CHU DE 15 TONG HOP TIEP TUYEN DE

10 30 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 22:39

Câu 1: Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số y x x    4 2 3 2 . Mệnh đề nào dướiđây đúng?A. d song song với đường thẳng y  3 . B. d song song với đường thẳng x  3.C. d có hệ số góc âm. D. d có hệ số góc dương.Câu 2: Hàm số y x x     3 2 3 2 có đồ thị C . Tiếp tuyến của đồ thị tại M 1;4 cắt trục hoành vàtrục tung lần lượt tại A B , . Diện tích của tam giác OAB là:A. 16. B. 13. C. 12. D. 1.Câu 3: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x x   3 tại điểm M 1;2 làA. y x   4 6 . B. y x   4 2 . C. y x   2 1. D. y x   2 3 .Câu 4: Cho hàm số y ax bx cx d a      3 2  0 , có đồ thị (C). Với điều kiện nào của a để cho tiếptuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ 0b3xa  là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất?A. a  0 . B. 2 0   a . C. a  0 . D.    2 0 a .Câu 5: Cho hàm số f x x x x       3 2 6 9 1 có đồ thị C . Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị Ctại điểm thuộc đồ thị C có hoành độ là nghiệm phương trình 2 . 6 0 f x x f x          ?A. 1. B. 4. C. 2. D. 3 .Câu 6: Cho hàm số y x  3 có đồ thị C .Tiếp tuyến của đồ thị C tại điểm M x y  0 0 ;  có phươngtrình y x   3 2 . Tính giá trị của biểu thức P x y   0 0 2 .A.3. B. 3. C. 11. D. 6.Câu 7: Cho đồ thị hàm số y 3 1x  và y x  4 2 tiếp xúc nhau tại M có hoành độ làA. x  1. B. x 1. C. x  2 . D. 12x  .Câu 8: Cho hàm số y x x    4 2 2 1. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm M 1;2 làA. y x    8 10 . B. y x    8 6 . C. y x    8 6 . D. y  2 .Câu 9: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số4 214 2  x xy tạo điểm có hoành độ x0  1 có hệ số góc là:A. 0 . B. 2 . C. 2 . D. Đáp số khác.Câu 10: Cho hàm số y x x    3 3 2 . Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độx  2 là CHỦ ĐỀ 15 PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ       x – x  + y  PTTT đồ thị hàm số y  f x điểm M x0 ; y0 : y  f  x0 0 f   x0  hệ số góc tiếp tuyến đó: M  x0; y0  : tiếp điểm x0 : hoành độ tiếp điểm y0 : tung độ tiếp điểm  Cho đường thẳng: d : y  kx  b D : y  kx  b k  k b  b  d  D  k.k  1  d / /D    Điều kiện để hai đồ thị hàm số y  f  x  y  g  x  tiếp xúc hệ phương trình  f  x   g  x  có nghiệm   f   x   g   x  Câu 1: Câu 2: Gọi d tiếp tuyến điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  x  Mệnh đề đúng? A d song song với đường thẳng y  B d song song với đường thẳng x  C d có hệ số góc âm D d có hệ số góc dương Hàm số y   x  x  có đồ thị  C  Tiếp tuyến đồ thị M 1;  cắt trục hoành trục tung A, B Diện tích tam giác OAB là: D Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x điểm M 1;  A Câu 3: B A y  x  Câu 4: C B y  x  Cho hàm số y  ax  bx  cx  d C y  x  D y  x   a  0 , có đồ thị (C) Với điều kiện a tiếp b tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất? 3a A a  B  a  C a  D 2  a  Cho hàm số f  x   x  x  x  có đồ thị  C  Có tiếp tuyến đồ thị  C  tuyến đồ thị (C) điểm có hồnh độ x0   Câu 5: điểm thuộc đồ thị  C  có hồnh độ nghiệm phương trình f   x   x f   x    ? A Câu 6: B C D Cho hàm số y  x có đồ thị  C  Tiếp tuyến đồ thị  C  điểm M  x0 ; y0  có phương trình y  x  Tính giá trị biểu thức P  x0  y0 A Câu 7: Câu 8: B 3 Cho đồ thị hàm số y   C 11 D y  x tiếp xúc M có hồnh độ x Cho hàm số y  x  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị điểm M  1;  A x  1 B x  C x  D x  A y  8 x  10 B y  8 x  C y  8 x  D y  x4 x2   tạo điểm có hồnh độ x0  1 có hệ số góc là: Câu 9: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  Câu 10: A B C 2 D Đáp số khác Cho hàm số y  x  x  Hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x  GV: HỒNG AN DINH Page ĐT: 0913 644 306 Câu 11: A B C 6 D 2 Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm M  1; 4  A y '   Câu 12: B y ' 1 Cho hàm số y  x3  x  C y '  1  C  Tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm  C  trục tung có phương trình: A y  B y  Câu 13: Câu 14: Cho hàm số y  C x  y  với D x  y  x4  C  Tính hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị (C) điểm có hồnh độ x2 3 A 6 B C  D Cho hàm số y  x  x  , (C ) Ba tiếp tuyến (C ) giao điểm (C ) đường thẳng d : y  x  có tổng hệ số góc bằng: B 13 A 12 Câu 15: D y '  4  D 15 C 14 Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị  C  Tiếp tuyến  C  giao điểm với trục tung có hệ số góc k Mệnh đề sau đúng? A k  1 B k  C k  6 D k  Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: x x điểm có hồnh độ x  là: x2 A B 2 C 5 D x2 Tìm hệ số góc tiếp tuyến k đồ thị hàm số y  giao điểm với trục hoành 1 x 1 A k  3 B k   C k  D k  3 3x  Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hồnh độ x   2x A B C 1 D 5 Phương trình đường thẳng qua điểm A 1; 2 tiếp xúc với đồ thị  C  : y  f  x  có Hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  dạng A y  k  x  1  Câu 20: B y  k  x  1   B y  8 x   C y  8 x  D y  1 Cho hàm số y  x  3x  10  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  điểm có tung độ 10 A y  10; y  x - Câu 22: D y  k 1  x   Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x điểm M 1;  A y  Câu 21: C y  k  x  1  Cho đồ thị  C  : y  B y  10; y  x  17 C y  19; y  x  D y  1; y  x  2x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  giao điểm đồ thị x 1  C  trục hoành là: A x  y   Câu 23: C x  y   D x  y   điểm có hồnh độ x0  1 có phương trình x 1 B y   x  C y   x  D y   x  Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y   x  Câu 24: B x  y   Giá trị m để tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3mx  m  1x  điểm có hồnh độ x  1 qua điểm A1;2 A m  GV: HOÀNG AN DINH B m  C m  Page D m   ĐT: 0913 644 306 Câu 25: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục khoảng K có đồ thị đường cong  C    Viết phương trình tiếp tuyến  C  điểm M a; f  a  ,  a  K  A y  f   a  x  a   f  a  B y  f   a  x  a   f  a  C y  f  a  x  a   f   a  D y  f   a  x  a   f  a  Câu 26: Cho hàm số y  x3  x  x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x  A y  11x  19 B y  10 x  C y  11x  10 D y  10 x  Câu 27: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  x  13 Câu 28: B y  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  3x  x  x  điểm A  0;1 A y  Câu 29: B y  x  C y  x 1 điểm có hồnh độ 1 là: x2 B y   x  13 C y  x  D y  x  Cho hàm số y  x  x  có đồ thị  C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị giao điểm đồ thị với trục tung là: A y  x  B y  3 x  Câu 31: D y  x  B y  0; y  x  17 C y  19; y  x  D y  1; y  x  Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  có hệ số góc nhỏ A y  x  Câu 33: C y  3 x  Cho hàm số y  x  x  10,  C  Viết phương trình tiếp tuyến  C  điểm có tung độ 10 A y  10; y  x  Câu 32: D y  7 x  Phương trình tiếp tuyến hàm số y  A y  3 x  Câu 30: x 1 điểm có hồnh độ là: x2 C y  3 x  D y  3 x  13 B y  x  C y  2 x D y  2 x  Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị  C  Phương trình tiếp tuyến  C  giao điểm  C  với trục tung là: A y  x  Câu 34: Câu 38: B y  5 x  10 D y  x    x  điểm có hoành độ C y  x  D y  x  B y  3x  C y  3x  D y  3x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm cực tiểu đồ thị hàm số A y   B y  C x  y   D y   x Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  điểm A  1; 2  B y  24 x  C y  24 x  D y  x  Cho hàm số y   x  x  Phương trình tiếp tuyến điểm A  3;1 A y  9 x  20 Câu 40: C y  9 x  A y  x  Câu 39: D y  x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x3  3x  giao điểm đồ thị với trục tung A y  Câu 37: B y  x  26 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x A y  x Câu 36: C y  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  điểm A  3;1 A y  9 x  26 Câu 35: B y  8 x  B x  y  28  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  x  GV: HOÀNG AN DINH B y  3 x  Page C y  x  20 D x  y  28  x 1 điểm có hồnh độ 3 x2 C y  x  13 D y   x  13 ĐT: 0913 644 306 Câu 41: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  điểm có hồnh độ A y  x B y  x  C y  x D y  x  Câu 42: Đồ thị hàm số y  2x 1 có tiếp tuyến điểm M 1; 3 song song với đường thẳng sau x2 đây? A  d  : y  x  Câu 43: Cho hàm số y  B  d  : y  x  C  d1  : y  5 x  D  d  : y  5 x  x2 có đồ thị  C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm x 1 đồ thị  C  với trục tung A y  x  Câu 44: Câu 45: Câu 46: B y   x  x 1 điểm có hồnh độ 3 là: x2 A y  3 x  B y  x  13 C y  x  D y  3 x  13 Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh độ có phương trình A y  8 x  17 B y  x  16 C y  x  15 D y  x  15 Biết đường thẳng y  x tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  bx  c điểm M  1; 1 B b  , c  1 Gọi M giao điểm đồ thị hàm số y  C b  1 , c  Cho hàm số y  C y  x   C x  y   Câu 51: D x  y   Tiếp tuyến đồ thị  C  hàm số y  x  x  điểm M 1;   cắt  C  điểm N khác M Tìm tọa độ điểm N A N  2;  3 B N  0;1 Câu 50: D y  x   x 1 có đồ thị (C ) Tiếp tuyến (C ) giao điểm đồ thị với trục x 1 tung có phương trình là: A x  y   B x  y   Câu 49: D b  1 , c  1 x 1 với trục hồnh Phương trình tiếp tuyến với x2 đồ thị hàm số điểm M A y  x   B y  x   Câu 48: D y   x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  Tìm số thực b , c A b  , c  Câu 47: C y   x  C N  1;  D N  2;5  Cho hàm số y  x3 – x  x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ A y  28 x  41 B y  2 x  C y  28 x  30 D y  12 x  16 2x 1 Mệnh đề sau sai? x 1 A Đồ thị qua điểm A  2; 3 Cho hàm số y  B Tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x  có hệ số góc C Hàm số có tập xác định D   \ 1 Câu 52: Câu 53: Câu 54: D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  điểm có hồnh độ x  A y  3 x  B y  3 x  C y  3 x  D y  3 x  3x  điểm có tung độ x 1 40 39 A y   x  B y  5 x  C y   x  D y   x  3 9 Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2 x3  x  điểm có hồnh độ A y  x B y  x  C y  x D y  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  GV: HOÀNG AN DINH Page ĐT: 0913 644 306 Câu 55: Câu 56: x 1 điểm có tung độ là: 2x 1 19 A y  x  B y   x  C y  x  D y   x  3 9 Phương trình tiếp tuyến điểm M  1;  là: y   x  1   3x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  Giả sử tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  18 x  song song với đường thẳng  d  :12 x  y  có dạng A 15 y  ax  b Khi tổng a  b là: B 27 C 12 D 11 Câu 57: Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị  C  Viết phương trình tiếp tuyến  C  biết tiếp tuyến có hệ số góc k  9 A y  16  9  x  3 Câu 58: Cho hàm số y  x 1 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ thị x2 với trục Ox là: A x  y   Câu 59: Cho hàm số y  B y  16  9  x  3 C y  16  9  x  3 D y  9  x  3 B x  y   C x  3y   D x  3y   2x  có đồ thị  C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị có hệ số góc k  x2 là: A y  x  2, y  x  C y  x  2, y  x  B y  x  2, y  x  D y  x  2, y  x  Câu 60: Cho hàm số y  x3  x  Có tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với trục hoành A B C D Câu 61: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  x  Câu 62: Cho hàm số y  B y  4 x  x2 điểm có hồnh độ x  x2 C y  4 x  D y  x  2x  có đồ thị  C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  điểm có x2 tung độ là? 1 x 5 C y   x  D y   x  2 2 Tiếp tuyến parabol y   x điểm 1;3 tạo với hai trục tọa độ tam giác vuông A y  Câu 63: x 5 B y  Tính diện tích S tam giác vng 25 25 C S  D S  4 Tìm điểm M thuộc đồ thị y  x  x  mà tiếp tuyến đồ thị có hệ số góc 24 A S  Câu 64: A M  2;  Câu 65: Câu 66: B M  2;7  C M   2; 1   D M  2; 1 Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  , biết tiếp tuyến có hệ số góc k 6 A y  x  B y  6 x  C y  6 x  10 D y  x  10 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  có hệ số góc k  3 có phương trình A y  3x  Câu 67: B S  B y  3x  C y  3x  là: D y  3x  Có tiếp tuyến với đồ thị  C  : y  x  3x  song song với đường thẳng  : y  x  25 ? A GV: HOÀNG AN DINH C B Page D ĐT: 0913 644 306 Câu 68: Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x 1 biết tiếp tuyến song song với đường x 1 thẳng  : x  y   Chọn đáp án A x  y   B x  y   C x  y  D 2 x  y   Câu 69: Giả sử tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  18 x  song song với đường thẳng d :12 x  y  có dạng y  ax  b Khi tổng a  b B 27 A 15 Câu 70: Câu 71: C 12 D 11 2x 1 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  , biết tiếp tuyến song song với đường x 1 thẳng d : y  3 x   y  3x  11  y  3x  101 A  B y  3 x  11 C y  3 x  D   y  3x   y  3x  1001 Viết tất phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  : y  x  x  1, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  31 31 ; y  x  C y   x  D y   x  3; y   x  27 27 Tiếp tuyến với đồ thị  C  : y  x  3x  song song với đường thẳng  d  : y  x  có A y  x  1; y   x  B y  x  Câu 72: phương trình là: A y  x  29 y  x  C y  x  25 Câu 73: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  song song với đường thẳng x  y  24  có phương trình A y  x  Câu 74: B y  x  29 D y  x  25 y  x  15  y  9x   y  x  24 B y  x  Cho hàm số y  C  D y  x  24 x2  x  (1) Tiếp tuyến với đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng x2 x  y   có phương trình: A y  3 x  B y  3 x  ; y  3 x  C y  3 x  D y  3 x  ; y  3 x  19 Câu 75: Cho hàm số C  : y  x  3x  Tiếp tuyến C  song song với đường thẳng  d  : y = -3 x+ có phương trình A y  -3x  Câu 76: Câu 77: Câu 78: B y  -3x  C y = -3 x  D y = -3 x+ x mx   Với A điểm thuộc đồ thị hàm số có hồnh độ 1 Tìm m để tiếp tuyến A song song với đường thẳng y  5x A m  4 B m  C m  D m  1 x 1 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  biết tiếp tuyến song song với đường x2 thẳng y  3 x  13 A y  3 x  B y  3 x  C y  3 x  D y  3 x  13 Cho y  x3  x  x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  2 x  10 A y  2 x  B y  2 x  y  2 x  C y  2 x D y  2 x  Cho đồ thị hàm số  C  : y  GV: HOÀNG AN DINH Page ĐT: 0913 644 306 Câu 79: Câu 80: Câu 81: Câu 82: x2 có đồ thị  H  Có tiếp tuyến đồ thị  H  song song với 1 x đường thẳng y  x  ? A B C Vô số D x Cho đồ thị  C  hàm số y   x  x  Phương trình tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng y  x  phương trình sau ? 29 29 A y  x  B y  x C y  x  D y  x  3 Số tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x3  3x  song song với đường thẳng y  x   A B C D Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng  d  : x  y   Cho hàm số y  A y  9 x  C y  9 x  1, y  9 x  Câu 83: y  9 x  y  9 x 1, y  9 x  Giả sử tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  18 x  song song với đường thẳng  d  :12 x  y  có dạng A 15 Câu 84: B D y  ax  b Khi tổng a  b là: B 27 C 12 D 11 Cho hàm số y   x  x có đồ thị  C  Có tiếp tuyến đồ thị  C  song song với đường thẳng y  x ? A Câu 85: C B Tất điểm đồ thị hàm số y  D 3x  mà tiếp tuyến song song với đường x2 thẳng y  x  19 A  1; 1 &  3;  B  3;  C  1; 1 D 1; 1 &  3;  Câu 86: Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị  C  Có cặp điểm thuộc đồ thị  C  mà Câu 87: tiếp tuyến với đồ thị chúng hai đường thẳng song song? A Không tồn cặp điểm B C D Vô số cặp điểm Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị  C  Có cặp điểm thuộc đồ thị  C  mà tiếp tuyến với đồ thị chúng hai đường thẳng song song ? A Không tồn cặp điểm B C D Vô số cặp điểm Câu 88: Câu 89: Câu 90: 3x  có phương trình là: x 1 y  x  y  x y  x y  x  A  B  C  D  y  x 8 y  x  y  x 8 y  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  6 x  A y  x  10 B y  6 x  C y  6 x  D y  6 x  10 Tiếp tuyến song song với  d  : y  x  đồ thị hàm số y  Cho hàm số y  x   m  1 x  m  có đồ thị  C  Gọi    tiếp tuyến với đồ thị  C  điểm thuộc  C  có hồnh độ Với giá trị tham số m    vng góc với đường thẳng  d  : y  A m  1 GV: HOÀNG AN DINH x  2016 B m  C m  Page D m  ĐT: 0913 644 306 Câu 91: Cho đồ thị hàm số  C  : y  x  x  2017 đường thẳng d : y  x  Có tiếp tuyến  C  vng góc với đường thẳng d ? A tiếp tuyến Câu 92: Câu 93: Câu 94: B tiếp tuyến Đồ thị hàm số y  C khơng có tiếp tuyến D tiếp tuyến x  x  có tiếp tuyến biết vng góc với đường thẳng y x A B C D Cho hàm số y  x  2(m  1) x  m  có đồ thị (C ) Gọi (  ) tiếp tuyến với đồ thị (C ) điểm thuộc (C ) có hồnh độ Với giá trị tham số m (  ) vng góc với đường thẳng ( d ) : y  x  2016? A m  B m  1 C m  D m  Cho đồ thị hàm số y  x  x  x  C  Gọi x1 , x2 hoành độ điểm M , N  C  mà tiếp tuyến  C  vng góc với đường thẳng y   x  2017 Khi x1  x2 là: D 1 2x 1 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  , biết tiếp tuyến song song với đường x 1 thẳng d : y  3 x  là:  y  3 x  11  y  3x  101 A  B y  3 x  11 C y  3 x  D   y  3 x   y  3x  1001 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  vng góc với đường thẳng x  y  A y  x  B y  x  10 C y  8 x  D y  8 x A Câu 95: Câu 96: Câu 97: Câu 98: B  C x3 Số tiếp tuyến đồ thị hàm số y   27 song song với trục hoành x2 A B C D Cho hàm số y  x  x  x có đồ thị  C  Gọi x1 , x2 hoành độ điểm M , N  C  mà tiếp tuyến  C  vng góc với đường thẳng y   x  2017 Khi x1  x2 có giá trị A B 3 C  D  x 1 có đồ thị  C  Có tiếp tuyến  C  tạo với hai trục tọa 2x  tam giác có trọng tâm nằm đường thẳng y   x A B C D Câu 100: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  : y  x  điểm M có hồnh độ xM  Câu 99: Cho hàm số y  A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  Câu 101: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh độ x  A x  y  B x  y   C x  y   D x  y   Câu 102: Biết đồ thị  C  : y  ax  cắt trục tung M  0; 1 tiếp tuyến  C  M có hệ số xb góc 1, tính P  ab A P  2 B P  1 C P  D P  Câu 103: Cho hàm số y  x  4x  4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ ? GV: HOÀNG AN DINH Page ĐT: 0913 644 306 B y  x A y  x C y  4 x D y   x Câu 104: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x , biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng d : x  y  A y  x 3 B y  x  C y  x  D y  5 x  Câu 105: Cho hàm số y  x3  x  có đồ thị (C ) Gọi S tập hợp tất giá trị thực k để đường thẳng y  k ( x 2) cắt đồ thị (C ) ba điểm phân biệt M (1; 2), N , P cho tiếp tuyến tiếp (C ) N P vng góc với Tính tổng tất phần tử tập S A 2 B C 1 D Câu 106: Số tiếp tuyến kẻ từ điểm A 1; 5 tới đồ thị hàm số y   x  x là: A B C D Câu 107: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  x  điểm M có hồnh độ x0 , biết y ''  x0   6 A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  Câu 108: Cho hàm số y  x  x  ( C ) Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ ( C ) A y  3x  B y  C y  5 x  10 D y  3 x  Câu 109: Trên đồ thị hàm số y  x 3 điểm mà tiếp tuyến với đồ thị hàm số tạo với trục x2 tọa độ tam giác vuông cân?  4  3 B  1;  A  1;  C Câu B D D  3;0  Câu 110: Lập phương trình tiếp tuyến có hệ số góc lớn đồ thị hàm số y   x  x  x  A y  x  17 B y  x  C y  x  D y  x  2x 1  C  Hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị  C  cho tiếp tuyến cắt x 1 trục Ox; Oy A; B thỏa mãn OA  4OB 1 1 A B C D 4 4 Câu 112: Cho hàm số y  x3  x  x  có đồ thị  C  Có cặp điểm thuộc đồ thị  C  mà Câu 111: Cho hàm số y  tiếp tuyến với đồ thị chúng hai đường thẳng song song? A Không tồn cặp điểm B C D Vô số cặp điểm 2 x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  giao x 1 điểm  C  với đường thẳng y  x  Câu 113: Cho đồ thị hàm số  C  : y  A y   x  y   x  C y  x  y  x  B y   x  y   x  D y   x  y   x  Câu 114: Trong tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x )  x  3x  , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ tiếp xúc với đồ thị hàm số điểm A  0;1 B 1;0  C 1;  1 D  1;  3 ax  b có đồ thị cắt trục tung A  0; 1 , tiếp tuyến A đồ thị hàm x 1 số cho có hệ số góc k  3 Các giá trị a , b A a  1, b  B a  2, b  C a  1, b  D a  2, b  Câu 115: Cho hàm số y  GV: HOÀNG AN DINH Page ĐT: 0913 644 306 Câu 116: Cho hàm số y  x3  x có đồ thị  C  điểm M  m;0  cho từ M vẽ ba tiếp tuyến đến đồ thị  C  , có hai tiếp tuyến vng góc với Khi khẳng định sau 1  2    1   1  C m   0;  D m   1;   2   2  Câu 117: Có điểm M thuộc đồ thị  C  hàm số y  x  x  3 cho tiếp tuyến M A m   ;1 B m    ;   C  cắt  C  trục hoành hai điểm phân biệt A (khác M ) B cho M trung điểm AB A B C D Câu 118: Cho hàm số y  x  2009 x có đồ thị (C ) M1 điểm (C ) có hoành độ x1  Tiếp tuyến (C ) M1 cắt (C ) điểm M2 khác M1 , tiếp tuyến (C ) M2 cắt (C ) điểm M3 khác M2 ,., tiếp tuyến (C ) Mn1 cắt (C ) điểm M n khác M n 1 (n  4;5;6; ) Gọi ( xn ; yn ) tọa độ điểm M n Tìm n để 2009 xn  yn  22013  A n  685 B n  679 C n  672 D n  675 GV: HOÀNG AN DINH Page 10 ĐT: 0913 644 306 ... tuyến (C ) giao điểm (C ) đường thẳng d : y  x  có tổng hệ số góc bằng: B 13 A 12 Câu 15: D y '  4  D 15 C 14 Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị  C  Tiếp tuyến  C  giao điểm với trục... số y  x  x  điểm có hồnh độ có phương trình A y  8 x  17 B y  x  16 C y  x  15 D y  x  15 Biết đường thẳng y  x tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  bx  c điểm M  1; 1 B b ... tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  18 x  song song với đường thẳng  d  :12 x  y  có dạng A 15 y  ax  b Khi tổng a  b là: B 27 C 12 D 11 Câu 57: Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 15 TONG HOP TIEP TUYEN DE, CHU DE 15 TONG HOP TIEP TUYEN DE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay