Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

63 28 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:08

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ KIM HUỆ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN GIA PHÚ, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ KIM HUỆ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN GIA PHÚ, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Lớp : K45 – ĐCMT – N03 Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Ngọc Anh Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn, em xin cảm ơn thầy giáo ThS Nguyễn Ngọc Anh tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Em xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo UBND Gia Phú, nhân viên công tác địa phương giúp đỡ em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Em gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè ln bên cạnh khích lệ, động viện em suốt trình học tập thời gian em thực khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực tập làm chuyên đề, em cố gắng kinh nghiệm thiếu kiến thức hạn chế nên chuyên đề chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn bè để chun đề hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 23 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Trần Thị Kim Huệ ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam 2013 .13 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Lào Cai 14 Bảng 4.1: Tình hình dân số Gia Phú 23 Bảng 4.2: Cơ cấu trạng sử dụng đất Gia Phú năm 2016 27 Bảng 4.3: Hiện trạng diện tích sản lượng số trồng xã năm 2015 30 Bảng 4.4: Biến động sử dụng đất năm 2016 so với năm 2015 32 Bảng 4.5: Các loại hình sử dụng đất Gia Phú năm 2016 .34 Bảng 4.6: Hiệu kinh tế trồng Gia Phú 37 Bảng 4.7: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tính 1ha 38 Bảng 4.8: Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất Gia Phú 38 Bảng 4.9: Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Gia Phú 39 Bảng 4.10: Bảng phân cấp tiêu đánh giá hiệu hội kiểu sử dụng đất Gia Phú 41 Bảng 4.11: Hiệu hội loại hình sử dụng đất .41 Bảng 4.12: Hiệu hội loại hình sử dụng đất .42 Bảng 4.13: Đánh giá hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất Gia Phú 44 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CPSX : Chi phí sản xuất FAO : Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc GTCLĐ : Giá trị công lao động GTNCLĐ : Giá trị ngày công lao động LĐ : Lao động GTSP : Giá trị sản phẩm HQSDV : Hiệu sử dụng vốn LUT : Loại hình sử dụng đất TNT : Thu nhập UBND : Ủy ban nhân dân THCS : Trung học sở XD : Xây dựng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm đất .3 2.1.2 Khái niệm đất nông nghiệp 2.1.3 Khái niệm đất sản xuất nông nghiệp .4 2.1.4 Phân loại đất nông nghiệp 2.1.5 Vai trò đất đai sản xuất nông nghiệp .5 2.1.6 Ý nghĩa sản xuất nông nghiệp kinh tế quốc dân .6 2.1.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.8 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 10 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới .10 2.2.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Việt Nam 11 2.2.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Lào Cai 14 2.3 Một số nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.3.1 Khái quát hiệu .14 2.3.2 Hiệu sử dụng đất 15 v PHẦN ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu .17 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội tác động đến sản xuất nông nghiệp 17 3.3.2 Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất nơng nghiệp Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai .17 3.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế - hội mơi trường loại hình sử dụng đất nông nghiệp 17 3.3.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp tương lai 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 18 3.4.2 Điều tra thu thập số liệu sơ cấp: .18 3.4.3 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất .18 3.4.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .20 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội tác động đến sản xuất nông nghiệp 20 4.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên .20 4.1.2 Điều kiện kinh tế- hội .22 4.1.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 24 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế - hội – môi trường Gia Phú .26 4.2 Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai .27 vi 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất Gia Phú năm 2016 27 4.2.2 Diện tích đất theo đối tượng sử dụng 29 4.2.3 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Gia Phú .30 4.2.4 Biến động sử dụng đất nông nghiệp năm gần 30 4.3 Đánh giá hiệu kinh tế - hội mơi trường loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 33 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất 33 4.3.2 Mơ tả loại hình sử dụng đất 34 4.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 35 4.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất tương lai 45 4.4.1 Những đề xuất sử dụng đất 45 4.4.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất tương lai 46 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Theo luật Đất đai 1993 có ghi “Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng đặc biệt môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, an ninh quốc phòng” hội ngày phát triển đất đai ngày có vai trò quan trọng, ngành sản xuất đất dai ln tư liệu sản xuất đặc biệt thay Đối với nước ta, nước nông nghiệp vị trí đất đai lại quan trọng ý nghĩa Việc sử dụng đất hiệu bền vững vô quan trọng trở thành vấn đề cấp thiết quốc gia, nhằm trì sức sản xuất đất đai cho cho tương lai hội phát triển dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Như đất đai có hạn diện tích có nguy bị suy thối tác động thiên nhiên thiếu ý thức người q trình sử dụng Đó chưa kể đến suy giảm diện tích đất trình thị hóa diễn mạnh mẽ khả khai hoang đất hạn chế Do vậy, việc đánh giá hiệu để sử dụng đất hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất tồn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có kinh tế nông nghiệp chủ yếu Việt Nam việc nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất trở nên cần thiết hết Việc định hướng cho người dân khai thác sử dụng đất nơng nghiệp hợp lý, có hiệu vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu sử dụng đất Để giải vấn đề việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp nhằm đề xuất hướng sử dụng đất loại hình sử dụng đất phù hợp việc quan trọng Gia Phú có kinh tế nơng nghiệp giữ vai trò chủ đạo nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực giữ gìn sắc địa phương yêu cầu quan trọng cần thiết thời gian tới Xuất phát từ thực tế đó, đồng ý ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng thời hướng dẫn thầy giáo: Th.S Nguyễn Ngọc Anh em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai “ 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp, từ lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội tác động đến sản xuất nông nghiệp - Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp cho - Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp phát triển kinh tế phù hợp cho sản xuất nông nghiệp Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 1.3 Ý nghĩa - Ý nghĩa khoa học: Chỉ hiệu sử dụng đất nông nghiệp đơn vị đất đai làm sở cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Gia Phú đạt hiệu quả, đồng thời giúp sử dụng đất nông nghiệp cách bền vững - Ý nghĩa thực tiễn: Trên sở đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp từ đề xuất loại hình sử dụng đất nơng nghiệp hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế hội 41 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã, nâng cao đời sống nhân dân, vừa đảm bảo giải việc làm chỗ, tránh tình trạng người dân rời bỏ quê hương kiếm việc làm nơi xa Kinh tế gia đình phát triển tạo điều kiện đầu tư tái sản xuất tốt hơn, người dân có điều kiện phục hồi kinh tế gặp phải rủi ro trình sản xuất Để nghiên cứu mặt hội q trình sử dụng đất nơng nghiệp thông qua kiểu sử dụng đất, tiến hành so sánh mức độ đầu tư lao động, hiệu kinh tế bình qn ngày cơng lao động hiệu đồng vốn kiểu sử dụng đất vùng Bảng 4.10: Bảng phân cấp tiêu đánh giá hiệu hội kiểu sử dụng đất Gia Phú (Tính trung bình cho ha/vụ ) Mức đánh giáhiệu Tiêu chuẩn đánh giá hiệu hội Số công LĐ GTCLĐ (1000đ) Hiệu suất đồng vốn (lần) Cao *** >300 >100 >0,9 Trung bình ** 100 - 300 50 – 100 0,5 – 0,9 Thấp *
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay