TÀI LIỆU ôn THI THPTQG 2018 môn toán lớp 11

141 211 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 23:07

BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN THPTQG 2018 MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 MỤC LỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TRUNG BÌNH Phần Đại số - Giải tích 11 Chương Các hàm số lượng giác phương trình lượng giác Bài Các hàm số lượng giác Câu 1: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Tập xác định hàm số A π  ¡ \  + k 2π  2  B π  ¡ \  + kπ  2  C ¡ \ { k 2π } D − cos x y= sin x − ¡ \ { kπ } Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 2: Điều kiện xác định hàm số A Câu 3: C C π  D = ¡ \  + k2π k ∈ ¢  4  π  D = ¡ \  + kπ k ∈ ¢  4  ¡ \ { ( 2k + 1) π k ∈ ¢} C B D f ( x) = − cos x π   ¡ \ ( 2k + 1) k ∈ ¢    π x ≠ + kπ π x ≠ + kπ D x ≠ kπ π  D = ¡ \  + kπ k ∈ ¢  2  B D π x ≠ + kπ B y = cot 2x y = tan 2x  π kπ  D=¡ \ + k ∈¢ 4  là: B (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Tập đây? A y = cot x Câu 7: π x ≠ − + k 2π ¡ \ { k π k ∈ ¢} ¡ \ { k 2π k ∈ ¢} [TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Tập xác định hàm số A Câu 6: B Tập xác định hàm số A Câu 5: (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Tìm tập xác định D hàm số A Câu 4: π x ≠ + k 2π − s inx y= cos x C π π x≠ +k y = tan x D π π x≠ +k là: tập xác định hàm số sau  kπ  D=¡ \ k ∈¢ 2  C y = tan x D y = tan 2x (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Xét bốn mệnh đề sau: ( 1) : Hàm số y = s inx có tập xác định R ( ) : Hàm số y = cosx có tập xác định R Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 ( 3) Hàm số y = tan x có tập xác định R ( ) Hàm số y = cot x có tập xác định R Tìm số phát biểu A B Câu 8: C π  D = ¡ \  + kπ | k ∈ ¢  2  D = ¡ \ { 0} B D D = ¡ \ { kπ | k ∈ ¢} là:  kπ  D = ¡ \  | k ∈¢   y = sin x hàm số lẻ D Hàm số y = tan x hàm số lẻ [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Khẳng định sai? A Hàm số hàm số lẻ B Hàm số hàm số lẻ y = cos x y = cot x C Hàm số Câu 11: tan x − y= sin x (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Khẳng định sai? A Hàm số hàm số lẻ B Hàm số hàm số lẻ y = cos x y = cot x C Hàm số Câu 10: D ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Tập xác định D hàm số A Câu 9: C y = sin x hàm số lẻ D Hàm số y = tan x hàm số lẻ (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn A B y = 2016 cos x + 2017 sin x y = sin 2016x + cos2017x C y = cot 2015x − 2016sin x D y = tan 2016x + cot 2017x Câu 12: (THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Hàm số sau hàm số chẵn? A B C D y = sin x cos x y = cos x y = sin x y = sin x + cos x Câu 13: (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Chọn phát biểu A Các hàm số hàm số chẵn y = sinx, y = cosx, y = cotx Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 B Các hàm số hàm số lẻ y = sinx, y = cosx, y = cotx C Các hàm số D Các hàm số Câu 14: Hàm số A Câu 16: y = sinx, y = cot x, y = tan x hàm số chẵn hàm số lẻ (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Chu kỳ hàm số A Câu 15: y = sinx, y = cot x, y = tan x π B y = sin x 2π C 4π x y = 3sin số sau đây: D π hàm số tuần hoàn với chu kì bao nhiêu? B π C 2π D 3π ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Hàm số y = tan x tuần hoàn với chu kì: A π B 2π C 3π D 4π Câu 17: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong hàm số sau hàm số tuần hoàn với chu kỳ π ? x y = cot y = sin x y = c osx y = tan x A B C D Câu 18: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần - 2018) Cho bốn hàm số π ? có hàm số tuần hồn với chu kì D ( 1) y = sin 2x; ( ) y = cos 4x; ( 3) y = tan 2x; ( ) y = cot 3x A Câu 19: Câu 20: B C [ME GA BOOK] Hàm số hàm số tuần hoàn? A B C y = sin x y = x +1 y = x2 (TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC Câu 22: B y= NINH) (1) y = cos x; (2) y = sin x; (3) y = tan x; (4) y = cot x ? A D Trong x −1 x+2 bốn hàm có hàm số tuần hồn với chu kỳ C số: π D (THPT CHUN BẮC NINH) Phương trình sau vơ nghiệm? Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 A B tan x + = sin x + = C Câu 23: Câu 24: π π  D = R \  + k , k ∈¢   D = R \ { π + kπ , k ∈ ¢} Cho hàm số A C ∀x y = cos x B D y = sin x + cosx B x ≠ −1 π  π  x ∈  − + k 2π ; + k 2π    C D = ¡ \ { kπ | k ∈ ¢} π  D = R \  + kπ , k ∈ ¢    B π  D = ¡ \  + kπ | k ∈ ¢  4   π  D = ¡ \ k k ∈ ¢    là:  2π  D = R \ k , k ∈¢   D x≠± D hàm số π  D = ¡ \  + kπ | k ∈ ¢  2  D B π y= sin x − cos x D = ¡ \ { k 2π | k ∈ ¢} [Thử sức trước kì thi- Đề 07] Tập xác định hàm số A y = tan x Điều kiện xác định hàm số (THPT HOA LƯ A) Tìm tập xác định A Câu 27: D [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC LẦN 1] Tập xác định hàm số C Câu 26: cos x − cos x − = (THPT LÊ VĂN THỊNH) Hàm số sau hàm số chẵn? A B C y = sin x cos3x y = cos2x y = sin x A Câu 25: D 3sin x − = y = cotx D = ¡ \ { kπ k ∈ ¢} Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 C D D = ¡ \ { k 2π k ∈ ¢} Câu 28: (THPT LÊ VĂN THỊNH) Tìm tập xác định hàm số sau A C Câu 29: π  D = ¡ \  + kπ k ∈ ¢  2  ïì ïü p p D = ¡ \ ùớ kp, + k2p, - + k2p; k ẻ Â ùý ùợù ùỵ 6 ù B cot x y= 2sin x - ü ïìï p ï 5p D = ¡ \ í + k2p, + k2p; k ẻ Â ùý ùợù ùỵ ù D ìï ü ì ü ï ï ï p 5p p 2p D = ¡ \ ïí kp, + k2p, + k2p; k ẻ Â ùý D = Ă \ ùớ kp, + k2p, + k2p; k ẻ Âùý ùợù ùùỵ ùợù ùỵ 6 3 ù (THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Tìm tập xác định hàm số sau y= A C Câu 30: π π   D = ¡ \  kπ ; + k 2π ; − + k 2π ; k ∈ ¢  6   π 5π   D = ¡ \  kπ ; + k 2π ; + k 2π ; k ∈ ¢  6   D 5π π  D = ¡ \  + k 2π ; + k 2π ; k ∈ ¢  6  π 2π   D = ¡ \  kπ ; + k 2π ; + k 2π ; k ∈ ¢  3   [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Tâp xác định hàm số y= A C Câu 31: B cot x 2sin x − 1 + sin x − cos x D=¡ D = ¡ \ { kπ, k ∈ ¢} B D π  D = ¡ \  + kπ, k ∈ ¢  2  D = ¡ \ { k2 π, k ∈ ¢} ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Tâp xác định hàm số π  D = ¡ \  + kπ, k ∈ ¢  2  A D = ¡ B C D = ¡ \ { kπ, k ∈ ¢} D y= + s inx − cosx là: D = ¡ \ { k2π, k ∈ ¢} Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 32: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng y = tan x  π  0; ÷  2 B Hàm số y = sin x C Hàm số D Hàm số Câu 33: đồng biến khoảng y = cot x y = cos x ( 0; π ) nghịch biến khoảng đồng biến khoảng ( 0; π ) ( 0; π ) (THTT - Lần – 2018) Hãy nêu tất hàm số hàm số y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x để hàm số đồng biến nhận giá trị âm khoảng  π   − ;0 ÷?   A Câu 34: y = tanx y = s inx, y = cot x C y = s inx, y = tan x D y = tan x, y = cosx (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần – 2018) Hàm số đồng biến khoảng  5π  0;   ÷?  A y = sin x Câu 35: B B y = cos x π  y = sin  x − ÷ 3  C π  y = sin  x + ÷ 3  D (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong hàm số sau hàm số đồng biến  π π − ; ÷  2  ? A y = cot x B y = −tanx C y = cosx D y = s inx Câu 36: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC LẦN 1] Trong hàm số sau, hàm số hàm chẵn? A B C D y = cos x y = cot x y = tan x y = sin x Câu 37: ( THPT QUẾ VÕ ) Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng? A B C D y = sin x − cos x y = 2sin x y = −2 cos x y = 2sin ( − x ) Câu 38: (THPT SƠN TÂY) Trong hàm số sau hàm số hàm số chẵn? Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 A B y = − sin x y = sin x Câu 39: Câu 40: C Kết luận sau sai? y = cos x hàm số chẵn A y = tan 2x hàm số lẻ C B π  y = cos  x + ÷ 3  D y = sin x + cos x y = sin2x hàm số lẻ y = x + sin x hàm số chẵn D (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Cho hàm số y = sin x.cos x Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số hàm số lẻ B Hàm số khơng có tính chẵn, lẻ C Hàm số hàm số chẵn D Hàm số có giá trị lớn Câu 41: (Toan Luyen de THPTQG) Hàm số hàm số chẵn? A B y = sin 2x + sin 4x y = cos x − sin x + 2017 C y = tan x + cot x Câu 42: (CHUYÊN D y = x cos x + x BẮC NINH) (2) y = cos4x; (3) y = tan2x; (4) y = cot3x A Trong bốn hàm số: có hàm số tuần hồn với chu kỳ B C (1) y = sin2x; π ? D Câu 43: Câu 44: Tìm chu kì sở (nếu có) hàm số sau A Câu 45: T0 = 2π B π T0 = f ( x ) = tan x C π T0 = D T0 = π ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A B y = sin x y = ( sin x cos x − x ) − x − sin x C x −1 y= x +1 D y = x − x + Trang | TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 46: (MEGABOOK-SỐ 06) Tìm chu kì hàm số y= A B T =π C T = 2π sin 3x + sin x D π T= T=  π y = sin x − ÷+ 3  Câu 47: Giá trị nhỏ hàm số bao nhiêu? A -1 B C Câu 48: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Tìm giá trị lớn A Câu 49: B M= (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Khi giá trị thuộc: A  2 ÷  −1; − ÷   Câu 50: B   ;0  −   x hàm số y= [ −1;1] B 2π C 2+ 4cos x + D M= thay đổi khoảng C D D 3π y = s inx   ;1    y = tan x D M=  5π π   ; ÷  4  [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Hàm số chu kì A π Câu 51: C M = M 2π lấy tuần hồn với 4π (THPT CHUN BẮC NINH) Tìm giá trị lớn hàm số y = − cos x − cos x A Câu 52: B C (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Tập giá trị hàm số đoạn [ a; b] Tính tổng D y = sin2x + 3cos2x+1 T = a + b? Trang | 10 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 718: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC LẦN 1] Cho hình chóp giác cân A, M trung điểm BC, J trung điểm BM, đúng? A BC ⊥ ( SAM ) B BC ⊥ ( SAC ) C BC ⊥ ( SAB ) SA ⊥ giác vuông B cạnh bên SB = 3a, AB = 4a, BC = 2a A B 12 61 61 SB BC ⊥ ( SAJ ) S ABC có đáy B đến mặt phẳng C ( SAC ) D 12 29a 29 14a 14 Câu 720: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Cho hình chóp vng góc với mặt phẳng điểm A AB, SB CH ⊥ AK ( ABC ) đáy tam ABC vng góc với mặt phẳng đáy Cho biết Tính khoảng cách từ 4a có đáy tam đáy Khẳng định sau D Câu 719: [TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH] Cho hình chóp SABC ABC tam giác cân C Gọi H,K S ABC có SA trung Trong khẳng định sau, khẳng định sai? B CH ⊥ SB C CH ⊥ SA D AK ⊥ BC Câu 721: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân C, cạnh bên SA vng góc với đáy Gọi H, K trung điểm AB SB Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? A B C D CH ⊥ SB CH ⊥ AK AK ⊥ BC HK ⊥ HC Câu 722: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Cho hình chóp SA ⊥ ( ABCD ) S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O Chọn khẳng định sai? Trang | 127 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 A B SA ⊥ BD SC ⊥ BD Câu 723: Cho hình chóp SA = 2a phẳng Gọi ( ABC ) A S ABC M ABC trung điểm SC SO ⊥ BD tam giác cạnh Tính cơsin góc α a D cạnh bên SA AD ⊥ SC vng góc với đáy góc đường thẳng BM mặt cosα = có đáy C B 14 cosα = C cosα = D 7 cosα = 21 Câu 724: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam cạnh a ( ABC ) trùng với trung điểm H cạnh BC Biết tam giác Hình chiếu vng góc S lên SBC tam giác đề Tính số đo góc SA ( ABC ) A 30 o C 60 B 75 D 45 Câu 725: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần – 2018) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = 2a Gọi M trung điểm SC Tính cosin góc α góc đường thẳng BM mặt phẳng (ABC) A cos α = 14 B cos α = 7 C cos α = D cos α = Câu 726: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Cho hình chóp ABC A S ABC có đáy tam giác cạnh Hình chiếu vng góc điểm lên mặt phẳng trùng với a S ( ABC ) trung điểm thẳng 21 SA 90o H cạnh mặt phẳng BC Biết tam giác SBC tam giác Tính số đo góc đường ( ABC ) B 60o C 30o D 45o Câu 727: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác ( ABC ) trùng với trung điểm H cạnh a Hình chiếu vng góc điểm S lên mặt phẳng Trang | 128 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 cạnh BC Biết tam giác SBC tam giác Tính số đo góc đường thẳng SA mặt phẳng o A 90 ( ABC ) o B 60 o C 30 o D 45 Câu 728: (THPT LỤC NGẠN 1-BẮC GIANG) Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có AA' = a 10 , AC = a , BC = a, ·ACB = 1350 Hình chiếu vng góc C' lên mặt phẳng ( ABC ) trùng với ( ACC ' A ') ? trung điểm M AB Tính góc tạo đường thẳng C ' M với mặt phẳng A 90 B 600 C 450 D 300 Câu 729: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ) Cho hình lăng trụ đứng ABC A’B’C’ có đáy ABC tam giác vng R BCA = 60° A Góc B’C mặt phẳng (AA’C’C) B AC ' = a AC ' = 3a C 30° A, AC = a, Tính theo a, độ dài D AC ' = a góc AC ' AC ' = 3a Câu 730: Câu 731: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy 3a , cạnh ( ABC ) bên 3a Tính khoảng cách h từ đỉnh S tới mặt phẳng đáy h= a A h = a B h = a C D h = a Câu 732: (THPT CHUN BẮC NINH)Cho hình chóp vng C Gọi H hình chiếu vng góc khẳng định đúng? A trung điểm cạnh H AB C H trực tâm tam giác ABC B D S ABC S H H có lên mp SA = SB = SC ( ABC ) tam giác ABC Khẳng định sau là trọng tâm tam giác trung điểm cạnh ABC AC Trang | 129 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Bài Hai mặt phẳng vng góc Câu 733: (THPT Việt Trì) Cho hình chóp ABC A S.ABC có đáy ABC vng B, SA vng góc với đáy Khẳng định sai? B SA ⊥ BC C SB ⊥ AC SA ⊥ AB D SB ⊥ BC Câu 734: (ĐỀ 6_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Hình lăng trụ tam giác khơng có tính chất sau A Các cạnh bên hai đáy tam giác B Cạnh bên vuông góc với hai đáy hai đáy tam giác C Tất cạnh D Các mặt bên hình chữ nhật Câu 735: Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: A Cho hai đường thẳng chéo , luôn có mặt phẳng chứa đường thẳng vng a, b góc với đường thẳng B Cho hai đường thẳng vng góc với nhau, chứa chứa a a, b b (α) (β) (α) ⊥ ( β ) C Cho hai đường thẳng a, b vuông góc với nhau, mặt phẳng vng góc với đường thẳng song song với đường thẳng D Cho đường thẳng mặt phẳng chứa a a ⊥ (α) , (β) ( β) ⊥ (α) Câu 736: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Hình lăng trụ đứng hình lăng trụ B Hình lăng trụ có đáy đa giác hình lăng trụ C Hình lăng trụ đứng có đáy đa giác hình lăng trụ D Hình lăng trụ tứ giác hình lập phương Câu 737: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABC có vng A A Góc SA ⊥ ( ABC ) , đáy ABC Mệnh đề sau sai: ( SBC ) ( SAC ) góc · SCB Trang | 130 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 B ( SAB) ⊥ ( SAC ) C ( SAB) ⊥ ( ABC ) D Vẽ AH ⊥ BC , H thuộc BC Góc ( SBC ) ( ABC ) góc · AHS Câu 738: Câu 739: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Hình chóp hình chóp có đáy đa giác cạnh bên B Hình chóp hình chóp có chân đường cao hạ từ đỉnh xuống mặt đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy C Hình chóp tứ diện D Hình chóp hình chóp có đáy đa giác Câu 740: (THTT - Lần – 2018) Trong không gian cho đường thẳng a A, B, C , E , F , G điểm phân biệt khơng có ba điểm thẳng hàng Khẳng định sau đúng? A B a / / BC a ⊥ BC  ⇒ a ⊥ mp ( ABC ) ⇒ a / / ( EFG )   a ⊥ AC BC ⊂ EF G ( )   C  AB / /EF ⇒ ( ABC ) / / ( EFG )   BC / / FG D  a ⊥ ( ABC ) ⇒ ( ABC ) ⊥ ( EFG )   a ⊥ ( EFG ) Câu 741: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC LẦN 1] Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Nếu đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với D Nếu đường thẳng mặt phẳng ( không chứa đường thẳng đó) vng góc với đường thẳng song song với Trang | 131 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 742: (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HĨA LẦN NĂM 2018) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB = a , cạnh bên SA vng góc với đáy SA = a (hình vẽ) Góc hai mặt phẳng ( SBC ) ( SAD ) bằng: A 300 B 600 C 900 D 450 Câu 743: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABCD có hình chữ nhật có AB = a, AD = 2a, SA = a A Khi tan góc B C SA ⊥ ( ABCD ) , ( SBD ) ( ABCD ) ABCD bằng: D 15 15 Câu 744: Câu 745: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B, AD = 2BC , SA ⊥ ( ABCD ) hình chiếu E A góc SD Góc B góc AMC ( SCD ) Gọi E, M trung điểm AD và ( SAD ) K là: C góc EKC SD AKC D góc CSA Câu 746: Câu 747: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân C, SA = SB, I A Góc C trung điểm ( SAB) IC ⊥ ( SAB) AB ( ABC ) D Mệnh đề sau sai: góc SIC B ∆SAC = ∆SBC SI ⊥ ( ABC ) Câu 748: Trang | 132 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 749: Cho lăng trụ đứng có có Gọi I trung điểm ABC A ' B ' C ' AB = AC = BB ' = a, BAC = 120° CC ' Tính cosin góc tạo hai mặt phẳng A B 2 ( ABC ) ( AB ' I ) C 12 D 30 10 Câu 750: (THPT LỤC NGẠN 1-BẮC GIANG) Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông cân với BA = BC = a, SA = a vuông góc với đáy, cosin góc hai mặt phẳng bằng: B A Câu 751: C (THPT HOA LƯ A) Cho tứ diện AB = OC = a 6, OA = a A 60° 30° Câu 752: (THTT - Lần – 2018) Giả sử B α C 45° OA,OB,OC ( ABC ) đơi vng góc ( OBC ) D 90° góc hai mặt tứ diện có cạnh tan α = C ( SBC ) D có Tính góc hai mặt phẳng B định là: A tan α = OABC ( SAC ) tan α = D a Khẳng tan α = Câu 753: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ ( ABC ) , đáy ABC vng A Mệnh đề sau sai: A góc (SBC) (SAC) góc SCB B ( SAB ) ⊥ ( SAC ) C ( SAB) ⊥ ( ABC ) D Vẽ AH ⊥ BC , H thuộc BC Góc (SBC) (ABC) góc AHS Trang | 133 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 754: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B, AD = 2BC, SA ⊥ ( ABCD ) Gọi E, M trung điểm AD SD K hình chiếu E SD Góc (SCD) (SAD) là: A góc AMC B góc EKC C góc AKC D góc CSA Câu 755: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ ( ABCD ) , ABCD hình chữ nhật tâm O Gọi I trung điểm SC Mệnh đề sau sai: A B C D SD ⊥ DC BC ⊥ SB BD ⊥ ( SAC ) OI ⊥ ( ABCD ) Câu 756: ( THPT Hàn Thun-Bắc Ninh-Lần 1) Hình chóp ( SAB ) giác A SAD ( SAD ) Câu 757: Cho hình chóp AB A Góc B S ABC SA ⊥ AC có đáy Góc đường thẳng ¼ SCI B Góc góc hai mp ( AB 'C ') đường cao tam giác mặt phẳng SC ¼ SCA C BC ⊥ AH tam giác cân ABC Câu 758: (THPT Việt Trì) Cho lăng trụ A π AH , AK có đáy hình vng, hai mặt bên SAB , tam Mệnh đề sau sai? HK ⊥ SC điểm vng góc với mặt đáy S ABCD ABC.A ' B 'C ' D AK ⊥ BD C , ( SAB ) ⊥ ( ABC ) , SA = SB, I ( ABC ) C Góc trung là: ¼ ISC có cạnh đáy D Góc 2a ¼ SCB , cạnh bên a Tính ( A ' B'C ' ) B C arc sin π D arc cos Trang | 134 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Bài Khoảng cách Câu 759: (THPT CHUN HÙNG VƯƠNG) Cho hình chóp bên SA vng góc với đáy Biết khoảng cách từ A đến đến mặt phẳng A 12a S.ABCD ( SBD ) có đáy hình bình hành, cạnh 6a Tính khoảng cách từ C ( SBD ) ? B 3a C 4a D 6a Câu 760: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XN - VĨNH PHÚC] Cho hình chóp ABC tam giác vuông cân ( ABC ) ° 45 A, AB a, SA = SB = SC Tính khoảng cách từ điểm A B a 3 S đến mặt phẳng ( ABC ) D a a Câu 761: [THPT PHAN CHU TRINH ĐAKLAK LẦN - 2018] Cho hình chóp tứ giác có tất cạnh a Gọi M có đáy Góc đường thẳng SA mặt phẳng C a 2 S ABC điểm đoạn SD cho S ABCD SM = 2MD Trang | 135 TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018 Tính tan góc đường thẳng A BM mặt phẳng B ( ABCD ) C D Câu 762: (ĐỀ 6_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Cho đường thẳng mặt phẳng ( P) M d ( A, ( P ) ) d ( B, ( P ) ) B = chứa hai điểm A, B cắt sau: Biết A’, B’ hình chiếu A, B A d d ( A, ( P ) ) d ( B, ( P ) ) ( P) C = MA ' = 3, A 'B' = d ( B, ( P ) ) d ( A, ( P ) ) D = d ( B, ( P ) ) d ( A, ( P ) ) = Câu 763: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho hình chóp S ABC SA, AB, BC vng góc với đôi Biết SA = 3a, AB = a , BC = a Khoảng cách từ B đến SC bằng: A 2a B a C a Câu 764: [THPT Đoàn Thượng – Lần 2018] Cho hình chóp B, SA ⊥ ( ABC ) S ABC D 2a có đáy ABC tam giác vuông Gọi M, N hình chiếu vng góc A lên SB, SC Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) đoạn thẳng sau đây? A AN B AC C AM D AB Câu 765: (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Cho hình chóp cạnh S SA, SB, SC đơi vng góc với đến mặt phẳng ( ABC ) SA = a, SB = 2a, SC = 3a S ABC có Khoảng cách từ điểm là: Trang | 136 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 A B 5a 6a C 7a D 6a Câu 766: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình chóp S.ABC có ABC tam giác vuông B, AB = a, BC = 2a SB bằng: A 2a Biết SA ⊥ AB, SC ⊥ BC B , góc SC (ABC) C D 3a 2a 600 Độ dài cạnh 2a Câu 767: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho hình hộp chữ nhật ABCD A1 B1C1 D1 có ba kích thước AB = a, AD = 2a, AA1 = 3a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( A1 BD ) bao nhiêu? a a a A a B C D Câu 768: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng B , AB = a, BC = a Hình chiếu vng góc S mặt đáy trung điểm H cạnh AC ( SAB ) Biết SB = a Tính theo a khoảng cách từ H đến mặt phẳng a 21 A a 21 B a 21 C Câu 769: (MEGABOOK-SỐ 06) Cho hình chóp AB = 2a, ·ABC = 120° A Khoảng cách từ B 3a A S ABC đến có ( SBC ) SA = 3a, SA vng góc vói mặt phẳng đáy, bằng: C 3a 10 10 3a 21 D D 6a 13 13 a 13 Câu 770: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, SB = SC = a Cạnh SA ⊥ ( ABCD ) a A a B3 a C ( SCD ) bằng: , khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng a D Câu 771: (THPT LỤC NGẠN 1-BẮC GIANG) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy ( ABCD ) Biết Trang | 137 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 SD = 2a góc tạo đường thẳng SC mặt phẳng ( ABCD ) 300 Tính khoảng cách ( SAC ) từ điểm B đến mặt phẳng 2a 2a 66 A 11 B 11 a 15 C D 15a Câu 772: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Cho hình chóp S ABC có đáy ABC o · tam giác vuông A , BC = 2a , ABC = 60 Gọi M trung điểm BC Biết SA = SB = SM = A 2a a 39 ( ABC ) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng B 4a C 3a Câu 773: [TRƯỜNG THPT N DŨNG 3] Cho hình chóp a Hình chiếu vng góc HB = 2HA điểm K Cạnh HC SC  S tạo với mặt phẳng đáy đến mặt phẳng A lên mặt phẳng ( SCD ) B a 13 có đáy S ABCD ( ABCD ) ( ABCD ) D a điểm ABCD H góc hình vng cạnh thuộc cạnh 60°.  AB cho Khoảng cách từ trung C D a 13 a 13 a 13 Câu 774: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình vng ABCD có tâm O,cạnh 2a Trên đường thẳng qua O vng góc với mp(ABCD) lấy điểm S Biết góc SA (ABCD) 450 A Độ dài SO bằng: SO = 2a B SO = 3a C D SO = a SO = a Câu 775: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần – 2018) Cho hình lăng trụ ABC A’B’C’ có mặt đáy ABC tam giác đều, độ dài cạnh AB = 2a Hình chiếu vng góc A’ lên (ABC) trùng với trung điểm H cạnh AB Biết góc cạnh bên mặt đáy 60° , tính theo a khoảng cách h từ điểm B đến mặt phẳng (ACC’A’) A h= 39a 13 B h= 15a C h= 21a D h= 15a Trang | 138 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 776: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, cạnh a2 bên SA vng góc với đáy SA = a Biết diện tích tam giác SAB , khoảng cách từ ( SAC ) điểm B đến mặt phẳng a 10 A a 10 B a C Câu 777: [TRƯỜNG THPT N DŨNG 3] Cho hình chóp Đường thẳng cách từ M SA vng góc với mặt phẳng đáy, đến mặt phẳng A ( SAB ) B a 2 B' A đến 3a A' ( A 'BC ) ( ABC) có đáy hình vng cạnh a S ABCD SA = a Gọi M trung điểm CD Khoảng C a D a Câu 778: [Trường THPT VIỆT ĐỨC] Cho lăng trụ chiếu a D ABC.A ' B'C ' 2a có đáy tam giác cạnh a, hình trùng với tâm O tam giác ABC Biết a A 'O = Tính khoảng cách từ B 3a 21 C 3a 28 D 3a 13 Câu 779: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC LẦN 1] Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Góc hai mặt phẳng góc hai đường thẳng vng góc với hai mặt phẳng B Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng khoảng cách từ điểm đến hình chiếu mặt phẳng C Góc đường thẳng mặt phẳng góc đường thẳng với hình chiếu vng góc mặt phẳng D Khoảng cách hai đường thẳng chéo khoảng cách hai điểm hai đường thẳng Trang | 139 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 780: Cho hình chóp có đáy hình thang vng Biết A, B AB = a; S ABCD ABCD BC = a, AD = 3a, SA = a A a B Khi a khoảng cách hai đường thẳng SA ⊥ ( ABCD ) , C 2a D 3a SA, CD là: Câu 781: [TRƯỜNG THPT CHUN ĐẠI HỌC VINH] Cho hình chóp có đáy tam giác cạnh vng góc với mặt phẳng đáy a, SA S ABC ABC SA = a A Tính khoảng cách hai đường thẳng ` SA v a BC B a a C D a a Câu 782: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình lăng trụ ABC A’B’C’ Gọi M, M’, I trung điểm BC, B’C’ AM Khoảng cách đường thẳng BB’ mp(AMM’A’) độ dài đoạn thẳng: A BM’ B BI C BM D BA Câu 783: (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Cho hình chóp hình vng với đường chéo ABCD Khoảng cách hai đường thẳng A a B a SB AC = 2a CD , SA S ABCD vng góc với mặt phẳng có đáy ( ABCD ) là: C D a a Câu 784: (THPT CHUN HÙNG VƯƠNG) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh a, SO vng góc với mặt phẳng Khoảng cách SC AB ( ABCD ) SO = a Trang | 140 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 A B a a 15 C D 2a 15 2a 5 Câu 785: [THPT-Chun-Bắc-Ninh-Bắc-Ninh-Lần-2]Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đơi vng góc A 11a SA = a; SB = a 2, SC = a B Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) C a 66 6a 11 D a 66 11 Câu 786: (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình, lần – 2018)Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác a 21 vuông A có BC = 2a, AB = a Khoảng cách từ AA ' có đến mặt phẳng ( BCC ′B′) A ABC ABC A ' B ' C ' B a C a D a Trang | 141 ...TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 MỤC LỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TRUNG BÌNH Phần Đại số - Giải tích 11 Chương Các hàm số lượng giác phương... D  x =  x =  π π +k π π +k Trang | 22 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 114 : Phương trình có nghiệm khi: m sin x + 3cos x = A Câu 115 : B m≤2 (TOÁN HỌC VÀ TUỔI π  π  cos  x + ÷+ cos ... 7π + k 2π  π   x = + k 2π  ( k ∈¢) π x = − + k 2π  Trang | 23 TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018 Câu 119 : (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Giải phương trình sin x- A C é 5p êx = + k2p ,kẻ Â 5p - k2p
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI THPTQG 2018 môn toán lớp 11, TÀI LIỆU ôn THI THPTQG 2018 môn toán lớp 11, Chương 1. Các hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 1. Các hàm số lượng giác, Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản, Bài 3. Phương trình lượng giác thường gặp, Chương 2. Tổ hợp – Xác suất, Bài 2. Hoán vị - chỉnh hợp – tổ hợp, Bài 3. Nhị thức newton, Bài 4. Biến cố - Xác Suất, Chương 3. Dãy số - Cấp số cộng – Cấp số nhân, Bài 3. Cấp số cộng, Bài 4. Cấp số nhân, Bài 1. Giới hạn dãy số, Bài 2. Giới hạn hàm số, Bài 3. Hàm số liên tục, Bài 1. Các vấn đề về tập xác định và đạo hàm, Bài 2. Bài toán tiếp tuyến của đường cong, Chương 1. Phép biến hình – phép dời hình, Bài 2. Phép tịnh tiến, Bài 7. Phép vị tự, Chương 2. Quan hệ song song, Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, Chương 3. Vecto trong không giang. Quan hệ vuông góc, Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc, Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc, Bài 5. Khoảng cách

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay