Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

69 39 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2018, 08:00

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THANH TUẤN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2016” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Địa Chính Mơi Trƣờng Khoa: Quản lý tài nguyên Khóa: 2013 - 2017 THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THANH TUẤN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2016” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Địa Chính Mơi Trƣờng Khoa: Quản lý tài ngun Lớp: K45 – ĐCMT – N03 Khóa: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Đình Thi THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà học đƣợc nhà trƣờng Đƣợc trí Ban giám hiệu Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên & Môi trƣờng, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: :“Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016" Thời gian thực tập không dài nhƣng đem lại cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu, đến em hồn thành đề tài tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo khoa Quản Lý Tài Nguyên,những ngƣời giảng dạy đào tạo hƣớng dẫn chúng em đặc biệt thầy giáo ThS Nguyễn Đình Thi, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em cách tận tình chu đáo suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới cô chú, anh chị cơng tác phòng Địa Chính – UBND Sơn Cẩm,huyện Phú Lƣơng,tỉnh Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ bảo để e hồn thành báo cáo tốt nghiệp Do thời gian có hạn, lại bƣớc đầu làm quen với công việc chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn sinh viên để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2017 Sinh viên Phạm Thanh Tuấn ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 4.1 Cơ cấu đàn gia súc gia cầm Sơn Cẩm giai đoạn 20142016 41 Bảng 4.2 Hiện trạng dân số Sơn Cẩm năm 2016 43 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất Sơn Cẩm năm 2016 44 Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2014-2016 49 Bảng 4.5 Tổng số đơn chƣa đủ điều kiện cấp đất nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 50 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất phi nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 51 Bảng 4.7.Tổng số đơn chƣa đủ điều kiện cấp đất phi nông nghiệp giai đoạn 20142016 53 Bảng 4.8 Kết điều tra trình độ hiểu biết ngƣời dân Sơn Cẩm theo tiêu công tác cấp GCNQSD đất 54 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNQSDĐ : Công nhận quyền sử dụng đất ĐKQSDĐ : Đăng ký quyền sử dụng đất GCN : Giấy chứng nhận GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HSĐC : Hồ Sơ Địa Chính TN & MT : Tài nguyên Môi trƣờng TT-BTNMT : Thông tƣ – Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng UBND : Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học công tác cấp GCNQSD đất 2.1.1.Vai trò cơng tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai 2.1.2.Vai trò cơng tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đối với ngƣời sử dụng đất 2.2 Cơ sở pháp lý 2.2.1 Căn pháp lý việc cấp GCNQSDĐ 2.2.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai 2.2.3 Hạn mức đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực cấp giấy 2.2.4 Quyền ngƣời sử dụng đất 10 2.2.5 Tổng quan công tác đăng ký đất đai 11 2.2.6 Tổng quan công tác cấp GCNQSDĐ 14 v 2.2.7 Nhiệm vụ cấp cấp GCNQSD đất 26 2.3 Kết công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa tồn quốc 28 2.4 Tình hình cấp GCNQSD đất nƣớc Sơn Cẩm, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 28 2.4.1 Tình hình cấp GCNQSD đất nƣớc 28 2.4.2 Tình hình cấp GCNQSD đất Sơn Cẩm, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 32 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 34 3.2 Địa điểm,thời gian nghiên cứu 34 3.2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu Sơn Cẩm 34 3.2.2 Tình hình quản lý trạng sử dụng đất địa bàn Sơn Cẩm 34 3.2.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn Sơn Cẩm giai đoạn 20142016 34 3.2.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục công tác cấp GCNQSD đất Sơn Cẩm giai đoạn 20142016 35 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 3.3.1 Nghiên cứu văn luật văn dƣới luật công tác cấp GCNQSDĐ 35 3.3.2 Phƣơng pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu 35 3.3.3 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập đƣợc 35 3.3.4 Phƣơng pháp so sánh đánh giá kết đạt đƣợc 36 3.3.5 Phƣơng pháp chuyên gia 36 3.3.6 Phƣơng pháp kế thừa bổ sung 36 3.3.7 Phƣơng pháp vấn 36 vi PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Sơn Cẩm 37 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 40 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất tình hình quản lý đất Sơn Cẩm 44 4.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn Sơn Cẩm giai đoạn 2014 - 2016 48 4.2.1 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất Sơn Cẩm theo loại đất giai đoạn 2014-2016 48 4.3 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất Sơn Cẩm thời gian tới 56 4.3.1 Thuận lợi 56 4.3.2 Khó khăn 56 4.3.3 Giải pháp đề nhằm tăng cƣờng công tác cấp GCNQSDĐĐ cấp tỉnh miền núi nói chung Sơn Cẩm nói riêng 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, điều kiện tồn phát triển ngƣời sinh vật khác trái đất, tƣ liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trƣờng sống, địa bàn phân bố khu dân cƣ, xây dựng sở kinh tế, văn hóa hội, an ninh quốc phòng Mỗi quốc gia, địa phƣơng có quỹ đất đai định đƣợc giới hạn diện tích, ranh giới việc sử dụng quản lý quỹ đất đai đƣợc thực theo quy định Nhà nƣớc, tuân thủ Luật Đất đai văn pháp lý có liên quan Luật Đất đai năm 2013 thức có hiệu lực năm 2014 xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nƣớc thống quản lý Để đảm bảo tính thống cơng tác quản lý đất đai cơng tác đăng ký cấp GCNQSDĐ phải đƣợc thực nghiêm túc Công tác không đảm bảo thống quản lý mà đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ cho ngƣời sử dụng, giúp cho ngƣời sử dụng đất yên tâm đầu tƣ, sản xuất, xây dựng cơng trình Cơng tác cấp GCNQSDĐ nƣớc ta chậm thiếu đồng vùng khác tiến trình thực khác nguyên nhân chủ quan khách quan địa phƣơng Sơn Cẩm địa bànđịa hình phức tạp trình độ nhận thức ngƣời dân chƣa cao nên việc giúp ngƣời dân hiểu nắm đƣợc tầm quan trọng đất đai gặp nhiều khó khăn cán địa xã, đặc biệt vấn đề cấp giấy GCNQSDĐ ngƣời dân cần đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCNQSĐ giúp cho việc sử dụng đất hợp lý, có hiệu khơng trƣớc mắt mà lâu dài Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đƣợc trí Ban giám hiệu trƣờng, Ban giám hiệu khoa Quản lý tài nguyên, trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016'' để có nhìn đắn công tác cấp GCNQSDĐ, phát huy điểm mạnh khắc phục tồn công tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn Sơn Cẩm thời gian tới 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn Sơn Cẩm để tìm thuận lợi khó khăn rút kinh nghiệm để góp phần làm cho cơng tác cấp GCNQSD đất đƣợc hồn thiện hơn, từ đƣa giải pháp thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Sơn Cẩm, huyện Phú Lƣơng , tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá kết công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơn Cẩm giai đoạn 1/7/2014 – 12/2016 - Đề xuất giải pháp thích hợp góp phần làm tăng tiến độ công tác cấp GCNQSDĐ, nhƣ hỗ trợ việc quản lý đất đai địa bàn Sơn Cẩm 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Giúp sinh viên vận dụng đƣợc kiến thức học vào thực tế Trƣởng thành chuyên môn nhƣ tƣ duy, tổng hợp, phân tích làm việc độc lập làm việc theo nhóm 47 - Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất: Trong năm qua tập trung giải việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giải tồn đọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân theo định 1597/QĐ – UBND UBND tỉnh - Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: Nhìn chung cơng tác thống kê, kiểm kê đất đai đƣợc triển khai tốt Chất lƣợng thống kê, kiểm kê đất đai bƣớc đƣợc nâng cao, công tác tài liệu quan trọng, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn - Công tác quản lý tài đất đai: thực việc thu, chi liên quan đến đất đai, UBND thực thẩm quyền, chức theo quy định Luật Đất đai Đồng thời gửi hồ sơ hộ gia đình, cá nhân, tổ chức lên ban ngành huyện tổ chức việc thực thu thuế đất, thuế chuyển nhƣợng QSD đất, thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất sở hệ thống văn hoàn thành - Tình hình quản lý phát triển thị trƣờng QSD đất thị trƣờng bất động sản: theo khung giá UBND tỉnh ban hành, tổ chức hƣớng dẫn, tƣ vấn giá đất, giá bất động sản nhân dân xã, tạo điều kiện cho nhân dân trao đổi tham khảo - Tình hình quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất: UBND thực theo đạo UBND huyện tỉnh; thông qua việc quản lý, giám sát hoạt động chuyển nhƣợng, thu thuế, thu tiền sử dụng đất, , thực nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 48 4.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn Sơn Cẩm giai đoạn 2014 - 2016 4.2.1 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất Sơn Cẩm theo loại đất giai đoạn 2014-2016 Cơng tác cấp GCNQSDĐ có vị trí đặc biệt trình quản lý đất đai Nhà nƣớc, xác lập mối quan hệ pháp lý quyền sử dụng đất đai Nhà nƣớc ngƣời sử dụng đất, khơng đảm bảo thống quản lý mà đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ ngƣời sử dụng, giúp ngƣời sử dụng đất yên tâm đầu tƣ sản xuất, kinh doanh Trong giai đoạn nay, tình hình sử dụng đất đai phức tạp, nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng, đất đai trở nên khan giá trị hơn, bên cạnh hàng loạt vụ tranh chấp đất đai diễn ra, ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế - hội địa phƣơng Vì vậy, việc nâng tăng cƣờng cơng tác quản lý đất đai cần thiết, đặc biệt công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp cho tổ chức công dân Ở tỉnh Thái Nguyên, năm qua, Bộ, ngành Trung ƣơng, Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh có nhiều văn đạo, song kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp ( Đạt 74,37% diện tích cần cấp) nhiều khó khăn, vƣớng mắc Trong giai đoạn 2014 – 2016, Sơn Cẩm tiếp tục đạo tập trung cấp GCNQSD cho đất sản xuất nông nghiệp nhƣ đất phi nông nghiệp Kết cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp đất phi nông nghiệp Sơn Cẩm giai đoạn 20142016 đƣợc thể bảng 4.4 bảng 4.5 49 4.2.1.1 Kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2014-2016 STT Xóm GCN đƣợc GCN chƣa Số Diện tích đất cấp đƣợc cấp GCN cần Tổng Tổng Tỷ lệ Tỷ lệ cần cấp cấp Tỷ lệ cấp số số 2 (%) (%) GCN (m ) GCN (m ) (%) (giấy) (Giấy) (Giấy) Cao Sơn 6 100 0 8105 8105 100 Cao Sơn 75 25 2105 1805 85.75 Cao Sơn 50 50 869 669 76.99 Cao Sơn 1 100 0 88 88 100 Cao Sơn 11 11 100 0 2068.6 2068.6 100 Táo 4 100 0 6085 6085 100 Táo 18 18 100 0 11989 11989 100 Số 3 100 0 1841 1841 100 Số 5 100 0 4407 4407 100 10 Số 5 100 0 20992 20992 100 11 Thanh Trà 4 100 0 5257 5257 100 12 Thanh Trà 0 0 0 0 13 Đồng Danh 4 100 0 1678 1678 100 14 Đồng Xe 3 100 0 2120 2120 100 15 Sơn Cẩm 6 100 0 6282 6282 100 16 Bến Giềng 4 100 0 3940 3940 100 17 Quang Trung 3 100 0 3391 3391 100 18 Quang Trung 3 100 0 4686 4686 100 19 Hiệp Lực 1 100 0 1505 1505 100 87 85 95,83 4.17 87408,6 86908,6 97,93 Tổng (Nguồn: UBND Sơn Cẩm) Qua bảng 4.4 cho thấy, giai đoạn 2014– 2016, tổng số hộ cần phải cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp 87 hộ Trong đó, số hộ cấp đƣợc 85 với diện tích 86908,6m2 đạt 97,93% so với số hộ cần cấp, số hộ 50 chƣa cấp hộ với diện tích 500m2, đạt 4,17% so với số hộ cần cấp Trong đó, xóm cấp đƣợc diện tích nhiều xóm Số cấp đƣợc 20992m2 Cấp đƣợc diện tích xóm Cao Sơn cấp đƣợc 88m2 Trong giai đoạn này, tiến độ cấp GCNQSD đất sản xuất nơng nghiệp cho hộ xóm đạt 50% Để có kết nhƣ do: - UBND quan tâm đến công tác cấp GCNQSD đất đặc biệt ý đến công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp - Việc giao đất nông nghiệp ổn định lâu dài, sớm đƣợc tiến hành hồn thiện - Đội ngũ cán địa có trình độ chun mơn cao - Do ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền lợi thân nên ngƣời dân tự giác việc kê khai, đăng ký, cấp GCNQSD đất Bảng 4.5 Tổng số đơn chƣa đủ điều kiện cấp đất nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 Số đơn chƣa Xóm Lý đƣợc cấp Tranh GCNQSD đất chấp Thiếu giấy Sử dụng sai tờ mục đích Cao Sơn x Cao Sơn x (Nguồn: UBND Sơn Cẩm) 4.2.1.2 Kết cấp GCNQSD đất phi nông nghiệp Trong giai đoạn 2014 – 2016, đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân Kết cấp GCNQSD đất Sơn Cẩm giai đoạn 20142016 đƣợc thể bảng 4.6 51 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất phi nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 STT Xóm Số GCN cần cấp (Giấy) GCN đƣợc cấp GCN chƣa đƣợc cấp Tổng số (Giấy) Tỷ lệ (%) Tổng số (Giấy) Diện tích đất Tỷ lệ (%) Cần cấp GCN (m2) cấp GCN (m2) Tỷ lệ (%) Táo 66.67 33.33 1060 660 62.26 Số 1 100 0 174 174 100 1 100 0 413 413 100 1 100 0 400 400 100 91.67 8.33 2047 1647 90.57 Đồng Danh Bến Giềng Tổng ((Nguồn: UBND Sơn Cẩm) Qua bảng 4.6 cho thấy: Tổng số hộ cần cấp GCNQSD đất giai đoạn 20142016 Sơn Cẩm hộ với diện tích cần cấp 2047m2 Trong số hộ đƣợc cấp GCNQSD đất hộ với diện tích 1647m2, đạt 91.67% so với số hộ cần cấp Số hộ chƣa đƣợc cấp GCNQSD đất hộ với diện tích 400m2, đạt 8.33% so với số hộ cần cấp Xóm cấp đƣợc nhiều xóm Táo có hộ với diện tích 660m2, đạt 39.43% Trong giai đoạn 20142016 số hộ chƣa đƣợc cấp GCNQSD đất 1hộ với diện tích 400m2, đạt 8.33% so với số hộ cần cấp.Nguyên nhân trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp đất có tranh chấp Nhƣ vậy, giai đoạn 20142016 Sơn Cẩm cấp cho hộ với diện tích 1647, đạt 91.67% Đây kết cao với tiến độ, nhƣ khoảng thời gian ngắn tới cơng tác cấp GCNQSD đất đƣợc hoàn 52 thiện Để đạt đƣợc kết cấp GCNQSD đất khả quan nhƣ Sơn Cẩm đƣợc quan tâm đạo đắn UBND huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên - Ngƣời dân nhận thức đƣợc GCNQSD đất cần thiết, có nhu cầu đƣợc cấp GCNQSD đất - Trình độ cán địa từ cấp đến cấp huyện ngày đƣợc nâng cao - có thiết bị, tƣ liệu phục vụ công tác cấp GCNQSD đất Nhờ áp dụng tin học hóa vào cơng việc nên đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất, cụ thể sử dụng phần mềm viết GCN thay thủ cơng tay nhƣ trƣớc, sử dụng phần mềm đồ để trích lục đồ - Bên cạnh kết đạt đƣợc cơng tác cấp GCNQSD đất gặp nhiều hạn chế, số hộ gia đình, cá nhân chƣa cấp, số xóm tiến độ cấp GCN chƣa đạt yêu cầu, ngƣời dân chƣa tự giác việc kê khai cấp GCNQSD đất Vì vậy, để hồn thiện cơng tác cấp GCNQSD đất địa bàn huyện Xuân Trƣờng thời gian tới Sơn Cẩm cần phải: - Giảm bớt thủ tục rƣờm rà kê khai đăng ký đất đai, gây lãng phí thời gian, tiền cho ngƣời dân - Tổ chức thêm buổi tập huấn chuyên mơn cho cán địa cấp sở để đáp ứng công tác nhu cầu cấp GCNQSD đất - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đất đai nói chung cơng tác cấp GCN nói riêng cách sâu rộng quần chúng nhân dân 53 Bảng 4.7.Tổng số đơn chƣa đủ điều kiện cấp đất phi nông nghiệp giai đoạn 20142016 Số đơn chƣa Xóm đƣợc cấp GCNQSD đất Táo Lý Tranh chấp Thiếu giấy tờ Sử dụng sai mục đích x (Nguồn: UBND Sơn Cẩm) 4.2.1.3 Đánh giá khái quát trình độ hiểu biết người dân Sơn Cẩm việc cấp GCNQSD đất Quyền đƣợc cấp GCNQSD đất quyền chung ngƣời sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời sử dụng đất việc cấp GCNQSD đất phải đảm bảo theo quy định pháp luật Trình độ hiểu biết ngƣời dân có ảnh hƣởng lớn tới công tác cấp GCNQSD đất Tiến độ cấp GCNQSD diễn nhanh hay chậm chủ yếu tùy thuộc vào nhận thức ngƣời dân Để điều tra trình độ hiểu biết ngƣời dân Sơn Cẩm em chọn xóm số làm điểm điều tra 30 phiếu Để sâu vào nghiên cứu, điều tra trình độ hiểu biết ngƣời dân Sơn Cẩm, em đƣa số tiêu đánh giá nhƣ: Về cấp GCNQSD đất, điều kiện, thủ tục, trình tự cấp giấy… Trình độ hiểu biết ngƣời dân đƣợc tổng hợp bảng 4.8 54 Bảng 4.8 Kết điều tra trình độ hiểu biết ngƣời dân Sơn Cẩm theo tiêu công tác cấp GCNQSD đất Có hiểu biết TT Chỉ tiêu Hộ Đánh giá chung GCNQSD đất Tỷ lệ (%) Hiểu biết Hộ Tỷ lệ (%) Khơng hiểu biết Hộ Tỷ lệ (%) 23 76.67 23.33 0 Điều kiện cấp GCN 17 56.67 13 43.33 0 Trình tự, thủ tục cấp 25 83.33 16.67 0 27 90 6.67 3.33 28 93.33 0 6.67 16.67 25 83.33 0 19 63.33 10 33.33 3.34 Nội dung ghi GCNQSD đất Ký hiệu loại đất Cấp GCNQSD đất Thẩm quyền cấp Nhìn vào kết đặt đƣợc ta nhận thấy tiêu khác trình độ hiểu biết ngƣời dân Sơn Cẩm khác Về trình độ hiểu biết chung cấp GCNQSD đất đạt tỷ lệ 23 hộ có hiểu đầy đủ biết chiếm 76,67% có hộ có hiểu biết nhƣng chƣa đầy đủ chiếm 23,33% Về điểu kiện cấp GCNQSD đất có 17 hộ có hiểu biết đầy đủ chiếm 56,67%, 13 có hiểu biết nhƣng chƣa đầy đủ chiếm 43,33% Thƣờng trả lời câu sau: Thử đất tranh chấp có đƣợc cấp GCN khơng? Khi GCN bị rách có đƣợc cấp lại GCN không? Một số câu nhiều hộ không trả lời đƣợc trả lời chƣa xác nhƣ: Khi đƣợc chuyển nhƣợng, thừa kế, tặng cho có đƣợc cấp GCNQSD đất khơng? 55 Về trình tự thủ tục cấp GCNQSD đất có 25 hộ có hiểu biết đầy đủ, chiếm 83,33%, hộ có hiểu biết nhƣng chƣa đầy đủ chiếm 16,67% Những hộ lại chƣa trả lời đƣợc chƣa kê khai đăng ký đất đai, nên khơng rõ trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất nhƣ: Nộp đâu? Nộp tiền lệ phí trƣớc hay sau cấp GCNQSD đất? Về nội dung ghi GCNQSD đất có 27 hộ có hiểu biết đầy đủ, chiếm 90% Còn hộ có hiểu biết nhƣng chƣa đầy đủ chiếm 33,33% Còn hộ không hiểu biết Nguyên nhân hộ chƣa ý, quan tâm đến GCNQSD đất gia đình Nhiều hộ ý đến phần diện tích, thời hạn sử dụng đất ghi GCNQSD đất chƣa để ý đến mục khác GCNQSD đất nhƣ: Sơ đồ đất, tài sản gắn liền với đất… Về ký hiệu loại đất có 28 hộ có hiểu biết chiếm 93,33%, hộ khơng hiểu biết chiếm 6,67 % Nguyên nhân hộ chƣa ý, quan tâm GCNQSD đất có ký hiệu loại đất nhƣ nào, biết GCNQSD đất cầm có mục đích Về cấp GCNQSD đất có hộ có hiểu biết đầy đủ chiếm 63,33%, 25 hộ có hiểu biết nhƣng chƣa đầy đủ chiếm 83,33% Một số hộ chƣa trả lời đƣợc chƣa hiểu rõ trƣờng hợp đƣợc cấp GCNQSD đất nhƣ tách thửa, hợp thửa, ranh giới thay đổi có phải cấp GCNQSD đất hay khơng? Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất có 19 hộ hiểu biết đầy đủ chiếm 63,33%, có 10 hộ hiểu biết nhƣng chƣa đầy đủ chiếm 45,83% hộ khơng hiểu biết chiếm 3,34 Còn nhiều hộ chƣa trả lời đƣợc họ khơng tìm hiểu q trình cấp GCNQSD đất Nên nhiều hộ cấp có thẩm quyền cấp, cấp xét duyệt 56 4.3 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất Sơn Cẩm thời gian tới 4.3.1 Thuận lợi - Công tác kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ đƣợc UBND huyện mà cụ thể Phòng Tài ngun & Mơi trƣờng hƣớng dẫn đạo thực với tinh thần trách nhiệm chủ sử dụng đất giúp cho công tác cấp giấy đƣợc thuận lợi - Ngƣời dân nhận thức đƣợc vai trò cơng tác đăng ký cấp giấy chứng quyền sử dụng đất nên việc tổ chức thực kê khai dễ đăng ký cấp giấy đƣợc thuận lợi - Phòng Tài Nguyên & Môi trƣờng mở lớp tập huấn nâng cao trình độ chun mơn cho cán địa xã, thị trấn - Cơng tác kê khai, đăng ký xin cấp GCNQSD đất địa phƣơng đƣợc tập trung - Do áp dụng phần mềm tin học vào công tác quản lý hồ sơ cấp GCNQSD đất nên rút ngắn đƣợc thời gian công việc - đƣợc quan tâm giúp đỡ UBND huyện, Sở Tài nguyên & Môi trƣờng nhân lực, vật lực - Đội ngũ cán địa có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm lâu năm thƣờng xuyên đƣợc tập huấn nâng cao nghiệp vụ - Giấy tờ từ trƣớc tới tƣơng đối đầy đủ nên thuận tiện cho việc xét cấp GCNQSDĐ - Việc mua bán, chuyển đổi, chuyển nhƣợng diễn khơng nhiều 4.3.2 Khó khăn - Việc tổ chức thực cấp giấy chứng nhận chƣa đƣợc cấp, ngành, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quan tâm mức Chƣa xác định đƣợc tầm quan trọng nhƣ vai trò công tác cấp GCN phát triển kinh tế hội thực quyền ngƣời SDĐ 57 - Sự hợp tác ngƣời dân chƣa cao chủ yếu hộ có nhu cầu vay vốn, chuyển đổi, chuyển nhƣợng đến xin đăng ký cấp mới, cấp đổi - Do có diện tích lớn huyện dân cƣ thƣa thớt phân bố không đồng ruộng đất manh mún nhỏ lẻ khiến cơng tác đối sốt, xác minh trạng gặp nhiều khó khăn - Đội ngũ cán chun mơn thiếu, tiến độ cơng việc chƣa thật đƣợc đẩy nhanh - Hiện tƣợng tranh chấp đất đai diễn khiến công tác cấp GCN bị gián đoạn - Trình độ hiểu biết cơng tác cấp GCNQSD đất ngƣời dân hạn chế - Một số khu vực trƣớc đo sót tổ chức đo đạc chi tiết chƣa đo nên số hộ dân chƣa có số liệu kê khai để cấp GCN 4.3.3 Giải pháp đề nhằm tăng cường công tác cấp GCNQSDĐĐ cấp tỉnh miền núi nói chung Sơn Cẩm nói riêng 4.3.3.1 Giải pháp chung - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành có liên quan đến sử dụng đất đến cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai hồn chỉnh cơng tác quy hoạch sử dụng đất làm sở để triển khai công tác cấp GCNQSD đất - Thành lập quỹ đất phát triển - Có sách trích lại tỷ lệ phù hợp ngân sách từ nguồn thu từ đất để đầu tƣ cho công tác quy hoạch chi tiết công tác cấp GCNQSD đất - Đơn giản hố thủ tục hành cơng tác cấp GCNQSD đất, Huyện tập chung đạo thực việc cải cách hành gắn với mơ hình giải thủ tục hành “ Trung tâm cửa ” - Cần phải thành lập văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất Huyện theo quy định LĐĐ năm 2003 để công tác cấp GCNQSDĐ diễn nhanh chóng 58 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật đất đai phƣơng tiện thông tin đại chúng 4.3.3.2 Giải pháp cho riêng Sơn Cẩm - Trong công tác lập kế hoạch, UBND cần có điều chỉnh hợp lý, cần phải bám sát luật, vào nhu cầu thực tế nguồn kinh phí địa phƣơng để xây dựng kế hoạch sử dụng đất sát với thực tế địa phƣơng có khả thực - Trong trình thực kế hoạch sử dụng đất cần phân tích thuận lợi, khó khăn, rút kinh nghiệm nhằm thực kế hoạch sử dụng đất đƣợc tốt Tránh tình trạng nhiều hạng mục cơng trình kéo dài nhiều năm khơng thực mà khơng có biện pháp khắc phục 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Dƣới đạo Phòng Tài ngun Mơi trƣờng, lãnh đạo Sơn Cẩm đến hết năm 2016 toàn thực cơng tác 19/19 xóm địa bàn đƣợc cấp GCNQSD đất - Công tác quản lý đất đai vào nề nếp, trình độ quản lý cán địa bƣớc đƣợc nâng cao - Hiện tƣợng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai đƣợc UBND huyện giải kịp thời theo quy định Luật đất đai - Công tác giao đất cấp GCNQSD đất thực chậm chƣa trở thành tác nhân thúc đẩy sản xuất phát triển - Riêng giai đoạn 20142016 công tác cấp GCNQSD đất đạt đƣợc kết tốt - Quá trình triển khai công tác cấp GCNQSDĐ đƣợc thực theo quy định Bộ TN & MT, diễn cách dân chủ công khai Đối với trƣờng hợp đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp giấy niêm yết danh sách công khai UBND kết đạt đƣợc Số lƣợng ngƣới toàn 13.002 ngƣời Trong giai đoạn 20142016 có 122 ngƣời xin cấp GCNQSDĐ Đất Nông nghiệp cấp đƣợc 85 đơn tổng số 87 số đơn đăng ký với diện tích 86.886,6 m2 Trong có 01 đơn hộ gia đình cá nhân khơng đạt u cầu đề Đấtcấp đƣợc đơn tổng số đơn đăng ký với diện tích 1647m2 tổng số diện tích 2047 m2 Trong có 01 đơn hộ gia đình cá nhân không đạt yêu cầu đề 60 5.2 Đề nghị Đề nghị UBND huyện, Phòng TN & MT VPĐKQSDĐ quan tâm giúp đỡ chuyên môn, nghiệp vụ, có chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng chun môn, nghiệp vụ ngành, cung cấp tài liệu hƣớng dẫn thực công tác chuyên môn cho cán sở để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao Tăng cƣờng cán chuyên môn cho để đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch đƣợc giao Cần phải xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng để đem lại hiệu sử dụng đất cao Tạo điều kiện thuận lợi cho cho ngƣời sử dụng đất thực chuyển nhƣợng, chuyển đổi quyền sử dụng đất Trong cơng tác quản lý nhà nƣớc đất đai cần khắc phục, giải dứt điểm tồn tại, vƣớng mắc q trình sử dụng đất Cơng tác hòa giải tranh chấp đất đai cần đƣợc giải nhanh gọn công Đối với trƣờng hợp vi phạm cần phải xử lý nghiêm khắc kịp thời tạo niềm tin cho nhân dân 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường việc quy định hồ sơ địa chính.(website: thuvienphapluat.vn) Chính Phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP việc quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai .(website: thuvienphapluat.vn) Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng quản lý nhà nước đất đai, Trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Lợi (2013) – Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc hội (2013), Điều 166 Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13, (website: http://www.moj.gov.vn) Quốc hội (2013), khoản 16 Điều Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13, (website: http://www.moj.gov.vn) Quốc hội (2013), mục Điều 22 Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13, (website: http://www.moj.gov.vn) Quyết định 38/2014/QĐ-UBDN ngày 8/9/2014 UBDN tỉnh Thái Nguyên việc quy định hạn mức giao đất, công nhận đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh Thái Nguyên (website: thuvienphapluat.vn) Quốc hội (2013), mục Điều 105 Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13, (website: http://www.moj.gov.vn) 10 UBND Sơn Cẩm (2016), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất Sơn Cẩm giai đoạn 2010 - 2015 11 UBND Sơn Cẩm (2016), Bảng thống kê, kiểm kê đất đai Sơn Cẩm năm 2016 12 UBND Sơn Cẩm (2016), Bảng thống kê nhân hộ Sơn Cẩm đến tháng năm 2017 ... tự nhiên, kinh tế - xã hội Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lƣơng , tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá kết công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xã Sơn Cẩm giai đoạn 1/7 /2014 – 12 /2016 - Đề xuất giải... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THANH TUẤN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN... lý sử dụng đất công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà tài sản khác liên quan đến đất đai chứng thƣ pháp lý để Nhà nƣớc xác nhận quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay