SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray

31 30 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:18

SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray g I h thơng nói chung , qu n phát huy cao ,b uôp khép mình, giáo mang c g Sá Dray Sáp" + Giúp m i giáo viên nh n th c hi m quan tr ng c a ho ng giáo d c gi lên l p i v i trình hình thành phát tri n nhân cách c a h c sinh, t có s tr v n d ng vào gi ng d y t hi u qu -G - ; tìm , T Dray Sáp g - - xã Dray Sáp - Ana - 16 - 2017 phá - , phân tích - Ph II Giáo T ( 2005) Trong c T T H g Dray Nu N buôn Kuôp GDNGLL niên thôn An Na bn Kp T rõ vai trò, ý k g tồn a em lốt, -M vai trò - - + - cao ngo phát g tâm nh ua loa t giáo viên nhàng , - - Công tác - , - -N + Các y cách xa trung tâm buôn làng, c g - theo dài 3.1 M - tháng 5/2017) ,t ; - 3.2 pháp 1: giáo viên khơ có n g cho t * 2: ( nghiêm túc ;c Ho ti ,m ; 3: g sinh múa dân p Ngoài , /2014 BGD& g g g n Na buôn * 5: ng thôn An Na, bn Kp, g g ích T , g 6: cơng tác , g khác h nào? H T hay C không? H * G : ý ân cách cho em * : g ua sôi giáo viên - nhà - g - cho c 2016 - 2017 : sinh : ; a vào bày tác ác em c sinh Ngoài em ng xung quanh Qua kh o nghi m k t qu c sau th c hi p c 2016 - 2017 tài) (tháng 9/2016) li u g Thích TT Bình Khơng thích HS HS % HS % HS % 297 163 54.9 54 18.2 80 26.9 297 85 28.6 77 25.9 135 45.5 297 208 70.0 44 14.8 45 15.2 297 60 20.2 38 12.8 199 67.0 297 158 53.2 39 13.1 100 33.7 297 77 25.9 18 6.1 68.0 202 ài (tháng 5/2017) Bình Thích TT HS HS H Khơng thích 297 275 % HS 92.6 22 % 7.4 HS % g 297 223 75.1 74 24.9 0 297 297 100 0 297 187 63.0 57 19.0 53 18.0 297 257 86.5 27 9.1 4.4 297 208 70.0 32 10.8 57 0 13 19.1 p - 2017 100% ch g * T : t - giáo viên NGLL giáo sinh tham gia xuyên - NGLL c công p ay Sáp g TH DrayDray Sáp, ngày 12 tháng PHÓ g C c- - g M .1 .2 .7 3.2 N 23 24 24 26 26 27 29 30 g ...g Sá Dray Sáp" + Giúp m i giáo viên nh n th c hi m quan tr ng c a ho ng giáo d c gi lên l p i v i trình hình thành phát tri n nhân cách c a... ng vào gi ng d y t hi u qu -G - ; tìm , T Dray Sáp g - - xã Dray Sáp - Ana - 16 - 2017 phá - , phân tích - Ph II Giáo T ( 2005) Trong c T T H g Dray Nu N buôn Kuôp GDNGLL niên thôn An Na... trò - - + - cao ngo phát g tâm nh ua loa t giáo viên nhàng , - - Cơng tác - , - -N + Các y cách xa trung tâm buôn làng, c g - theo dài 3.1 M - tháng 5/2017) ,t ; - 3.2 pháp 1: giáo viên khơ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray, SKKN Hiệu trưởng với một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Dray

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay