNP SXN 3089,00 2352,00 433,71 100,00 76,14 14,04 Đất trồng hàng năm CHN 303,71 9,83 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 156,20 5,06 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 147,51 4,78 1.1.2 1.2 Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp CLN LNP 130,00 1862,90 4,21 60,31 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1280,00 41,44 1.2.2 1.3 1.4 1.5 2.1 Đất rừng phòng hộ Đất ni trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Nhóm đất phi nơng nghiệp Đất RPH NTS LMU NKH PNN OCT 582,90 55,39 0,00 0,00 710,46 160,31 18,87 1,79 0,00 0,00 23,00 5,19 2.1.1 2.2 Đất nông thôn Đất chuyên dùng ONT CDG 160,31 412,93 5,19 13,37 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 0,78 0,03 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 0,13 0,00 2.2.3 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 12,77 0,41 2.2.4 Đất sx, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 397,75 12,88 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Đất sử dụng vào mục đích cơng cộng Đất sở tơn giáo Đất sở tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chun dùng Đất phi nơng nghiệp khác Nhóm đất chưa sử dụng CCC TON TIN NTD SON MNC PNK CSD 1,50 0,20 0,35 5,00 121,07 8,50 2,10 26,54 0,05 0,01 0,01 0,16 3,92 0,28 0,07 0,86 , 52 Qua bảng số liệu 4.3 ta thấy: Tổng diện tích đất tự nhiên Quang Kim 3089 Trong đó: Diện tích đất nơng nghiệp 2352 chiếm 76.14% tổng DT đất tự nhiên Diện tích đất phi nông nghiệp 710.46 chiếm 23% tổng DT đất tự nhiên Diện tích đất chưa sử dụng 26.54 chiếm 0.86% tổng DT đất tự nhiên Qua kết thống kê diện tích loại đất từ đồ trạng sử dụng đất 2016 thành lập kết hợp với báo cáo thống kê đất đai UBND Quang Kim thấy khơng có chênh lệch diện tích loại đất 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu tơi đưa số kết luận sau: - Đề tài thành lập đồ HTSDĐ Quang Kim từ đồ địa chính, đảm bảo quy phạm - Thống kê diện tích loại đất đồ trạng sử dụng đất với diện tích đất nơng nghiệp 2352 chiếm 76.14% tổng DT đất tự nhiên, diện tích đất phi nơng nghiệp 710.46 chiếm 23% tổng DT đất tự nhiên,diện tích đất chưa sử dụng 26.54 chiếm 0.86% tổng DT đất tự nhiên - Kết việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2016 Quang Kim giúp địa phương nắm quỹ đất loại hình sử dụng đất để có phương án quản lý, bố trí, phân bổ quỹ đất đai hợp lý góp phần phát triển kinh tế hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân địa bàn - Ứng dụng phần mền chuyên ngành đất đai cho việc biên tập, thành lập đồ trạng sử dụng đất phần cho thấy khả đáp ứng yêu cầu ngày cao sản phẩm đồđộ xác mục tiêu cao 5.2 KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập nghiên cứu địa Quang Kim thực khóa luận: “Thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”, rút số kiến nghị sau: - Quang Kim nên đầu kinh phí để tiếp tục hoàn thiện cập nhật chỉnh lý biến động sở liệu địa số đưa vào sử dụng thức phục vụ quản lý đất đai Trong trọng đầu trang thiết bị máy móc đề lưu trữ sở liệu - Thường xuyên mở lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán địa - Cơ quan địa cấp cần quan tâm, bồi dưỡng, tập huấn cho cán tiếp cận với thơng tin mới, kiến thức máy tính phần mềm phục vụ cho công tác thành lập đồ quản lý đất đai 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Quyết định số 22/2007/QĐBTNMT ngày 17/12/2007, Ban hành quy định thành lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007, Ban hành ký hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014,Quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai 2013 Nguyễn Thị Tuyết Chinh (2016), Khóa luận tốt nghiệp “Thành lập đồ trạng sử dụng từ đồ địa Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ” Phạm Thanh Quế (2010), Bài giảng môn tin học ứng dụng quản lý đất đai Trường Đại học Lâm nghiệp Quốc hội (2014), Luật đất đai 2013 Nguyễn Thị Thu(2015), Khóa luận tốt nghiệp “Xây dựng đồ trạng từ đồ địa Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội” Trang web http://luanvan.net.vn 10 Trang web http://www.geoviet.vn 54 ... Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Đánh giá trạng sử dụng đất xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 15 - Thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Thống... trạng sử dụng đất từ đồ địa xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Xác định trạng diện tích loại đất phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 1.3... Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất nước ta 10 2.3.2 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất tỉnh Lào Cai 12 2.3.3 Tình hình thành lập đồ trạng sử dụng đất huyện Bát Xát
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay