Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng , tỉnh Nam Định

68 40 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:34

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ivDANH MỤC CÁC BẢNG vDANH MỤC CÁC HÌNH viPHẦN 1. MỞ ĐẦU 11.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 31.3. YÊU CẦU 3PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 42.1. VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬDỤNG ĐẤT 42.1.1. Vấn đề hiệu quả sử dụng đất 42.1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất 52.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNGĐẤT 92.2.1. Đất nông nghiệp và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 92.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 112.2.3. Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 132.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 162.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤTNÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI 192.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤTNÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 202.5. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT XÃ NGHĨATRUNG, HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH 22PHẦN 3.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 233.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 233.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 233.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 233.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 233.4.1.Đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội 233.4.2.Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 2333.5.Phương pháp nghiên cứu 243.5.1.Phương pháp điều tra, khảo sát 243.5.2.Phương pháp thống kê 243.5.3.Phương pháp tính hiệu quả sử dụng đất canh tác 243.5.4 .Các phương pháp khác 25PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 274.1. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾXÃ HỘI 274.1.1. Điều kiện tự nhiên 274.1.2. Điều kiệu kinh tếxã hội 294.1.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở xã Nghĩa Trung 314.2.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNGNGHIỆP TẠI KHU VỰC 324.2.1. Hiện trạng,diện tích sử dụng các loại đất 324.2.2. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã 354.2.3. Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực 394.2.3.1. Hịêu quả kinh tế 394.2.3.2. Đánh giá hiệu quả xã hội 424.2.3.3. Hiệu quả về môi trường 444.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP484.3.1.Giải pháp về cơ chế chính sách trong nông nghiệp 484.3.2.Giải pháp về cơ sở hạ tầng: 484.3.3.Giải pháp về vốn đầu tư 494.3.4.Giải pháp thị trường 494.3.5.Giải pháp khoa học kỹ thuật 494.3.6.Giải pháp về giống 504.3.7.Giải pháp về nguồn nhân lực 51PHẦN 5.KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 525.1.KẾT LUẬN 525.2. TỒN TẠI 535.3.KIẾN NGHỊ 53TÀI LIỆU THAM KHẢO 53PHỤ LỤC 56 LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Viện quản lí đất đai phát triển nơng thơn, mơn quản lí đất đai GS.TS.Trần Hữu Viên em tiến hành thực đề tài : “ Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng , tỉnh Nam Định ” Để hồn thành khóa luận bên cạnh cố gắng nỗ lực thân , em nhận động viên , giúp đỡ thầy giáo, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu Trường đại học Lâm Nghiệp , Ban chủ nhiệm Viện quản lí đất đai phát triển nơng thơn thầy cô khoa tạo điều kiện truyền đạt cho em kiến thức bổ ích để giúp em hồn thành chun đề này, giúp cho q trình học tập, nghiên cứu trường công việc sau Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn GS.TS Trần HữuViên tận tình bảo, giúp đỡ em suốt thời gian qua để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới cán nhân dân Nghĩa Trung trực tiếp hướng dẫn,giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thu thập tài liệu để hồn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng khả kiến thức hạn chế nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Em xinh chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung quý báu thầy cô giáo bạn để viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày…tháng…năm 2017 Sinh Viên Thực Hiện MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 1.3 YÊU CẦU PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤTĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Vấn đề hiệu sử dụng đất 2.1.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT 2.2.1 Đất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất nông nghiệp .9 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 11 2.2.3 Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp .13 2.2.4 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp .16 2.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI 19 2.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 20 2.5 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRUNG, HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH 22 PHẦN 3.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 23 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 23 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 23 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 3.4.1.Đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế- hội 23 3.4.2.Đánh giá trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp 23 3.5.Phương pháp nghiên cứu 24 3.5.1.Phương pháp điều tra, khảo sát 24 3.5.2.Phương pháp thống kê 24 3.5.3.Phương pháp tính hiệu sử dụng đất canh tác 24 3.5.4 Các phương pháp khác 25 PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ-XÃ HỘI 27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên .27 4.1.2 Điều kiệu kinh tế-xã hội 29 4.1.3 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế hội Nghĩa Trung 31 4.2.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC 32 4.2.1 Hiện trạng,diện tích sử dụng loại đất 32 4.2.2 Các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp 35 4.2.3 Đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp khu vực 39 4.2.3.1 Hịêu kinh tế .39 4.2.3.2 Đánh giá hiệu hội 42 4.2.3.3 Hiệu môi trường 44 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 48 4.3.1.Giải pháp chế sách nơng nghiệp 48 4.3.2.Giải pháp sở hạ tầng: 48 4.3.3.Giải pháp vốn đầu tư .49 4.3.4.Giải pháp thị trường .49 4.3.5.Giải pháp khoa học kỹ thuật 49 4.3.6.Giải pháp giống .50 4.3.7.Giải pháp nguồn nhân lực 51 PHẦN 5.KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1.KẾT LUẬN .52 5.2 TỒN TẠI 53 5.3.KIẾN NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .53 PHỤ LỤC 56 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu CPLĐ CPTG DT GTGT GTSX LĐ LUT MNCD NS KHKT KT-XH STT TB TNHH UBND Chú giải Chi phí lao động Chi phí trung gian Diện tích Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất Lao động Loại hình sử dụng đất (Land Use Type) Mặt nước chuyên dùng Năng suất Khoa học kỹ thuật Kinh tế- hội Số thứ tự Trung bình Thu nhập hỗn hợp Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Nghĩa Trung năm 2016 .32 Bảng 4.2: Các loại hình sử dụng đất Nghĩa Trung năm 2016 36 Bảng 4.3: Hiệu kinh tế mô hình sử dụng đất khu vực 39 Bảng 4.4: Mức đầu tư lao động thu nhập/ ngày công lao động 43 Bảng 4.5: Lượng phân bón thuốc BVTV sửu dụng mổ hình .45 Bảng 4.6: So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn bón phân cân đối hợp lý .46 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu sử dụng loại đất Nghĩa Trung năm 2016 35 Hình 4.2: Hiệu kinh tế mơ hình sử dụng đất 41 Hình 4.3: Hiệu đồng vốn mơ hình sử dụng đất 42 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt, sở sản xuất nông nghiệp, đối tượng lao động độc đáo đồng thời môi trường sản xuất luơng thực, thực phẩm với giá thành thấp nhất, nhân tố quan trọng môi trường sống nhiều trường hợp lại chi phối phát triển hay huỷ diệt nhân tố khác mơi trường Vì vậy, chiến lược sử dụng đất hợp lý phần chiến lược nông nghiệp sinh thái bền vững tất nước giới nước ta Nông nghiệp hoạt động sản xuất cổ loài người Hầu giới phải xây dựng kinh tế sở phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm đất, lấy làm bàn đạp cho việc phát triển ngành khác Vì vậy, tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên đất hợp lý, có hiệu cao theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính tồn cầu Mục đích việc sử dụng đất làm để bắt nguồn tư liệu có hạn mang lại hiệu kinh tế, hiệu sinh thái, hiệu hội cao nhất, đảm bảo lợi ích trước mắt lâu dài Nói cách khác, mục tiêu loài người phấn đấu xây dựng nơng nghiệp tồn diện kinh tế, hội, môi trường cách bền vững Để thực mục tiêu cần nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cách toàn diện, G.S Bùi Huy Đáp viết “phải bảo vệ cách khôn ngoan tài ngun đất lại cho sản xuất nơng nghiệp bền vững” Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên 32.931.456 ha, đất nơng nghiệp có 9,345 triệu chiếm 28,4% Bình qn đất tự nhiên đầu người 0,43 1/7 mức bình qn giới Bình qn đất nơng nghiệp đầu người 1230 m2 1/3 mức bình quân giới Mặt khác, đất nông nghiệp phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu khu vực đồng Chính vậy, việc sử dụng đất hợp lý, khoa học, nâng cao hiệu sử dụng đất nhiệm vụ cấp bách, lâu dài Đảng Nhà nước ta Thực tế, năm qua, có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu tiến hành giao quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định cho người sử dụng đất, hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, chuyển đổi cấu trồng, đa dạng hoá giống tốt, suất cao vào sản xuất, nhờ mà suất trồng, hiệu sử dụng đất tăng lên rõ rệt Trong đó, việc thay đổi cấu trồng, sử dụng giống với suất chất lượng cao, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật có biểu ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu sử dụng đất Khai thác tiềm đất đai cho đạt hiệu cao việc làm quan trọng cần thiết, đảm bảo cho phát triển sản xuất nông nghiệp phát triển chung kinh tế đất nước Cần phải có cơng trình nghiên cứu khoa học, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp, nhằm phát yếu tố tích cực hạn chế, từ làm sở để định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, thiết lập giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Nghĩa Trung nằm phía bắc trung tâm huyện Nghĩa Hưng, thuộc tả ngạn sông Đáy, ảnh hưởng Thành phố Nam Định nên q trình thị hố nhanh, đất nơng nghiệp bị chuyển dần sang mục đích khác Mặc dù vậy, nơng nghiệp ngành sản xuất chủ yếu huyện Những năm gần đây, kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn có bước phát triển song nhìn chung lạc hậu, sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, công cụ sản xuất phần đa thủ công, suất lao động hiệu kinh tế chưa cao Hiện nay, qua nhiều năm đổi mới, song người nơng dân có tư tưởng bao cấp, nhận thức nhân dân sản xuất hàng hoá chế thị trường hạn chế Trong đó, sách phát triển nơng nghiệp nơng thơn, đặc biệt sách cụ thể để phát triển ngành sản xuất bất cập, khơng đồng Vì vậy, để giúp Nghĩa Trung có hướng đắn phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, giúp người dân lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp điều kiện cụ thể huyện, nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững việc làm quan trọng cần thiết Để góp phần nhỏ bé vào giải pháp vấn đề trên, thực đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghĩa Trung - Đề xuất giải pháp hợp lý nhằm đáp ứng u cầu tiến tới cơng nghiệp hố, đại hố phát triển nơng nghiệp bền vững 1.3 YÊU CẦU - Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, KT-XH đầy đủ xác, tiêu phải đảm bảo tính thống tính hệ thống - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp áp dụng phương pháp theo hệ thống tài khoản quốc gia với tiêu phù hợp với điều kiện cụ thể - Các giải pháp đề xuất phải hợp lý mặt khoa học phải có tính thực thi PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤTĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Vấn đề hiệu sử dụng đất Sử dụng nguồn tài nguyên có hiệu cao sản xuất để đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững xu tất yếu nuớc giới Để làm rõ chất hiệu cần phân định rõ khác mối liên hệ kết hiệu Kết quả, mà kết hữu ích, đại lượng vật chất tạo mục đích người, biểu tiêu tính chất mâu thuẫn nguồn tài nguyên hữu hạn với nhu cầu tăng lên người mà ta phải xem xét kết đuợc tạo nào? Chi phí bỏ bao nhiêu? Có đưa lại kết hữu ích hay khơng? Chính thế, đánh giá kết hoạt động sản xuất không dừng lại việc đánh giá kết mà phải đánh giá chất lượng cơng tác hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm [20] Đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh nội dung đánh giá hiệu Trên phạm vi tồn hội, chi phí bỏ để thu kết phí lao động hội Vì thế, chất hiệu hiệu lao động hội xác định tương quan so sánh kết hữu ích thu với lượng hao phí lao động hội Tiêu chuẩn hiệu tối đa hố kết tối thiểu hố chi phí điều kiện tài nguyên thiên nhiên hữu hạn [38] Sử dụng đất đai có hiệu hệ thống biện pháp nhằm điều hoà mối quan hệ người - đất tổ hợp với nguồn tài nguyên khác môi trường Căn vào nhu cầu thị trường, thực đa dạng hố trồng vật ni sở lựa chọn sản phẩm có ưu địa phương, từ nghiên cứu áp dụng cơng nghệ nhằm làm cho sản phẩm có tính cạnh 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 4.3.1.Giải pháp chế sách nơng nghiệp - Xây dựng hồn chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế hội quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phân vùng trồng, vật nuôi phù hợp với mạnh vùng theo hướng sản xuất hàng hố - Sớm hồn thành công tác đổi điền dồn thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn chế manh mún đất đai, giúp cho việc sử dụng đấthiệu - Xây dựng sách trợ giá hợp lý để khuyến khích sản xuất, sử dụng giống cây, phù hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất - Hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân thực tốt quyền sử dụng đất theo quy định luật đất đai - Thơng tin, tun truyền sách hỗ trợ, ưu đãi Nhà nước, tỉnh, huyện cho phát triển nông nghiệp nông thôn - Tăng cường nâng cấp, cải tạo cơng trình 4.3.2.Giải pháp sở hạ tầng: Tưới tiêu có, đồng thời xây dựng cơng trình tưới, tiêu cục đảm bảo tưới tiêu chủ động cho tồn diện tích canh tác lúa, màu - Đẩy nhanh tiến độ thực chương trình kiên cố hố kênh mương, phấn đấu đến năm 2020 toàn tuyến kênh tưới tiêu, kênh nội đồng kiên có hố - Trong thời gian tới, huyện cần tập trung cao nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá cầu nối thị trấn, thị tứ khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu xã, vùng sản xuất với huyện - Hoàn chỉnh tuyến giao thông phục vụ vận chuyển vật tư sản xuất, sản phẩm thu hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho thâm canh tăng vụ, phấn đấu 48 đến năm 2020, 100% giao thông nông thôn bê tơng hố 4.3.3.Giải pháp vốn đầu tư - Khuyến khích tạo điều kiện để thành phần kinh tế nước tham gia vào lĩnh vực: sản xuất giống trồng, vật nuôi, công nghiệp chế biến, phát triển ngành nghề truyền thống, thương mại dịch vụ, thơng qua sách ưu đãi bố trí mặt đất đai, giá thuê thời gian thuê đất, tín dụng, ngân hàng, - Chính sách xây dựng quỹ tín dụng nhân dân, mở rộng tín dụng Nhà nước đồng thời có chế quản lý thích hợp, thuận lợi cho việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, có chế độ ưu tiên cho chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải việc làm cho lao động nông thôn - Tạo điều kiện cho hộ nông dân vay vốn mở rộng sản xuất với thời hạn mức vay phù hợp với đặc điểm, quy mơ loại hình sản xuất, cho phép chấp tài sản hình thành từ vốn vay 4.3.4.Giải pháp thị trường - Tăng cường công tác nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp thông tin giá điều kiện cho hộ sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng tiêu dùng, đem lại hiệu cao sản xuất - Khuyến khích mở rộng thị trường xã, huyện, hỗ trợ thâm nhập vào thị trường tỉnh xuất Tiếp tục củng cố nâng cao vai trò chủ đạo Hợp tác nơng nghiệp để đảm nhiệm dịch vụ đầu cho nơng sản hàng hố - Đầu tư xây dựng sở chế biến nông sản với quy mô phù hợp nhằm tạo giá trị nông sản cao, dễ bảo quản, dễ tiêu thụ - Đầu tư phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, chợ bán buôn đầu mối, tạo điều kiện cho hàng hố lưu thơng dễ dàng 4.3.5.Giải pháp khoa học kỹ thuật - Có chế độ đãi ngộ người làm công tác chuyển giao tiến 49 khoa học kỹ thuật, khuyến khích cán có trình độ địa phương cơng tác - Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ vật tư, giống, thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, công tác thú y, mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, đến sở, nhằm đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đáp ứng tốt điều kiện sản xuất nông hộ - Tiếp tục thực chương trình khuyến nơng, khuyến ngư, đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến khoa học giống trồng, vật ni có suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện cụ thể vùng, tổ chức nhân giống trồng, vật nuôi kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất cung cấp nguồn giống - Tăng cường liên kết với quan nghiên cứu, trường đại học nước, nghiên cứu ứng dụng tiến công nghệ kỹ thuật ngành chủ đạo, ưu tiên lĩnh vực chế biến nông sản, nghiên cứu mơ hình kinh tế trang trại sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất vùng 4.3.6.Giải pháp giống - Giống trồng: + Với phương châm tranh thủ điều kiện sẵn có sở nghiên cứu khoa học giống trồng, vật nuôi địa phương, tập trung chủ yếu ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất giống, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện sản xuất vùng yêu cầu thị trường + Tiếp tục thực chương trình cấp hố giống lúa sản xuất đại trà dựa sở rút kinh nghiệm phát huy hiệu đạt mơ hình trình diễn thâm canh kết hợp nhân giống chỗ + Đưa giống ngơ, đậu tương có suất cao, chất lượng tốt, chịu nhiệt độ thấp vụ đông để thay giống cũ + Chọn giống rau có chất lượng cao, kết hợp đầu tư sản xuất mơ hình rau giống, chuyển giao cơng nghệ gieo trồng cho nơng dân Mở rộng diện tích 50 rau trái vụ, rau an toàn đủ tiêu chuẩn cung cấp cho thị trường huyện thành phố Thanh Hoá, hướng tới xuất Tạo điều kiện để hộ xây dựng, nâng cấp sở nhân giống đồng thời chủ động liên kết với trại giống, sở sản xuất giống cá tỉnh đảm bảo cung ứng đủ cá giống cho chương trình phát triển thuỷ sản huyện 4.3.7.Giải pháp nguồn nhân lực Thực đa dạng hố loại hình đào tạo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhiều lĩnh vực, đặc biệt ý đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật có trình độ chun mơn thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, tăng cường đội ngũ cán khuyến nông - khuyến lâm sở Lồng ghép chương trình, dự án, tổ chức buổi hội thảo, lớp tập huấn chuyển giao KHKT, dạy nghề tham quan mơ hình sản xuất điển hình nhằm giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất 51 PHẦN 5.KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghĩa Trung ,khố luận có số kết luận sau - Nghĩa Trung có diện tích đất tự nhiên 662.62 ha, đất nơng nghiệp 421.45 chiếm 63.60% diện tích đất tự nhiên có vị trí địa lý, điều kiện đất đai, thời tiết khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nơng nghiệp - Khu vực có số mơ hình sử dụng đất là: + Trên đất trồng hàng năm mơ hình chun lúa, lúa màu chun màu + Trên đất ni trồng thuỷ sản có áp dụng mơ hình chun cá - Hiệu kinh tế mơ hình canh tác khác nhau, cho thấy hịêu kinh tế khác nhau: Hiệu kinh tế cao với giá trị sản xuất(GO) giá trị gia tăng (VA) chuyên màu lớn 135.278 triệu đồng/ha/năm có giá trị gia tăng 97.972 triệu đồng/ha/năm , thứ hai mơ hình lúa màu với (GO) 92.927 triệu đồng/ha/năm (VA) 54.976 triệu đồng/ha/năm, sau mơ hình chun lúa có (GO) 89.794 triệu đồng/ha/năm (VA) 53.932 triệu đồng/ha/năm, thấp mô hình chun cá có (GO) 85.300 triệu đồng/ha/năm (VA) 37.280 triệu đồng/ha/ năm - Hiệu xa hội: Các mơ hình canh tác tạo cơng ăn việc làm cho nguời dân khu vực với số luợng công lao động lớn Tuy nhiên, giá trị ngày cơng thấp suất, chất luợng sản phẩm thị truờng tiêu thụ chưa ổn định - Hiệu môi truờng: Về việc sử dụng phân bón thuốc BVTV khu vực thuờng cao mức khuyến cáo, đặc biệt không sử dụng phân chuồng chế phẩm sinh học Do đó, nguy gây thối hố đất nhiễm mơi truờng cao 52 - Bước đầu đề xuất số giải pháp mang tính định hướng để phát triển loại hình canh tác đảm bảo hịêu bền vững góp phần phát triển đời sống kinh tế hội khu vực 5.2 TỒN TẠI Trong khuôn khổ đề tài tốt nghiệp, thời gian nghiên cứu có hạn nên số nội dung nghiên cứu chưa sâu Vì vậy, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Việc phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế hội dựa sở thông tin kế thừa chủ yếu việc phân tích đánh giá mang tính tổng quát chưa đủ điều kiện để sau phân tích sát Các khoản thu nhập chủ yếu dựa vào phản ánh nguời dân, văn tài liệu ngồi có số dự tốn sở thực tế 5.3.KIẾN NGHỊ Cần tiếp tục nghiên cứu sâu rộng tất loại hình canh tác địa phuơng trơng thời gian tới Tiếp tục nghiên cứu định luợng hoá tiêu hịêu hội hiệu mơi truờng mơ hình canh tác địa phương Đầu tư nghiên cứu sâu, xây dựng mô hình canh tác có hiệu làm sở nhân rộng toàn khu vực theo hướng bền vững 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Bá (2001), “Tổ chức lại việc sử dụng ruộng đất nhằm thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp hàng hố”, Tạp chí kinh tế dự báo, (6), tr.810 Hà Thị Thanh Bình (2000), Bài giảng hệ thống canh tác nhiệt đới, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Bộ (2000), Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Duy Bột (2001) “Tiêu thụ nông sản-thực trạng giải pháp”,Tạp chí kinh tế phát triển, (3), tr 28- 30 Lê Xuân Cao (2002), Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp đề xuất số biện pháp sử dụng đất thích hợp Nơng trường quốc doanh Sao Vàng- Thanh Hoá, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Chu Văn Cấp (2001), “Một vài vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta nay”, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn, (1), tr 8- Ngô Thế Dân (2001), Một số vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp thời kỳ CNH- HĐH nông nghiệp, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thơn, (1), tr 3- Đường Hồng Dật cộng (1994), Lịch sử nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội Trần An Phong (1995), Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Ích Tân (2000), Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng ĐBSH, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 54 11 Bùi Văn Ten (2000), “Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nơng nghiệp nhà nước”, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn, (4), tr 199-200 12 Nguyễn Xuân Thành (2001), “Một số kết nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến mơi trường sản xuất nơng nghiệp”, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thôn, (4), tr 187-188 13 Đào Châu Thu (1999), Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSH Bắc Trung bộ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 15 FAO (1990), Land evaluation and farming system anylysis for land use planning, Working document, Rome 16 Nguyễn Thị Vân (2009) ,Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng ,tỉnh Nam Định 17 Đề án xây dựng nông thôn Nghĩa Trung ,huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Báo cáo kết thống kê kiểm kê hàng năm 55 PHỤ LỤC 56 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Số phiếu Ngày điều tra Họ tên chủ hộ:………………………….Tuổi:………… Nam/Nữ:…… Địa chỉ:………………………………………………………………… Loại hộ (Khá, trung bình, nghèo): …………………………………… Trình độ văn hóa:………………………Dân tộc:……………………… Nhân lao động Tổng số nhân khẩu:……………… Người Tổng số lao động chính: Người Tình hình đất đai - Xin ơng/bà cho biết diện tích đất canh tác gia đình? ………………………………………………………………………………… - Mơ hình sử dụng đất Ơng(Bà) gì? Điều tra hiệu kinh tế sử dụng đất + Loài trồng: Thời gian trồng: Thời gian thu hoạch: Đơn giá Chi tiêu Diện Số Thành tiền (1000đồng (tính cho sào) tích lượng (1000đồng) ) Tổng thu - Sản lượng II Tổng chi - Giống - Đạm - Lân - Kali -Thuốc bảo vệ thực vật - Chi phí thu hoạch - Chi phí lao động + Cày bừa, xới xáo + Làm cỏ + Phun thuốc trừ sâu 57 + Loài trồng: Thời gian trồng: Thời gian thu hoạch: Đơn giá Chi tiêu Diện Số Thành tiền (1000đồng (tính cho sào) tích lượng (1000đồng) ) Tổng thu - Sản lượng II Tổng chi - Giống - Đạm - Lân - Kali -Thuốc bảo vệ thực vật - Chi phí thu hoạch - Chi phí lao động + Cày bừa, xới xáo + Làm cỏ + Phun thuốc trừ sâu + Loài trồng: Thời gian trồng: Thời gian thu hoạch: Đơn giá Chi tiêu Số Thành tiền ĐVT (1000đồng (tính cho sào) lượng (1000đồng) ) Tổng thu - Sản lượng II Tổng chi - Giống - Đạm - Lân - Kali -Thuốc bảo vệ thực vật - Chi phí thu hoạch - Chi phí lao động + Cày bừa, xới xáo + Làm cỏ + Phun thuốc trừ sâu Một số thông tin khác Gia đình thường gieo trồng loại giống gì? 58 … …… Gia đình có áp dụng kỹ thuật sản xuất không? Gia đình có vay vốn để sản xuất khơng? Gia đình có khó khăn sản xuất? Gia đình có thường xun sử dụng biện pháp cải tạo đất khơng? Có Khơng Nếu có biện pháp gì? Gia đình có tham dự lớp tập huấn để phát triển sản xuất nông nghiệp không? Dự kiến cấu trồng năm tới - Giữ nguyên - Thay đổi trồng - Chuyển mục đích sử dụng , cụ thể sử dụng vào mục đích - Ý kiến khác Thu thập từ sản xuất nông nghiệp: - Đủ chi dùng cho sống - Không đủ chi dùng cho sống đáp ứng phần % Chế độ nước 10 Sức kéo giới hóa? 11 Phương pháp thu hoạch? 12 Thu nhập khác mà gia đình có ngồi sản xuất nơng nghiệp? Không Khác, ……………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Xác nhận chủ hộ Người điều tra 59 Phụ lục 01: Hiệu kinh tế cho 1ha trồng lúa ( tính theo giá thị trường 12/2016) Đơn vị : 1000 đồng STT Nội dung Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền 6900kg 8000 55.200 I Tổng thu II Tổng chi Giống 48 kg 40.000 1.920 Đạm 69 kg 9.000 621 Lân 117 kg 7.000 819 Kali 80 kg 10.000 800 NPK 250 kg 6.000 1.500 Phân chuồng 3660 kg 700 2.56 Thuốc BVTV 154 gói 8.000 1.232 Chi phí lao động 140 cơng 180.000 24.300 Chi phí khác III Lợi nhuận 34.454 700 20.746 60 Phụ lục 02: Hiệu kinh tế 1ha trồng nơng nghiệp ( Tính theo giá thị trường 2016- 2017) Đơn vị : 1000 đồng Hạng mục Loại trồng Cà chua Lạc Bí xanh Khoai tây Su hào 1.Thu nhập 25.820 29,569 26.387 29.307 25.087 2.Chi phí 21.310 23.660 21.720 23.870 23.060 Giống 2.100 3.200 2.450 2.750 2.150 Đạm 1.200 - 1.200 1.250 1.300 Lân 1.300 1.760 1.150 1.050 1.250 Kali 1.000 1.150 980 1.050 1.200 NPK 570 - 690 770 630 Phân chuồng 790 - 550 850 700 Thuốc BVTV 550 350 400 350 530 Công lao động 14.500 16.500 14.000 15.500 15.000 300 700 300 300 300 Chi phí khác 61 Phụ lục 03: Hiệu kinh tế số vật ni (Tính theo giá thị trường 2016-2017) Hạnh mục Lồi vật ni Lợn Gà (1000 con) (10.000 ) 1.Thu nhập 4.750.000 1.030.750 2.Chi phí 3.800.000 887.500 Giống 1.200.000 150.000 Thức ăn 2.400.000 697.500 Thú y 200.000 16.000 Nhân công 24.000 14.000 Điện nước 20.000 10.000 62 ... vấn đề trên, thực đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp. .. ĐỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Vấn đề hiệu sử dụng đất 2.1.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ... HÌNH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 20 2.5 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT XÃ NGHĨA TRUNG, HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH 22 PHẦN 3.VẬT LIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng , tỉnh Nam Định, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng , tỉnh Nam Định, 2 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT, Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Nghĩa Trung năm 2016, Tổng hợp các mô hình sử dụng tại điểm nghiên cứu được trình bày tại bảng 4.2., Bảng 4.3: Hiệu quả kinh tế các mô hình sử dụng đất tại khu vực, Bảng 4.6: So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn bón phân cân đối và hợp lý.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay