Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

71 21 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:32

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU iMỤC LỤC iiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viiDANH MỤC CÁC HÌNH viiiPHẦN 1. MỞ ĐẦU 1PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 32.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 32.1.1. Khái niệm về đất đai, vai trò của đất đai 32.1.1.1. Khái niệm đất đai 32.1.1.2.Vai trò, vị trí đất đai 32.1.2. Khái quát về đăng ký quyền sử dụng đất 52.1.3. Khái quát chung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 62.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ 72.2.1.Cơ sở pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 72.2.2.Một số quy định của pháp luật về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất 92.2.2.1.Đối tượng được cấp giấy chứng nhận 92.2.2.2.Thẩm quyền xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 102.2.2.3.Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 112.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN 122.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số nước trên thếgiới và Việt Nam 122.3.1.1. Trung quốc 122.3.1.3 Pháp 132.3.1.4 Thái lan 132.3.1.5 Việt Nam 13PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1633.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 163.1.1. Mục tiêu khái quát 163.1.2. Mục tiêu cụ thể 163.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 163.3. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 163.4. ĐỐI TƯỢNG VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 163.5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 163.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 173.6.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 173.6.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 173.6.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu 173.6.4. Phương pháp chuyên gia 18PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 194.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở HUYỆNNAM TRỰC 194.1.1. Điều kiện tự nhiên 194.1.1.1. Vị trí địa lý 194.1.1.2. Địa hình,địa mạo 194.1.1.3. Đặc điểm khí hậu 204.1.1.4 Điều kiện thủy văn 204.1.1.5. Tài nguyên thiên nhiên 204.1.1.6 Nhật xét chung 234.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội. 234.1.2.1. Tổng quát về thực trạng phát triển kinh tế 234.1.2.2. Sự phát triển các ngành sản xuất 244.1.2.3. Dân số, lao động và việc làm 264.1.2.4. Thực trạng phát triển khu dân cư 274.1.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 274.1.2.6. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 3044.1.3. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Nam Trực,tỉnh Nam Định 324.1.3.1. Thuận lợi 324.1.3.2. Khó khăn 324.2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC,TỈNH NAM ĐỊNH 324.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 344.2.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 354.2.3. Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng 384.2.4. Tình hình biến động đất đai tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 384.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH 424.3.1. Tình hình tổ chức thực hiện 424.3.2. Quy trình cấp giấy chứng nhận 424.3.2.1.Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 424.3.2.2.Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ không thông qua đấu giá quyền sửdụng đất 444.3.2.3.Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐdo tách thửa hoặc hợp thửa 464.3.2.4.Đối với trường hợp cấp lại do mất GCNQSDĐ 494.3.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận tại huyện Nam Trực giai đoạn 20112016 504.3.3.1.Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộgia đình, cá nhân giai đoạn 20112016 524.3.3.2. Thống kê kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Nam Trực theođơn vị hành chính giai đoạn 20111016 554.3.4. Một số thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong công tác cấp GCNQSD đất tạihuyện Nam Trực tỉnh Nam Định 574.3.4.1. Thuận lợi 574.3.4.2. Khó khăn 5854.3.5. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác cấpGGCNQSD đất trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 594.3.5.1. Hoàn thành hệ thống văn bản của Nhà nước về đất đai 594.3.5.2. Giải pháp về thủ tục hành chính 594.3.5.3. Giải pháp tổ chức cán bộ 604.3.5.4. Giải pháp đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ 604.3.5.5. Công tác thông tin tuyên truyền và nâng cao dân trí 614.3.5.6. Các giải pháp khác 61PHẦN 5. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 625.1. KẾT LUẬN 625.2. KIẾN NGHỊ 63 LỜI MỞ ĐẦU Sau bốn năm học tập rèn luyện trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam nhiệt tình giảng dạy thầy, trường nói chung Viện quản lý đất đai Phát triển nơng thơn nói riêng, em trang bị kiến thức chuyên môn tạo cho em hành trang vững cho công tác sau Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo Th.S Võ Mai Anh, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo môn Quản lý đất đai trường Đại Hoc Lâm Nghiệp tập thể phòng tài nguyên Tài Nguyên Môi Trường huyện Nam Trực tỉnh Nam Định, nơi em tiến hành thực tập tận tình giúp đỡ em thời gian đề tài tiến hành Sau thời gian làm việc nghiêm túc khẩn trương, đến khóa luận em hồn thành, thân có nhiều cố gắng, học hỏi sâu tìm hiểu thực tế song lực kinh nghiệm nhiều hạn chế nên luận văn tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, em mong đóng góp bảo thầy, để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội ngày 17 tháng năm 2017 Sinh viên thực Lê Thị Hương i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v DANH MỤC CÁC HÌNH .vii PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .3 2.1.1 Khái niệm đất đai, vai trò đất đai 2.1.1.1 Khái niệm đất đai 2.1.1.2.Vai trò, vị trí đất đai .3 2.1.2 Khái quát đăng ký quyền sử dụng đất .5 2.1.3 Khái quát chung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .6 2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ .7 2.2.1.Cơ sở pháp lý công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2.2.Một số quy định pháp luật công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2.2.1.Đối tượng cấp giấy chứng nhận 2.2.2.2.Thẩm quyền xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .10 2.2.2.3.Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10 2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN 11 2.3.1 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số nước giới Việt Nam 11 2.3.1.1 Trung quốc 11 2.3.1.3 Pháp .12 2.3.1.4 Thái lan 13 2.3.1.5 Việt Nam 13 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 15 3.1.1 Mục tiêu khái quát 15 3.1.2 Mục tiêu cụ thể .15 3.2 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .15 3.3 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .15 ii 3.4 ĐỐI TƯỢNG/ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 15 3.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15 3.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.6.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 16 3.6.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 16 3.6.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu 16 3.6.4 Phương pháp chuyên gia 17 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở HUYỆN NAM TRỰC 18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 4.1.1.1 Vị trí địa lý 18 4.1.1.2 Địa hình,địa mạo 18 4.1.1.3 Đặc điểm khí hậu .19 4.1.1.4 Điều kiện thủy văn 19 4.1.1.5 Tài nguyên thiên nhiên .19 4.1.1.6 Nhật xét chung 22 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 22 4.1.2.1 Tổng quát thực trạng phát triển kinh tế .22 4.1.2.2 Sự phát triển ngành sản xuất 23 4.1.2.3 Dân số, lao động việc làm .25 4.1.2.4 Thực trạng phát triển khu dân cư 26 4.1.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 26 4.1.2.6 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 29 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 30 4.1.3.1 Thuận lợi .30 4.1.3.2 Khó khăn .31 4.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH 31 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 33 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp .34 4.2.3 Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng 37 4.2.4 Tình hình biến động đất đai huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 37 4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH 42 4.3.1 Tình hình tổ chức thực 42 iii 4.3.2 Quy trình cấp giấy chứng nhận .42 4.3.2.1.Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 42 4.3.2.2.Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 44 4.3.2.3.Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐdo tách hợp 46 4.3.2.4.Đối với trường hợp cấp lại GCNQSDĐ 49 4.3.3 Tình hình cấp giấy chứng nhận huyện Nam Trực giai đoạn 2011-2016 50 4.3.3.1.Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2011-2016 52 4.3.3.2 Thống kê kết cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Nam Trực theo đơn vị hành giai đoạn 2011-1016 55 4.3.4 Một số thuận lợi khó khăn, tồn cơng tác cấp GCNQSD đất huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 57 4.3.4.1 Thuận lợi .57 4.3.4.2 Khó khăn .57 4.3.5 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cấp GGCNQSD đất địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định .58 4.3.5.1 Hoàn thành hệ thống văn Nhà nước đất đai 58 4.3.5.2 Giải pháp thủ tục hành 59 4.3.5.3 Giải pháp tổ chức cán 59 4.3.5.4 Giải pháp đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ .60 4.3.5.5 Công tác thơng tin tun truyền nâng cao dân trí .60 4.3.5.6 Các giải pháp khác 60 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 62 5.1 KẾT LUẬN 62 5.2 KIẾN NGHỊ .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ BTC Bộ Tài BĐS Bất động sản BTNMT CNH - HĐH Bộ Tài ngun Mơi trường Cơng nghiệp hóa đại hóa CP Chính phủ CT - TTg Chỉ thị Thủ tướng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ địa Hội Đồng Nhân Dân Nghị định Chính phủ Nghị hội đồng nhân dân Mục đích sử dụng đất Kế hoạch Thơng tư Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tư liên tịch Thơng tư Bộ Tài Trung học sở Trung học phổ thông Thị Trấn Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường GCNQSDĐ HSĐC HĐND NĐ – CP NQ – HĐND MĐSDĐ KH TT – BTNMT TTLT TT - BTC THCS THPT TT QĐ - BTNMT 21 QĐ - UBND Quyết định Ủy ban nhân dân 22 QSDĐ 23 UBND 24 VPĐKĐĐ Quyền sử dụng đất Ủy Ban Nhân Dân Văn phòng đăng ký đất đai DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Dân số trung bình năm huyện Nam Trực ( 2011-2016) phân theo giới tính địa bàn cư trú 25 Bảng 4.2: Cơ cấu kinh tế huyện Nam Trực qua số năm 2011-2016 30 Hình 4.1: Cơ cấu kinh tế huyện Nam Trực giai đoạn 2011-2016 30 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Nam Trực năm 2016 31 v Hình 4.2: Biểu đồ cấu đất đai huyện Nam Trực năm 2016 .33 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực năm 2016 33 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Nam Trực năm 2016 35 Bảng 4.6: Biến động diện tích theo mục đích sử dụng giai đoạn 2011-2016 38 Bảng 4.7: Kết cấp GCNQSD đất cho tổ chức huyện Nam Trực giai đoạn 2011-2016: .50 Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình,cá nhân địa bàn huyện Nam Trực 53 Bảng 4.9: Thống kê kết cấp GCNQSDĐ lần đầu địa bàn huyện Nam Trực theo đơn vị hành giai đoạn 2011 – 2016 55 Bảng 4.10: Thống kê kết đăng kí biến động cấp GCNQSĐ đất địa bàn huyện Nam Trực theo đơn vị hành giai đoạn 2011-2016 56 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Cơ cấu kinh tế huyện Nam Trực giai đoạn 2011-2016 Error: Reference source not found Hình 4.2 Biểu đồ cấu đất đai huyện Nam Trực năm 2016 Error: Reference source not found vii PHẦN MỞ ĐẦU Lịch sử nhân loại chứng minh tảng cho sống hoạt động sản xuất người bắt nguồn từ đất đai Đất đai yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai cấp nguồn nước cho sống, cung cấp nguồn nguyên vật liệu khống sản, khơng gian sống đồng thời bảo tồn sống Đất đai địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơng trình văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng… Trải qua nhiều hệ, cha ông ta tốn nhiều công sức sương máu để tạo lập vốn đất đai Để tiếp tục nghiệp khai thác bảo vệ tồn quỹ đất tốt có hiệu hơn, Đảng nhà nước ta ban hành văn luật phục vụ cho công tác quản lý có hiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định: “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” Luật đất đai 1987, 1993, luật sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001, luật đất đai 2003, luật đất đai 2013 với văn hướng dẫn thi hành luật đất đai bước vào thực tiễn Hiện nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng dân số tăng, kinh tế phát triển đặc biệt q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước diễn mạnh mẽ mà đất đai có hạn diện tích Để khắc phục tình trạng nêu cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có vai trò quan trọng Trên thực tế công tác này, số địa phương diễn chậm, hiệu công việc chưa cao, tình trạng quản lý lỏng lẻo, tài liệu chưa xác, việc mua bán chuyển nhượng đất đai diễn ngầm chưa thơng qua quan nhà nước, tình hình lấn chiếm, tranh chấp đất đai xảy nhiều Huyện Nam Trực khơng nằm ngồi thực tế chunghuyện với vị trí địa lý tương đối thuận lợi, nhiều tiềm để phát triển kinh tế, có nhiều sách để thu hút đầu tư Mặc dù thời gian qua quan tâm cấp, ngành song công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa huyện gặp nhiều hạn chế khó khăn nhiều nguyên nhân tác động Mặt khác mục tiêu hang đầu huyện đẩy nhanh tiến trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nhận thức thực tiễn tầm quan trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tế huyện, với vai trò sinh viên thực tập tốt nghiệp, quan tâm viện quản lý đất đai phát triển nông thôn, môn quản lý đất đai Trường Đại học lâm nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo Th.s Võ Mai Anh, với chấp nhận phòng TN MT huyện Nam Trực, em tiến hành thực đề tài: “ Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm đất đai, vai trò đất đai 2.1.1.1 Khái niệm đất đai Luật Đất đai hành khẳng định “Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng tình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng” Như vậy, đất đai điều kiện chung trình sản xuất hoạt động người Nói cách khác, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Do vậy, để sử dụng đúng, hợp lý có hiệu tồn quỹ đất việc hiểu rõ khái niệm đất đai vô cần thiết (Nguồn: Luật Đất đai 2013) Về mặt thuật ngữ khoa học “Đất” “Đất đai” có phân biệt định Theo nhà khoa học “Đất” tương đương với từ “Soil” tiếng Anh, có nghĩa trùng với thổ hay thổ nhưỡng bao hàm ý nghĩa tính chất Còn “Đất đai” tương đương với từ “Land” tiếng Anh, có nghĩa phạm vi khơng gian đất hay hiểu lãnh thổ 2.1.1.2.Vai trò, vị trí đất đai a) Đăng ký đất đai sở đề bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân đất đai Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý đại diện chủ sở hữu, người sử dụng đấtquyền sử dụng Vì vậy, qua đăng ký để Nhà nước giám sát góp phần tạo sở pháp lý (thông quan lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để bảo vệ quyền sử dụng đất việc thực quyền nghĩa vụ sử dụng (tranh chấp, nghĩa vụ tài chính) theo pháp luật, quy hoạch, kế hoạch nhằm đảm bảo lợi ích Nhà nước lợi ích chung tồn xã hội sử dụng đất - Bản cam kết v/v Giấy chứng nhận QSD đất - Biên kiểm tra trạng - Tờ trình UBND xã, thị trấn nơi có đất Số lượng 01 (bộ): Thời hạn giải Thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực Cơ quan có thẩm quyền định: UBND cấp huyện Cơ quan người uỷ quyền phân cấp thực hiện: khơng Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Tài ngun Mơi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã Cơ quan thực Cá nhân Phí, lệ phí50.000VNĐ/GCN 4.3.3 Tình hình cấp giấy chứng nhận huyện Nam Trực giai đoạn 2011-2016 * Huyện Nam Trực trung tâm trị, kinh tế, văn hóa huyện tập trung nhiều tổ chức quan đóng địa bàn, số tổ chức bao gồm: Các Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức trị - xã hội, văn hố… sử dụng đất hình thức: Nhà nước giao đất khơng thu tiền giao đất có thu tiền tổ chức nhà nước giao đất khơng thu tiền chiếm đa số Một số tổ chức hình thành xây dựng từ lâu có giấy CNQSD đất Kết cấp giấy CNQSD đất giai đoạn 2011-2016 thể bảng: Bảng 4.7: Kết cấp GCNQSD đất cho tổ chức huyện Nam Trực giai đoạn 2011-2016: STT Đơn vị (tổ dân phố) Số tổ chức cần Số tổ chức cấp Tỷ lệ (%) Diện tích cấp (ha) Diện tích cần cấp 50 Diện tích cấp Diện tích chưa cấp cấp (ha) 15 12 80 30.13 28.42 1.71 45 40 88.88 18.12 10.32 7.8 10 10 100 56.64 47.35 9.29 24 22 91.66 40.21 38.57 1.64 80 75 93.75 145.27 126.92 18.08 62 61 98.38 67.85 57.83 10.02 13 10 76.92 94.70 89.45 5.25 23 19 82.60 26.57 24.10 2.47 101 84 83.17 190.25 150.39 39.86 79 68 86.07 279.47 269.91 9.56 90 83 92.22 62.93 55.94 6.99 51 50 98.04 503.42 349.62 153.8 67 61 91.04 210.62 150.68 59.94 13 11 84.61 294.43 273.67 20.76 39 25 64.10 53.87 48.43 5.44 17 15 88.23 46.90 39.43 7.47 82 79 96.34 43.75 39.52 4.23 39 27 69.23 192.65 95.81 96.84 56 53 94.64 427.10 384.47 42.63 71 65 91.54 56.71 34.17 22.54 977 870 89.05 2841.59 2275.57 566.02 (Nguồn: Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nam Trực) (ha) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Xã Đơng Sơn Xã Bình Minh Xã Nam Thanh Xã Nam Hồng Xã Nam Dương Xã Nam Hùng Xã Tân Thinh Xã Điền Xá Xã Nam Thắng TT Nam Giang Xã Nghĩa An Xã Nam Tiến Xã Hồng Quang Xã Nam Lợi Xã Nam Thái Xã Nam Hoa Xã Nam Hải Xã Nam Toàn Xã Nam Mỹ Xã Nam Cường Tổng (ha) Trong giai đoạn 2011 - 2016, huyện Nam Trực UBND tỉnh Nam Đinh Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp GCNQSD đất cho 870tổ chức chiếm 89.05% số tổ chức cần cấp, lại 107 tổ chức chưa cấp giấy chiếm 10.95% số tổ chức cần cấp giai đoạn 2011-2016 Trong số 870 tổ chức cấp có 650 tổ chức trụ sở quan nhà nước UBND tỉnh cấp,còn lại 220 tổ chức UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp.Như giai đoạn 2011-2016 có 870 tổ chức cấp giấy CNQSD đất với tổng diện tích 2275.57 đạt 80.08% so với tổng số diện tích đất cần cấp giấy.Cũng qua bảng ta thấy rằng: - Xã Nam Mỹ có diện tích đất cấp nhiều với 384.47 - Các xã có số tổ chức cấp nhiều : Nam Thắng, Nghĩa An, Xã Nam Hải… - Các xã đạt tỷ lệ cấp giấy cao là: Nam Hùng, Nam Hồng, Nam Dương, Nam Tiến, Nam Hải, Nam Mỹ, Hồng Quang, Nghĩa An 51 * Đánh giá chung: - Về công tác cấp GCNQSD đất địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2011-2016 chủ yếu cấp đổi giấy có từ lâu nên bị nhòe, rách số cấp số tổ chức có mở rộng thêm quy mơ đất đai để xây dựng cơng trình nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội có số tổ chức vừa thành lập - Về số tổ chức diện tích đất cấp đạt tỷ lệ gần ngang (về số tổ chức đạt 89.05%) công tác cấp giấy cho tổ chức địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao Tuy nhiên xét xã lại khơng đồng Xã Nam Thắng có số tổ chức cấp cao 84 tổ chức, Xã Nam Thanh có số tổ chức cấp thấp 10 tổ chức - Sở dĩ có khơng chưa thực đạt hiệu cao số tổ chức chưa phân định ranh giới rõ ràng với người dân xung quanh làm chậm tiến độ cấp giấy, số tổ chức cấp đổi quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ, số thông tin kê khai đơn chưa trùng khớp với đồ địa số liệu quan chức quản lý - Trong thời gian tới UBND huyện cần trì phối hợp cơng tác với phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện, UBND huyện Nam Trực hướng dẫn kê khai đơn đề nghị cấp giấy, đẩy mạnh công tác cấp cấp đổi GCNQSD đất 4.3.3.1.Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2011-2016 52 Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình,cá nhân địa bàn huyện Nam Trực STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng Đơn vị (tổ dân phố) Xã Nam Thanh Xã Nam Xá Xã Nam Cường Xã Nam Dương Xã Nghĩa An Xã Nam Hùng Xã Nam Toàn Xã Nam Mỹ Xã Nam Tiến Xã Nam Hoa Bình Minh Xã Nam Lợi Xã Đồng Sơn Xã Nam Thái Xã Nam Hải Xã Tân Thịnh Xã Nam Hồng Xã Hồng Quang TT Nam Giang Xã Nam Thắng Tổng hộ gia đìnhnhân cần cấp 20868 19188 13118 15028 21824 11942 9820 9864 26538 21781 15798 15297 23553 15797 10769 18041 18159 26445 27553 12159 353542 Tổng hộ gia đìnhnhân cấp giai đoạn 2011-2016 Tỷ lệ Năm Năm Năm Năm Năm Năm Tổng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3187 3189 3275 3520 3429 3319 19919 95.45 2491 2504 2610 2903 2804 2705 16017 83.47 2018 2114 2100 2086 2006 2150 12474 95.10 2010 2016 2109 2513 2511 2410 13569 90.29 3489 3121 3175 3269 3652 3459 20165 92.39 1742 1856 1752 1994 1991 1989 11324 94.82 1421 1571 1429 1626 1520 1682 9249 94.18 1532 1839 1917 1054 1044 1944 9330 94.58 4201 4120 4308 4268 4260 4061 25218 95.02 4329 4463 4412 1792 1790 4569 21355 98.04 2097 2131 2193 2799 2698 2810 14728 93.23 2156 2100 2319 3195 3095 2091 14956 97.77 3700 3910 3692 3995 3985 3891 23173 98.38 2359 2431 2630 2527 2431 2430 14808 93.74 1510 1429 1389 1673 1570 1490 9061 84.14 2821 2899 2899 2714 2720 2910 16963 94.02 2713 2906 2906 2905 2900 2906 17236 94.92 4098 4392 4392 4052 4052 4655 25641 96.96 3860 3985 3996 4120 4110 4009 24080 87.40 1854 1987 1997 1958 1948 1993 11737 96.53 53588 54963 55500 54963 54516 57473 331003 93.62 (Nguồn: Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nam Trực) 53 Qua số liệu bảng ta thấy giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 địa bàn huyện có tổng 353542 hộ gia đình, cá nhân cần cấp GCNQSD đất Trong có 331003 hộ gia đình, cá nhân UBND huyện cấp giấy chiếm 93.62% hộ gia đình, cá nhân cần cấp giấy 20 xã huyện Nam Trực - Thị trấn Nam Giang có tổng số hộ gia đìnhnhân cần cấp giấy lớn gồm có 27553 hộ cấp cho 24080 hộ đạt tỷ lệ 87,40% Tuy nhiên chưa đạt kết cao số hồ sơ người sử dụng đất kê khai chưa xác làm kiểm tra, xác minh - Tiếp theo xã Nam Tiến có số hộ gia đình, cá nhân cần cấp giấy xếp thứ sau thị trấn Nam Giang với tổng số 26538 hộ gia đình, cá nhân cần cấp giấy, UBND huyện cấp 25218 hộ đạt tỷ lệ 95.02% - Xã Nam Hải có tổng số hộ gia đình, cá nhân cần cấp giấy thấp gồm 9820 hộ cấp 9249 hộ đạt tỷ lệ 94,18% - Xã Nam Xá có tỷ lệ cấp giấy thấp so với đơn vị lại, giai đoạn 2011-2016 có 19188 hộ xin cấp giấy cấp cho 16017 hộ chiếm 83,47% Nguyên nhân kê khai chưa mục đích sử dụng đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà khơng thơng báo Nhìn chung, xét kết cấp giấy cho hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2011-2016 đạt tỷ lệ cao, nhiên có nhiều đơn vị huyện đạt tỷ lệ cấp GCNQSD đất 85% Nguyên nhân do: - Hiện trạng sử dụng đất có thay đổi so với mục đích sử dụng đất ghi đồ địa - Thửa đất có nhiều biến động, có sai khác diện tích, số hiệu đất, tờ đồ đồ địa cũ đồ địa đo năm 2012 - Người dân thực kê khai thông tin đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất chưa xác nhiều thời gian để kiểm tra, đối chứng rà soát thẩm định hồ sơ Về cơng tác cấp đổi GCNQSD đất nhiều hạn chế, chưa đạt tiến độ yêu cầu Nguyên nhân do: - Đa số đất xin cấp đổi có biến động đất, hồ sơ xin cấp đổi không đủ loại giấy tờ cần thiết - Các đơn vị tư vấn lập hồ sơ nhiều sai sót, chưa xác - Lực lượng chưa đủ hay phải thường xuyên tập huấn nên công tác cấp giấy chưa làm thường xuyên - Các cấp ủy đảng chưa vào liệt giải dứt điểm nên làm ảnh hưởng đến tiến độ * Đánh giá chung kết cấp GCNQSD đất tồn huyện 54 Nhìn tổng thể, huyện Nam Trực có 19 xã 01Thị trấn với tổng diện tích đất tự nhiên 16388.96 Do số nguyên nhân chủ quan khách quan, công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện chưa cao, thời gian tới UBND xã UBND huyện Nam Trực cần có giải pháp phù hợp đẩy mạnh hồn thành cơng tác cấp đổi GCNQSD đất, tránh tình trạng để kéo dài nhiều năm Bên cạnh cần thường xun trì cơng tác cấp mới, cấp biến động quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn 4.3.3.2 Thống kê kết cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Nam Trực theo đơn vị hành giai đoạn 2011-1016 Bảng 4.9: Thống kê kết cấp GCNQSDĐ lần đầu địa bàn huyện Nam Trực theo đơn vị hành giai đoạn 2011 – 2016 Đơn vị Xã Nam Thanh Xã Nam Xá Xã Nam Cường Xã Nam Dương Xã Nghĩa An Xã Nam Hùng Xã Nam Toàn Xã Nam Mỹ Xã Nam Tiến Xã Nam Hoa Bình Minh Xã Nam Lợi Xã Đồng Sơn Xã Nam Thái Xã Nam Hải Xã Tân Thịnh Xã Nam Hồng Xã Hồng Quang TT Nam Giang Xã Nam Thắng Tổng Cấp GCN lần đầu 19919 9959 16017 160 12474 12474 13569 13569 20165 10084 11324 135 9249 9249 9330 9330 25218 25218 21781 21781 15798 8399 15297 15297 23553 23553 15797 11720 10769 9520 18041 18041 18159 18159 26445 26445 27553 23851 12159 12159 (Nguồn: Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nam Trực) Để thấy cụ thể công tác cấp GCN đơn vị huyện ta phân tích loại cấp GCN: 55 Cấp GCN lần đầu: Xã Hồng Quang địa bàn trội huyện công tác cấp GCN đầu với số giấy cấp vượt trội hẳn so với đơn vị khác huyện Các đơn vị khác huyện có kinh tế phát triển cao huyện không vượt trội so với phần lại cơng tác cấp GCN nhiều hạn chế Bảng 4.10: Thống kê kết đăng kí biến động cấp GCNQSĐ đất địa bàn huyện Nam Trực theo đơn vị hành giai đoạn 2011-2016 Đơn vị Xã Nam Thanh Xã Nam Xá Xã Nam Cường Xã Nam Dương Xã Nghĩa An Xã Nam Hùng Xã Nam Toàn Xã Nam Mỹ Xã Nam Tiến Xã Nam Hoa Bình Minh Xã Nam Lợi Xã Đồng Sơn Xã Nam Thái Xã Nam Hải Xã Tân Thịnh Xã Nam Hồng Xã Hồng Quang TT Nam Giang Xã Nam Thắng Tổng Đăng kí biến động 19919 9960 16017 15857 12474 13569 20165 10081 11324 11189 9249 9330 25218 21781 15798 7399 15297 23553 15797 4077 10769 1249 18041 18159 26445 27553 3702 12159 (Nguồn: Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nam Trực) Đăng kí biến động: Lấn sang đến đăng ký biến động xã Nam Xá đơn vị đầu số giấy nhiều toàn huyện thể mặt tươi huyện với kinh tế phát triển, tri thức nâng cao công tác cấp GCN tuyên truyền vận động người dân đạt hiệu cao Và xã huyện giai đoạn biến động khơng có nhiều thay đổi Từ bảng số liệu ta thấy tỷ lệ cấp GCNQSDĐ xã thuộc huyện thấp chưa đáp ứng công tác quản lý sử dụng đất lâu dài, ổn 56 định, tiết kiệm hiệu sử dụng đất, gây khó khăn cơng tác quản lý nhà nước đất đai 4.3.4 Một số thuận lợi khó khăn, tồn cơng tác cấp GCNQSD đất huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 4.3.4.1 Thuận lợi Công tác cấp GCNQSD đất huyện Nam Trực đạt kết định, góp phần vào phát triển chung huyện, có kết do: - Huyện hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 làm cho việc cấp GCNQSD đất - Có hệ thống đồ địa đo đạc từ năm 1998 đo lại toàn vào năm 2012 nên có độ xác cao quản lý công nghệ đồ số từ tạo điều kiện cho cơng tác cấp giấy nhanh chóng xác - Cơng tác thơng tin, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng văn sách pháp luật đất đai theo dõi ủng hộ nhân dân - Các văn pháp luật quy định hướng dẫn cấp, ngành địa phương ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện địa phương - Việc cấp GCNQSD đất ngày quan tâm tài sản có giá trị, tư liệu sản xuất người dân nhân dân ủng hộ mong muốn cấp GCNQSD đất để sử dụng ổn định tạo diều kiện thuận lợi công tác chuyển quyền sử dụng đất - Đội ngũ cán quản lý đất đai có trình độ chun mơn cao, có lực nhiệt tình cơng việc - UBND huyện triển khai thực tốt chế tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 4.3.4.2 Khó khăn 57 Trong q trình cấp GCNQSD đất gặp nhiều khó khăn số ngun nhân như: -Trình độ hiểu biết nắm bắt thơng tin sách pháp luật hạn chế, nhiều nhân dân có thơng tin song thơng lại sai lệch làm cho người dân có nhiều thắc mắc, đánh giá sai sách pháp luật gây suy nghĩ tiêu cực chần chừ kê khai hoạch kê khai sai lệch thơng tin đất sử dụng gây khó khăn cho quan cho quan địa - Nguồn gốc sử dụng đất khơng rõ ràng, có trường hợp mua bán trao tay không qua quản lý nhà nước, người sử dụng đất khơng có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc đất thiếu giấy xác nhận quyền sử dụng đất - Việc cấp GCNQSD đất phải thực nghĩa vụ tài tùy vào nguồn gốc sử dụng, thiếu thông tin quan trọng nên nhiều hộ không chấp nhận không muốn thực hiện, tŕnh chuyển mục đích sử dụng nhiều hộ không đủ điều kiện thực nghĩa vụ tài - Hệ thống đồ cũ có nhiều thay đổi gây khó khăn việc quản lý - Chính sách pháp luật phức tạp, rườm rà khó hiểu nhân dân, bất cập cấu tổ chức máy quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm cán địa cơng việc - Hiện trạng sử dụng đất có nhiều thay đổi so với đồ địa chính, người dân tự chuyển mục đích, lấn chiếm, tranh chấp đất đai làm cho trình cấp GCNQSD đất địa bàn huyện chậm tiến độ 4.3.5 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hồn thành cơng tác cấp GGCNQSD đất địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 4.3.5.1 Hoàn thành hệ thống văn Nhà nước đất đai Các văn pháp luật nhà nước có vai trò quan trọng việc quản lý nhà nước đất đai Nó sở, cho việc cấp GCNQSDĐ Do văn pháp luật cần phải dễ hiểu, đơn giản phải thống 58 nội dung với Thực tế có nhiều điều tồn tại, năm gần có nhiều văn bản, sách đất đai chưa đầy đủ đồng luật văn hành chưa có phối hợp ăn khớp với nhau, nhiều chỗ mâu thuẫn Vì cần phải hồn thiện hệ thống văn pháp luật đất đai cho phù hợp với điều kiện này, cần xây dựng ban hành quy chế quản lý sử dụng đất Hệ thống văn pháp luật phải ban hành thẩm quyền, văn quan cấp ban hành cần phải có thống với nhau, tạo điều kiện cho người sử dụng đất Đồng thời tránh tình trạng văn ban hành thời gian ngắn lại khơng phù hợp với thực tế, phải xóa bỏ hay điều chỉnh, bổ xung người thi hành khơng kịp ứng phó với thay đổi theo quy định nhà nước 4.3.5.2 Giải pháp thủ tục hành Các thủ tục hành quản lý đất đai công tác cấp GCNQSDĐ thời gian qua không rõ ràng, hay quy định chồng chéo lên ngành Vì quan cấp GCNQSDĐ phải cơng khai thủ tục việc cấp GCN Mặt khác, khoản thu lệ phí trước bạ số lệ phí khác cao làm cho người sử dụng đất phải tốn Cần thống quy trình thực đăng ký đất đai, đơn giản thủ tục hành chính,giảm phiền hà cho người sử dụng đất, khắc phục tình trạng lãng phí quản lý 4.3.5.3 Giải pháp tổ chức cán Trong công tác cấp GCNQSDĐ vai trò đội ngũ cán chun mơn đóng vai trò lớn, nhiên thực tế đội ngũ cán địa cấp xã thiếu số lượng chất lượng mà khối lượng công viêc quản lý đất đai nhiều nên làm chậm tiến độ cấp GCNQSDĐ Mặt khác trình độ cán yếu kém, nhiều cán chưa nắm rõ quy định nhà nước trình tự, thủ tục cấp GCN, khơng có tinh thần 59 trách nhiệm Để giải vấn đề cần phải tăng cường thêm lực lượng cán địa cho xã giải vấn đề thiếu hụt số lượng, chất lượng Khi tuyển cán cần phải kiểm tra chặt chẽ khả làm việc, chuyên ngành đào tạo người nộp hồ sơ, tránh tình trạng người chưa qua đào tạo chuyên môn vào làm trái ngành.Nâng cao khả tin học áp dụng cơng nghệ cơng tác cấp GCNQSDĐ Phòng tài nguyên môi trường phải phối hợp với UBND xã tổ chức lớp nâng cao trình đồ chuyên môn tinh thần trách nhiệm làm việc cho cán cấp xã để hạn chế tiêu cực trình cấp GCNQSDĐ 4.3.5.4 Giải pháp đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ Nguồn vốn thiết yếu để tổ chức hoạt động Nhằm phục vụ tốt công tác cấp GCNQSDĐ cấp quyền cần quan tâm đầu tư kinh phí, đầu tư trang thiết bị máy móc cho cơng tác đo đạc lập đồ địa địa bàn, Văn phòng đăng ký đất đai cần tham mưu cho lãnh đạo huyện UBND huyện, có quy định cụ thể xử lý tồn trước nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lập hồ sơ địa 4.3.5.5 Cơng tác thơng tin tuyên truyền nâng cao dân trí Các cấp đảng ủy, quyền sở cần chủ động tuyên truyền phổ biến luật đất đai đến người dân nhiều hình thức người dân hiểu nắm rõ thủ tục nơi thực thủ tục, tuân theo quy định pháp luật quản lý đất, hiểu tầm quan trọng GCNQSDĐ 4.3.5.6 Các giải pháp khác Ngoài giải pháp có giải pháp khác như: Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra công tác cấp GCNQSDĐ, biện pháp giải 60 dứt điểm tồn vướng mắc công tác giao đất rà soát lại để cấp GCNQSDĐ cho gia đình, cá nhân giao đất khơng thẩm quyền Thường xuyên trao đổi hướng dẫn xã, thị trấn mặt chuyên môn nghiệp vụ Tăng cường sở để nắm bắt tình hình để xuất biện pháp giải có vướng mắc 61 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở pháp lý quan trọng để thực quản ý nhà nước đất đai nhiều nước, Việt Nam tỉnh Nam Định nói riêng Cơng tác cấp GCNQSDĐ nội dung quan trọng công tác quản lý nhà nước đất đai, công tác ĐKĐĐ cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện triển khai khẩn trương theo quy định nhà nước quy định Được quan tâm đạo UBND huyện Nam Trực, công tác cấp GCNQSDĐ thực rộng rãi toàn huyện Trong thời gian thực tập nghiên cứu đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” em có kết luận sau: - Huyện Nam Trực trung tâm kinh tế, văn hóa, trị an ninh quốc phòng - Nền kinh tế huyện đà phát triển, đặc biệt năm gần phát triển mạnh kinh tế dịch vụ - Tình hình quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện bước chặt chẽ hơn, giảm bớt thủ tục bất cập công tác quản lý, dần vào nếp, ổn định hiệu trước - Trong giai đoạn 2011-2016 toàn huyện cấp 331003 GCNQSD đất cho tổng diện tích 16388.96 gồm đất sản xuất nông nghiệp đất phi nông nghiệp - Đất đai phần lớn sử dụng mục đích, quy định, giá trị sản xuất ngày tăng cao Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện dần vào ổn định Tuy nhiên gặp khơng khó khăn nên chưa hoàn thành tiêu đặt như: + Cơng tác cấp GCN số xã chậm, linh hoạt 62 + Công tác quản lý thơng tin đất đai chưa rõ ràng, thiếu khoa học; + Kinh phí cho cơng tác cấp GCN bị hạn chế + Một số người dân thiếu hiểu biết gây cho cán nhiều khó khăn 5.2 KIẾN NGHỊ Sau trình nghiên cứu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nam Trực, để đẩy mạnh tiến độ cấp GCNQSD đất địa bàn huyệnhuyện xin đưa số kiến nghị sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sách, pháp luật tồn dân nhằm nâng cao trình độ hiểu biết người dân vấn đề -Tăng cường sụ đạo, lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND công tác cấp GCNQSD đất - Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tập huấn cho đội ngũ cán địa đặc biệt địa sở - Cơng khai văn pháp luật đất đai thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, đưa lên trang thông tin điện tử ngành để nhân dân nắm - Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước đất đai công tác cấp GCNQSD đất - Cần có phối hợp chặt chẽ đồng ngành, cấp, tập trung đạo đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất theo yêu cầu, quy định - Phòng TN&MT đạo phần chuyên môn tập trung tổ chức hướng dẫn cho nhân dân kê khai hồ sơ, phân loại xử lý kịp thời, nắm rõ nguồn gốc đất đai, thời điểm sử dụng đất xét duyệt 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2009), Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, ngày 21/10/2009 Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Bộ tài nguyên môi trường (2014), thông tư 23/2014/TT-BTNMT giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội Chính phủ (2014), nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai,Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 phủ việc hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003; Chính phủ (2007), Nghị Định 84/NĐ-CP ngày 25/05/2007 việc bổ sung cấp giấy CNQSD đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà Nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất; Nguyễn Bá Long (2008), Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam,Hà Nội Nguyễn Bá Long (2007), Bài giảng Quản lý hành đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Phòng tài ngun mơi trường huyện Yên Bình (2015), báo cáo thống kê, kiểm kê diện tích đất đai 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016 Hà Nội 10 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đất đai 2003, (NXB trị quốc gia); 11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đất đai 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009,2010, Nxb trị quốc gia 2011; 12 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý nhà nýớc ðất ðai, Ðại học Nông Lâm Thái Nguyên; ... 18 4 .1. 1.2 Địa hình,địa mạo 18 4 .1. 1.3 Đặc điểm khí hậu .19 4 .1. 1.4 Điều kiện thủy văn 19 4 .1. 1.5 Tài nguyên thiên nhiên .19 4 .1. 1.6... 11 2.3 .1 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số nước giới Việt Nam 11 2.3 .1. 1 Trung quốc 11 2.3 .1. 3 Pháp .12 2.3 .1. 4 Thái lan... nguyên Môi trường Cơng nghiệp hóa đại hóa CP Chính phủ CT - TTg Chỉ thị Thủ tướng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ địa Hội Đồng Nhân Dân Nghị định Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay